Pest Megyi Hírlap, 1970. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

1970-02-01 / 27. szám

MA ^ * Újra lehet kezdeni Megkezdjük új folytatásos regényünk közlését a 2. olda­lon. Olajosok A. &zázhalombattaiak jubileu­mi versenyéről ír színes tudó­sítást Suba Andor (3. oldal). Program 1970-re Lénával Istvánnal, a megyei pártbizottság titkárával készí­tett interjút Mészáros Ottó (4— 5. oldal). Még mindig labdáznak Pistike életével Remélik utoljára kellett tollat fognia Péreli Gabriellának egy kis fiú érdekében (4. oldal). Hányán képtelenek teljes értékű munkára? A rokkantak helyzetéről írt tájékoztatót Szakoly Endre (5. oldal). Egy néprajzos filmrendező Fiatal művészt mutat be Pa­rányi Anna ($. oldal). Mit csináljunk, h& liba repül a könyvesboltba? Megtudhatja, ha elolvassa Szárnyai Jenő riportját a 6. ol­dalon. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XIV. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM ARA I FORITVT 1970. FEBRUÁR 1., VASÁRNAP Hazaérkezett az NDK-ból Kádár János és Fock Jenő Nyilatkozat a pályaudvaron Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Fock Jenő, a Politi­kai Bizottság tagja, a forradal­mi munkás-paraszt kormány elnöke —, akik a Német Szo­cialista Egységpárt Központi Bizottsága és a Német Demok­ratikus Köztársaság Miniszter- tanácsa meghívására baráti lá­togatást tettek az NDK-ban —, szombaton délelőtt visszaér­keztek Budapestre. Fogadásuk­ra a Nyugati pályaudvaron megjelentek: Komócsin Zol­tán és Nyers Rezső, a Politikai Bizottság tagjai, a Központi Bizottság titkárai, dr. Ajtai Miklós, a Politikai Bizottság póttagja, a kormány elnökhe­lyettese, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi rrá- nisziter, Péter János külügymi­niszter, Gyenes András és Ja­kab Sándor, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának osztályve­zetői. Ugyancsak jelen volt dr. Herbert Plaschke, a Német Demokratikus Köztársaság bu­dapesti nagykövete. Kádár János a megérkezés után a pályaudvaron nyilatko­zott az újságíróknak: — Látogatásiunk eredmé­nyeit a nyilvánosságra hozott közös közlemény összegezi. A Berlinben folytatott eszmecse­re része a szocialista országok között az utóbbi években ki­alakult gyakorlatnak. Mind a belső építőmunka, mind a nemzetközi helyzet azt igény­Kádár János megérkezését reknek a pályaudvaron. Megszűnt a készültség • Csend a belvízfronton • Alacsony szintű folyók Már hiába keressük a bel­vízvédelmi ügyeletet: meg­szüntették a készültséget. Ez, persze, mindenképpen öröm­hír, okáról azonban nem árt egy-két szót szólni. Az időjárás minden évet és évszakot meghazudtolóan sze­szélyes volt az elmúlt idő­szakban. A menetrend vala­hogy így festett: hétfő, kedd, szerda tavasz, csütörtök, pén­tek, szombat tél. Egyébként ennek a gyorsan változó olva­dást, majd fagyot hozó szaka­szosságnak köszönhető, hogy a sok csapadék ellenére a mi vi­dékeinken sehol sem követke­zett be nagyobb rendellenes­ség, de még veszély sem. Mi­helyt megindult a nagyobb arányú olvadás, máris követte az ezt megállító fagy. így for­dulhatott elő, hogy a Mátrá­ban, ahol mostanában is mér­tek mínusz 15 fokot, 90 centi hó helyett már csak 39-et mér­nek, mégsem történt baj a kör­nyéken. De ez a helyzet — át­térve a folyóvizekre —, az Al­pok vidékén is. KöztudoP hogy a Dunának ez a vízgyf, tő területe. A periodikus olva­dás és fagy elvitte a hótakaró jelentős részét, úgy, hogy a most beköszön,thető nagyobb olvadás sem okozna különö­sebb gondot, annál kevésbé, mert a folyók szintje álitalában alacsony. És itt van már az újabb fagyhullám. Ha nem zúdul nyakunkba nagyobb hóáradat, talán arra sem lesz szükség, hogy ismét készültséget ren­deljenek el. A Dunán egyéb­ként most csak gyenge jégtáb­lácskákat látni, azt is ritkán, ha az ember végigutazik a fo­lyó mellett, nyugatról dél fe­lé. —tgy— Eredményes takarékszövetkezet Nyolc községet ölel fel az érdi takarékszövetkezet mű­ködési körzete. A múlt év fo­lyamán további ezer fővel gyarapodott taglétszámuk, amely elérte a 8 ezret. A taka­rékszövetkezeti bankban 17 millió forint betétet helyeztek el az év folyamán és 12 mil­lió forint értékű kölcsönt fo­lyósítottak az igénylőknek, akik közül ezt sokan házépí­tésre és a háztáji árutermelés fejlesztésére fordították. A ta­karékszövetkezet az évi nye­reségből a részjegyekre, vala­mint betétkamat címén közel 600 ezer forint térítést' juttat vissza tagjainak és betétesei­nek. követően nyilatkozik a riporte­li, hogy a szocialista országok képviselői — kétoldalú és sok­oldalú tanácskozások keneté­ben — rendszeresen cseréljék véleményüket, hogy módjuk legyen a legidőszerűbb politi­kai kérdések megtárgyalására, a szocialista építkezésben szer­zett tapasztalatok megismeré­sére. azok kölcsönös hasznosí­tására. Ezek a találkozók jó alkalmat nyújtanak arra is, hogy demonstráljuk politikai egységünket, egyetértésünket. — Fock elvtárs és jómagam készséggel, örömmel tettünk eleget a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsá­ga és a Német Demokratikus Köztársaság kormánya meghí­vásának. Mint ismeretes, a lá­togatás háromnapos volt E három nap intenzív munkával, érdemi megbeszélésekkel, olyan létesítmények megtekin­tésével telt el, amelyek vala­milyen módon összefüggésben álltak beszélgetéseink témái­val. — Walter Ulbricht és Willi Stoph elvtársak, valamint az NDK párt- és állami veze­tői, a testvéri ország dolgo­zói a legnagyobb szívélyes­séggel, testvéri barátsággal fogadtak bennünket Tár­gyalásaink, munkaprogra­munk minden aktusának lég­köre szívélyes, elvtársias, s — ami a napirendre tűzött kérdéseket illeti, gyakorla­tias volt. Sorra vettük az idő­szerű elvi, politikai kér­déseket, ismertettük állás­pontunkat kicseréltük véle­ményünket, s mint ismeretes, hangsúlyoztuk elvi egysé­günket. Beszéltünk a jövő feladatairól is. Mindkét fél (Folytatás a 2. oldalon.) TÉL AZ ERDŐN A lomb nélküli erdőt könnyebb gondozni, kitermelni a fát Erdőségeink favágói is ilyenkor végzik el a munka zömét. Gallyazzák, méretre vágják a már ledöntött rönköket. // Eskünkhöz híven... u Oki evél kiosztó ünnepség a Kertészeti Egyetemen Több száz megilletődött fia­tal gyűlt össze tegnap dél­előtt 11 órakor a Kertészeti Egyetemen, hogy tanúi legye­nek annak az ünnepélyes pil­lanatnak — az oklevelek ki­osztásának —, amelyért ma­guk is egy, kettő vagy három évvel ezelőtt beiratkoztak az egyetemre. Dr. Kozma Pál rektor ün­nepi beszéde után — amely­ben hangoztatta, hogy milyen nagy feladatok várnak a most végzett hallgatókra — fel­avatta a 128 mérnökjelöltet és átadta nekik eddigi jó mun­kájuk koronáját: az okleve­let. MASERU Maxi-zűrzavar a minikirályságban Jonathan, a vesztes — győzött... Leabua Jonathan lesothói miniszterelnök szombaton rá­diónyilatkozatban közölte, hogy érvényteleníti a keddi választások eredményeit. Egy nappal azután, hogy a kis dél-afrikai királyságban, amelyet minden oldalról a Dél-Afrikai Köztársaság hatá­rol, rendkívüli állapotot hir­dettek, Jonathan megpróbálta az ellenzékre hárítani a fe­lelősséget a választások meghiúsulásáért. Valójában minden arra mutat, hogy az alkotmány felfüggesz­tésére és az ellenzék vezetőjé­nek letartóztatására éppen amiatt kerül sor, mert a mi­niszterelnök pártja elveszítet­te volna amúgyis rendkívül csekély parlamenti többségét. Operatív bizottság alakult A RÁCKEVEI DUNA-ÁG ÜDÜLŐÖVEZETÉNEK FEILESZTÉ.SÉRE Ráckevén szombaton opera­tív bizottság alakult a Duna- ág üdülőövezetének fejleszté­sére. A bizottság elnöke Horn Dezső közlekedés- és posta­ügyi miniszterhelyettes lett. Az új társadalmi, szerv fel­adata, hogy előkészítse a Rác­kevei Duna-ág Intéző Bizott­ság megalakítását. A. következő években a fő­város új üdülőövezete alakul ki a ráckevei Duna-ág men­tén. A Kvassay zsiliptől a Tassi zsilipig terjedő 67 kilo­méter hosszú folyamág eddig a horgászok paradicsoma volt. A már készülő fejlesztési terv figyelembe veszi a pecások igényei!. Többek között szá­mukra érintetlenül hagyják a ráckevei hídtól délre eső fo­lyamszakaszt. Az elképzelések szerint a Duna-ág mentén csaknem 80 ezer dolgozó pi­henésére teremtenek alkal­mat. Az előreláthatólag feb­ruár végén, márciusban meg­alakuló intéző bizottság ösz- szeállítja majd az üdülőövezet regionális tervét, amelyet jó­váhagyás végett a kormány elé terjesztenek. Az üdülőöve­zetet a ráckevei járás terme­lőszövetkezetei látják el élel­miszerekkel. A miniszterelnök most azt állította, hogy pártjának támo­gatóit a keddi választások előtt megfenyegették, az ellenzé­kiektől pedig „rendkívül ve­szélyes természetű”, de ponto­sabban meg nem nevezett fegyvereket koboztak el. Jona­than kijelentette, hogy új vá­lasztásokat tűznek ki, mihelyt a kormány a helyzetet erre megfelelőnek ítéli. Hírügynökségiek rámutatnak, hogy Maserúban szombaton egyébként teljesen nyugodt volt a helyzet,, csupán este 6 és reggel 6 között cirkáltak rend­őrjárőrök az utcában a kor­mány áttal elrendelt kijárási tilalom ellenőrzésére. Mint ismeretes, Lesotho 1966-ban nyerte el füg­getlenségét. Az alkotmány felfüggesztése előtt II. Moshoeshoe királlyal az élen alkotmányos monar­chia volt Az 1964-ben megtartott leg­utóbbi választásokon, amikor az ország még Basutoföld né­ven brit protektorátus volt, Jonathan nemzeti pártja mind­össze 5000 szavazattal győzött és a 60 mandátumból 25-öt szerzett meg a parlamentben. Aldo Moro februárban baiánkba látogat Péter János külügyminiszter meghívására Aldo Moro olasz külügyminiszter február 9-én, hivatalos látogatásra Magyar- országra érkezik. . A most végzett 128 hallgató közül csak 14 nem döntött még, hogy hol kívánja tudá­sát hasznosítani, de 111-en már elhelyezkedtek. Közülük 46-an különféle termelőszö­vetkezeteknél, 19-en állami gazdaságoknál, 12-en okta­tási és kutatási területen, ki­lencen tervező irodákban. Sokan mennek majd taná­csokhoz, növényvédő állomá­sokra, konzervgyárba, hűtő­iparba és kertészeti vállala­tokhoz dolgozni. Az ünnepi tanácsülés máso­dik részében hét, már koráb­ban végzett hallgatót újabb tudományos munkájuk elis­meréséül a kertészeti tudo­mányok doktorává avattak. Az új doktorok nevében el­mondott köszönet záró sza­vait idézzük végezetül: „Es­künkhöz híven arra fogunk törekedni, hogy a Kertészeti Egyetem és a magunk tisz­tességére minden erőnkből szolgáljuk dolgozó népünket és hazánkat”. (k. i.) Vácott csökkenőben a járvány Az A/2 Gyömrőn é_> Abonyban Az influenza nemcsak las­san terjed, de nem is lép fel járvány szerűen a megye egész területén. Többnyire kisebb gócok alakultak ki egyes vá­rosokban és községekben, például Vácott is, ahol, mint jelentettük, a Lowy Sándor Gépipari Technikum kollé­giumában 130, bejáró növen­dékei közül pedig szintén töb­ben betegedtek meg és a vá­ros lakosságából is sokan ke­rültek influenzára valló tüne­tekkel betegállományba. Péntek óta azonban a jár­vány Vácott csökkenőben van. A kollégium beteg diák­jainak nagy része fel­gyógyult. Az utóbbi napokban új beteg már csak néhány került a be­tegszobába. A városban is ja­vult a helyzet, kevesebb a be­teg, mint a hét elején volt. Másik kisebb járványgóc újabban Gyömrőn jelentke­zett, ahol a Gyógypedagógiai Intézet 105 növendéke közül 20 influenzagyanús beteget ápolnak. Abonyban is viszonylag sokan betegedtek meg. Az egyik itteni betegtől vett vizsgálati anyagból az OKI víruslaboratóriuma A/2 Hong­kong ’68 vírust mutatott ki. Az influenza egyébként ál­talában változatlanul tart mindenfelé. Néhol szórvá­nyos ugyan, néhol azonban jelentősebb számú megbetege­dést okoz, de továbbra is rö­vid és enyhe lefolyásúnak mu­tatkozik. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom