Pest Megyi Hírlap, 1972. február (16. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

XVI. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM iín.% 80 FILLÉR 1972. FEBRUAR 1., KEDD Dr. Tímár Mátyás előadása PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Teendők, tényekre alapozva wr yilvánosságra került az országos zárszám­adás, a Központi Sta­tisztikai Hivatal jelentése a népgazdaság 1971. évi fejlő­déséről. Aligha tévedünk, ha azt állítjuk: bár minden esztendőben .érthető érdek­lődés kíséri az országos ösz- szegezést, most a megszo­kottnál is nagyobb figyel­met érdemel. Egyrészt, mert a negyedik ötéves terv első esztendejének summázata, másrészt viszont azért, mert több területen már az év folyamain érezhetőek voltak feszültségek, az egyensúlyi helyzetre befolyást gya­korló tényezők. A KSH je­lentése reális képet ad a megtett útról, így a többi között arról, hogy bár a nemzeti jövedelem a ter­vezettnél nagyobb mérték­ben nőtt — 18—20 milliárd forinttal —, ezt elsősorban a mezőgazdaság és az épí­tőipar termelésének emel­kedése tette lehetővé, míg az ipar produktuma a ter­vezettnél kisebb iramban bővült. Más, hasonlóan fontos té­nyek — így a többi között a beruházási tevékenység tervezettnél jóval nagyobb növekedése, a külkereske­delmi forgalom kedvezőtlen alakulása — ugyancsak teendőinkre figyelmeztet­nek; az összegezés útmuta­tás is egyben. S erre a té­nyekre alapozott útmuta­tásra nagy szükség van. Kétségtelen ugyanis, hogy a népgazdaság alapvető ágazataiban, elsősorban az iparban, a mezőgazdaság­ban és a külkereskedelem­ben, a változások feszült­ségeket is teremtettek, s ahogy a követelmények, úgy a gondok is megnőttek. Ha csupán szőkébb környe­zetünk, a megye haladását tekintjük, megnyugtatónak tűnhet, hogy a szocialista ipar az országos átlagnál — öt százalék — nagyobb mértékben, 6,6 százalékkal növelte termelését, s ennek fedezete kizárólag a ter­melékenység emelkedése volt. Kevésbé megnyugtató azonban, hogy bár néhány üzem — a Csepel Autógyár, az ikladi Ipari Műszergyár — jeleptős mértékű terme­lésbővítést hajtott végre, a megye gépipara jóval mö­götte marad az országos fejlődési ütemnek, s hogy több iparterületen — így például az építőanyagipar­ban — hosszú évek óta nem sikerül a holtpontról való kimozdulás. Hasonló, teen­dőkre utaló tények lelhetők fel mind az ország, mind a megye mezőgazdaságában. A párt Központi Bizott­ságának 1971. decem­ber 1-i ülése már nagy nyomatékkai mutatott rá az egyensúly-zavarokra, s az ezekhez kapcsolódó teendőkre. Most, a múlt év legfontosabb számadatait tanulmányozva, még in­kább kitűnik, hogy több te­rületen valóban erőteljesen bontakoztak ki kedvezőtlen irányzatok. A beruházások tervezettnél nagyobb mér­vű bővülése, a készletfel­halmozás emelkedése ösz- szességében 20 milliárd fo­rintot tett ki, ami azzal járt, hogy a nemzeti jöve­delmen helül nőtt a felhal­mozás aránya. Ugyancsak a ^kedvezőtlen tendenciák kö- *zé sorolható, hogy míg a nem szocialista országok­ba irányuló kivitel csök­kent, a behozatal a terve­zettnél jóval nagyobb mér­tékben emelkedett. Lénye­gében — s ezt többszörösen szükséges aláhúzni — nem újkeletű problémákkal kényszerülünk szembenéz­ni, de most már valóban szembe kell nézni azokkal. Nem kivétel ez alól a me­gye gazdasága sem. A be­ruházási túlköltekezés, a kivitel háttérbe szorulása, az importálás divatja föl­lelhető a megyében működő gazdasági egységekben is, ahogy az okok szintén többnyire azonosak az or­szágosan jellemzőkkel. Ép­pen a napokban tartott ülé­sén állapította meg a me­gyei pártbizottság, hogy alacsonyfokú az üzem- és munkaszervezés, egyenetlen az anyagellátás, gondokkal telítettek a kooperációs kapcsolatok s így tovább. Azaz: annak ellenére, hogy a megye ipara hosszú évek óta az országos átlagnál dinamikusabban fejlődik, gondjai, teendői tekinteté­ben semmivel nincs kedve­zőbb helyzetben, mint más területek. Hiba lenne beérni any- nyival, hogy mindenütt megállapítják a gondokat, s azok eredőit, de a diagnó­zist már nem követné a gyógyítás. A diagnózisnak éppen az ad értelmet, hogy meghatározza, mik a teen­dők. A megye iparában és mezőgazdaságában folyta­tódnia kell a termelésbővü­lésnek — 1972-ben az elő­irányzat hat-hét százalékos emelkedés a szocialista iparban — de ezzel egy- időben folytatódnia kell a termelés- és termékszerke­zet változásának is. Ami nem kis teendőket ró az ipari vállalatok, a mezőgaz­dasági üzemek vezetőire, de az irányító szervekre sem. Tény ugyanis, hogy a gon­dok, bajok egy része elke­rülhető lett volna az állami irányító munka magasabb színvonalával, nagyobb ha­tározottságával, a döntések időbeni meghozatalával. A munka javításának ez ma is fontos feltétele, ami per­sze nem azt jelenti, hogy a vállalatoknál, szövetkeze­teknél nincs teendő. Mert ugyancsak tény, hogy a fe­szültségek föloldásában nagy szerepe van mindan­nak, ami a vállalatok, szö­vetkezetek portáján törté­nik — vagy nem történik —, s amit úgy fogalmazha­tunk meg, hogy most már elengedhetetlen a vállalati belső szervezet korszerűsí­tése, azon belül is elsősor­ban a munka- és üzemszer­vezés tökéletesítése, sőt, nem egy helyen: megte­remtése! N em volt rossz eszten­dő 1971, ha a legfőbb jellemzőket nézzük, de jónéhány figyelmeztető vonást is fölmutatott. Az összegezés, a tapasztalatok elemzése az első lépés. A második: a teendők félre­érthetetlen meghatározása. Minél előbb. Azért, hogy következhessék a harma­dik lépés, a végrehajtás. Mészáros Ottó BVT Hétfőn Helsinkiben befeje­ződött a Béke-világtanács el­nökségének kibővített üléssza­ka. A részt vevő küldöttsé­gek felszólalásaikban a legna­gyobb figyelmet az európai biztonság és együttműködés kérdésének szentelték. A Béke­világtanács elnöksége elfogad­ta a chilei békebizottság meg­hívását, és elhatározta, hogy legközelebbi ülésszakát San- tiagóban tartja 1972 szeptem­berében. Fock Jenőnek, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Minisztertanács elnökének vezetésével, a Vietnami Dolgo­zók Pártja Központi Bizottsá­gának és a VDK kormányának meghívására, hétfőn hivatalos baráti látogatásra párt- és kor­mányküldöttség utazott a Viet­nami Demokratikus Köztársa­ságba. Fock Jenőt útjára elkísérte Fehér Lajos, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyette­se, Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára, Csémi Károly, az Hétfő délelőtt Budapesten a megyei pártszékházban az MSZMP Pest megyei Bizottsága rendezésében dr. Tímár Má­tyás, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese tartott előadást a pártmunkások tovább­képző előadássorozatának keretében. A nagy figyelemmel kí­sért előadásban gazdaságpolitikánk néhány időszerű kérdésé­vel foglalkozott. PEST MEGYÉBEN Holnap kezdődnek a községi népf rontbizotfsági választások Politikai életünkben a tava­lyi általános választások óta hasonló jelentőségű belpoliti­kai esemény nem volt, mint a népfront közelgő V. kongresz- szusa, és az azt megelőző nép­frontbizottsági választások — mondotta S. Hegedűs László, a Hazafias Népfront Pest me­gyei Bizottságának titkára teg­nap, a járási népfronttitká­rok tanácskozásán. És a titká­rok a választási előkészüle­tekről szólva érezhették, ez így igaz. A községekben és a vá­rosokban a bizottságok mindenütt elkészítették az elmúlt négyéves munkát összegező beszámolóikat, s azok jelentős eredmé­nyekről adhatnak számot. Mindenütt folynak az előké­születek a falugyűlések sike­res megrendezésére; a me­gyében az első falugyűlést holnap Szentmártonkátán tart­ják meg. Bár a választások termé­szetszerűen a népfrontmozga­lom jelenlegi legnagyobb ese­ményei, ez nem jelentheti azt, hogy a „hétköznapi” munka leállna. A járásokban ezekben a napokban összegezték, il­letve összegezik az 1971. /évi községfejlesztési és szépíté’si verseny eredményeit. A járási | titkárok által ismertetett szám- I adatok így még korántsem tel­jesek, bizonyos következteté­sek levonására azonban al­kalmasak. Mindenekelőtt megállapítható, hogy a lakos­ság az előző évinél nagyobb értékű társadalmi munkát végzett lakóhelye gazdagítása, szépítése érdekében. Az is ki­tűnt viszont, hogy jó néhány községben a községi vezetők még mindig nem értékelik fontosságának megfelelően a közösség segítésében megnyil­vánuló anyagi, erkölcsi és po­litikai erőt. Lehetővé válik ezáltal az, hogy a tanácsok az idei részletes terveik elkészíté­sénél jobban számolhas­sanak a társadalmi segít­séggel. A tegnapi titkári értekezlet befejező, kedves mozzanata volt, amikor Fábián László, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa szakszervezeti bizott­sága, valamint Kovács Antal- né, a Hazafias Népfront Pest megyei Bizottsága nevében nyugalomba vonulása alkal­mából köszöntötte Kiss And­rást, a ceglédi városi bizott­ság titkárát. Kiss András ti­zenkét évig vett részt aktívan a népfront munkájában. (d. g.) . A Fock Jenő vezette delegáció hétfőn este az iráni Shirazba érkezeti s ott töltötte az éjszakát Biszku Béla, dr. Ajtai Miklós, Fock Jenő. MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, altábornagy, a hon­védelmi miniszter első helyet­tese, dr. Várkonyi Péter ál­lamtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának el­nöke, Marjai József külügymi­niszter-helyettes és Jávor Er­vin, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese. Jakus Jenő, a Magyar Nép- köztársaság hanoi nagykövete a VDK-ban csatlakozik a kül­döttséghez. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára, dr. Ajtai Miklós, a Minisztertanács elnökhelyette­se, Benkei András belügymi­niszter, Czinege Lajos vezér- ezredes, honvédélmi miniszter, dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter, Lázár György munkaügyi miniszter, Péter János külügyminiszter, dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter, az MSZMP KB tag­jai és dr. Csanádi György köz­lekedés- és postaügyi minisz­ter búcsúztatta. A Vietnami Demokratikus Köztársaságba tartó magyar párt- és kormányküldöttség hétfőn kora délután rövid idő­re megszakította útját szovjet Grúzia fővárosában — Tbili­sziben. Másfél órát töltött a Grúz Szovjet Köztársaság párt- és állami vezetőinek társaságában. A találkozó me­leg, elvtársi légkörben zajlott le. Fock Jenő a Szovjetunió te­rülete felett átrepülve távira­tot intézett Alekszej Koszigin­hez, a Szovjetunió Miniszter- tanácsának elnökéhez: tolmá­csolta baráti üdvözletét és jó­kívánságait az SZKP Központi Bizottságának, a szovjet kor­mánynak és a kommunizmust építő testvéri szovjet népnek. A Fock Jenő vezette magyar párt- és kormányküldöttség, úton a Vietnami Demokratikus Köztársaság felé hétfő este az iráni Shirazba érkezett. A küldöttség az éjszakát a délnyugat-iráni városban tölti. A VDK kilencpontos terve A párizsi Vietnam-értekez- leten részt vevő VDK-küldött- ség hétfőn nyilvánosságra hoz­ta azt a kilencpontos indokínai béketervet, amelyet képviselői az amerikai féllel folytatott magánjellegű megbeszélések során adtak át tavaly nyáron Henry Kissingernek, Nixon el­nök nemzetbiztonsági főta­nácsadójának. A terv — az AFP francia hírügynökség ismertetése sze­rint az alábbiakat tartalmaz­Az amerikaiak és szövet- _ ségeseik fegyveres erői­nek teljes kivonását Dél-Viet- namból 1971 folyamán be kell fejezni; O Ezzel egyidejűleg bocsát­ják szabadon az összes foglyul ejtett katonai és pol­gári személyeket, a folyamat a csapatok kivonásával egy időben zárul le; © Az Egyesült Államok megszünteti Nguyen Van Thieu rezsimjének támogatá­sát, amely új kormányzatnak adja át a helyét, s ezzel a DIFK tárgyalásokat kezd, a dél-vietnami problémák ren­dezése céljából; O A VDK kormánya és a DIFK jóvátételt kér az Egyesült Államoktól a Viet­nam két övezetében okozott károkért; © Tiszteletben tartják az Indokínáról kötött 1954-es és a Laoszról kötött 1962-es genfi egyezményeket; megszűnik az amerikai be­avatkozás; O Az indokínai országok között fennálló problé­mákat az indokínai felek fog­ják rendezni a függetlenség, a szuverenitás, a területi integ­ritás és a belügyekbe való be nem avatkozás elveinek köl­csönös tiszteletben tartása alapján; O A felek között létrejön a tűzszünet a fent említett problémákról kötött megálla­podások megkötése után; Nemzetközi vezetnek be; ellenőrzést © Nemzetközileg kell sza­vatolni az indokínai né­pek alapvető nemzeti jogainak, Dél-Vietnam, Laosz és Kam­bodzsa semlegességének tiszte­letben tartását, hogy a térség­ben kialakuljon a tartós béke. A terv leszögezi, hogy a ki­lenc pont egységes egésznek tekintendő. (Kommentárunk a 2. olda­lon.) KÖZÉLET Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a SZOT főtitkárának vezetésével Rómában tartóz­kodó magyar szakszervezeti küldöttség hétfőn megkezdte a megbeszéléseket az Olasz Általános Szakszervezeti Szö­vetség (CGIL) vezetőségével. Péter János külügyminisz­ter és Mohammed Saleh Aula­qi, a Jemeni Népi Demokrati­kus Köztársaság külügymi­nisztere hétfőn folytatta meg­beszéléseit. Mohammed Saleh Aulaqi délben ebédet adott Péter János tiszteletére a Mar­gitszigeti Nagyszállóban. Magyar port­ás kormányküldöttség utazott a VDIC-ba

Next

/
Oldalképek
Tartalom