Pest Megyei Hírlap, 1993. augusztus (37. évfolyam, 178-202. szám)

1993-08-02 / 178. szám

xxxvii. évfolyam, 178. szám Ára: 13,50 forint 1993. augusztus 2., hétfő Megnyílt a gödöllői cserkész emléktábor Felemelte a népi kultúrát Antall József üdvözli a Jamboree cserkészeit Vimola Károly felvétele Körkép Ma kerül helyére az ópusztaszeri történelmi emlékpark ro- tundájáhan a Feszty-körkép első letisztított, felújított kép­szelete. Ezzel mintegy új útjára indul ,A magyarok bejö­vetele” című monumentális művészi alkotás, amely már- már nem is elsősorban esztétikai élvezetet nyújtó látványa miatt kap különös szerepet, hanem azért a csodálatos, üzeneteket korunkig továbbító kisugárzása miatt, amely a magyarság restaurálásra szoruló erkölcsi tartása felette szükségszerű. Miként a bölcsődal vagy a mesemondás. Úgy tűnik, gondja van a Sorsnak arra, hogy az idők so­rán keletkezett hatalmas amnéziás üregeket pótolja. Persze úgy, hogy óriási erőket von el más területekről A magyar­ság Homéroszait, névtelen dalnokait kinyilazták útban Eu­rópa felé, önismeretünk vonatkozásában tehát nagy-nagy hiányokkal érkeztünk meg. Szófoszlányokra tépett (ere­detim ondókkal, szilánkokra robbantott, jurtaszokásokkal” Az idő rombolásait helyrehozni képtelen tudat önmaga fölött ítélkezik. A hiányzó dalokat költők, sámánlelkű prédi­kátorok zsenije és szorgalma pótolta. A „nagy út” emlékeit, a közösség retinájába maródott képszeleteket céhlegények és színekben álmodó piktorok irónjai és ecsetjei mentették át — a valóságba. Feljegyezték, hogy Feszty Árpád — apó­sa (Jókai) egyetlen szava ösztökélésére — úgy fogott mun­kához, olyan szellemi erőbedobással, mintha a honfoglalók visszaútját kellett volna bejárnia. így szabadulnak fel a hal­latlan alkotói energiák — mondhatjuk —■, ha arra egy egész népnek van szüksége. S a századvég — vesztes csaták és forradalmak után — erre megteremtette a nagy tervezge- tések, álmodozások hangulatát is. 1894 pünkösdjére (ami­kor is a Körképet felavatták) százados késések behozatalá­ra érett meg e sokvérű nép önazonosító ereje. És mi következett utána? Erkölcsi állagunk restaurálásának idejét éljük. Két világ­háború megalázó verdiktumai, reánk kényszerített rendsze­rek fenyítései és szellemi erdóirtásai hatalmas sebeket ejtet­tek mibennünk. A Képet, igenis, helyére kell állítani, hogy mi magunk is megállhassunk. Hallom, düledezik Nagy László iszkázi „rotundája'.’ Félő, hogy hamarabb kellett volna hozzáfogni e nem utol­só munkához is. Bágyoni Szabó István / Ébren tartani a nemzeti öntudatot Az 56-os Magyarok Világszövetsége szombaton Budapes­ten, a Belügyminisztérium Újpesti rakpart 1—3. alatti klubjában tartotta első', bemutatkozó közgyűlését. Ebből az alkalomból interjút készítettünk Pongrátz Gergellyel, a világszövetség elnökével. Pesti tüzek Még tartanak a vizsgálatok a Budapesti Nemzetközi Vá­sár (BNV), illetve a Keleti pályaudvar területén pénte­ken történt tüzek ügyében. Biztosat még egyik esetről sem lehet tudni, a pályaudva­ron azonban valószínűleg szándékos gyújtogatás volt — mondta el az MTI-nek a Fővárosi Tűzoltóparancsnok­ság ügyeletese. Mint ismeretes a BNV B-pavilonja pénteken Í2 óra 45 perckor gyulladt ki. A tü­zet több mint 100 tűzoltó fé­kezte meg, az anyagi kár egymilliárd forint körüli. Ki­égett a 8000 négyzetméteres alapterületű pavilon tetőszi­getelése, a galéria irodái, a tetőszerkezet pedig 200 négyzetméteren beszakadt. A tűz okának kiderítésére elektronikai szakembert is bevonnak. A szakvélemény a jövő hét elejére várható. Eddig nem vezetett ered­ményre az ötmillió forintos kárral járó, Keleti pályaudva­ri vagontűz ügyének vizsgá­lata sem. Valószínűleg ezút­tal is nyílt láng használata okozta a tüzet. A rendőrség ismeretlen tettes ellen már el­rendelte a nyomozást. A tűz két személykocsiban pusztí­tott, az egyik utastere telje­sen kiégett. Orvoskonferencia A szlovákiai Révkomárom- ban a hét végén harmadszor rendezték meg a Selye János- napokat, melynek keretében tartották meg a 2. Nemzetkö­zi Pannon Orvoskonferenciát. — A cserkészet minden kor­ban megmentette az ifjúságot a szélsőséges eszméktől, az embertelen gondolatoktól és a politikai irányzatoktól, me­lyek ellentétesek a mozga­lom parancsaival — hangsú­lyozta Antall József miniszter- elnök tegnap Gödöllőn a Nemzetközi Cserkész Emlék­tábor megnyitó ünnepségén az Alsóparkban. Hatvan esz­tendővel ezelőtt 54 országból 26 231 cserkész érkezett a ne­gyedik világtalálkozóra a tele­pülésre. Szombattól 26 or­szágból ugyancsak 1200 tá­borlakó tartózkodik a város­ban, de az öreg cserkészek számára megsokszorozza az élményt a két emberöltőnyi várakozás, az ifjú cserkészek pedig először élhetnek át ilyen felemelő megmozdulást. Tegnap reggel a Teleki Pál altáborban a 80. születésnap­ját ünneplő Jéhn Antal sopro­ni gyógyszerész húzta fel a zászlót. A nap fénypontja a kora esti ünnepélyes megnyi­tó volt, melyre ejtőernyősök hoták meg a díszzászlókat. Antall József a körülbelül öt­ezer fős sokaság előtt a cser­készmúltat értékelve arról is szólt, hogy a mozgalom a ma­gyar nép legmélyebb műveltsé­gét, kultúráját, ismeretanyagát, a népi kultúrát emelte fel, s nemegyszer adta vissza a nép­nek. Nagyszerű volt abban is a cserkészet, hogy milyen euró­pai helyzetben rendezték meg a Jamboree-t 1933-ban. — Üzenem kritikusaink­nak is, hogy ez a brit alapú, de ízig-vérig magyar szelle­mű mozgalom akkor volt ilyen átütő erejű — hangsú­lyozta a miniszterelnök —, amikor Mussolini Itáliájában már barillák voltak, amikor Sztálin Szovjetuniójában már a Komszomol működött és amikor a Hitlerjugend masíro­zott. 1933-ban nem csak a magyar társadalom, hanem a hivatalos Magyarország is ez­zel a jövőt építő, a szabadság és a kereszténység mellett el­kötelezett ifjúsági mozgalom­mal azonosította magát! (Folytatás a 3. oldalon) Cáfol a BM Senkit sem tartóztattak le! A kémkedés alapos gya­nújával március óta előze­tes letartóztatásban lévő, a szlovéniai fegyverszállí­tásban is érintett Dieter Hofmann osztrák állam­polgár ügyével kapcsolat­ban Magyarországon egyetlen belügyminisztéri­umi tisztségviselőt sem tartóztattak le. Ennek köz­lését a Belügyminisztéri­um sajtófőnöke, Szabó Eszter kérte tegnap az MTT-től. A belügyi szóvivő a bé­csi Kurier szombati cikké­re reagált. A lap a Mari­borban felfedezett fegy­verszállítmány kapcsán azt állítja, hogy egy ma­gas beosztású minisztériu­mi tisztségviselőt is letar­tóztattak Budapesten. Hol tart a világszövetség ha­zai szerveződése? — Most kezdjük felállítani vidéki és kerületi szervezete­inket. — Melyek a legfontosabb célok, amelyek érdekében e murikába fogtak? — Legfontosabb célunk a nemzeti öntudat ébrentartá­sa, a nemzeti erők összefogá­sa. Előkészítjük az 56-os ma­gyarok őszi világtalálkozó­ját, illetve kongresszusát, amelyet október közepén tar­tunk. — Önt és a világszövetsé­get az utóbbi időben támadá­sok érték a sajtóban. Mi lehet ennek a kiváltó oka? — Aki nem csinál semmit, azt nem támadják. Ha valaki a nemzeti érdekek szolgálatá­ban tesz valamit, legyen elké­szülve a támadásokra. Én fel­készültem ezekre, így nem ér­tek váratlanul, sőt arra is fel vagyok készülve, hogy ilye­nekkel a későbbiekben is szá­molnom kell. De ahogy a mondás tartja: a kutya ugat, a karaván halad. — Ez azt is jelenti, hogy nincs más jelentős szervező­dés, amely az ötvenhatos ma­gyarokat tömörítené, illetve az ötvenhatos szellemiséget képviselné? — Nem erről van szó. Nemrég egy kérdésre vála­szolva mondtam, hogy ha kell, én még az ötvenhatosok­kal szemben is megvédem öt­venhat szellemét. — Ezt hogy érti? — Vannak olyan ötvenha­tosok, akik eladták magukat, és le vannak kötelezve bizo­nyos köröknek. Ezekkel szemben természetesen meg­védem az eszméinket. (Folytatás a 16. oldalon) Az eltérő életminőség nem akadály Svájciak a farmosi nádasban Gerda Bernhard a testvérkapcsolat összefogója farmosi zászlót kapott Gecse János pol­gármestertől. (Tudósításunk a 4. oldalon) Balázs Gusztáv felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom