8. oldal, 750 találat (0,276 másodperc)

Találatok

701. 1927-02-09 / 32. (1366.) szám
[...] népét Rassay képviselje akit a tanyákon senki sem ismer soha ott [...] mosolya mint az ispáné valami távoli nap­sütötte sikságok derűje Nem válaszolt [...]
702. 1929-12-15 / 286. (2211.) szám
[...] filológia jogtudomány kis kincsesbáza Mint­ha távoli idegenbe az édesanya mesebeli ha [...] hanem a falvakban sőt a tanyákon is magyar kör ök alakultak [...]
703. 1935-01-30 / 25. (3577.) szám
[...] számol be a pozsonyi külvárosi tanyákon nyomorgó ma­gyar munkáscsaládok nélkülözéseiről A [...] vibrálnak az európai légkörben A távoli ke­let kérdései is gondot okoznak [...]
704. 1937-07-07 / 151. (4297.) szám
[...] délben azt jelentette hogy egy távoli sziklafalon tüzet vett észre és [...] között A községtől délre fekvő tanyákon a pa­rasztok a pénzügyi hatóságok [...]
705. 1949-11-17 / 185. szám, csütörtök
[...] éppen ezért a falvakban a tanyákon a kis­és középparaöztságnak Egy táborba [...] árnyak meredeztek talán széna­boglyák vagy távoli faluk kicsi há­zai Hogy elöl [...]
706. 1950-04-28 / 98. szám, péntek
[...] a sztrájk A falvakban a tanyákon csoportok verődtek össze hosszú sorokban [...] dübörgés vonta magára a figyelmün­ket távoli topogás fac pők kopogá­sa a [...]
707. 1956-09-03 / 246. szám, hétfő
[...] Édekes irodal­mi levelek Ismertetik a távoli orszá­gok szellemi életének fejleményeit A [...] ismeretlennek idegennek va­ rázsa a távolinak és exotikus­nak színe íze és [...] emberek és szoká­sok messzi tájak távoli történések valósága és ellenőrizhetetlen mese­szerűsége [...] a közös élet kialakí­tása a tanyákon falvakon és a vá­rosokban is [...]
708. 1959-02-05 / 35. szám, csütörtök
[...] városban falun még eldugott kis tanyákon is mindenütt találtattak afféle névtelen [...] magasztalja filmjében melynek története Grön­land távoli partjain játszódik le Elő­terében egy [...]
709. 1962-05-08 / 126. szám, kedd
[...] visszavonuláskor nehe haragot lövell a távoli magaslatok J S Ä MSTÍS [...] hasonlí­tottak melyekkel anyáik gyermekko­rukban a tanyákon és falvakon vilá­gítottak Mi gyalogsági felderítők is a tá­voli magaslatok felé bandukolunk az országút [...] vagy az ablakon túl a távoli ma­lyet a hitlerista hadsereg katonái [...]
710. 1964-09-02 / 244. szám, szerda
[...] falutól kul­turális központoktól távol eső tanyákon Erről beszél­Mi lesz a tanyából [...] tanyából Es az sem a távoli jövő ze­néje hogy közelebb hoz­zák [...]
711. 1965-06-25 / 174. szám, péntek
[...] számos képvise­te dolgozó népünknek a távoli Mon lője gol Népköztársaság dolgozó [...] és Bogyarét térségében elsősorban a tanyákon rekedt családokat men­tik Sajnos a [...]
712. 1965-09-18 / 259. szám, szombat
[...] falvaktól városok­tól távol eső településeken tanyá­kon a nap minden órájában nyitva [...] el­társalogní a közeli és a távoli világ eseményeiről dolgairól őszinte bi­zalommal [...]
713. 1969-02-23 / 8. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Tá­voli tanyákon Nagy Izabella riportja népművelőkkel 21 [...]
714. 1969-08-03 / 31. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] fehérember tisztelete Argentína lakossága egy távoli északi tartományok félvér índián ke­veréklakosságának [...] része rosszul fize­tett urasági cseléd tanyákon és pusz­tákon él nemegyszer több [...] hajtani lábon a legközelebbi bár távoli vasútállo­másra a burgonyát káposztát répát [...] lapokat olvasták mindez azonban olyan távolinak és fantasztikusnak tűnt előttük mintha [...]
715. 1971-11-27 / 281. szám, szombat
[...] választók aktívan részt vesznek ffülöpl TANYÁKON ÉS HEGYEK KÖZT A hegyi [...] Jól megszervezték a távol eső tanyá­kon is a választásokat hogy minden [...] szervező munka tette lehe­tővé a távoli tanyák választópolgárai számára a választások [...]
716. 1974-01-06 / 1. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] a lakosok száma Jelenleg a tanyákon élő embereket is beleszámít­va alig [...] égboltot és lesem azt a távoli szürkésen fehér fénycsíkot ami a [...]
717. 1977-09-11 / 37. szám
[...] dobogtak és hirtelen csönd tá­madt távoli tücsökzene hallatszott egy madár kiáltása [...] kiderítse a dolgot a völgybéli tanyákon nem ússzák meg olyan könnyen [...]
718. 1980-11-30 / 48. szám
[...] fedez­tek fel élénk kereskedelmet folytattak távoli országokkal Emellett munkába is fogták [...] szél Építésük elsősorban tá­vol eső tanyákon farmokon le­het előnyös ahová a [...]
719. 1982-02-15 / 38. szám, hétfő
[...] kívánjuk valahogy hozni ezeket a távoli kisázsiai tájakat akkor vissza kell [...] tulajdonjogán perle­kedtek Bartók Béla magyar ta­nyákon erdélyi falvakban afrikai oázisokban török [...]
720. 1986-06-26 / 148. szám, csütörtök
[...] a teljes összekap­csolás még a távoli jövő program­ját képezi településfejlesztésük iránya [...] a legkisebb tele­püléseken a hegyi tanyákon is Oravában Kysucában és Detva [...]
721. 2012-07-17 / 164. szám, kedd
[...] haladást a gyári termékeknek a tanyákon való megjelenése is igazolta A [...] úgynevezett elszakadási mozgalmak Külö­nösen a távoli pusztákon élők arra törekedtek hogy [...]
722. 1964-08-04 / 31. szám
[...] Badacsonyban Kisfaludyt kere­sem a dunántúli tanyákon Illyést a nyírségben Krúdy kalauzol [...] még többet tanulhatunk mint a tá­voli idegenben Folytatjuk FRAŇO KRÁĽ Partizándal [...]
723. 1965-12-21 / 51-52. szám
[...] volt mód­juk nagyon széttekinteni a tanyákon túli világban De nem is [...] a fiát valamelyik­nek Közeli és távoli rokonságban vannak itt legtöbben egy­mással [...] első ismeretségre a Nagyszegpuszta mö­götti tanyákon tettem szert Riportanyagot gyűjtöttem s [...] eddigi és a még hosszantartó távoliét az otthontól me­rőben eltérő és [...]
724. 1975-01-21 / 4. szám
[...] te­hetség alkotó megnyilvánulásában A film távoli tükrözött művészet A televizió még [...] munkásoik parasztok világában építkezésen bányákban tanyákon Emberi éle­tek emberi sorsok kavarogtak [...]
725. 1926. október
[...] a kerületbeli híveknek pusztákon és távoli tanyákon lakó jelentékeny része behatóbb és [...]
726. 1948-12-18 / 3. szám
[...] magányommal és remény­telenségemmel Néha néha távoli dörej hangja és remegése szűrődött [...] Jézus születése emlékére A bé­késcsabai tanyákon Kovács Sz Gy ételt pálinkát [...]
727. 1950-02-26 / 9. szám
[...] munkásokhoz értelmi­ségiekhez gyülekezeteink híveihez a tanyákon falvakban városokban A sokféle gondokkal küzdő lelké­szekhez különösen a távoli szórvá­nyokon Lelkészeinktől egyet ké­rek legyenek [...]
728. 1951-02-25 / 8. szám
[...] és újabb bizonyítékokat követel­nek Nem távoli jelenet ez hanem nagyon is [...] Egy napon keresztül a szigeti tanyákon szétszórtan élő négy család körében [...]
729. 1951-04-01 / 13. szám
[...] 220 család ebből 160 a tanyákon 60 pedig Tázláron él de [...] minden este bibliaóra válta­kozva a távoli tanyacsoportokban A szolgálat nemcsak igehirdetésből [...]
730. 1951-04-22 / 16. szám
[...] 90 evangélikus van a többiek távoli tanyákon laknak Gon­dozásuk meglehetősen nehéz Feltűnő­en [...]
731. 1954-05-16 / 20. szám
[...] volt Bihar megyében Nagyközség mely­nek távoli határában nagy kender­gyár létesült még [...] a városban a töb­biek a tanyákon valamint Kis­tői mellett az Állami [...]
732. 1956-09-30 / 40. szám
[...] a szaktanárok vidéken sőt a tanyákon is ma még fel nem [...] közös politikai fele­lőssége közeli és távoli testvérei jóléte iránt A MAGYAR [...]
733. 1963-09-01 / 35. szám
[...] a falvakban a sokszor oly távolinak látszó tanyákon új isko­lák épültek a városokban [...]
734. 1967-09-03 / 36. szám
[...] az országban váro­sokban falvakban és távoli tanyákon s a régi ismerős iskolák [...]
735. 1968-10-20 / 42. szám
[...] ha vannak bajok Nem vagyunk távoli idegenek vagy közöm­bös megfigyelők hiszen [...] MARADI gazdálkodás folyt a csabai tanyákon Búzát és kukoricát termeltek leg­inkább [...] hordta Miskolcra el­adni mely a tanyákon a múltban folyt Jutott be [...]
736. 1970-07-19 / 29. szám
[...] a részét atyja vagyonából és távoli vi­dékre költözött Eljön egy nap [...] fiú elvágyik az atyai házból távoli tájra S a fiatalember amint [...] a faluban és környékén a ta­nyákon Nincs fa amely job­ban a [...]
737. 1971-07-18 / 29. szám
[...] és a környező tanyaköz­pontokban és tanyákon Négy lelkész végzi ennek a [...] Rendszeresen tar­tanak istentiszteleteket közeli és távoli tanyákon tanyaközt pontokban és Kiskőröst körül­vevő [...]
738. 1973-04-08 / 14. szám
[...] sorra isko­lák épülnek a nagyobb tanyá­kon a városban meg két gim­názium [...] segíthet hogy ez a földrajzilag távoli ügy közel kerüljön hozzánk a [...] ebben a szabadság­ban közeli és távoli országok ma még középkori feudális [...]
739. 1974-01-27 / 4. szám
[...] Fürdőszoba vízvezeték ma már a tanyá­kon is valóság kezd lenni MEGNYÍLT [...] biztosítanak számukra Szűnőben van a tá­voli munkahelyek keresése s az ezzel [...]
740. 1977-01-02 / 1. szám
[...] ki az egyház vér­keringéséből mert távoli tanyá­kon élve csak az élet nagy [...]
741. 1978-02-26 / 9. szám
[...] kikap­csolni ajtót bezárni nehogy a távoliét alatt valami baj történ­jen Milyen [...] vállaló szeretet felelösségé­Baranyai Tamás Falvakon tanyákon Az átalakuló Akik szívükön viselik [...] kérdések megoldásának jussán vár­hatunk A távoli népek ügye is izgat­ja az [...] erede­tű rokonságban Európában csak a tá­voli finnekkel és észtekkel van A [...]
742. 1985-10-20 / 42. szám
[...] mellől indul­hattak haza közeli és távoli vendégek magukkal víve e va­sárnap [...] nagyvárosi gyüle­kezetben éppúgy mint a távoli ta­nyákon falvakon Ami Istentől van ez [...]
743. 2001-07-01 / 27. szám
[...] szállásokon vagy elszórt apró mészégető tanyákon díványokon Hogyan szunnyadózott vagy lobogott [...] krisztusi evangéliumot hirdethessen a világ távoli szegletében Aki elolvassa a könyvet [...]
744. 1939 / 9. szám • Műhelyünkből (338. oldal)
[...] s várták az édesapját aki távoli tanyákon épített de minden éjjel hazajött [...]
745. 1931-10-11 / 41. szám
[...] diadalra az ö ügyét a tanyákon élő híveink életében is A [...] A hű biblia Negyvenöt évii távoliét után visszatért London melletti szülő­városába [...]
746. 1902. október 18.
[...] mintegy 50 családból álló egymástól távoli tanyákon lakó mérsékelt vagyonú lakosságra nehezedik [...]
747. 1925. október 10.
[...] 3 20 km nyire esö tanyákon lakik a tanköteleseknek körülbelül egyharmad [...] részint az ujkécskei részint a tá­voli tanyai elemi iskolákba jár a [...]
748. 1933-03-05 / 1114. szám
[...] 2 3 van azok is távoli tanyákon laknak s nehezen hozzáférhetők Maga [...]
749. 1937-04-28 / 17. szám
[...] vagy mint a világgaz­dasági élet távoli rengései a tőzsdén Az a [...] a tüdővésznek is a nyomor tanyákon és a szükséglakásokban van a [...]
750. 1903-04-05 / 14. szám
[...] hatan pedig a kik a távoli tanyákon laknak Bellovics Imre Perjátl Márton [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 14Békés Megyei Könyvtár 73Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 27Csorba Győző Könyvtár 13Damjanich János Múzeum 3Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 2Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Evangélikus Országos Könyvtár 20Evangélikus Országos Levéltár 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 33Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3Hajdúsági Múzeum 1Herman Ottó Múzeum 5II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 32Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 2József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 18József Attila Múzeum 1Katona József Könyvtár (Kecskemét) 119Kecskemét megyei jogú város 6Kecskeméti Katona József Múzeum 10Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 22Laczkó Dezső Múzeum 2Magyar Mezőgazdasági Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 2Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 7Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 18Munkácsy Mihály Múzeum 1Néprajzi Múzeum 1Országgyűlési Könyvtár 15Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 107Petőfi Irodalmi Múzeum 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 71Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 20Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 26Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 51
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Állami költségvetés 1Békés 1869-1937 8Békés Megyei Hírlap 1971-2010 58Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 6Budai Napló 1914-1938 1Cumania 1972-2010 5Déli Hírlap 8Délmagyarország 1910-2010 71Dunántúli Napló 1944-2004 13Eger - napilap 1915-1944 3Ellenzék 6Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Evangélikus Élet 18Evangélikus Népiskola 1889–1942 1Észak-Magyarország 1948-2009 24Felsőházi naplók (1927–1944) 1Felsőmagyarországi Hírlap 1Felvidéki Magyar Hirlap 2Félegyházi Közlöny 2Forrás 1969-2019 6Fővárosi Hírlap 1912-1938 1Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 1Harangszó 1918–1939 1Ház és ember 1-25 2A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 4A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 24A Hét 1956-1996 5A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1Irodalmi Szemle 1958-2014 2A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 1Keleti Ujság 1919-1944 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 18Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 4Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 18Körösvidék 1920–1927 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 1Magyar Földmívelő 1899-1913 1A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 2A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 6MTI - Magyar Országos Tudósító 1MTI - Rádiófigyelő 1Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 1Nagykároly és Érmellék 1910-1914 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 1Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 14Nyírvidék 1882–1942 13Országgyűlési naplók (1947–1990) 3Orvostörténeti Közlemények 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 107Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1Petőfi Népe 1950-2011 119Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 2Rákos Vidéke 1901-1937 1Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 20Sorozaton kívüli 10Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 2Szabolcs 1874-1876 1Szabolcsi Őrszem 1937-1940 2Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 51Tisicum 1973-2011 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 23Tolnamegyei Közlöny 2Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Új Ifjúság 1952-1989 3Új Szó 1948–2017 17A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 1Veszprémi Ellenőr 1Zalamegye 1882–1910 1