Pest Megyei Hírlap, 1992. április (36. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-24 / 97. szám

A DÉMASZ Rt. nagykőrösi üzemigazgatósága felvesz erősáramú vilktmosipar! technikusokat Jelentkezni lehet: Nagykörös, Szabadság tér i« személyzeti és munkaügyi osztály. Apróhirdetések ÁLLÁS Mindé«1 pala győri úton Osztrák lambéria csiszolt, csomagolt, 520 Ft -f áfa. Eternit Építőanyag-kereskedés, Balatonfüred, Noszlopy u. 3. Tel./fax: (86) 43-341. Cukrot olcsóbban, o soltvadkerti cukorgyári mintaboltból! Zsákos kristálycukor; 33 Ft/kg, 1/1-es: 37 Ft/kg. Kévésné, Soltvadkert, Vörösmarty 19. Telefon: (78)-31-565. Külföldi érdekeltségű nagyke­reskedelmi kft. keresett mű­szaki termékek forgalmazása céljából vállalkozói igazolvány­nyal rendelkező üzletkötőket keres. Forgalom utáni százalé­kos érdekeltség! Válaszlevele­ket „Vízmérő, 624 751, 228 115” jeligére, a miskolci hirdetőbe kérjük. (Uitz Béla 1—3.) — (106 462/1H) ______________________ Kü lkereskedelmi lebonyolítókat keresünk export-import mun­kákra, solymári munkahellyel. Érdeklődni a 26-39-399-esTelefo­non Bíró Imrénél lehet mun­kaidőben. (106 478/1H) ADÁSVÉTEL Balatonalmádi, Vörösberény- ben. 799 n.-öl zártkerti Ingatlan .eladó. Kobela, Veszprém-Ká- dárta, Üj utca 5. (106 488/1H) Gödöllőn, 69 nm-es, 1 + 2 fél­szobás öröklakás és különálló garázs eladó. Esetleg későbbi beköltözéssel, részletfizetéssel. Cím: Kör u. 8. fszt. 1. (105 232/ 3K) __________________________ Halastó mellett, 53 nm-es. pa­norámás hétvégi ház, garázs- zsal eladó. Váci telefonszám: 06-27-10-075, (106 443/1K)_________ Vá c-Deákváron eladó három­szobás telefonos lakás, garázs- zsal. Érdeklődni: munkanapo­kon 06-27-12-411-es telefonszá- mon (Horváthné). (106 445/1K) Nagykörösön, családi okok miatt, vendéglátó-ipari egység átadó. Szakképzett és kisegítő személyzetet keresünk. Lakás is megoldható. Tel.: 20-50-193. — (106 453/1K) _______________ Ga zdálkodásra alkalmas 400 n.-öles váci telek eladó. Érdek­lődni lehet: Vác, Balassagyar­mati út 24. (Négy csöngetés!) Biellsz Gábomé. (105 864/2K) Eladó sződ-csörögi kétszobás, kertes ház. Csulik Ferenc, Nő­tincs. Lenin út 46. 2610. (106 062/ ELŐFIZETÉSI SZELVÉNY MEGRENDELŐLAP Megrendelem a Pest Megyei Hírlapot példányban, és kérem, hogy az alábbi címre kézbesítsék. A megrendelő neve: Címe (város, község) (utca, tér): . (emelet, ajtó): (irányítószám): Az előfizetés díja;* »«••ft*»»««*«« I I I | • » « I I • t • I I I • I • « • • t • • • • • egy hónapra 280 Ft negyedévre 840 Ft fél évre 1680 Ft egy évre 3360 Ft Az előfizetési díjat a fenti címen nyugtával jelentkező kéz­besítőnek fizetem, illetve kérem, hogy a ............. szá­mú OTP-átutalási betétszámláról hívják le az összeget. aláírás A megrendelőlapot borítékban, bérmentesítés nélkül, alábbi címre adja fel: vidéken: Postahivatal, helyben Budapesten: Budapesti Postaigazgatóság hírlaposztály, Bp„ Pf.; 4. 1360 Kérjük hogy az előfizetés időtartamát húzza alá. az Itt az olcsó importált cement! Esztergom vasútállomásának raktárában: 393,43 Ft -f áfa. Tata vasútállomásának raktárában: 39Ó Ft -f- áfa. A rakodás biztosított. Fuvarvállalás a helyszínen. Érdeklődni lehet a (34)-82-137-es telefonon. Lugaspaprika, évelőpaprikák, óriás-paprikák, évelőparatíd cso­mók, óriás pairadd cs o mok, diny- nyék. uborkák magvad 25 db 50 Ft-ért kaphatók, TORONY, Pf.: 10. 9791, Kopácsi. (101 362/ 2K) ____________________________ El adó Kisecseten, a horgásztó­nál. egy 250 n.-öles üres telek. Érdeklődni 18 óra után: 129- 7368-as telefonon. (102 027/14K) Olasz, 3-karos Carpigiani fagy- laltgép olcsón, üzemeltetési en­gedéllyel eladó. Parádi, Érd., Ligetszépe 21. 2030. (105 498/2K) Kismaroson 200 n.-öles belterü­leti építési telek eladó. Tele­fonszám: 06-27-10-605, 18 óra után. (105 872/3K)________________ Az onnal beköltözhetően eladó leválasztható, különálló utcai fél ház, II., Kossuth L. u. 95. alatt. Egy szoba, konyha, 2 fás­kamra, 147 n-öl telekkel. Üzlet- helyiségnek is alkalmas. Érdek­lődni: Budapest 114-9786. — (105 891/2K) VEGYES Aranyhid Társkereső Iroda, Se­gítünk önnek igénye szerint társat, házas társ at keresni. — Gyors, diszkrét ügyintézés. — Kérje tájékoztatónkat válaszbo­rítékkal. Cegléd, Pf.: 106. 2701. (102 685/1K) KÖZLEMÉNYEK A Tessedik Sámuel Mezőgaz­dasági Termelőszövetkezet. Bu­gyi l!)8-ais lenyomató bélyegző­jét ellopták. Használata április U-étől érvénytelen. (106 470/lH) Czibor Zoltán Focisuli 1 A Komáromi L Sz. Általános Is­kola felvételt hirdet az 1992/93- as tanévben induló labdarúgó tagozatos osztályába a leendő ötödik osztályosok számára. — Kollégiumi elhelyezés biztosí­tott. Bővebb felvilágosítás: Ko­márom 81-42, 81-04. (105 935/10K) Figyelem! A Váci Mezőgazda- sági Szakközépiskola Felnőtt­oktatási Tagozata az 1992/93-as tanévben a mezőgazdasági áru­forgalmi szakon osztályokat in­dít (Vác, Kóka). A képzés szakmai érettségit ad. jelent­kezni augusztus 31-éig lehet ál­talános iskolai végzettséggel. Szakirányú szakmunkás-bizo­nyítvánnyal rendelkezők sike­res különbözeti vizsgával a má­sodik osztályban kezdhetik ta­nulmányaikat. Címünk: Vác, Telep u. 2—i. 2601. (106 466/1H) Bontott tégla és egyéb anyagok eladók. Bp. IV., Váci út Me- gyeri út sarok, (104 334,19K) Azonnal beköltözhetően eladó leválasztható, külön álló. ut­cai, fél ház, II., Kossuth L. u. 93. alatt. Egy szoba, konyha, 2 fáskamra, 147 n.-öl telekkel. — Üzlethelyiségnek is alkalmas. Érdeklődni: Budapest, 111-97867. (104 852/2K)_______________________ Fakivágást, alpinistamunkákat vállalok. 169-5646. (102 497/30K) Sürgősen eladó Monoron. 8 la­kásos társasházban, 2 és fél szoba, összkomfortos, gázfű­téses, nagy garázson, kábel- tv-s öröklakás. Monor, Nem­zetőr 8. fszt. 2. Érdeklődni 18 órától, Kecskeméthy. (105 080/ 6K) Szén, kedvező áron megren­delhető, szállítással. Tüzelő­utalványt beváltunk. Szén- Transz Kft., Oroszlány, Má­tyás kiTály u. 3. 2840. TOl./fax: 34-00-654. (105 512/3H) ___________ Pi lisen családi ház eladó. Pi­lis, Párod! köz 5. 6Zám alatt. — Érdeklődni lehet hétfőtől csü­törtökig. (105 867/3K) HIRDETMÉNY a lakossági folyószámlubclét kamatairól és a költségekről Érvényes: 1902. január 1-jctől I. KAMATOK 1. betétkamatok évi nettó évi bruttó — folyószámlabelct 17% — —■ lekötött belét 3 hónapra 21% 2G,25% 8 hónapra 22,5% 28,125* G hónapra 24% 30% 32 hónapra 2G% 32.5* —- lekötési idő elolt felvett betétek 1 6% 2. Hitelkamatok évi- folyószámlahitel (teljes hileidíj) 0Ó* — folyószámlahitel késedelmi kamat 6* 3. A kamatszámítás alapját a folyószámlán. mutatkozó napi zárócgycnleg képezi. 4. Kamatelszámolás módja a) A folyószámla napi követel egyenleg® és a lekötött betétek után járó kamatösszeg megállapítása a ^ Ufa » % x Mindenkori naptári napok 365*100 • 1 1») A folyószámla napi tartozik egyenleg« és a külön szerződés alapján igénybe vett folyószámlahitel utáni kamat felszámítása a — tőke x % * mindenkori naptári napok 360x100 képlet alapján történik. Kamatszámítás szempontjából — OTP Rt. fiókjainál teljesített befizetések estén a befizetés napja, postai befizetések esetén 6 beérkezés napja az irányadó. fi. A lekötött betétekben elhelyezett megtakarítás összege és annak kamata ti lekötési idő eltelte után n folyószámlán kerül jóváírásra. „ • II. KÖLTSÉGEK, DÍJAK, JUTALÉKOK •- a folyószámla terhére adott megbízások & Főtétel ► munkabér-, illetve nyugdíját* utalással rendelkezők részére a folyószámla terhére adott megbízás dy mentes •- megbízás OTP-fiókok egymás közötti átutalására díjmentes •— folyószámlára történő befizetéshez adott átutalási postautalvány díjmentes nxXuorrm. «— egyenlegérlesítő másolat kérése 10 Ft -T számla fedezetlensége esetén felszámított ügyleti kamat évi 38% — nyugdíjálutalás esetén a nyugdíjösszeg erejéig, annak beérkezéséig az OTP Rt, nem számít fel ügyleti kamatot­— ügyfélkártya 150 Fi takarékcsekk 4 Fi/db Az OTT Rt.-nelc jogában áll a kamatok é. költségek mértékét egyoldalúan módosítani. As új kamat (költség) mértékét legalább 15 nappal a keresetért megelőzően nnpilapok útján éa a pénztárterembM kifüggesztett „Hirdetmén>-“-b<-n kell jelenteni«. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK Rt VÁLLALKOZÓK! Kartól Nagyközség önkormányzata meghirdeti a község központióbnn tévő. mintegy 764 nm területét, különféle profilú üzletsorok építésére Érdeklődni lehet, a megjelenéstől számított egy hónapig, a polgármesteri hivatalban, c;m: Kartal, Folszabad'.ilás u. 93 2173 Telefon: Aszód, 305 , Tegye fel egy lapra./ a'pestluegyei Hírlapban! Vác, Csányi krt. 45. A tarifa: 1/1 oldalas 1f0 ««*“2 30 000 Ft 1/4 oldalas gg közületi apróhirdetés, szavanként 40 Ft ...-----apróhirdetés, szavanként A Gödöllő és Vidéke ÁFÉSZ bérbe adja két IFA tehergépkocsiját, egy IFA pótkocsival. A kapacitás egy részére biztosítanak fuvait. Érdeklődni lehet az áfész központjában, cím: Gödöllő, Kőrösfői u. 34., telefon: (28)-30-130. VÁLLALKOZÓK! A Velencei-tó Környéke ÁFÉSZ május 1-jótól, bérleti üzemeltetésre meghirdeti a martonvásári 87. sz. iparcikkboltját Jelentkezési batáridő: április 30-án 14 óra. Versenytárgyalás: április 30-án 14.30 órakor. Érdeklődni és jelentkezni lehet az áfész üzemgazdasági irodájában (Gárdony, Lévai u, 2., telefon: (22)-55-045), ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK Rt életűnkben az idő egyre nagyobb szerepet iátszlc óráinkat, perceinket is beosztjuk. Ha pénzügyeinket egy biztos kézbe adjuk, időt takarítunk meg. Az idő pedig. J Tetőcser ép-akció, április 30-áig. Hornyolt cserép 10%-os árengedménnyel. Befizethető: a Cserépgyárban, cím: Tata, Faller J. u., tel.: (34)-82-083, a vállalat áruforgalmi osztályán, cím: Győr, Türr István u. 5., tel.: (96)-11-333 és az építőanyag-forgalmazóknál. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI VÁLLALAT ''vQLÄTo

Next

/
Oldalképek
Tartalom