Pest Megyei Hírlap, 1992. augusztus (36. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-01 / 181. szám

XXXVI. ÉVFOLYAM, 181. SZÁM Ara: 1I,.»0 1992. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT MAI SZÁMUNKBAN Igénylista az önkormányzatnak (1. oldal) Részt kérnek a jelenből is (5. oldal) Meghatározd stációk (6. oldal) Ahol teljesülhet a gyerekek álma (7. oldal) Pert nyerve vesztett (8. oldal) Kormányszóvivői tájékoztató Többletteher a hűségjutalom Torlódás a határon Ismét sok ezer török ál­lampolgár utazik haza Ma­gyarországon keresztül, ugyanis a legnagyobb né­met tartományban, Bajor­országban csak most kez­dődött meg az iskolai szün­idő. Péntek délben Részké­néi és Tompánál 4-4 órát kellett várni a kilépő, 1-1 órát pedig a belépő autó­soknak, s szombatra még ennél is nagyobb torlódás várható. Az előrejelzések szerint Hegyeshalomnál és Rajkánál mindkét irányban kisebb várakozásra kell számítani. Jó hír viszont, hogy több hónapos átépítési munkála­tok után megnyílt a balas­sagyarmati határátkelő. adottságokhoz kell igazíta­ni. Különösen igaz ez á megállapítás az állattartás­ra — hangoztatta a szak­tárca képviselője, a Jákot- puszíei napok rendezvény- sorozatának pénteki meg­nyitóján. A rendezvényre a II. nemzetközi etológiái ifjúsági találkozó részeként került sor. A Pest megyéhez közeli Bércéi szomszédságában lé­vő, hajdani településen Keszthelyi Tibor, aki a Gö­döllői Agrártudományi Egyetemen tanít, s az ifjú­sági találkozó egyik fő szer­vezője, mint vállalkozó el­határozta, hogy az elhalt Öncsődöt jelentett a Szentendrei Kocsigyár Kft. is, s ez manapság igazán nem túl nagy meglepetés, hiszen sok magyar gazdál­kodó jár hasonló cipőben. Az már annál inkább ku­riózumnak számít, hogy a csődről szóló bejelentésük még mindig nem- jelenhe­tett meg a Közlönyben, így a hitelezőikkel folyta­tott egyezkedés is nehéz­kes. Történt ugyanis — mint azt Barta András igazgatótól megtudtuk —, hogy a kft. cégbírósági be­jegyzése még mindig várat magára, bár januárban már bejelentették a kft. megalakulását, s így az új nevüket azóta jogszerűen használják. A huzakodás az ÁVÜ — 99,7 százalék­ban tulajdonosa a kft.-nek, a maradék 0,3 százalék pe­dig azokat a dolgozókat il­leti meg, akiknek elővásár­lási joguk van az egész vagyon megvásárlására — és a Pest Megyei Cégbíró­ság között zajlik az ön­A közalkalmazottak jog­állását szabályozó törvény­ben meghatározott maga­sabb jövedelmet biztosító bérezési-előmeneteli rend­szer teljes körű bevezetése jövőre nem, s az előzetes prognózisok szerint 1994- ben sem várható. Az igazi emelés csak azt követően léphet életbe, tekintettel az állam költségvetési helyze­tére. Ennek tudatában fo­gadta el egyébként az Or­szággyűlés is ia törvényt, s határozta meg az új bér­rendszer fokozatos beveze­le gének megfelelő ökológiai gazdálkodást folytat . a mintegy 340 hektáros min- taí'armon, s itt őshonos ma­gyar állatfajokat tenyészt. A bemutatófarm egyaránt szolgálja a gazdálkodást, a tudományos munkát, vala­mint az oktatást. Jelenleg a területen már cigájajuho- kat, parlagi kecskéket, va­lamint mangalicákat tarta­nak. A vállalkozó. tervezi azonban azt is. hogy a falu­ban tejüzemet és gyapjú- feldolgozót létesít, munkát adva a környéken lakók­nak. A Jákotpusztai napok au­gusztus 2-ig tartanak. kormányzati fulajdonbe- jegyzést illetően. A hely­zetet csak bonyolítja, hogy a huzavona közben a kft. pénzügyi helyzete is egyre ingatagabbá válik, s az előbb ismertetettek miatt a 100 milliót hitelező bank­kal folytatott tárgyalások is akadoznak. Érthető, ha az ott dolgo­zók hangulata egyre nyo­mottabb, hiszen a csőd­helyzetre való hivatkozás­sal — a megegyezésig — a bérfejlesztést is - elhalasz­tották. Ma azonban -senk! nem tudja megmondani, mikor is születik' meg- a bírósági bejegyzés, s. a hi­telezőkkel való tárgyalás időpontja is „ kérdéses. A gyárban ennek . ellenére dolgoznak, megrendeléseik vannak, s azokat igyekez­nek teljesíteni. A bizony­talan helyzetre azonban jellemző, hogy még a kft, igazgatójának sincs az idei évre megkötött munkaszer­ződése. H. É. tését — közölte Naszvady György pénzügyminiszté­riumi helyettes államtitkár a pénteki szóvivői tájékoz­tatón, reagálva a Költség­vetési Intézmények Érdek­egyeztető Tanácsa munka- vállalói oldalát alkotó szer­vezetek kormányfőhöz in­tézett levelére. Az említett levélben a szervezetek szóvá tették, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény­ben előírt bérrendszer be­vezetése — köztük a végki­elégítések, a 13. havi jutta­tások és a hűségjutalmak kifizetése — komoly nehéz­ségekbe ütközik az érintett intézmények, illetőleg ön- kormányzatok anyagi gond­jai miatt. Minderre az ál­lamtitkár-helyettes kijelen­tette: a végkielégítés és a 13. havi bér kifizetése az önkormányzatok számára nem jelent pluszforrás­igényt, hisz azok fedezete már eddig is rendelkezé­sükre állt — igaz, nem kü­lön nevesítve. A hűségju­talmak kifizetése viszont, (Folytatás a 3. oldalon.) A nyári kánikulai napok kedveznek a betakarítási munkálatoknak, s megye- szerle a kenyérgabona ló része már a magtárakban pihen. Az aratás mindenütt a befejezéshez közeledik, csupán a zab- és rozsföl- deken akad még betakarí­tó ni való. A legfontosabb gabo­nánkból, a búzából hektá­ronként 3G-38 mázsás ter­mésátlagot könyvelhetnek el a megyei gazdaságok. Ez az előző évekhez képest 20-25 .százalékos termés- csökkenést jelez, de erre a mezőgazdászok a májusi aszály után — a Medárd- napi esőzés már későn jött — előre számítottak. A bú­za minőségének azonban nem ártott a meleg idő, sőt a szakemberek szerint e téren a tavalyi évhez leé­A börze elindítása pe­dig igencsak sürgető, a társadalombiztosítás kint­lévősége ugyanis jelenleg már eléri a 68 milliárd fo­rintot — tájékoztatta az MTI-t Weglárz Péter, az OTP vagyonkezelési cso­portjának megbízott veze­tője. Mint Weglárz Péter el­mondta: a pályázatot el­nyert négy cég közül az OTP Ingatlan Rt. a buda­pesti, illetve a Pest me­gyei, tb-adóssággal küsz­ködő cégekkel foglalkozik majd. A Sénzor Hadley Walker Kft. az ország hat nyugati, illetve északnyu­gati, a Controll Rt. hat dél­magyarországi, míg az Améta Kft. és a Bixbit Kft. által létrehozott kö­zös konzorcium hat észak-, illetve északkelet-magyar­be. A termelőszövetkezetek- nél^ történő átalakulások a jelek szerint nem zavarták a betakarítást, sőt egyes vélemények szerint inkább serkentőleg hatott, a közel­gő változások inkább arra inspirálták a gazdaságokat, hogy minél előbb befejez­zék az aratást. A szakem­berek szerint az agrárága­zatban végbemenő változá­soknak köszönhető az is, hogy a megyében járva, az idén nem lehet füstölgő ha­tárt látni. A szalmát nem égetik, hanem mindenütt igyekeznek azt betakaríta­ni, hiszen a gazdák már gondolva a télre, megkezd­ték a felvásárlást, s a me­gyében a szalma mázsá­(Folytatás a 3. oldalon.) országi megye tb-nek tar­tozó cégeivel igyekszik majd felvenni a kapcsola­tot. És bár a négy cég az ország különböző pontjain, eltérő körülmények között dolgozik majd, a tb-börzét egységes alapelvek szerint bonyolítják le — tudtuk meg a Senzor Hadley Wal­ker Kft. vállalkozási és marketing igazgatójától. A Magyar Tudományos Akadémia az idén 110 mil­lió forintot különített el a fiatal kutatók támogatásá- Mindezt azért, hogy ösztönözzék a találmányok megalkotását. Tavalyhoz képest az idén már tíz százalékkal keve­sebb szabadalmi bejelentést tettek az Országos Talál­mányi Hivatalhoz. A me­gyében kiemelkedik az ag­rárszektor. Ezen a terüle­ten elsősorban a mezőgaz­A barcelonai olimpián pénteken volt az úszók bú­csúestje, s azt vártuk, hogy a magyar sportolók feled­hetetlenné teszik a finálét. Nos, a 200 méteres vegyes úszásban Darnyi Tamás ki­csit ránk ijesztett. A cél előtt 20 méterrel még csak harmadik volt, majd ellen­állhatatlan -hajrával bizo­nyította legyőzhetetlensé­gét. Czene Attila — aki ko­rábban vezetett is—bronz­érmével bizonyított. Megszületett tehát a he­tedik magyar aranyérem, s bíztunk a nyolcadikban is, hiszen Egerszegi Krisztina kitűnő - teljesítménnyel, olimpiai csúccsal vereked­ne be magát a imáiéba. Jó formáját a döntőben is igazolta, végig vezetve ért elsőként célba a délelőtti Bódás János elmondta: el­ső lépésként fel kívánják hívni ,a cégek figyelmét a börzére, mint az adaósság- törlesztés egyik lehetőségé­re. Jó néhányan ugyan már eddig is megkeresték a tár­sadalombiztosítást — mint­egy 40 cégtől, több mint egymilliárd forintnyi fel­ajánlás érkezett —, a több­ség előtt azonban érthető­en még ismeretlen ez a forma. A felajánlást követően a különböző ingó- vagy in­gatlan vagyontárgyakat, valamint az adóst ugvan- (Folytatás a 3. oldalon.) dasági kutatóintézetek vit­ték el a pálmát. Közülük is jelentős kutatásokat foly­tatott a Gödöllői Agrártu­dományi Egyetem. A járműgyártás óriásának számító Csepel Autógyár­ból még tavaly is érkezett szabadalmi bejelentés. (Húsz éve alatt összesen harminc­kilenc szabadalom érkezett ettől a nagy hírű vállalattól az Országos Találmányi Hi­vatalhoz.) olimpiai rekordját megja­vítva. Ezzel mesterhármast ért el az olimpián, méltán kiérdemelve a Krisztina ki­rálynő titulust. Megszüle­tett tehát a magyarok nyol­cadik aranyérme is. ebből az úszók öttel vették ki ré­szüket, Darnyi duplázással jácult hozzá a sikerhez. Világcsúcsok gazdagítot- tották az úszók búcsúestjét.: Női 50 méteres gyorsúszás- ban a kínai Yang Weny 1988-ban elért 24.98-as re­kordját 24.79 másodpercre javította, s az 1500 méteres férfi gyorsúszás ausztrál győztese is új csúcsot ért el. Kieren Perkins ugyancsak saját legjobbját javította 14:48.40-ről 14:43.48 percre. A magyar Szilágyi Zoltán a 21. helyen végzett. (Folytatás a 15. oldalon.) UAFFI K. IIOVANNISIAN örmény külügyminiszter augusztus 2—4. között hivatalos látogatást tesz Magyar- országon. RAFFAY ERNŐ, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára és Deák János altábornagy, a Magyar Hon­védség vezérkari főnöke jelenlétében ünnepélyes kere­tek között vette át tegnap, diplomáját, a. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 144 végzős hallgatója. IiOROSS PÉTER belügyminiszter felmentette a polgári védelem országos parancsnoki beosztásából — munkája elismerése mellett — Sztanek Endre polgári védelmi ez­redest, és Gál József- ezredest, bízta meg az országos pa­rancsnoki teendők ellátásával. Az őshonos fajtákért Jákotpusztai napok A mezőgazdasági teve- település helyén etológiái kenység módszereit a helyi telepet alakít ki. A táj jel­Megrendelés még van Nehézkes egyezkedés Magtárakban a kenyérgabona llefe/as'©*fik aM ara fás pest javulás következett Az idén már kevesebb ••• Ösztönzés fiataloknak Csodás úszébucsu Darnyi, Egerszegi ismételt EGYSÉGES ALAPELVEK SZERINT Augusztusban indul atb-börze? Az elkövetkezendő napokban már a megyei társadalom­biztosítási vezetőkkel konzultálnak azoknak a cégeknek a Képviselői, amelyek az elmúlt héten végre megkötöt­ték a szerződéseket az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatósággal a társadalombiztosítási börze lebonyo­lítására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom