Pest Megyei Hírlap, 1994. február (38. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-12 / 36. szám

MEGYEI HÍRLAP . —— —— XX XVIII. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM Ára: 13,50 forint 1994. FEJfRUÁR 12.,. SZOMBAT KDNP-rajt Szegeden Holnap a szegedi sportcsar­nokban tartandó nagygyűlés­sel kezdetét veszi a Keresz­ténydemokrata Néppárt vá­lasztási kampánya — jelen­tette be tegnap Eszes István. a KDNP kampányfőnöke. A vidéki helyszín nem vélet­len, hiszen — mint a kam­pányfőnök utalt rá — a KDNP elsősorban a vidéken élők pártja, s ennek jegyé­ben a kampánytervet is úgy alkották meg, hogy egyetlen nagyobb budapesti rendez­vénytől eltekintve vidéki vá­rosokban kerüljön sor a vá­lasztási gyűlésekre. A KDNP tematikus kampány­ra készül, azaz nagygyűlése­ik a pártprogram egy-egy részfejezetére épülnek. Kulin cáfol A napról napra jobban erősö­dő baloldali blokk könnyen cáfolható, légből kapott ér­vekkel, adatokkal próbálja tá­madni a kormánykoalíciót — jelentette ki az MDF parla­menti frakcióvezetője. Kulin Ferenc a tegnapi sajtóbeszél­getésben. Következik a Digitel? Álomból posta Gödöllőn Schamschula György miniszter átvágja a szalagot Bár az új gödöllői főpostát már egy hónapja használják a város lakói, az ünnepé­lyes átadást Schamschula György közlekedési, hírköz­lési és vízügyi miniszter je­lenlétében csak tegnap tar­tották meg. Ezzel együtt be­fejeződött a próbaüzem. A közel 120 millió forintos be­ruházás több mint kétharma­dát az állami költségvetés állta. A kormányzati támoga­tásra a jövőben is szükség Hancsovszki János felvétele van, mert mint Doros Béla, a Magyar Posta vezérigazga­tója elmondta, a részvénytár­saság épületei közül 1124 al­kalmatlan a postai szolgálta­tásokra. (Folytatás a 3. oldalon) Sok képviseld hiányzott Elfogadták a költségvetést Az idén 201 millió forint jut a Pest Megyei Önkor­mányzathoz tartozó intézmények felújítására és be­ruházásaira, és 5 milliárd 581 millió forintból fog gazdálkodni a megye. A közgyűlés és az önkormány­zat hivatalának működésére 243 millió jut. A volt ta­nácsi vállalatok privatizációjából várhatóan 175 mil­lió forintot fog átutalni az AVÜ. Ezek a fű számai Pest megye költségvetésének, amelyet tegnap foga­dott el a közgyűlés 59 igen és 2 nem szavazattal. A rendelet megalkotása nem volt zökkenőmentes. A kép­viselők sorozatban úgy sza­vaztak az egyes tételekről, hogy nem volt meg az elfo­gadásukhoz szükséges minő­sített többség. A 96 tagú tes­tületből mindössze 61-en voltak jelen, ezért többen ja­vasolták, hogy a közgyűlés fejezze be a költségvetés tár­gyalását. Kiss Tibor, Alber- tirsa polgármestere is úgy vélte, hogy a testületnek fél­be kell hagynia ezt a „szánal­masan nevetséges tevékeny­séget”, amely a költségvetés elfogadására irányul. Felhá­borodását fejezte ki, hogy Pest megye legfontosabb ren­deletének tárgyalásakor nem jönnek el a képviselők, ve­szélyeztetve az intézmények és a hivatal működését. Asztalos István, a közmű­velődési- és' oktatási bizott­ság elnöke is kifogásolta, hogy egyesek aláírják a je- . leniéti ívet, igényt tartanak a napidíjra, aztán rövid idő múlva eltávoznak. A tanács­nok úgy vélte, hogy veszély­be került a költségvetés elfo­gadása, ezért a bizottság ál­tal előterjesztett módosító ja­vaslatokat visszavonta és in­dítványozta, hogy az egyes tételek részletes megszavazá­sa helyett a fő összegeket fo­gadják el. Ugyanis ilyen fe­szes költségvetésben túlságo­san nagy arányú átcsoporto­sításokat úgysem lehet végre­hajtani, a későbbiek során vi­szont az egyes tételeket mó­dosítani lehet. A javaslathoz több bizottsági elnök is csat­lakozott, így a fő összegek megszavazása után végül a testület elfogadta Pest me­gye 1994. évi költségvetését. A tegnapi ülésen a képvi­selők megválasztották az or­szággyűlési egyéni választó- kerületek választási bizottsá­gainak tagjait, illetve a terü­leti választási bizottság tagja­it. A közgyűlés úgy határo­zott, hogy a megyei intézmé­nyek a választási kampány idejére egyenlő feltételek mellett bérbe adhatják a pár­toknak azokat a helyisége­ket, ahol nem folyik ügyinté­zés. A megyei önkormányzat­tól korábban 152 millió fo­rint kamatmentes visszatérí­tendő támogatást kapott az a 92 település, amelyek átvet­ték a vízközmű-üzemeltetést a Pest Megyei Víz- és Csa­tornamű vállalattól. A pénzt az elmúlt év végéig kellett volna visszafizetni, e kötele­zettségnek azonban a telepü­lések nagy része nem tett ele­get. A közgyűlés már két­szer módosította a határidőt, a települések azonban a teg­napi ülésen újabb haladékot kértek. (Folytatás a 4. oldalon) Nemcsak irtanak, ültetnek is fát A Kövizig igazgatóhelyette­se, Koppány György arról tá­jékoztatott bennünket, hogy ők ellentétben a PMH tegna­pi számának első oldalán megjelent képaláírásával — a horányi töltésen nem végez­nek semmiféle munkát, s őrö­ket sem foglalkoztatnak. Felhívtuk ezután a Főváro­si Vízművek egyik munkatár­sát, Domonkos Lás,zlót, aki a következőket mondta el a la­punknak: — Evekkel ezelőtt ezen — a Vízművek tulajdonában lévő — területen fákat telepí­tettek. Mostanára ezek gyöke­rei elérik, körbefonják a kuta­kat és elvezető csöveket, s ez­zel veszélyeztetik a száz éves létesítmény műszaki állapo­tát. Ha ezek a berendezések megsérülnek, könnyen elfer­tőződhet, elfolyhat az ott lévő kavicságazaton átszűrt, csöveken vezetett ivóvíz. Mi ezeket a túlságosan közel ül­tetett fákat vágjuk, illetve vá­gatjuk ki. Tehát ezekre a munkálatokra az ivóvízbázis védelme érdekében az erdőfe­lügyelet engedélyével kerül sor. A Vízművek egyébként amikor arra éppen szükség van, a kivágott mennyiségnél jóval több fát ültet is. (á. m.) * Bölcs döntés a Zeneműkiadóról Megnyugodva lélegezhetnek fel a nemzet szellemi érdek- védelmében fellépő zeneszerzők és a harcuk sikeréért aggódó közvélemény. Érdekvédőink, s köztük elsőként Durkó Zsolt Kossuth-díjas zeneszerző, a Magyar Zene­művészeti Társaság elnöke két hónapos fáradozásai vég­re eredményre vezettek: nem lép életbe az Editio Musi- ca Budapest Zeneműkiadó Kft. már aláírt privatizációs szerződése. Nemzeti zenénk sorsa tehát saját kezünkben marad. A megállapodás Csépi Lajos, az ÁV Rt. vezér- igazgatója és az MZT képviselői között tegnap délben kezdődő tárgyalás eredményeként született meg. Erről kérdeztük Durkó Zsoltot, aki néhány szóval kommentál­ta az eseményeket. — Csépi Lajossal, az AV Rt. vezérigazgatójával a Ma­gyar Zeneművészeti Társaság részéről Balassa Sándor, Szokolay Sándor és jómagam folytattunk megbeszélése­ket. Az MZT kérte és elengedhetetlennek tartotta, hogy véleményt nyilváníthassanak a magyar zeneművészet más szervezetei is: a Magyar Zenei Kamara, a Magyar Zeneszerzők Egyesülete, a Magyar Zenei Tanács és a Szerzői Jogvédő Hivatal. Csépi Lajos igényeinkkel töké­letesen egyetértett és bejelentette, hogy e szervezetek ké­rése alapján az A V Rt. felül kívánja vizsgálni és a követ­kezőképpen módosítani az EMB eddigi privatizációját: a copyright és a teljes vagyon 66,66 százalékban, azaz két­harmad részben magyar állami tulajdonban kívánja tar­tani, miután fontosnak tartja Bartók, Kodály, és általá­ban az egész XX. századi magyar zene értékeinek kocká­zatmentes megőrzését. A Zeneműkiadó fennmaradó rész­vényeinek privatizálásáról új tárgyalásokat kezdenek. A magyar zenei élet képviselői ugyanakkor kezdeményez­ték, hogy a Zeneműkiadó élére új igazgatót nevezzenek ki. Csépi Lajos a szerződés felbontásának minden anyagi és egyéb következményeit vállalja: a szerződés fel­bontásáért járó harmincmillió forintos kártérítés mellett a privatizáció módosításával kapcsolatos más tetemes költségeket is — fűzte hozzá kérdésünkre Durkó Zsolt, majd amikor véleményét tudakoltuk a következőt mond­ta: Az EMB privatizációs szerződése az előző igazgató közreműködésével készült. Csépi Lajos el van szánva a tévedés helyrehozására és arra, hogy mindent megte­gyen a nemzet értékeinek megőrzéséért. Úgy vélem, hogy a tárgyalásaink eredményeképpen megszületett megoldás, amellyel minden bizonnyal a magyar zenei élet döntő többsége egyetért, örömteli és megnyugtató pillanatot jelent mindannyiunk számára. D. Veszelszky Sára %Az Editio Musica Budapest privatizácójával, a magyar zenekultú­ra kimagasló értékei elidegenítésének tervével kapcsolatban lapunk elsőként adott helyet Durkó Zsolt zeneszerző tiltakozó véleményé­nek, s ezen keresztül a múvésztársadalom jogos felháborodásának. Az ügy kedvező fordulatáról ezért számolunk be kivételesen itt, ve­zércikkeink szokott helyén. Földre várnak Nagykátán Három nap sem volt elég a második nagykátai földárverés­re: tegnap délutánig az adatok felvételén és a tárcsák kiosztá­sán túl csak kevesen jutottak hozzá az áhított földtulajdon­hoz. Folytatás a jövő héten, csütörtökön és pénteken lesz. Kovács Béla árverésvezető szerint a csúszás legfőbb oka a vártnál lényegesen na­gyobb érdeklődés. Pénteken, nem sokkal ebéd előtt a 350. tárcsát adták ki a szervezők, s legalább másfélszáz még az­után következett. Az is lassí­totta a tervezett ütemet, hogy egyidőben négy településen, Nagykáta mellett Cegléden, Dunabogdányban és Dányon rendeztek, még a megyében li­citálást, mindenütt nagy ér­deklődés közepette. Emiatt az elégségesnél kisebb sza­kapparátus tudott az egyes helyszíneken dolgozni. Az ár­verésvezető — jóval túl a szá­zadik a századik liciten — el­mondta: sok az igény, amivel nem arányos a kijelölt föld­alap mennyisége. Azt ugyan­is az első kárpótlás alapján ál­lapították meg, ám azóta újabb törvények születtek s több lett a jogosult. Gazda Sándor, a helyi földrendező bizottság elnöke ehhez hozzá­tette: Nagykátán 30 ezer aranykorona értékű a föld­alap, ami csak az ittlakók igé­nyeit fedi. (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom