Pest Megyi Hírlap, 1971. november (15. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-02 / 258. szám

ENSZ • • Öt aranycsillagos . vörös zászló Csi Peng-fej, a Kínai Nép- köztársaság ügyvezető külügy­minisztere vasárnap U Thant főtitkárhoz intézett üzeneté­ben azt kérte, hogy a népi Kínát a „c” betűhöz sorolják be az ENSZ tagállamainak névsorába (China, People’s Re­public of). Ennek megfelelően hétfőn reggel a népi Kína öt aranycsillagos vörös zászlaját Chile és Kolumbia lobogója között húzták fel a 131 tagál­lam zászlóinak sorában. Ha Kína az ország angol neve szerint (People’s Republic of China) a „p” betű alatt kérte volna besorolását, akkor az abc-s rotációs rendszer szerint hétfőtől kezdve átvehette vol­na a Biztonsági Tanácsban az elnöklést, ugyanis Nicaragua elnöki tiszte vasárnap éjfélkor lejárt. Peking vasárnapi üze­netéből következik, hogy Len­gyelország. (angolul Poland) fog november hónapban elnö­kölni a Biztonsági Tanácsban, amelynek öt állandó és tíz nem állandó tagja van. f PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP.P.EST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS Á MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM X««A 80 FII.I.Élt 1971. NOVEMBER 2., KEDD Emléktúra a Pilisben ötezer természetjáró vett részt vasárnap a Pilisben a Ma­gyar Természetbarát Szövetség November 7. emléktúráján. A turisták a Pilis-nyeregben felállított szovjet hősi emlékműnél koszorúzás! ünnepséget tartottak, majd a legkiválóbb termé­szetjárókat jelvénnyel és oklevéllel tüntették ki. Modern pince — kevés bőrrel Háromezer mázsa szőlőt eladtak A pince padozatán kerámiá­ból kirakott szám díszeleg: 1970. Ekkor készült ,el a ko- tséri Új Elet Termelőszövet­kezet tízezer mázsa szőlő feldolgozására és ötezer hek­toliter bor tárolására alkal­mas modern pincéje. A pin­ce gépesítettségére jellemző, hogy szüretkor négyen, egyéb­ként ketten dolgoznak csak henne. Laboratóriumában az egyszerűbb borvizsgálatokat fc elvégzik. A főborász, Elek Mihály mondja, hogy az idei bor minősége minden eddigit felülmúl. — Jelenleg mennyi must fprr a hordókban? — 1425 mázsa szőlőt dolgoz­tunk fel és 1070 hektoliter mustunk van. Azt reméljük, 1000 hektoliter borunk lesz. — Es mennyi szőlő termett? — Körülbelül 3000 mázsát adtunk el a pincegazdaságnak. Aránylag jól hozott a szőlő, 20—22 mázsás volt a holdan­ként! termés. Persze, ennél több lehetett volna, ha az .időjárás is kedvez a tőkéknek. — Miért nem a saját pincé­ben dolgozzák fel és tárolják i teljes termésüket? Helyük lenne hozzá. — Jelenleg mindössze két borozónk van, s ott nem tud­nánk eladni ennyi termést. Idén, ha sikerül, nyitunk még kettőt, egyet Budapesten, s egyet a Dunakanyarban. Tár­gyalunk az egyik vállalattal is, amely évente 2000 hek­tót vásárolna meg tőlünk. Ha mind a két üzlet sikerül, jö­vőre már teljes termésünket a saját pincénkben kezeljük. — Melyik vállalattal kötnek kereskedelmi szerződést? — Erről még ne beszéljünk. Ha megkötjük az üzletet, csak akkor. Előre ne igyunk a medve bőrére. De azért kós­tolják meg a mi ajánlatunkat, a kocséri muskotályt és a riz- linget. Igaza volt, az idei bor — ha jól kezelik —, felülmúl minden eddigi minőséget, s a pincevezetői irodát újabb di­csérő oklevelekkel díszítheti. Csak egyetlen megjegyzést beszámolónk végére: nem ár­tott volna azt a bizonyos vál­lalatot előbb megkeresni, előbb megkötni az üzletet, mert ázért nem állunk olyan jól, hogy 4000 hektoliternyi bortárolótér két szezonban is üresen maradjon. m. k. a. A találkozó részvevői elítél­ték. a fajgyűlölet minden meg­nyilvánulását. Mély felháboro­dásukat fejezték ki a kelet- paikisztáni tömeggyilkosságok és a menekültek helyzete miatt. Ugyancsak megvitatták a leszerelés gazdasági és szociá­lis céljaival összefüggő fontos kérdéseket, valamint a kör­nyezetvédelem és a leszerelés problémája közötti kölcsönös összefüggéseket Kifejezést ad­tak annak a közös vélemé­nyüknek, hogy a leszerelés eredménye­képpen megtakarított ösz- szegeket mindenekelőtt a szenvedések enyhítésére, a leszerelést végrehajtó or­szágok szociális szükségle­teire és a fejlődő országok gazdasági haladásának céljaira kell felhasználni. A találkozó .részvevői üze­nettel fordultak az ENSZ-köz- gyűlés 26. ülésszakához, és ki­fejezték, hogy minden eszköz­zel támogatják azt a tevékeny­séget, amely az általános le­szerelési világkonferencia mi­előbbi összehívásit és az ezzel kapcsolatos más intézkedések megvalósítását szolgálja. Brezsnyev hazaérkezett Berlinből Berlinben befejeződtek Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára és meghívói, az NSZEP vezetői és az NDK kormányá­nak vezetői között a tárgyalások. Leonyid , Brezsnyev, az SZKP főtitkára hétfőn délután befejezte több napos látogatá­sát az NDK-ban. Brezsnyevnek és Erich Ho- neckernek, a Német Szocialis­ta Egységpárt első titkárának gépkocsija 15 óra 20 perckor érkezett meg a berlin-schöne- feldi repülőtérre. A Szovjet­unió és a Német Demokratikus Köztársaság állami himnuszá­nak elhangzása után Brezsnyev a díszszázad parancsnoikának tisztelgését fogadta, majd oro­szul búcsúzott el a díszszázad- tól. Úttörők virágcsokorral kö­szöntötték Leonyid Brezsnye- vet és kíséretének tagjait. Ezután Brezsnyev búcsút vett a Német Demokratikus Köztársaság fővárosának tisz­teletére megjelent vezető köz­életi személyiségeitől, a berli­ni szovjet kolónia tagjaitól, az NDK-ban akkreditált dip­lomáciai testület képviselői­től, majd a berlini lakosság ezreitől, akik lelkesen „Druzs- ba” kiáltásokkal üdvözölve köszöntötték az SZKP főtitká­rát. A nemzeti néphadsereg dísz- egységének elvonulása után Leonyid Brezsnyev és kísérete az NSZEP Politikai Bizottságá­nak tagjaival és póttagjaival együtt a repülőgéphez ment, s a feljárónál melegen elbú­csúzott az NDK-beli testvér-: párt vezetőitől, külön megölel­ve és megcsókolva Erich Ho- neckert, a párt első titkárát és Willi Stoph miniszterelnököt. Hétfőn délután visszaérke­zett Moszkvába Leonyid Brezs­nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének tagja. Brezsnyev Georges Pompi­dou francia köztársasági elnök és a francia kormány meghí­vására Franciaországban tett hivatalos látogatást. Ezt kö­vetően a Német Szocialista Egységpárt Központtá Bizott­ságának meghívására az NDK- ban tartózkodott baráti láto­gatáson. A vnukovói repülőtéren az SZKP KB főtitkárát Alekszej Koszigin, Nyikolaj Podgorni) és inás hivatalos személyiségek fogadták. L. Brezsnyev NDK-beli lá­togatásáról tegnap, a késő es­ti órákban közleményt adtak ki. AVATASs NOVEMBER 7-EN Művelődési ház Szigetújlnhm Vízvezeték Délegyházán Megépült a művelődési ház Szigetújfalun, közel négymii­Kilenc napig a Szovjetunióban Tegnap elindult a Béke—Barátság vonat Háromszázhúsz boldog em­bert búcsúztattak tegnap este a budapesti Szabadság Szálló­ban. Jó munkájuk jutalma­ként üzemük, gazdaságuk ki- lencnapos szovjet útra küldi őket. Csala László, a Hazafias Népfront Pest megyei Bizott­ságának elnöke fogadta az uta­zókat, valamint Sipos Zsuzsa, Foto: Gárdos a népfront munkatársa, aki az utazás alatt a háziasszony tisztjét tölti be. A Béke—Ba­rátság vonat utasainak veze­tője Angyal Károly, az MSZMP Pest megyei Bizottsága osz­tályvezető-helyettese. S. Hegedűs László, a Haza­fias Népfront megyei titkára üdvözölte a vendégeket, Ivan Ivanov Bagyult, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének titkárát, valamint Sófalvi Zoltánnét, az SZMT titkárát Az útiprogram sok érdekes eseményt kínál. Kijevben egy napig ismerkednek a város látnivalóival, majd három na­pot töltenek Leningrádban. Ott a Barátság Házában a Szovjet—Magyar Baráti Tár­saság rendez fogadást tisztele­tükre. Másnap találkoznak A. A. F. Iljicsevszkijjel, a lenin- grádi Tarasz Seycsenko egye­tem docensével. Áprilisban Iljicsevszkij a Hazafias Nép­front Pest megyei Bizottsága vendége volt, s annak idején részt vett a Börzsönyben fo­lyó felszabadítást harcokban. A szovjet fővárosra mind­össze másfél nap jut, ami az ottani méreteket tekintve ép­pen csak bekukkantást jelent. A különvonat utasai novem­ber 10-én, éjfélkor érkeznek vissza Budapestre. k m. Hó forint költséggel. Ehhez a megyei tanács 650 ezer forint­tal járult hozzá, a Béke Tsz is sok segítséget nyújtott és az egész lakosság jelentős társa­dalmi munkát vállalt, hogy csökkentse a készpénzkiadást. Az új művelődési ház ünnepé­lyes felavatására november 7-én kerül sor. Ugyancsak november 7-én avatják Délegyházán, a törpe vízmüvet, amelynek építéséhez hozzájárult a megyei tanács, a Vízügyi Igazgatóság, a helybeli Egyesült Törekvés Tsz, vala­mint társadalmi munkával a község lakossága. \ MAGYAR PARLAMENTI KÜLDÖTTSÉG ISMÉT MOSZKVÁBAN A magyar országgyűlés kül­döttsége, amely a JSzovjeturtió Legfelsőbb Tanácsának meg­hívására egy héttel ezelőtt érkezett a Szovjetunióba, uk­rajnai és üzbegisztáni köruta­zását befejezve, vasárnap visszatért Moszkvába. Hétfőn reggel a magyar or­szággyűlési delegáció látoga­tást tett Moszkvában a városi tanácsnál. Vlagyimir Promisz- lov, a városi tanács végrehaj­tó bizottságának elnöke a lá­togatás végeztével átnyújtotta Apró Antalnak Moszkva vá­ros kulcsát. A magyar or­szággyűlési küldöttség vezető­je és tagjai beírták nevüket a városi tanács vendégkönyvé­be, majd városnéző sétára in­dultak. Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnö­ke hétfőm- este fogadta a Moszkvában tartózkodó ma­gyar parlamenti küldöttséget. Táviratban üdvözölte Lo­sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Houari Bumedient, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Forradalmi Tanácsának elnökét Algéria nemzeti ünnepe, a felszabadító harc megindulásának 17. év­fordulója alkalmából. Véget ért a Guineái Demok­rata Párt küldöttségének ma­gyarországi látogatása. A ven­dégek az MSZMP Központi Bizottságának meghívására dr. Kamara Kekourának, a köz­ponti bizottság tagjának veze­tésével tartózkodtak hazánk­ban. A küldöttség megbeszé­léseket folytatott Pullai Ár­páddal, a Központi Bizottság titkárával és a KB más képvi­selőivel. A kubai forradalmi kormány meghívására a hónap első fe­lében a baráti országba utazik dr. Ajtai Miklós, a Magyar Népköztársaság miniszterel­nök-helyettese. A látogatás idején kerül sor a magyar— kubai gazdasági, tudományos, műszaki együttműködési bi­zottság ütésére is. Elutazott Budapestről a mű­velődésügyi miniszterek ta­nácskozásán részt vett szovjet kulturálisügyi miniszter, J. A. Furceva asszony. Hazautazása előtt fogadta dr. Csanádi György közleke­dés- és postaügyi miniszter N. V. Talizint, a Szovjetunió pos­taügyi minisztere első helyet­tesét, aki távközlési szakem­berek küldöttségének élén tartózkodott Magyarországon. Szenet az ENSZ-közgyttlés 26. ülésszakához Kibővített ülést tartott Moszkvában a Béke világtanács leszerelési bizottsága Moszkvában közleményt ad­tak ki a Béke-világtanács le­szerelési bizottságának kibő­vített üléséről. A közlemény rámutat: Ez év október 30—31-én Moszkvában megtartották több tudós és közéleti személyiség nemzetközi találkozóját — a Béke-világtanács leszerelési bizottságának kibővített ülé­sét —, amelyen megvitatták korunk egyik legégetőbb prob­lémáját, az általános és teljes leszerelés kérdését. A tanácskozáson a leszere­lés politikai, katonai, tudomá­nyos, gazdasági és társadalmi vonatkozásairól több előadást tartottak. Széles körű vitát folytat­tak a fegyverkezési haj­szával, valamint az általá­nos és teljes leszerelés várható hatásaival össze­függő kérdésekről. Az európai politikai hely­zetben mutatkozó pozitív vál­tozások megteremtik Európá­ban az előfeltételeket mind a külföldi, mind a nemzeti fegy­veres erők és fegyverzet csök­kentésével összefüggő elodáz­hatatlan problémák mielőbbi megoldásához. Hangsúlyozták a részvevők, hogy á legköze­lebbi jövőben, lehetőleg az össz-európai értekezlet össze­hívása előtt, meg kell kezdeni a tárgyalásokat e fontos kér­désekben. A találkozó részvevői mély » aggodalmukat fejezték ki azok miatt a konfliktusok miatt, amelyek az embe­rek ezreinek pusztulásá­hoz vezétnek, és mérhe­tetlen szenvedést hoznak a lakosságra a világ kü­lönböző részeiben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom