Pest Megyi Hírlap, 1974. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-02 / 152. szám

NIXON MINSZKBÍN Ma folytatódnak Moszkvában a legmagasabb szintű szovjet—amerikai tá rgyalások (Tudósítónk, Horváthy György telefonjelentése.) Kedden egy napos szünet után folytatódnak a szovjet— amerikai csúcstárgyalások. A hét végét a festői környezet­ben, a Krím-félsziget Oreanda egyik kormányüdülőjében töl­tötte Lecnyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára és Richard Nixon, az amerikai elnök. A két vezető, kötetlen formában folytatta itt is eszmecseréjét, majd Gromiko szovjet és Kis­singer amerikai külügyminisz­terrel, valamint tanácsadóik­kal bővítették ki a párbeszé­det. Több fontos kérdéscso­port közül is kiemelkedik a hadászati. támadófegyverek témája. Hétfőn Nixon feleségével a bjelorussz fővárosba látogatott. (Brezsnyev, valamint Gromiko és Kissinger nem kísérték el, ők visszatérlek Moszkvába.) Minszk, amely az elmúlt hé­ten kapta meg a Hős Város címet, 1944. július 3-án szaba­dult fel a fasiszta hódítók uralma alól. Az amerikai el­nök látogatása ezért a II. vi­lágháborúban létrejött szovjet —amerikai szövetségre emlé­keztet. Az Egyesült Államok elnöke, aki a hétíói napot Minszkben töltötte, este visszautazott Moszkvába Andrej Gromiko szovjet és Henry Kissinger amerikai külügyminiszter pe­dig hétfőn este megbeszélése­ket tartott Moszkvában. A harmadik Brezsnyev— Nixon csúcstalálkozó eredmé­nyességét bizonyítja, hogy szombaton a Kreml Vlagyimir termében — tíz évre szóló gazdasági, ipari és műszaki megegyezés aláírásával — már négyre emelkedett az eddig r Szakosodás M anapság már nincs semmi különleges ab­ban, hogy egy olyan közepes üzemben, mint a Tégla- és Cserépipari Egye­sülés solymári gyára, több nemzet gépiparának termé­keit ott találjuk. így például a cserépgyártó gépsor Olaszországból érkezett, a nyerstégla gyártásnál alkal­mazott berendezések között a Német Demokratikus Köz­társaságból szállított egysé­geket lelni, s persze, fölvo­nulnak hazánk gépiparának képviselői is. Megismétlem, nincs ebben semmi különös, a termelés bonyolultabbá válásának, a korszerű tech­nika jelentőségének elisme­rése ez. Sima üzlet, ahol el­adó és vevő találkoznak, az egyik árut, a másik pénzt ad. Nem furcsa, hogy ilyes­fajta sima üzleteknél soha­sem akadnak tamáskodók, akik azt hajtogatnák, minek nekünk ez az olasz gép, mi­nek a Német Demokratikus Köztársaságból származó berendezés? Ha jó, akkor jöjjön, mondják. Ám rög­vest aggodalmaskodni kez­Német Demokratikus Köz­társaság egyik jelentős me­zőgép gyár ló üzemével, a Fortschrittei. Magyar vágó­szerkezetek, komplett rend­felszedő adapterek készül­nek az ott gyártott gabona- és szálastakarmány betaka­rító kombájnokhoz. Tapasztalható hajlam ar­ra, hogy a gyárak, a vál­lalatok a nemzetközi mun­kamegosztást látványos ak­tusként értelmezzék; na­gyot, jelentősét akarnak felmutatni. Közben pedig elvesznek az apró lehetősé­gek, a kis lépések elmarad­nak. Holott a kezdethez legtöbbször ezek szolgálnak jó alapul. A nemzetközi kooperációt, a munkameg­osztást ugyanis tanulni kell, gyakorolva megtanulni. A Mezőgép Tröszt éppen ezért nem sok feladata egyikének, hanem legfontosabb néhány teendője közül az egyiknek tartja a nemzetközi együtt­működés bővítését, elmélyí­tését. Csak akkor látott ne­ki a feladatoknak, amikor — például a kardántengelyek és szerkezetek előállításá­ban — biztos volt a terme­dének, amikor arról halla­nak, hogy — az egyébként világszerte tapasztalható fo­lyamat részeként — bizo­nyos termékek, gépek, be­rendezések előállításában kooperáció vagy szakosodás jön létre. Azaz, lefordítva köznapibbra a hivatalos megjelölést, hazánk és va­lamelyik másik KGST or­szág üzeme megállapodik: az egyik csak ezt, a partner csak azt gyártja. Mert így olcsóbb, hatékonyabb, ész­szerűbb. Koncentráltabb a fejlesztés, versenyképesebb az áru. Mert a szakosodás segítségével megteremtődik a nagy sorozatok előállítá­sának feltétele, bővebben kamatoznak a szakmai ta­pasztalatok, jobban kihasz­nálhatók a termelőberende­zések. Talán elég is a köl­csönös előnyökből. Hiszen nyilvánvalóak. Mégis, a ta­máskodók ... ök „féltik” a hazai ipart, mondván, ezzel kiszolgáltatottá válik, mi lesz, ha a partner nem szál­lít időben, megfelelő minő­ségben ... Mintha a part­ner nem vállalná velünk kapcsolatban ugyanezt a kockázatot! Á tgondolt, fokozatos szakosodást valósít meg hazánk és a többi KGST ország például az építőgépgyártásban, a csapágytermelésben, a szá­mítógépek előállításában. Egyebek között, sok más mellett. Azaz már nem óha­jok, hanem tények tanús­kodnak az előnyökről. Em­líthetünk azonban kisebb, a kooperáció és a szakosodás határán levő példákat. Olyasfajta együttműködést, mint amilyet a Mezőgép Tröszt valósít meg a mező- gazdasági gépgyártás több területén, egyebek között a lési alap, szilárd a szállítási képesség. Amikor érettek voltak a feltételek. E z az, ami sok esetben elsikkad, elfelejtődik. Tetszetős szerződések születnek, miszerint a part­nerek mindent elkövetnek a mielőbbi megvalósítás ér­dekében, ám valójában sen­ki nem tudja, hogy ez a „minden” mit takar. A gaz­dasági életben szűkebb ma­rokkal kell bánni a szavak­kal, mint más területeken. Itt a szavaknak techniká­ban, technológiában feltéte­lei és következményei van­nak. Igaz, fizetett és fizet kötbért jó néhány külföldi •partner, mert megalapozat­lanul ígért. De ugyanígy mi is fizetünk, mert ígérget­tünk ... Arról nem beszél­ve, hogy a nemzetközi munkamegosztásban, ahogy a piacokon szintén, a leg­keményebb töke a bizalom! Aki ezt kockáztatja, az na­gyon 6okat veszthet. A bevezetőben említett solymári gyárba mintegy 160 millió forintért vásárol­tak gépeket. Eladó, vevő, áru, pénz. Egyszerű lebo­nyolítási sorrend. Csakhogy kizárólag hasonló egyszerű üzletekre nem hagyatkoz­hatunk. Tovább növeked­nek szükségleteink — a termelésben és a fogyasz­tásban egyaránt —, s ezek kielégítése csakis a nemzet­közi kooperációk, a szako­sodás útján lehet zavarta­lan. De ehhez az kell, hogy a zavartalanság érdekében a vállalatok mindent megte­gyenek. Persze úgy, hogy pontosan tudják, részleted­ben mit fog össze ez a minden. És akkor, de csakis akkor nyugodtan leírhatják a szerződésekbe. Mészáros Ottó megkötött megállapodások száma. Moszkvai sajtókörök­ben bizonyosra veszik, hogy a legnagyobb jelentőségű szerző­dések aláírása még hátravan. AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ______________________________i_____________________ _________________:___:____________ XV III. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM A IIA ÍIO FI Li ft 11 1974. JŰLIUS 2., KEDD A tárgyalások hangulatát érzékelteti a következő epi­zód. Az egyik délelőtti tárgya­lás előtt a Kremlben Brezs­nyev elvtárs elbeszélgetett a jelenlevő újságírókkal. A Ka­talin teremről elmondta, hogy itt szokták tartani a legmaga­sabb rangú államférfiakkal a legfontosabb megbeszéléseket. Az egyik amerikai tudósító megkérdezte: — Igaz-e, hogy ez a legked­vesebb a főtitkár úrnak? Brezsnyev a következőket válaszolta: — Őszintén szólva nem tu­dom, hogy a Kreml solc-sok terme közül melyik a legked­vesebb, mert valamennyit na­gyon szeretem. Elsősorban tör­ténelmi levegője miatt... Közben megérkezett Nixon. Brezsnyev megkérdezte: — Hogy aludt? — Nagyon jól — felelte az elnök. — Beszélgettem az ön né­hány tudósítójával a Kreml­ről. Érdeklődtek, hogy miről fogunk tárgyalni — mondotta az SZKP KB főtitkára. — Mindig ezt teszik — mo- solyodott el Nixon. Ezután el­búcsúztak a csoporttól és el­tűntek a Katalin terem ajtaja mögött. A csúcstalálkozó — az el­lentétes véleményeket sem el­hallgatva — nyílt légkörben és konstruktív szellemben folytatódik. A Szovjetunió — mint itt Moszkvában nyoma­tékosan hangsúlyozzák — el­vi engedmények nélkül, a bé­ke megszilárdításának közös érdeke alapján kereste és ke­resi a kapcsolatok fejlesztésé­nek lehetőségeit. Az eddigi megállapodások is bizonyítják: nem hiába. (További jelentéseink a csúcstalálkozóról a 2. oldalon.) Eredmények félidőben A PÁÉV átadott 320 lakást Bár a féléves mérlegbeszá­moló elkészüléséig még pár hét hátravan, azért a vállala­tok, gyárak vezetői már az el­múlt hat hónap eredményeiből következtetni tudnak: sike­rült-e időarányosan teljesíte­niük a tervet. A Pest megyei Állami Épí­tőipari Vállalatnál is nyugod- tabb most a hangulat, mint tavaly év végén: az idei át­szervezés, a munkák összehan­golása szerencsés fordulatot ho­zott. A napokban egymást érték a lakásátadások a megye külön­böző területén, s az ipari beruházások, középületek ütemszerűen készülnek. Tárnok Béla, a vállalat ter­melési főosztályának helyettes vezetője a nagy építőipari haj­rában csak pár percre ér rá, hogy nyilatkozzon. — 316 lakás felépítését ter­veztük az első félévben, s át­adtunk 320-at. Szentendrén is­mét elkészült 42 lakás. — A PÁÉV kongresszusi és felszabadulási munkaverseny felajánlása szerint az idén 32 lakást ad át terven felül. Te­hát mennyi még a „tartozá­suk”? — 574-et kell befejeznünk az év végéig. Ebből Szentendre kap 150-et. Gödöllőn, az alsóparki 1 alvó­telepen folyamatosan építke­zünk, még három 44 lakásos épület szerepel az idei ter­vünkben. Jól előrehaladt Du­nakeszin a házgyári elemekből készülő épületek kivitelezése: az első szerkezetileg teljesen kész, a másodikban is már az alsó szinten dolgoznak a szak­ipari munkások, míg a harma­dik 86 lakásos épületet most alapozzák. Tehát a technológiai sorrendnek megfelelően dolgozik építési szakcsopor­tunk. Két hónappal ezelőtt kezdtük meg Vácott a Földvá­ri téri lakótelep soron levő há­zainak kivitelezését: mintegy száz lakást adunk át még az idén. — És a középületekkel is ilyen jó ütemben tudtak fog­lalkozni? — Maradjunk Vácott: teljes bevetéssel dolgozunk a két­száz személyes leánykollé­giumon. A művelődési ház té­liesített munkaterületünk lesz. A szentendrei művelődési ház pedig — melyben a 20 ezer kötetes járási könyvtár is he­lyet kap — több hónappal a határidő előtt készül majd el, dolgozóink Április 4-re, felszabadulá­sunk 30. évfordulójára vállalták, hogy befejezik. Az első félév­ben befejezett munkáink kö­zött említhetem a szentendrei rendelőintézetet. Hogy mi lesz még év végéig a tarsolyban? | Sződligeten, november 7-én már avathatják a KlSZ-tá- bort, átadjuk a több emeletes I központi épületet. Gödöllőn, a MŰM szakmunkásképző inté­zetének kollégiumépítése vi­szont áthúzódik jövőre. — Milyen ipari létesítmé­nyeken dolgozik a megyében a PÁÉV? — Most vonulunk fel a Ma­gyar Gördülőcsapágygyár diós- di gyáregységének 160 millió forint beruházási összeget igénylő rekonstrukciós mun­káihoz. Ezenkívül Vácott most ássuk a 35 millió forint értékű tejüzem alapjait, az idén be akarjuk fejezni a csarnok szerkezeti munkáit. 647 millió forint árbevételt tervezett 1974-re a Pest me­gyei Állami Építőipari Válla­lat. Bár sok gondot okoz a tíz- százalékos létszámhiány, még­is az első hat hónapban — az előrejelzések szerint — teljesíteni tudták tervüket. Remélik, hogy szervezettebb munkával, a gépesítés fokozá­sával a második félévben is tartani tudják az építési üte­met, s a tavalyihoz képest jobb, nagyobb nyereségű évet zárnak. H. A. BUENOS AIRES Elhunyt Juan Domingo Perón Hétfőn, életének 78. évében súlyos betegség után elhunyt Juan Domingo Perón argen­tin köztársasági elnök. Az alkotmány értelmében Isabel Perón automatikusan Argentína köztársasági elnö­kévé lépett elő. Isabel Perón hétfőn össze­hívta első ízben a kabinet tel­jes ülését. Az ülés részleteiről egyelőre nem érkezett jelentés. (Kommentárunk a 2. oldalon.) Diplomáciai Megnyílt a VI. Szentendrei Nyár Vasárnap délelőtt pontban tíz órakor Szentendrén, a Teátrum színpadáról fanfárok adták hírül, hogy ünnepélye­sen megkezdődött a hatodik Szentendrei Nyár politikai, kulturális és sportrendezvény­sorozata. Az immár országos hírű és rangú seregszemle szignálját Szári Mihály, a vá­rosi zeneiskola igazgatója komponálta. A korábbi évek­ből jól ismert „lelátó” sorai­ban foglalt helyet dr. Csicsay Iván, a Pest megyei Tanács elnökhelyettese, Löffler József, az MSZMP szentendrei bizott­ságának titkára, s a város más vezetői is. Ünnepi beszédet Marosvölgyi Lajos, Szentend­re város tanácselnöke tartott, bejelentve, hogy 30 nap alatt kereken 60 különféle rendez­vény várja az érdeklődőket. E rendezvények zöme közvet­lenül vagy közvetve a város kulturális és egyéb értékeit kívánja bemutatni. Goldoni: Kávéház című darabjának szombaton kezdődő előadásain kívül több kiállítás, hangver­seny, filmbemutató, kulturális és ipari tanácskozás, gyermek- és ifjúsági rendezvény szere­pel a gazdag programban. A számos újdonság közül is ki­emelkedik a város patriótái­nak kétnapos, több szekció­ban lezajló tanácskozása. Szentendre Barátainak Köre a jövőben minden bizonnyal komoly meghatározó tényező­je lesz a szeretett város fej­lődésének. A tanácselnök tetszéssel fo­gadott megnyitó szavai után az időközben zsúfolásig meg­telt nézőtér előtt a HVDSZ Bihari Táncegyüttese adott nagy sikerű műsort. Ezzel egy időben — a korábbi évek gya­korlatától eltérően — egyszer­re több helyszínen startolt a hatodik Szentendrei Nyár. (Az első nap eseményeiről szóló részletes tudósításunk: lapunk 4. oldalán.) kapcsolat Portugáliával A Magyar Népköztársaság kormánya és a Portugál Köz­társaság ideiglenes kormánya — attól az óhajtól vezérelve, hogy fejlesszék a két ország kapcsolatait és elősegítsék a nemzetközi együttműködés ügyét — elhatározták, hogy országaik között a mai nappal nagykövetségi szinten diplo­máciai kapcsolatot létesíte­nek. A közeljövőben mindkét fél kinevezi nagykövetét. közélet Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára le­vélben üdvözölte Aziz Mo- hammedet, az Iraki Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának első titkárát 50. szüle­tésnapja alkalmából. Óvári Miklós, az MSZMP KB titkára tegnap, a Magyar írók Szövetsége kibővített választ­mányi ülésén időszerű politi­kai-ideológiai kérdésekről tá­jékoztatót tartott. Jelen volt Kornidesz Mihály, az MSZMP KB osztályvezetője és dr. Mol­nár Ferenc kulturális minisz­tériumi államtitkár. A Pullai Árpádnak, az MSZMP Központi Bizottsága titkárának vezetésével Szíriá­ban tártózkodó magyar párt­küldöttség hétfőn délelőtt folytatta a szombaton meg­kezdett hivatalos tárgyaláso­kat a Szíriái Baath-párt kül­döttségével. Dr. Szekér Gyula nehézipa­ri miniszter vezetésével haza­érkezett a magyar küldöttség a KGST színesfémkohászati állandó bizottsága beszterce­bányai üléséről. MarosvBlgyi Lajos tanácselnök megnyitó tesz éde után a HVDSZ Bihari táncegyüttese adott nagy sikerű műsort a Teátrum színpadán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom