Pest Megyei Hírlap, 1992. január (36. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-03 / 2. szám

VÁCI XXXVI. ÉVFOLYAM, 2. SZÄM 1992. JANUÁR 3., PÉNTEK Kinek jár kártalanítás? Nem kell tiltani, ha nem beépíthető a telek , Aki esztendők óta szen­vedő alanya a város terü­letén elrendelt építési ti­lalmaknak, s most az új rendelet kiadása kapcsán esetleg felmentés alá esik — legalábbis a telke —, an­nak mindenekelőtt, mielőtt a tervezőhöz rohanna, ajánl­juk, hogy tájékozódjon. El­sősorban, hogy a teleknagy­ság megjelel-e az előírá­soknak, és milyen kizáró tényezők létezhetnek, ame­lyek miatt ingatlanára nem építhet. Másként értelmezik A polgármesteri hivatal­nál megtudtuk, hogy sokan értelmezik félre az építési törvényt. Mit mond az ki az építési tilalmakra vonatko­zóan? A tilalom minden olyan ingatlanra vonatko­zik, illetve kell elrendelni, ami felosztható. A harmadik évtől Ha a meghatározott tér­mérték alatt van az in­gatlan, arra nem kell elrendelni tilalmat, mert azt eleve nem is le­het beépíteni. Az ilyen tel­kekre tehát, nem vonatko­zik az építési tilalom, mert nem teljesíti az előbbiek­ben felvázolt feltételeket. Ám kizáró ok lehet az is, ha nincs a teleknél víz, vil­lany, ebben az esetben sem adhat ki a hatóság építési engedélyt. Létezik még egy, félre­érthető és tisztázandó kér­dés: ez a kártalanítás an­Ofvasóink írják Az utak sózásáról Itt a várva várt hó. Ép­pen jókor jött, a szünidő­ben. Mindenki örül a hó­nak, ideig-órúig tiszta ta­karó fedi el a mocskot, az autók okozta olajfoltokat, a port, a kormot. De azt is bebizonyították, hogy a jár­művek alkalmatlanok a té­li közlekedésre, s hogy egy hóesés több kihívást is je­lent. Az utak téli sózásának hatását a Kertészeti Egye­tem Növény öröklődés-tani és Nemesítési Tanszékének munkatársai vizsgálták. A Levegő Munkacsoport „Lé­legzet” című hírlevelében dr. Radó Dezső c. egyetemi docens így ír erről a prob­lémáról : „Az utakat sóval kevert homokkal vagy tiszta sóval szórják be a fagy ellen. En­nek a sónak egy része visszamarad áz' út menti fák talajában. A vizsgála­tok tanúsága szerint a kárt jobbára a kloridion nagy töménysége okozza, de a nátriumion felhalmozódása is káros: gátolja a tápanya­gok felszívódását. A klorid­ion mérgező hatását régóta ismerik. A kutatók megál­lapították, hogy a kloridion felhalmozódásának az a fo­ka, amelyen már megjele­nik, például a levélperzse- lés néven ismert mérgezési tünet, a különféle növé­nyekben hasonló. A só azonban nem csu­pán a növényzetet támadja, hanem szétmarja az úttes­tet és az alatta húzódó köz­művezetékeket is, valamint az autók alvázát. Nem sok­kal kedvezőbb a magné- zium-klorid sem, a klorid­ion jelenléte miatt. Hazánkban — budapesti mérések szerint — a síkvi­déken 28,1, a hegyvidéken 41 évente a fagyos napok száma. A káros hatásokat mérlegelve elfogadni javas­lom a bécsi gyakorlatot, azaz mechanilcai csúszás- gátlók használatát. Ezek: homok, őrölt salak vagy kis — 5 milliméternél nem na­gyobb szemcsenagyságú — kavics. Kétségtelen, hogy a 30—40 napig ez lassúbb közlekedést tesz lehetővé, de szembeállítva ezzel a nátrium-klorid és magné- zium-klorid kártételét, ez kímélőbb lenne. Csak annyit még hozzá, hogy a rómaiak is sóval hintették be Karthágót, hogy lehetetlenné tegyék az életet. Szilágyi László Dunagyüngye filmszínház (Dr. Csányi László krt. 58.): január 3-tól 5-ig, péntek­től vasárnapig délután fél 4 órakor a Gondos bocsok című amerikai rajzfilmet vetítik. — Témája: A Gon­dos bocsok családja figyeli a Földgolyót és védi a Sö­tét Szívtől, aki bosszút for­ral a szeretet világa ellen. Gonosz terveihez szövetsé­gest is talál... — Mindhá­rom napon, este fél 6 és fél 8 órakor a Szárnyát vagy combját? című francia filmvígjáték a műsor. Fő­szereplője: Louis de Funes. nak, aki a tilalom elrende­lése miatt korlátozva van az építésben. Kinek, meny­nyi kártalanítás jár és mi­lyen esetekben? A törvény szerint csak azon ingatla­nok után jár kártalanítás, amelyek feloszthatók és be­építhetők voltak a tilalom elrendelése, előtt. A másik lényeges elem, hogy ez csak belterületi ingatlanok­ra vonatkozik. Fontos tud­ni, hogy az elrendelést kö­vető harmadik évtől kez­dődik a korlátozási kárta­lanítás fizetése. Harmadik év után a mindenkori for­galmi érték 5 százalékát kapja meg a tulajdonos, évenként. Aki elrendeltq A kártalanítás nem jár automatikusan, hanem a tulajdonos kérelmére, kell minden esetben ezt a fize­tést teljesíteni. A kártérí­tést, az ingatlan kisajátítá­sa esetén, a kártalanításba vagy csereingatlan adása esetén annak értékébe be kell számítani. A kártalaní­tásra csak az tarthat igényt, aki tulajdonosa volt az in­gatlannak, vagy azt örököl­te. Ki fizeti a kártalanítást? Ezt a kérdést már többen tették fel a váci polgármes­teri hivatal illetékeseinek. A rendelet kimondja: kár­talanítást a tulajdonos ré­szére az köteles fizetni, aki­nek az érdekében a tilalmat elrendelték. (Halász) Neves vendégekkel Madách-köri programok Elkészült a Madách-kör idei programjainak terveze­te, melyet minden körtárs­nak megküldték. A tervek szerint január 15-én a Váci Levéltárban Széchenyi Ist­vánra, az íróra, politikus­ra, közéleti emberre emlé­keznek. A tudományos kon­ferencia várható előadói között olvashatjuk Kosáry Domokos, XJrbán Aladár, Csorba László, Hermann Róbert, Gerő András, Csá­ki Móric, Rózsa György, Polynek István, Vörös Ká­roly és Vilhelm Gizella ne­vét. Februárra szeretnék ven­dégül látni Lengyel László politológust, aki a libera­lizmusról tartana előadást, márciusban Kupa Mihály pénzügyminisztert, április­ban Réz Pált és Váradi Szabolcsot, a Holmi című folyóirat szerkesztőit. Áp­rilis 8-án emlékeznek a ha­gyományokhoz híven a váci csata évfordulójára, a 143-ikra. Ismeretien halott A rendőrség kérése Baleset történt december 29-én, 7 óra 33 perckor a Vác-alsó megállóhelynél lé­vő vasúti átjáróban. A vo­nat halálra gázolt egy asz- szonyt, aki a tilos jelzés el­lenére át akart menni a vasúti síneken. Az idős asz- szonynál nem találtak ira­tokat, és január 2-ig eltű­nését sem jelentették se­honnan. A rendőrség kéri, hogy akinek családjából, környe­zetéből ezen a napon el­tűnt valaki, keresse meg a Váci Rendőrkapitányságot személyesen vagy telefo­non, a 10-022-cs számon. Az elhunyt asszony het­ven év körüli, 150-155 cen­timéter magas, sovány test­alkatú, hosszúkás, beesett arcú. Haja ősz, egyenes szálú, nyakközépig érő. Fel­ső fogsorán ezüstszínű ko­ronák vannak. A - baleset időpontjában fekete, horgolt kendőt, kék pulóvert, feke­te, bő szoknyát (paraszt­szoknyát) viselt, lábán fe­kete gumicsizma volt. Ezernégyszázan kaptak szállást Szentmisével kezdődik a nap Az elmúlt esztendő utol­só munkanapján a délutáni órákban fiatalok százai jöttek vendégségbe váro­sunkba. Csoportokban száll­tak le a Budapest felől ér­kező vonatokról, hogyszál- láshelyeiket elfoglalva megpihenjenek, erőt merít­senek. Több ezer kilomé­terrel a hátuk mögött ezek a fiatalok azzal az elhatá­rozással jöttek, hogy részt vegyenek a december 30. és január 4. között a főváros­ban rendezett taizéi ifjúsá­gi találkozón. Mit kell tudni a Taizé- ról? A taizéi testvérek hoz­ták létre azt a közösséget, amely kizárólag saját mun­kájából él, adományokat nem fogad el. A testvérek által kezdeményezett a bi­zalom zarándokútja a föl­dön találkozót tavaly Prá­gában rendezték meg, ame­lyen több mint 80 ezer fia­tal vett részt. A zarándok­út céljá: a hit forrásának közös keresése, a kö2ös re­mény és bizalom megte­remtése minden nemzedék és minden nézet között. A résztvevők nagy része fiatal, 18 és 30 év közötti, akik Európa keleti és nyu­gati feléből érkeztek, hogy megosszák egymással hitü­ket és kérdéseiket. A híradásokból már tud­juk, hogy hazánkba a tai­zéi európai ifjúsági talál­kozóra hetvenötezren jöt­tek el. A főváros és a kör­nyékbeli községek, városok családjainál, egyházközsé­geinél nyertek elhelyezést. Vácon mintegy ezernégy­száz fiatalt fogadtak be, olasz, francia, lengyel, né­met, angol nemzetiségűeket. A fiatalok szabad idejük­ben ismerkednek városunk templomaival, műemlékei-' vei. A találkozó helyszí­neire a fővárosba vonattal utaznak, ám előtte minden reggel 8 órakor a székes- egyházban szentmisén vesz­nek részt. II. É. Pikéthytól Bernstcinig Szilveszteri koncert Évek óta kedves hagyo­mány Vácott, hogy az esz­tendő utolsó délutánján ze­nés műsorral búcsúztatják az óévet a zeneiskola nagy­termében. Most is zsúfolt volt a földszint és a kar­zat, amikór kedden fél öt­kor felcsendült a Himnusz. Bartos Ferenc polgármes­ter bevezetőjében vissza­pillantást vetett az elmúlt 12 hónap külpolitikai ese­ményeire, és boldog új esz­tendőt kívánt a város la­kosságának; Most is helyi szerző, a két évtizeddel ez­előtt elhunyt zeneigazgató­karnagy, K. Pikéthy Tibor kedves Pastoraléját hallot­tuk első számként, Bedna- rik Anasztázia kitűnő elő­adásában. A Vox Humana kórus magabiztos éneklése öröm­mel töltötte el a hallgatósá­got. Leonard Bernstein művével kezdték, Johann Strauss Császár keringőjé- vel, s az idősebb Johann Strauss Radetzky indulójá­val zárták műsorukat. Vas­tapsot kapott a karnagy, Makiári József és a közre­működők: Bednarik Anasz­tázia (orgona), Bajtala Emese (hárfa) és Somoghy Tamás (ütőhangszerek) is. P. K. Orvosi ügyelet Az orvosi ügyelet c volt munkásőrség épületében található (Vác, dr. Csányi körút 47.). Az ügyeleti szol­gálatokat a 11-525 és a 10-079-es telefonszámon le­het hívni. Orvosok a városiak szá­mára mindennap tartanak ügyeleti szolgálatot. A városkörzetiek számá­ra pénteken, szombaton és vasárnap van ügyelet. Gyermekorvosi ügyelet szombaton és vasárnap van. Az ügyelet színhelye szin­tén a volt munkásőrsé" épülete. Fogászati ügyelet: vasár­nap reggel 8-tól 12-ig tart, most dr. Simon Csilla ren­del. Helye: Cházár András utca 17. Állatorvosi ügyelet: as északi körzetben szombat­vasárnap dr. Pálinkás Je­nő, Vác, Attila u. 3/c, tel.: 13-571. A déli körzetben szom­bat-vasárnap dr. Jakab László, Szőcüiiget, telefon: 52-176. Köny v tár látó gatók Nem csökkent a látogatók száma a váci városi könyvtárban az elmúlt évben. A rea­listák ezt a könyvárak meredek emelkedésének tulajdonítják, a rossz nyelvek sze­rint azonban ebben nagy szerepe van annak, hogy a könyvtárban mindig meleg van (Porubszky Dezső felvétele) Magyar után európai Dzsúcfószövetség A váci székhellyel nem­rég megalakult Magyar Profi Judo Szövetség után létrejön az Európai Profi Judo Szövetség is. Mint Fo- gasy Gergely ügyvezető el­nöktől megtudtuk, az euró­pai szövetség alakuló köz­gyűlésére Rétságon kerül sor, január 4-én, 17 órakor, a Börzsöny étteremben. VÁCI HÍRLAP Vác, Dr. Csányi László krt. 15. O A szerkesztőség ve­zetője: Borgő János. C Munkatársak: Dudás Zol­tán és Halász Erzsébet. • Postacím: Vác, Pf. 32.2601. Telefax és telefon: (27) 10-095. Telex: 282 297. • Szerkesztőségi fogadóóra: kedd és péntek 13-tól 15 óráig. • Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben naponta délelőtt S-töl lü-ig, vala­mint a váci hirdető irodá­ban (Jókai utca 9.) hétfőn és kedden délután 14-től 17 óráig. 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom