Magyar Országos Tudósító, 1939. január/1

1939-01-02 [196]

JT t " O ~« — • AA-Ll DVi t« Ulj X • ö icLUI* HÍREK. A RONGYOS GARDA 3ZILVESZL'ER^SÉGE AZ ORSZÁGZÁSZLÓNÁL. AZ Erekl^4s Országzászló Nagyblzottsága minden évben Szilveszter éjszakáján őrségvál­tást rendez az országzászlónál. Ez évben a magyar falvédők gárdája a Héjjas Iván parancsnoksága alatt álló "rongyos gárda" tartott éjszakai őrszolgálatot az országzászlónál. Pontosan éjfélkor vonult fel a "rongyos gárda" fáklyákkal az Őrségváltásra s az országzászló nagybizottsága nevé­ben dr. Molnár Ferenc, dr. Grill Lóránt és mások üdvözölték okét. A "rongyos gárda" meghajtotta zászlaját ez országzászló előtt, majd Börzsö­nyi Béla parancsnok vezényszavára két-két fáklyás őrszem felváltotta egy­mást az Őrhelyen. A csapét tagjai elmondták a Hlsze'-egyet, m?jd ez éjsza­kai csendben dr. Nagy Iván, az Országzászló Nagybizottság társelnöke in­tézett -űegasszárnyalásu beszédet a gárdához. Eljöttetek ide az orszsg­zászlóhoz - mondotta - hogy itt virrasszátok át ezt az éjszakát. Elhoztá­tok ide oz áldozatos, hazájáért gondolkodás nélkül élet "t adó magyar név­telen lelkét, a bennetek élő oselekvés erejét és a magyar jövő Ígéretét. Ezután a csapat parenosnoka, Börzsönyi Béla tett fogadalmat, hogy az uj esztendőben fokozottan teljesíti* a magy^ar küzdelem parancsszavát a győ­zelemig* A csapat tagjai hangosan mondták parancsnokuk után r-z esküt, majd diszmenetben vonultak el az országzászló elSfct és csak a két fák­lyás őrszem maradt a félárbocra eresztett országzászló mellett. /MOT/ J. RENDŐRSÉG, AZ UJ ESZTENDŐ ELSŐ LETARTÓZTATOTTJAI. A József-körut egyik trafik­jában, amely Kr lszt Walter tulajdona, állott alkalmazásban Mücke Valéria har,:inc6r;yéves leány. A trafik egyben elosztó is és a kisárudában alkal­mazott Müc!:e Valéria, ha dohánynemüre volt szüksége, c^ak átment az el­osztóba, a.ielyet egy deszkafel választott el a d ohány tőzsdét öl és be­mondta a tulajdonosnak, hogy mennyi dohánynemüt visz át * A most megtar­tott rovencsolás alkalméal kiderült, ho~y Mücke Valéria ilyenkor mindig több dohánynemüt vitt át, mint amennyit bemondott és a különbséget érté­kesítette és saját céljaira használta fel. Mintegy másfél óv óta űzte ezt a visszaélést és az Így eltulajdonított dohánynemüeket Berta-Blnét Miklós ügynök utján adta el.'Mücke Valériát és Berta-Blnét Miklóst a fő­kapitányságon letartóztatták. /MOT/ A. ; KÉT BUNDÁT LOPTAK A RUHATÁRBÓL. A budai Apollóban megtartott szil­veszteri előadást a ruhatárosok ls megnézték es az Így őrizetlenül ha­gyott ruhatárból valaki ellopott két szllszklnbundát. A kár négyezer pen­gő. A rendőrség a lopás tetteseit keresi. /MOT/ A. ROSSZUL LETT A TEMPLOMBAN ÜS MEGHALT• Újév reggelén a Széna-téren lévő kis kápolnában egy hetven év körüli eszméletlen férfit találtak. A'mentők k .rházba akarták szállítani, de útközben az ismeretlen férfi a mentőkocsiban meghalt. Személyazonoss ágának megállapítására a rendőrség nyomozást indított. /ilOT/ A. . RENDŐRI SZEMPONTBÓL MAJDNEM ESEM.3HYTELEN VOLT A SZILVESZTER-ÉJSZAKA. A budapesti főkapitányság minden intézkedést megtett a Szilves zter-é jsza­i ka rendjének biztos it-'s ára, de a Szilveszter-éjszaka minden esemény nél­wkül zajlott le és rendőri beavetkozásra sehol sem került sor. /MOT/ A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom