Tolna Megyei Népújság, 1975. július (25. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

Szekf ^' 'R 5ÜÁÁ VILÁG PHOLETÁEJÁI, EGYESÜJJEXEK! TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG a WBayaH SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA KEDD 1975. júl. 1. XXV. évf. 152. szám. ARA: ^ 0.90 Ft J Genf Folytatja irakiját az európai biztonsági és egyiittmiködési értekezlet A SZOT elnökségének ülése A kollektív szerződések 1974. évi végrehajtásának, s idei módosításának tapaszta­latairól tárgyalt hétfői ülé­sén a SZOT elnöksége. A vállalati vezetők már az év elején megvitatták a dol­gozókkal, hogy a kollektív szerződések szabályai valóban érvényesültek-e, s ahol szük­séges volt, a szabályokat mó­dosították. A szakszervezetek tapasztalatai szerint a válla­lati beszámolók, az értékelé­sek tartalmasabbak voltak, point korábban, alaposabban vizsgálták, hogy a kollektív szerződések a kívánt mérték­ben segítették-e a vállalati gazdálkodást, megfelelően ösz­tönözték-e a vállalatokat a munkásosztály helyzetének to­vábbi javítására, a nőpolitikái, az ifjúságpolitikai és a né­pesedéspolitikai intézkedések végrehajtására. A legtöbb vállalatnál a kollektív szerző­dések alapvető rendelkezéseit nem módosították,' csupán azokat az intézkedéseit, ame­lyek aZ évi eredményektől függnek, vagyis a részesedési alap felosztásának arányait, sok helyütt pedig a korábbinál kedvezőbb feltételeket kíván­nak teremteni a nők, a fia­talok, a nagycsaládosok mun­kájához. Az idén a vállalatok többségében azoknak a bérét akarják az átlagosnál gyor­sabban növelni, akiknek a keresete még nem éri el az országos szakmai bértáblázat­ban megszabott alsó határt. Az öt évre megkötött kol­lektív szerződések az idén lejárnak, s mint a SZOT el­nöksége megállapította, a fel­tételek adottak a következő ötéves szerződések megkötésé­hez. Az elnökség a mostani ülésen megtárgyalta a mun­kaügyi miniszter és a SZOT irányelveit az 1976—80-as évekre szóló kollektív szer­ződések megkötéséről. Megtartották az országgyűlési képviselők pótyálasztását Az európai biztonsági és együttműködési értekezlet gen­fi szakaszának feltehetően döntő hete kezdődött e hétfőn. Mivel a koordinációs bizottság pénteki határozata alapján gyorsítani kell a munkát, minden munkaszerv igen in­tenzív tevékenységet fejt ki. Emiatt szűknek bizonyult az IDŐ (nemzetközi munkaügyi szervezet) régi székháza, amelyben j-anuár óta tanácsko­zik az értekezlet. A diploma­ták most igénybe veszik az EFTA (európai szabadkereske­delmi társulás) főépületét is: itt tartotta meg ülését hétfőn délután az emberi kapcsola­tokkal foglalkozó albizottság. ' A bizottságokon,' albizottsá­gokon kívül megbeszélést tart az a „minicsoport” is, amely hosszabb ideje eredménytele­nül vitázott a nemzeti kisebb­séggel kapcsolatos kérdésekről. Előrehaladás az is, hogy az információs albizottság leg­utóbbi tanácskozásán a svájci delegáció mint koordinátor előterjesztette e munkaszerv­nek az úgynevezett „hármas kosárhoz” tartozó teljes anya­gát Hétfőn délelőtt folytatta munkáját á bizalomkeltő in­tézkedésekről tárgyaló albizott­ság is, amelyben most az an­gol delegáció kompromisszu­mos javaslatát kell megvitatni. A brit küldöttség szombaton nyújtotta be javaslatát, és ez a szocialista országok részéről is kedvező fogadtatásra talált. Noha a szocialista államok szempontjából a szövegterve­zetnek nem minden kifejezés­formája elfogadható, mégis az a vélemény, hogy ez az ok­mánytervezet jó alapot adhat a végső megoldáshoz. Nagy várakozás előzte meg a koordinációs biztottság rend­kívüli ülését, amelyen tovább folyt, de nem hozott ered­ményt a vita a záróértekezlet időpontjának kitűzéséről. A nemzetközi sajtó is nagy fi­gyelemmel kísérte a tanácsko­zást, miután az utóbbi napok­ban ismertté vált, hogy a finn kormány a záróértekezlet megkezdése előtt négy héttel kéri az előzetes értesítést az előkészületek lefolytatására. Az érdeklődés olyan vonatko­zásban is érezhető volt, hogy az utóbbi napokban különbö­ző politikai fórumokon és ma­gas szintű találkozókon — így a Közös Piac külügyminiszte­reinek értekezletén, legutóbb pedig a szovjet—olasz külügy­miniszteri eszmecserén — ál­talában egybehangzó volt az a kinyilvánított álláspont, hogy a július végi záróértekez­let megtartása ellen nincs el­lenvetés. A koordinációs bizottság vi­tája rendkívül mozgalmas volt Az angol elnöklettel rendezett tanácskozás a szokásosnál '40 perccel tovább tartott és en­nek oka az volt, hogy a részt vevő nyugati országok képvi­selőinek egy része megtagadta a hozzájárulását ahhoz, hogy a záróértekezlet időpontját a hétfői tanácskozáson mondják ki. A vita során 47 felszólalás hangzott el, egyes delegációk vezetői többször is szólásra emelkedtek. Végül a francia javaslat alapján olyan komp­romisszum alakult ki, hogy a koordinációs bizottság ugyan­ebben a témában kedd°n dél­ben 12.00 órakor újabb rend­kívüli ülést tartson. A vita során kitűnt, hogy a szocialista országok álláspont­ját az időpontkérdésben szá­mos más ország őszintén támo­gatja. Sajtókörökben úgy hír­lik, a kilenceken belül nincs teljes egység. Az országgyűlési képviselők 1975. június 15-én tartott ál­talános választása során há­rom országgyűlési választó- kerületben a jelöltek nem kap. ták meg a törvényben előírt szavazattöbbséget. A pótvá­lasztásokat — az Országos Vá­lasztási Elnökség döntése alapján — június 29-én tar­tották meg. Ä pótválasztások a törvény1 * előírásainak megfelelően foly­tak le. Az érintett választó- kerületekben a névjegyzékbe felvett 58 218 választópolgár közül 55 916 (96,0 százalék) járult az urnákhoz. Mindhá­rom országgyűlési választó-' kerületben megválasztották a . képviselőket. Megtörtént az új bőrdíszműüzem műszaki átadása Kitüntetések, jutalmak as élenjáró dolgosoknak Ä' megye egyik legszebb Ipari létesítményének műsza­ki átadását tartották tegnap délelőtt Szekszárdon, a Ke­selyűs: úton. A Rákospalotai Bőr- és Műanyagfeldolgozó Vállalat szekszárdi bőrdísz­mű új üzemi telephelyéről van szó, amelynek építési munkálatait a kivitelező, a Tolna megyei Tanácsi Építő­éi Szerelőipari Vállalat szak­emberei a vállalt átadási ha­táridő előtt hat hónappal fe­jezték be. A műszaki átadás alkalmá­ból rendezett ünnepséget dl’. Ordas József, a Tolna megyei Beruházási Vállalat igazgató­ja nyitotta meg, köszöntötte az építkezésen részt vevő szakembereket, valamint az ünnepségen jelen lévő Szabó­nál Antalt, a megyei tanács elnökét, BucsI Eleket. az MSZMP Tolna megyei Bizott­sága osztályvezetőjét. Az ün­nepségen képviseltette magát az ágazati minisztérium, va­lamint az új létesítmény megvalósításában közremű­ködő valamennyi vállalat. Elsőként Kobra József, a TOTÉV igazgatója kért szót. Mindenekelőtt elmondotta, hogy az új üzemi telephely építésében a vállalat 4 íőépí­lésvezetősége vett részt, S ä kivitelezési munkákat a kü­lönböző szakmák képviselői összesen 18 hónap alatt -fe­jezték be, ami a szervezett, lelkiismeretes munkának kö-r szűnhető. Megemlítette azt is, hogy a kivitelézés mielőbbi és minél jobb befejezése ér­dekében az itt dolgozó szócia- lista brigádok versenyfelaján­lásokat tettek, s azokat ma­radéktalanul teljesítették is. Ezt követőén szólalt fel Szabópál Antal, a megyei ta­nács elnöke. Elismeréssel szólt a TOTÉV dolgozóinak mun­kájáról. Hangsúlyozta: a be­ruházások hatékonysága csak akkor tud megvalósulni, ha a tervezés, a lebonyolítási a kivitelezés munkafázisait a legösszehangoltabban, a ren­delkezésre álló szellemi és anyagi erők jó kiaknázásával végzik. A megyei tanács el­nöke elismerően szólt azok­ról a gazdasági eredmények­ről, amelyeket a Tolna megyei Tanácsi Építő- és Szerelő- ipari Vállalat dolgozói az utóbbi néhány évben elértek. Az elmondottak érzékeltetésé­re említette meg, hogy amíg a vállalat 1970-ben 110 mil­lió forint értékben végzett építési es szerelési munkákat, addig ez a szám 1974-re el-' érté a 267 milliót. Ugyancsak a vállalati eredményekhez tartozik, hogy a IV. ötéves terv lakásprogramja során több; mint 1500 lakást épí­tenek fel. A bőrdíszműüzem építésé­ről szólva a megyei tanács elnöke külön elismeréssel szólt a TOTÉV Zengai kubi- kosbrigádia, a Schneidler Szántó, Dick kőművesbrigá­(lofc tagjairól; akik munkájuk­kal két-három héttel rövidí­tették az átfutási időt Szabópál Antal végezetül kitüntetéseket adott át a mun­kában kiváló dolgozóknak, így a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében a Munka Érdemrend ezüst fo­kozata kitüntetést adta ót Kobra Józsefnek, a TOTÉV igazgatójának. Rajta kívül a Könnyűipar kiváló dolgozója miniszteri kitüntetésben né­gyen, az Építőipar kiváló dol­gozója kitüntetésben pedig nyolcán részesültek. Ezután Kobra József igaz­gató vállalati Kiváló dolgozó kitüntetést és pénzjutalmat adott át az új bőrdíszmű megvalósításában élenjáró dolgozóknak. A műszaki átadás befejezé­seként a jelenlévők megte­kintették az új gyárat. A je­lenlévők tájékoztatására el­mondották, hogy a Keselyűsi úton lévő üzemház beépített alapterülete megközelíti a 7000 négyzetmétert. Az üzemi helyiségek tágasak, világosak, s mindegyikhez minden igényt kielégítő szociális létesítmé­nyek járulnak. Végezetül arról feli emlí­tést tennünk, hogy a TOTÉV. dolgozói által 6 hónappal elő­rehozott építési-kivitelezési határidő mindenképpen ked­vezően hat az üzemben meg­induló termelésre is. Az el­következő hónapokban végzik ugyanis a berendezések, gé­pek felszerelését, s mindezt a tervezettnél korábban kezd­hetik meg. A termelés az 'új gyárban várhatóan az év vé­gén indulhat. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom