Tolnai Népújság, 1998. június (9. évfolyam, 127-150. szám)

1998-06-02 / 127. szám

1998. JÚNIUS 2. KEDD MEGYEI NAPILAP ÁRA: 37 FORINT---------------------------------------------------­I X. ÉVFOLYAM, 025^ SZÁM Telefonon is megrendelheti! 74/415-468.^ HIRDETÉSFELVÉTEL: 74/416-408. Ma ismét boldog a kedd! Szekszárdon immár hagyo­mány a „Boldog keddet!” akció, amikor a város pol­gárainak hangulatán igye­keznek javítani a szervezők egy hétköznap „ünneppé” emelésével. A Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza előtt 10 órától délután fél hatig áll az Örömsátor, ahová várnak min­denkit egy kis ajándékkal, de szívesen fogadják, ha a sátrat felkeresők maguk is visznek valami már megunt, de másnak még örömet szerző emléktár­gyat. Ajándékműsor lesz 10 órakor a Szent István Házban, 11 órakor a Kadarka utcai szo­ciális otthonban, 13.30-kor a Mérey utcai szociális otthon­ban, 15 órakor a megyei kórház gyermekosztályán, ugyanekkor a GYIVI-ben és az ACSI-ban, 16.30-kor pedig a börtönben. Az V. számú Általános Iskola környékén és a városközpont­ban 14 órától diákok köszöntik a járókelőket egy „Boldog ked­det!” kártyával. A nap folya­mán meglátogatják az ágyhoz kötött, egyedülálló, magányos embereket. Az akciót az ÁNTSZ Tolna Megyei Intéze­tének egészségvédelmi osztálya szervezi a Máltai Szeretetszol­gálat, a Nyitni-Kék Egyesület, az Ifjú Szív Egyesület, a Platán Nyugdíjas Klub, a Szekszárdi Városi Mentálhigiénés Műhely, a Magyar Vakok és Gyengénlá- tók Órszágos Szövetségének Tolna megyei szervezete, a SI- NOSZ megyei szervezete, a „Lakható Szekszárdért” Ala­pítvány, az United Way Tolna­táj Alapítvány, a városi család- segítő központ, a város általá­nos és középiskoláinak tanulói és még számos lelkes vállal­kozó közreműködésével. Polgármesterek és képviselők tanácskoztak Duna-híd, 6-os út, borvidék Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere tegnap délután találkozóra hívta a megye váro­sainak polgármestereit, vala­mint a tíz megyénkbeli ország- gyűlési képviselőt a városhá­zára. Mint azt Kocsis Imre An­tal elmondta, a beszélgetés so­rán a megyét érintő aktuális események, a parlament és a különböző szaktárcák időszerű témái, felvetései kerültek napi­rendre, hogy a választások után is folyamatosság jellemezze a megyebéli összefogást. Többek között a Duna-híd, a 6-os út, a borvidéki rekonstrukció, az ipari park és különböző terület- fejlesztési kérdések kerültek napirendre. Reménybeli felújítások Mintegy 40 millió forint ér­tékű felújítást tervez végre­hajtani a tolnai önkormány­zat három oktatási intéz­ménynél. A jelentős volumenű munkák elvégzésére a megyei terület- fejlesztési tanács pályázati ki­írása kapcsán nyílhat esélye a városnak. Ez alapján a támo­gatás mértéke a költségek maximum 70 %-a lehet. A ’98-’99-ben tervezett felújítás a zeneiskolát, az Eötvös utcai iskolát és a mö- zsi I. sz. óvodát érintené. Mindhárom objektumnál a legsürgősebb teendő a tető- felújítás. A zeneiskolánál és az Eötvös utcai épületnél nyí­lászáró csere szükségeltetik. Ezen kívül vakolatjavítás, fal- szigetelés is szükséges egyik­másik épületen. A város saját erőként a két év alatt mintegy 12 millió fo­rintot biztosítana a munkála­tokra. (Ehhez költségvetés módosításra lesz szükség.) A mintegy 40 milliós költségből fennmaradó részt pedig a te­rületfejlesztési tanács pályá­zatán szeretné elnyerni az ön- kormányzat.-ts­Simon Katalin a Tavasz, Haholt Adél a város szépe Őcsénybe került a paksi korona FOTÓ: BAKÓ JENŐ Díjeső hullt vasárnap este Pak­son. Az ASE sportcsarnoka zsúfolt nézőtere vastapssal kö­szöntötte a Tavasz szépét, az őcsényi Simon Katalint és két udvarhölgyét a pécsi Horváth Ágnest és Haholt Adélt, aki ez­zel Paks szépe lett. Három felejthetetlen nap Pak­son. Pénteken nyitott a Tavaszi Fesztivál kiállítással és egy óri­ási sikerrel, az óriás bogrács­ban főtt gulyással, Kovács Já­nos mesterszakács remekével. Péntek este hosszú sor alakult a világ legnagyobb bográcsa előtt, órákon át merték a kitűnő levest a tányérokba a csaknem négyezer adag mindenki étvá­gyát kielégítette, köszönhetően az atomerőműnek (ők állták az árát, hozzá a sört a Dunacenter Kft.) (Folytatás a 3. oldalon.) Hagyományos pünkösdölő Táncosok szekszárdi találkozója A hétvégén rendezték meg a megyeszékhelyen a hagyomá­nyos „Pünkösdölő” országos gyermeknéptánc-fesztivált. A rendezvény szombaton délelőtt a Prométheusz park­ban tartott ünnepélyes meg­nyitóval kezdődött, délután pedig a szakmai bemutatók következtek. A fesztiválon résztvevő együttesek: Ninive (Békés­csaba), Bonyhádi zeneiskola néptánccsoportja, Bihari Ap­rók (Budapest), Kincső (Bu­dapest), Kis-Csepel (Buda­pest), Vasas (Dunaújváros), Bokréta (Kalocsa), Karádi táncegyüttes, Metrec (Ke­cel), Csanád (Makó), Villő (Martonvásár), Csipogó (Miskolc), Margaréta (Nyír­egyháza), Bogár István Ha­gyományőrző Csoport (Ocsény), Borica (Szeged), Szekszárdi Bartina gyermek- és utánpótlás csoport, Szek­szárdi Garay általános is­kola, Szilágyi (Veszprém). Szombaton két szakmai be­mutatót tartottak, vasárnap délelőtt pedig egyet. A be­mutatókat szakmai tanács­kozás követte, az együttes­vezetők részvételével. Va­sárnap délben Csasztvan András, a zsűri elnöke zárta a kiváló hangulatú rendez­vényt. Mint elmondta, a fel­lépő gyermektánccsoportok egész éves munkájukról ad­tak számot ezen a fesztivá­lon. Ismét megmutatkozott, milyen színes a Kárpát-me­dencei tánckultúra, amiből mindenki megtalálhatja a neki valót és a neki tetszőt. A zsűri két különdíjat ítélt oda, mindkettőt megosztva. Pénzbeli különdíjat - mint elhangzott biztatásként - ka­pott a Bonyhádi Zeneiskola tánccsoportja és a veszprémi Szilágyi Gyermektánccso- port. A legjobban öltözött együttes különdíját a mar- tonvásári Villő Gyermek- csoport és a nyíregyházi Margaréta Gyermekcsoport kapta. vem Röviden Méhek rajzottak a szekszárdi Rákóczi utcában szombaton délután, veszélyeztetve a for­galmat és a járókelők biztonsá­gát. Hivatásos méhészek végez­ték el a raj befogását, biztosí­tásként kivonultak a városi tűz­oltók és a rendőrség is. Pakson az Aranykalász ma­jorban egy 30 méter hosszú körbálás szalmakazal gyulladt ki hétfőn délelőtt. A paksi vá­rosi tűzoltók és az atomerőmű tűzoltói késő délutánig oltották. Árokba hajtott Ladájával tegnap délelőtt egy bonyhádi hölgy. Bonyhád és Bonyhádva- rasd között egy jobbra ívelő kanyarban haladt, amikor ész­revette, hogy egy társaság egy Trabantot tol a menetirány sze­rinti jobb oldalon. Szemből is érkezett egy jármű. A nő meg­állni már nem tudott, a jobb ol­dali árokba hajtott, ahol felbo­rult. Utasával együtt sérülés nélkül úszták meg a kalandot. Csirkefogók. Vasárnap Hő- gyészen loptak el 13, hétfőre virradóra pedig Kismányokon 25 tyúkot. Mindkét esetben csa­ládi ház baromfiudvarában ga­rázdálkodtak a tolvajok. Útmutató, sorselemzés Tárót kártyával Herczeg Kata segítségével. 0)06-90-330 513 mondanak a sztárok önmagukról? Exkluzív interjúk! Minden héten új hírek kedvenceikről! 0)06-90-330 516 Címűnk: Axel Springer-Budapest Kiadói Kft Audíotex 1539 Bp. Pl, 591. Hívás dija: 88 Ft + Ala/perc Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. A hagyományos szekszárdi népünnepély minden évben hoz valamilyen meglepetést. Idén a szenzáció egy „ellopott” menyasszony volt, akit a lakodalomból csempésztek be a fesztiválra. (Folytatás a 3. oldalon.) fotó: gottváld károly A dunaföldvári várjátékok programjában főző- és borverseny, 48-as műsor, jelmezes felvonulás, lovasbemutató is szerepelt. (Tudósításunk a 3. oldalon.) fotó: bakó jenó

Next

/
Oldalképek
Tartalom