Pest Megyi Hírlap, 1973. szeptember (17. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-01 / 204. szám

1 AZ M$ZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Tanácskozott a megyei békekonferencia XVII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1973. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT A HALADÁS ERŐINEK FELADATA: visszafordíthatatlanná tenni a nemzetközi enyhülés folyamatát r PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Dr. Barna Lajos beszámolóját mondja, mellette dr. Mondok Pál és Kovács Antalné A hangulat ünnepélyességét emelte — a Himnusz elhang­zása után — Papp Ibolyának, a televízió Petőfi-szavalóver- senye helyezettjének, a me­gyei könyvtár dolgozójának nagyon szép szavalata; Rad­nóti Miklós: Himnusz a béké­hez című versét mondta el. A béke, a népek közötti megértés gondolata jegyében válogatta össze műsorát a váci városi KISZ-kórus kamarakórusa is; a népek dalaiból adtak elő, Bogányi Tibor vezényletével. A megyei báketanácskozást r- amelynek elnökségében he­lyet foglalt dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács elnöke, az Országos Béketanács alel- nöke, dr. Ádám Mihály, az MSZMP Pest megyei Bizott­ságának osztályvezetője, Csala László, a Hazafias Népfront Pest megyei Bizottságának el­nöke, Kovács Antalné, a Haza­fias Népfront Pest megyei Bizottságának titkára, Sófalvi Zoltánná, a Szakszervezetek' Pest megyei Tanácsának tit­kára, Gádor Ferenc, a KISZ Pest megyei Bizottságának munkatársa és Werner János­áé, a Hazai Fésűsfonó- és Szö­vőgyár kisfcarcsai gyárának igazgatója is — Zsebesi István váci iskolaigazgató, a népfront megyei bizottsága mellett mű­ködő béke-barátsági társadal­mi bizottság elnöke nyitotta meg. — ’Aliik itt jelen vagyunk, s akik nincsenek jelen, az elmúlt évek során nagyon sokszor találkoztunk — mon­dotta. — A sokféle foglalkozá­sú embereket, bennünket nagy ügy kapcsol össze, s ez a béke ügye. Most, amikor ismét együtt vagyunk, hogy számot adjunk — készülvén a VIII. magyar békekongresszusra, s közvetve a békeerők október­ben, Moszkvában összeülő vi­lágkongresszusára — az elmúlt négy év munkájáról, jóleső érzéssel mondhatjuk, erőfeszí­téseink nem voltak hiábava- lóak. A világháború elkerülésé­nek ma megvannak a reális lehetőségei. Ezt követően dr. Barna La­jos, a Hazafias Népfront Pest megyei Bizottságának alelnö- ke, a Fóti Gyermekváros igaz­gatója adott számot a béke­mozgalom megyei munkájáról, eredményeiről. Dr. Barna Lajos beszámolója Bevezetőjében megemléke­zett a magyar békemozgalom negyedszázadáról, majd mél­tatta a világpolitikában a Szovjetunió Kommunista Párt­ja XXIV. kongresszusa óta bekövetkezett nagy jelentősé­gű változásokat. — A világpolitikában moz­galmas az élet, a nemzetközi események folyamata felgyor­sult — mondotta. — Ezt a tényt jelzik a gyakori magas szintű találkozók, sokoldalú tárgyalások, amelyeket minde­nekelőtt a Szovjetunió vezetői és a párt- és kormánydelegá­ciók folytatnak. Kibővült a kormányok és a vezető pártok képviselőinek közvetlen kap­csolatai véleménycseréje. Eb­ben a fontos és bonyolult szakaszban a kezdeményezés egyértelműen a szocialista erők kezében van. Ezt követően dr. Barna La­jos rövid áttekintést adott a magyar békemozgalomról, amely rangos helyet foglal el a nemzetközi békemozgalom­ban, s amelynek szerves részét képezik a Pest megyei ered­mények is. — Az elmúlt négy év során tevékenységünkben kiemelke­dő helyet foglalt el a vietnami nép igazságos harcának támo­gatása. Mozgalmunk a kezde­ményezések egész sorozatával járult hozzá korunk legna­gyobb szolidaritási mozgalma erősítéséhez, segítette a nem­zetközi kampányt, amelynek érezhetően része volt a ja­nuári párizsi egyezmények megszületésében. A továbbiakban számos példával érzékeltette azt az összefogást, amely Pest me­gyében megnyilvánult. — Pest megyétől indult el — s erre büszkék vagyunk — a vietnami takaróakció. A Pest megyei asszonyok, leányok több mint kétezer takarót hor­goltak a vietnami gyermekek részére. Ugyancsak Pest me­gyei kezdeményezés volt — a törteli szolidaritási gyűlésen kapott először hangot — az egy óra Vietnamért akció. A szolidaritási gyűlés részvevői egy órai munkabérüket aján­lották fel Vietnamnak, és sor­ban követték példájukat az or­szágban számos helyen a gyú­rás, gazdaságok dolgozói. Ugyanezt lehet elmondani az egy négyszögöl Vietnamért akcióról is. A pomázi Porpáczy Aladár Kertbarát Klub felhí­vása az ország összes kertba­rátjához egy békegyűlésen hangzott el: egy négyszögöl termés árát adják Vietnam­nak. Jelentős visszhangot váltott ki Pest megyében is 1971 má­jusában az afrikai szolidari­tási hét, majd 1972 májusában az európai biztonság hete de­monstrációsorozata. — Megyénkben, járásaink­ban, falVainkban békegyűlé­seket, kisgyűléseket, vitafóru­mokat szerveztünk — mon­dotta a népfront megyei alel- nöke —, hogy Európa békéjé­nek és biztonságának kérdé­seiről minél szélesebb töme­gekkel beszélgethessünk. A béke-barátság jegyében szer­vezett, sokszínű akciók voltak ezek. Szentendrén például ki­állítással egybekötött magyar —bolgár találkozót rendez­tünk, békegyűlések voltak Pi- liscsabán, Lóréven, Makádon, Ráckevén, Kiskunlacházán, Törteién, Szigetbecsén, Sós- kúton. Hagyományosan minden év­ben májusban Pest megyében is megrendezik a béke és ba­rátság hónapját. Az idén a megye öt járásában volt járá­si békenapi rendezvény, s ezeken mintegy tizenötezren vettek részt, nyilvánították békeakaratukat, szolidaritá­sukat a szabadságukért, füg­getlenségükért küzdő népek­kel. Immáron valósággal hagyo­mányai vannak a különböző baráti találkozóknak. Az idén csupán a békehónap kereté­ben tíz ilyen magyar—szovjet baráti találkozót rendeztek, a (Folytatás a 3. oldalon) Genf Vita a Földközi-tenger térségének Európán kívüli országairól Az európai biztonsági és együttműködési értekezlet má­sodik szakaszát előkészítő ko­ordinációs bizottság, csütörtök délutáni ülésén megkezdte an­nak a kérdésnek megvitatá­sát, milyen formában nyilvá­níthatják nézeteiket a konfe­rencia egyes napirendi pont­jaival kapcsolatban a Földkö­zi-tenger térségének Európán kívüli országai. Ezzel kapcso­latban tájékozódó munkacso­port alakult, amely az erre vonatkozólag előterjesztendő javaslatokat bírálja majd el, és azokról jelentést tesz a ko­ordinációs bizottságnak. Olaszország máris három­pontos javaslatot nyújtott be: O Algéria és Tunézia írás­ban járulhassanak hozzá a konferencia munkájához, de képviseltethessék magukat magykövetek által. O A konferencia titkársága tájékoztassa erről a dön­tésről a két ország kormányát. O Ugyanez az eljárás le­gyen alkalmazandó a Földközi-tenger partján elte­rülő többi ország vonatkozásá­ban is, amelyeknek meghall­gatási kérelmét a konferencián részt vevő valamelyik tagor­szág közvetíti a konferencia titkárságának. Agéria és Tunézia részvételi kérelmét még Helsinkiben Málta terjesztette elő. Kurt Wa'dheim Kairóba érkezett Pénteken délután kétna­pos látogatásra Kairóba ér­kezett Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára. A világszerve­zet vezetőjét a repülőtéren Hasszán El-Zajjat egyiptomi külügyminiszter fogadta. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendelettel módosította az Elnöki Tanács az oktatási rendszert szabá­lyozó 1961. évi III. törvényt. Figyelemmel az oktatási re­form során szerzett tapaszta­latokra, új megfogalmazást nyert az egyes oktatási intéz­mények és formák — a gim­náziumok, szakközépiskolák és a felnőttoktatás — képzési célja, a módosítás ezenkívül kiterjed időközben a megha­ladottá vált néhány más tör­vényi rendelkezésre is. A tör­vénymódosítással összhangban az Elnöki Tanács módosította a középfokú oktatási intézmér nyékről szóló 1965. évi 24. szá­mú törvényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács módosí­totta a honvédelemről szóló törvényt. A kiegészítő módo­sítást tartalmazó törvényere­jű rendelet bővíti a tartalé­kos hadkötelesek katonai szol­gálatának törvényes kereteit. Az Elnöki Tanács döntésé alapján a Szegedi Tanárkép­ző Főiskola a jövőben Juhász Gyula Tanárképző Főiskola néven folytatja működését. Az Elnöki Tanács végül bí­rói és más, folyamatban levő ügyeket tárgyalt. Tucatnyi merénylet és pokolgépes akció Inflációellenes árellenőrzés Chilében Folytatódnak a párbeszédek? A chilei kereskedők és kis­iparosok szövetsége befejez­te a szabotőr teherautó-tulaj- donosokat támogató sztrájk­ját és pénteken Chilében ismét felhúzta a redőnyt a 140 ezer kiskereskedő. A UPI — egyelőre meg nem erősített értesülésekből — tudni véli, hogy a csütörtö­kön megszakadt tárgyalások ismét folytatódnak a kormány és a teherautó-tulajdonosok között. Az eltelt 24 órában Chi­lében tucatnyi merényletre és pokolgépes akcióra került sor. A hivatalos jelentések szerint a terrorcselekménye­ket a Patria y Libériád ne­vű fasiszta szervezet követi el, amely „általános offenzí- vát” hirdetett „a kommuniz­mus ellen”. Santiago külvá­BARA TSA G, SZOLIDARITÁS Vietnami nap Verőcén EZERKÉTSZÁZAN A NAG YGYELÉSEN Tinh huu nghi giua Viet- Nam va Hungari moun nam! magyarra fordítva: Éljen a magyar—vietnami barátság! Ezt írták fel tegnap délelőtt j a verőcei nemzetközi ifjúsági tábor szabadtéri színpadára. A nézőtéren pedig 800 vietna­mi és több mint 400 magyar Kismaros és Verőce középis­kolásai — tíz órakor érkeztek autóbuszokkal a táborba, ahol a kapuban tapssal fogadták őket a vietnami fiatalok. A nap első eseménye a nagygyűlés volt, amelyen megjelent Szűcs Istvánná, a KISZ KB titkára, Dang Tran Ngoan, a VDK budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, valamint Barát Endre, az MSZMP Váci Já­rási Bizottságának első titká­ra, Papp József, a váci városi pártbizottság első titkára, Vi­da Gyula, a járási hivatal ve­zetője, valamint dr. Monori Balázs, a városi tanács vb- titkára. A nagygyűlést Szentgyörgy- vári István, a KISZ Pest me­gyei bizottságának titkára nyitotta meg, majd Szűcs Ist­vánná emelkedett szólásra. Beszédében emlékeztetett a nemrégen befejeződött X. vi­lágifjúsági találkozóra s an­nak jelszavára, a békére, ba­rátságra és szolidaritásra. — Az a győzelem, amelyet a vietnami nép a kettős fron­ton kivívott, történelmi érde­me a Vietnami Dolgozók Pártjának, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mányának s annak a népnek és hadseregnek, amely sem­(Folytatás a 3. oldalon) rosában egy száguldó gép-< kocsiból lövéseket adtak le a nemzeti megbékélést hirdető, haladó érzelmű Raul Silva chilei bíboros háza előtt posz­tóié őrszemre. A főváros má­sik pontján egy hadnagyot ért halálos lövés. Antofagas- tában egy rendőrtisztet tá­madott meg egy garázda cso­port, Puente Altóban a kor­mányzó lakását érte dinami- tos támadás. A hazafias teherautó-veze­tők mozgalma (MOPARE) 25—30 gépkocsiból álló kon­vojokban végzi a szállítást rendőri-katonai fedezet alatt, így jut a fővárosba a minap Chilébe érkezett „Radeberg”, NDK-beli hajó rakománya is, amelyet a Német Demokra­tikus Köztársaság lakossága a chilei nép iránti szolidaritás kifejezéseként küldött. Carlos Briones, a Népi Egy­ség kormányának szocialista párti belügyminisztere csü­törtök este Santiagóban kö­zölte: a kormány készen áll az ellenzéki keresztényde­mokratákkal való párbeszéd, felújítására. Cademartori, a kormány kommunista gazdaságügyi mi­nisztere az ország gazdasági helyzetével foglalkozva aggo­dalmát fejezte ki az inflációs folyamat miatt. Közölte, hogy mintegy^ hatszáz „munkás felügyelő” végzi országszerte az árak ellenőrzését. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, Fock Jenő, a Mi­nisztertanács elnöke és Apró Antal, az Országgyűlés elnöke fogadta Kapcsos Károlyt, ha­zánk új ankarai nagykövetét, aki a közeljövőben utazik ál­lomáshelyére. Apró Antal, az Országgyűlés elnöke bemutatkozó látogatá­son fogadta Eiji Tokurát, Ja­pán új magyarországi rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követét. Dr. Bíró József külkereske­delmi miniszter Ivan Nedev, bolgár külkereskedelmi mi­niszter meghívására pénteken Szófiába utazott. Péter János külügyminisz­ter bemutatkozó látogatáson fogadta Wagih Mohamed Roushdyt, az Egyiptomi Arab Köztársaság új magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki a közeljövő­ben adja át megbízólevelét. Pest megye lakosságának, a megyei békemozgalomnak 200 küldötte ült össze tegnap délelőtt a Pest megyei Tanács dísz­termében, hogy összegezze a VII. magyar békekongresszus óta eltelt négy év békemozgalmának megyei eredményeit. Nehéz egy-egy tanácskozás hangulatát pontosan megfogalmazni, de tegnap már a gyülekezés perceiben valahogy érződött: olyan munkáról van, lesz itt szó, amelyet nem lehet a gondolatok szigorú koncentrálása, odaadó érzelmek, indulatok nélkül vé­gezni. Hiszen amit ez a szó kifejez: béke, az mindannyiunk legszemélyesebb ügye. ' fiatal foglalt helyet a vietna­mi barátsági nap, illetve a Vietnami Demokratikus Köz­társaság kikiáltásának 28. év­fordulója alkalmából rende­zett nagygyűlésen. A magyar fiatalok — Vác város és a vá­ci járásbeli ifjúmunkások, va­lamint a Fóti Gyermekváros, Érkeznek a magyar fiatalok ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom