Pest Megyei Hírlap, 1993. január (37. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-27 / 22. szám

É PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGÁLTATÁS 1993. JANUÁR 27.. SZERDA 9 Kárpótlási fórum Fórumot rendez Nagykőrö­sön a Földrendező Bizott­ság a kárpótlásra jogosul­taknak február másodikán, délután öt órakor az Arany János Művelődési Központ emeleti nagytermében. Adománygyűjtés Az Erzsébetvárosi Szeretet­szolgálat szerdánként, este fél hattól nyolc óráig tartja meg rendszeres adomány- gyűjtő akcióit az Almássy téri Szabadidő Központ­ban (1077 Bp., Almássy tér 6.). Csütörtökön délelőtt Önkormányzati ülés Nagykörösön Nagykőrös város önkor­mányzati testületé január 28-án, csütörtökön dél­előtt 10 órai kezdettel tart­ja soros ülését. Elmaradó napirendek esetén a ta­nácskozást másnap, 9 órai kezdettel folytatják a vá­rosatyák. A napirendek között sze­repel a város 1993 évi költ­ségvetési rendeletének meg­alkotása, a kórház-rendelő­intézet gazdasági igazgatói állására beküldött pályázat elbírálása, a volt szovjet la­kások melletti területek érté­kesítése, valamint interpellá­ciók hangzanak el. Szóba kerül továbbá a képviselőtestület idei prog­ramja, jóváhagyása után az értékesítésre szánt önkor­mányzati ingatlanokról tár­gyalnak. Napirenden szere­pel a helyi kosárlabda klub támogatásának kérdése, ugyanígy a Kinizsi sport­egyesület támogatása, majd különböző témájú tájékozta­tást hallgat meg a testület. Az ülés nyilvános, és a szo­kásos helyen a művelődési központ dísztermében tartják. Az FM nemzetközi önálló osztályának közleménye 1993-ban is lehetőség nyí­lik ösztöndíjas tanulmány­útokra az Amerikai Egye­sült Államokban a COCH­RAN ösztöndíjas program keretében. Az ösztöndíjas tanulmányút­ra felsőfokú vézettségű és önálló tárgyalói szintű an­gol nyelvtudással rendelke­ző szakemberek jelentkez­hetnek. A tanulmányutak preferált témái: — mezőgazdasági politika — mezőgazdasági kereske­delem politika, az agrárke­reskedelem intézményi rendszere — mezőgazdasági szabályo­zás — birtok- és földpolitika, földnyilvántartás rendszere, privatizáció, átalakulás, kár­pótlás technikai kérdései, jel­zálog intézményi rendszere — mezőgazdasági pénz­ügyek, banki intézményi rendszer A tanulmányút időtartama 2-6 hét. A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési la­pok az FM Nemzetközi Önálló Osztályán (111. eme­let 303/A, dr. Soós Elekné) szerezhetők be. A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott szakem­berek személyes meghallga­táson vesznek részt. A pályázatok benyújtásá­nak határideje 1993. febru­ár 3. Nemzetközi stúdió terve a Szentendrei-szigeten Nagyszabású tervet dolgo­zott ki Adamis Gusztáv szen­tendrei képző- és iparmű­vész. Vizuális, összművésze- ti programmal, egy nemzet­közi stúdió létrehozását terve­zi a Szentendrei-szigeten, Kisorosziban. Megfogalma­zása szerint: A természet és az épített környezet közötti harmónia kialakítása történ­ne meg új vizuális nyelv megteremtésével és a társa­dalomba való beépítésével. Ha mindez sikerülne, ak­kor képző- és iparművészek adnának egymásnak találko­zót a szigetcsúcs falujában. Ez lenne a hazai és nemzet­közi művészbarátok informá­ciós központja. Az itt alko­tott művekből galéria és szo­borpark létesülne. Kiállításo­kat, bemutatókat, szimpóziu­mokat rendeznének. Ösztön­Eladó Közel négyéves Lada, 1300-as kombi megkí­mélt állapotban, extraol­csón eladó. Telefon: 121-4281 (este). díjakkal segítenének több al­kotót. Pályázatokat írnának ki. Képzőművészeti gyűjte­mény létesülne a községben. A kezdeményezés anyagi alapjául Adamis Gusztáv ala­pítványt hozott létre. Az en­nek céljaival egyetértő művé­szek .művészettörténészek, művészeti írók részvételével ebből többek között elméle­ti, szakmai előadásokat, kur­zusokat rendeznek majd. A meghirdetett program­hoz a művész keresi a támo­gatókat. A nagyszabású mű­vészeti kezdeményezés Kis­oroszi község foglalkoztatá­si arányain is sokat javíthat, fellendítheti a helyi vendég­látást, igényt teremthet szol­gáltatások iránt. A nyitott alapítványhoz bárki, hazai és külföldi ma­gán, vagy jogi személy csat­lakozhat. A MAG Művésze­ti Alapítvány címe: H—2000 Szentendre, Zrí­nyi u. 24. Tel.: 06-26-11 -981. A számla­szám: Kereskedelmi Bank RT. Szentendre. 311-12042. K. T. I. Ceglédi hangverseny Február 1-jén, hétfőn 18 órakor a Kossuth Művelődé­si Központ színháztermé­ben hangversenyt rendez­nek. Közreműködik a Deb­receni Ütőhangszeres Együttes: Szabó István, Sza­kái Petra, Toldi Éva, Törő Ferenc. Művészeti vezető: Kovács János. Várhatóan sokan lesznek kíváncsiak az együttesre, amely 1974-ben alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ütőhangszer-szakos hallgatóiból. A kezdeti há­rom évben Debrecen egyete­mein és főiskoláin mutatko­zott be számos koncerten. A szakmai pályafutás 1977-ben kezdődött el iga­zán a kortárs zeneszerzők est­jén. Hazánkon kívül több eu­rópai országban — Luxem­burg, Spanyolország, Olasz­ország, Svájc, Ausztria, Finn­ország — képviselték magas színvonalon a honi koitárs- muzsikát. Eddigi legsikere­sebb hangversenyútjuk 1985-ben Japánban volt. Folyamatosan dolgoznak hazai és külföldi zeneszer­zőkkel és előadóművészek­kel. Családóvó Alapítvány Pátyon Négy évvel ezelőtt, 1989-ben Fejesné Teleki Rita védőnő, Kis Istvánná volt óvónő, a művelődési ház igazgatója és Varga Gyula, a korábbi igazgató el­határozta, hogy segítenek a pátyi családok gondjain és harcot indítanak az elszegé­nyedés ellen. A Népjóléti Minisztérium kiírására pá­lyázatot adtak be, s ennek eredményeként 1 millió 300 ezer forint támogatást kap­tak. Ekkor hozták létre a Családóvó Alapítványt, rövi­den a CSÓVÁT. Varga Gyu­la azóta, sajnos nem tud a napi teendőkben segédkez­ni, mert a gödi művelődési ház igazgatói posztját tölti be. Kis Istvánná elmondta, hogy más hasonló irodák ta­pasztalatait összegyűjtve igyekeztek egy olyan rend­szert kialakítani, mely min­den rászorulónak segítséget tud adni. Az alapítványhoz csatlakozott még Soós Gá- borné, aki pátyi lévén, sze­mélyesen is ismerte a segély­re szoruló emberek legtöbb­jét. A helyi önkormányzat se­gítségével feltérképezték a lakosság szociális helyzetét. Igaz, hogy körülbelül 20 szá­zalék a cigánylakosság ará­nya, de jó részük dolgozik, így az ő esetükben ritkán volt szükség segélyezésre. A szolgáltatás egyébként a legritkább esetben ad csak pénzt, igyekeznek élelmi­szer és ruhacsomagok osztá­sával és más módon megol­dani az egyének gondjait. Sok esetben sikerült például alkalmi munkát szerezni az állástalanoknak, és megolda­ni az alacsony nyugdíjból élők élelmezését. A jogi problémákkal küszködők- nek tanácsadással, a hivata­los iratok kitöltésével segíte­nek. Az alapítvány kapcso­latban áll több információs és munkaközvetítő irodával, hivatallal. A lakosság köré­ben csereakciók lebonyolítá­sával is foglalkoznak. Ha az eladó és a vevő nem tud megegyezni a vételárat ille­tően, indokolt esetben az ár­különbözetet is az alapít­ványfizeti. Az állandóan rak­táron lévő ruhákkal lehetővé teszik az ilyen gondokkal küszködök azonnali megse­gítését. Sajnos helyhiány mi­att élelmiszereket nem tud­nak tárolni. Kis Istvánná elmondta, hogy csak azokon tudnak se­gíteni, akik maguk is változ­tatni kívánnak az életükön, ugyanis egyének eltartására nincsen mód. A segélyezés megállapításánál terveiket összeegyeztetik az önkor­mányzattal, hogy csak a va­lóban rászorulók és az ön- kormányzat által nem támo­gatott családok, egyének kapjanak segélyt. Negyedé­vente megnyitják az úgyne­vezett CSÓVA Áruházat, ahol két-három napon ke­resztül jelképes összegekért cipőt, ruhát lehet vásárolni. A Cseresznyés Diszkont Áruház tulajdonosa, Kiss Ká­roly jóvoltából a kedvezmé­nyes árú élelmiszerek vétele is megoldott. A ruhák az áru­ház megnyitása előtt szerve­zett gyűjtési akcióból szár­maznak, de sokan vannak, akik maguktól ajánlanak fel használt, de jó állapotú ruhá­kat az alapítvány számára. Jövőbeli terveik közé tar­tozik az ilyen jellegű akciók többszöri megszervezése, va­lamint az önkormányzat ál­tal kiadott élelmiszerjegyek levásárlásához szükséges árukészlet megteremtése. Ez is jelentékeny segítség len­ne, mivel a diszkontban jó­val az ABC áruházak alatti áron lehetne élelmiszert vá­sárolni. Szándékukban áll egy százezer forintos összdíjazá­sú pályázatot kiírni, mely a továbbtanulni vágyó gyerme­keket támogatná. Az összeg­ből a beiratkozást, a tansze­rek költségét fedeznék, illet­ve ha a család nem jogosult segélyre, akkor rövid lejára­tú kamatmentes kölcsön for­májában juttatnák el hozzá­juk az összeget, ha enélkül gyermekei beiskolázását nem tudja megoldani. A má­sik százezer forintos pályá­zat a különösen tehetséges gyermekeknek nyújtana se­gítséget. A CSÓVA létrehozott egy úgynevezett fagyi-na­pot, mely minden hónap utolsó szombatján 10—12-ig tart. Ebbe tarto­zik a mama-klub,ahol neve­lési tanácsokat és alkalman­ként más-más, például gyer­mek-egészségügyi előadáso­kat hallhatnak az anyukák. Az aprók-háza program egy kézműves műhely, ahol a ki­csik készségfejlesztése a cél. A kamaszok számára ön­ismereti játékokat szervez­nek. A foglalkozások után nyaranta ingyen fagylaltot, mostanában pedig csokolá­dét osztanak szét a gyerme­kek között. A jövőben szeretnék létre­hozni az öregek napközi ott­honát és az iskolabusz szol­gáltatást. A járat minden reggel a község legtávolabbi házaitól is behozná a gyere­keket az iskolába és a taní­tás végeztével hazavinné őket. Ez ügyben tárgyalnak a helyi sportkörrel, amely rendelkezik alkalmas szállí­tóeszközzel. Hála a kisiparo­soknak és az egyéni adomá­nyozóknak, a CSÓVA va­gyona mára meghaladja a kétmillió forintot,igy lehető­ség nyílik a tervek megvaló­sítására. Az egyéni adomá­nyokat a Budapest Bank Rt. 208-27890-es csekkszámlá­ján lehet eljuttatni. (Sz. L.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat A ceglédi szervezet kérése Csoportunk néhány tagja az elmúlt évben testvérszer­vezeti kapcsolatokat alakított ki az Erdélyben lévő, Gyergyószentmiklósi Caritas Szervezettel. Az új évben is tovább szeretnénk az Erdélyben élő magyarságot támogatni, ezért feladataink között szere­pel, hogy a közeli jövőben négy darab villanybojlert és öt darab te­levíziót szállítunk ki Gyergyószentmiklósra, az ottani kórházba, il­letve nehéz körülmények között élő, vagy sokgyermekes családok­hoz. Az említett eszközökhöz jutányos áron jutunk hozzá, azonban a kifizetésükhöz még nincs elegendő pénzünk, így kérjük a T. Ol­vasókat, lehetőségeikhez mérten készpénz adományozásával, pos­tautalványon befizetve az alábbi bankszámlánk javára járuljanak hozzá ezen elképzelésünk megvalósulásához. Egyben ezúton megköszönjük az olvasóknak azt a segítséget, amit csoportunk munkájához az elmúlt évben nyújtottak. Bankszámlaszámunk: Budapest Bank Ceglédi Fiókja, 381-88884-70186. Szívélyes üdvözlettel a csoport nevében Madarász István Péntek Géza mb. vezető mb. vezetőh. Akik a verset szeretik Vácrátóti szavalok Vácrátóton nem csak szeretik és ol­vassák a verseket az iskolás gyere­kek. Abban is versenyeznek, hogy ki tudja szebben mondani a szép gondolatokat. Az évente ismétlődő iskolai szavalóversenyre idén febru­ár 4-én kerül sor. A zsűri elnöke Bodrogi Gyula színművész lesz. Beszüntetik a csehszlovák korona forgalmazását A csehszlovák korona bankje­gyek és utazási csekkek felvá­sárlásának, illetve eladásának haladéktalan beszüntetését kér­te, immár hivatalosan a Cseh Nemzeti Bank és a Szlovák Nemzeti Bank a magyar illeté­kesektől, illetve a Magyar Ke­reskedelmi Bankoktól és az egyéb váltóhelyektől. A kérés azzal kapcsolatos, hogy a cseh­szlovák korona megszűnése és az új cseh, illetve szlovák valu­ták bevezetése már a közeljövő­ben várható — tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bank illetéke­se az MTI-t. A magyarországi valutaváltó­helyeknél lévő csehszlovák ko­ronakészletek a fentiek szerint forgalomból kivontnak tekinten­dők. A Cseh és Szlovák Nemze­ti Bankok elvi készségüket fe­jezték ki a jelenleg meglévő készletek ellenértékének megté­rítésére, ennek részleteiről a Magyar Nemzeti Bankkal a kö­zeljövőben fognak tárgyalni. További értesítésig az MNB az érintettek türelmét kéri. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom