Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-11-02 / 247. szám

Ära 10 fillér Elsötétítés 23 órakor (Trianon Nyíregyháza, 1942, november 2, 23.) X. évfolyam 247 (2844) «zám Héttő oe«rkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. sz. Nagytakaréki csekkszámla: 47.139. Telefóa: 2^—77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.56 P ..... lipiminiM(iii, ni, , ^p^-rgTiiiTiiiMirnBMiPornrir A felbomlás jelei mutatkoznak a szovjet arcvonal egyes szakaszain A nemzetközi tájékoztató iroda a ke­leti arcvonal eseményeiről a követke­zőket jelenti: Tegnap a keleti arcvonalon általában nyugodtan telt el a nap s azt lehetett megfigyelni, hegy a szovjet a téli táma­dó hadjáratra rendezkedik be. Az Az új ütegállásokat belőtték s fokozott tevé­kenység volt észlelhető a készülődésre. A német tüzérség az új szovjet álláso­kat hatásos tűz alá vette és igen sok ütegállást semmisített meg. A Terek arcvonalon tovább folyt a délíelé és délnyugat felé menekülő el­lenséges csapatok üldözése. A német ha­dak gyors előnyomulása következtében a zsákmány óráról-órára nő. A vissza­vonuló szovjet sereg menekülése már teljes rendetlenségben történik s egyes helyeken már a teljes felbomlás jeleit mutatja. A szovjet hadsereg küzdőszel­leme teljes összeomlás képét mutatja.— Nem utolsó sorban járul ehhez a jelen­; réghez a szovjet csapatok rossz ellátá- I sa is. — Az elfogott foglyok igen érde­kes vallomást tesznek. A második gárdaezred egyik alhach nagya elmondta, hogy a szovjet maga is érzi már, hogy hiábavaló véráldozatokat hoz, senki sem bízik már a győzelem­ben. Az alhadnagy is elismerte, hogy döntő befolyással van a helyzetre az élelmezés hiánya. Anglia a szovjetet azzal ugratta be a háborúba hogy a szovjet kötelessége az, hogy elzárja az utat India felé Né­metország elől. Anglia az utolsó szovjet katonáig harcol ezért a célért, de ugyan­akkor maga nem hozza meg a szüksé­ges áldozatot, A 37. szovjet hadsereg pusztulását fő­ként a német zóhanóbombázók és harci repülőgépek napokon át tartó, szünet nélküli támadása okozta. Ezek nemcsak a szovjet hadsereg küzdő szelleméi tör­ték mek, hanem megakadályozták az i utánpótlást is. (MTI.) 11 ll»l ■IWIII —— ———■ —— —­Az angolszászok októberi hajóiérvesztesége 720.000 tonna A német véderő főparancsnoksága a legutóbb kiadott három különjelentésé- hez újabb különjelentéso adott ki. Az előzőén kiadott különjelentések szerint 48 óra leforgása alatt közel 300.000 ton­na hajóteret süllyesztettek el a német buvárnaszádok. A legutolsó különjelen- tés pedig arról számol be, hogy aktó- ber hónapban a német búvárhajók az el­lenséges ellátás ellen intézett támadá­saik során összesen 720.000 tonna hajó­teret süllyesztettek el, tehát jóval töb­bet, mint amennyit Anglia és az Egyesült Államok egy hónapon belül építeni tudnak. Fokozza az elsüllyesztés jelentőségét az, hogy a német buvárnaszádok táma­dásukat a (Északi Jeges-tengertől az Indiai Uceánig terjedő hatalmas szaka­szon hajtották végre. Az elért siker megdöbbentő hatású volt az angolszász államokra, mert azt remélték, hogy az őszi viharok beálltával megszűnik, vagy jelentős mértékben csökken a német buvárbajóveszedelem. (MTI.) iflegseminijiitő vereség érte az Egyesült ÁB lantok hajóhadát A japán tájékoztató ircxla a délcsen- desoceáni tengeri csatáról kiadott jelen­tése szerint az Egyesült Államok hajó­hada az első nagyszabású tengeri csatá­ban siralmas vereséget szenvedett. Az Egyesült Államok haditengerészete nem­csak alaposan előkészítette a csatát, ha- •em a rendelkezésére álló valamennyi hadihajóját is harcba vetette. A csatáról Roosevelt azt jelentette ki, hogy a kimenetele nem világos. Ezzel szemben meg lehet állapítani, hogy az Jj Egyesült Államok tengeri hadereje meg­semmisítő vereséget szenvedett. Mint meglepett kacsákat, úgy süllyesztette el a japán haderő az gyesiül Államok hadi­hajóit. (MTI.) Légijárat indul Marosvásárhely és Kolozsvár között Ma délelőtt 10 órakor indult meg az a repülőjárat Kolozsvár és Marosvásár­hely között, amely naponta kétszer log közlekedni s megkönnyíti a Székelyföld­del való összeköttetést. A repülőinga­járat gépe hatszemélyes, két motoros gép s az utat 35 perc alatt teszi meg. A repülőterekre autóbuszjárat viszi az utasokat mindkét város központjából. A menetrendet úgy állították össze, hogy Kolozsváron a budapesti vonathoz, Ma­rosvásárhelyen pedig a székelyföldi vasúthoz legyen mindkét járatnak csat­lakozása. Eddig Kolozsvár és Marosválsálrhjeilyl között hét óra alatt lehetett megtenni az utat tehát időben hat ‘és fél óra meg- járat télen is közlekedik, fütött gépen, takarítást érnek el. . úgy, hogy az utat egyszerű' utiruhában A 35 perces út viteldija 20 pengő. A f lehet megtenni télen is. (MTI.) A nemzetközi tájékoztató iroda az északaírikai frontról a következő ösz- szefoglaló jelentést adta ki: Az Alexander tábornok vezetése alatt álló offenziva nyolcadik napján az angol csapatok heves támadást intéztek Sidi Abd el Raham irányában. Nagy gyalog­sági cs páncélos erők harcbavetésével indították meg a támadást. Egy helyen sikerült is betörni egy német zászlóalj állásaiba. Ekkor a brit páncélosok és gyalogság megerősítésével még lendüle­tesebb támadásba kezdtek, hogy nyert rést kiszélesítsék, A német záróállások­nak azonban sikerült feltartóztatni az ellenséges támadást mindaddig, míg né­met és olasz erősítések érkeztek. Most már maga Rommel tábornok vette a ke­zébe a csata irányítását. Bár az angol és amerikai páncélosok számbeli fölényben voltak a jobb hadvezetés és a maga- sabbrendü küzdőszellem nemcsak ki­egyenlítette az egyenlőtlenséget, hanem felül is múlta. A hatalmas páncélos csatában egy-egy tengely páncélosnak két-három, sót sok­szor négy ellenséges páncélossal kellett A nyíregyházát érintő menet­rend vá Hozás Értesítjük az utazóközönséget hogy a MÁV menetrendjében a nyíregyházi utazóközönséget közvetlenül érdeklő változások az alábbiak: (Nov. 2-án nulla órától.) Elmarad: A Debrecen felől 12.47-kor érkező se­be smotorvonat. A Debrecen felé 13.17-kor induló se­be smotorvonat. (Ezek folytatása Debrecen—Budapest között sem közlekedik.) Az este 20.05-kor induló személyvonat csak Debrecenig közlekedik. Folytatása Budapest felé nincsen. A gyorssinautóbusz korábban közleke­dik. Nem 22.51-kor érkezik Nyíregyhá­zára, mint eddig, hanem már délután 16.00 órakor itt van. Budapest keletiről 13.02-kor indul. Indulóban változatlan. Reggel 7.44-kor indul. Debrecenből közlekedik egy személy- vonat Budapest nyugatira, mely Deb­recenből 11.45-kor indul és Budapestre 18.10-kcr érkezik. Ezt a vonatot a Nyír­egyházáról reggel 7.51-kor induló sze­mélyvonattal lehel elérni. (Debrecenben át kell szállni.) A többi vonalon, így Csap, Mátészal­ka, Vásárosnamény, Szerencs, Polgár és Nyíradonyi vonalakon a vonatok tovább változatlanul közlekednek. A Nyíregyházát érdeklő más utazási és csatlakozási lehetőségeket később fog­juk közölni. Addig felvilágosítás a Máv. állomás menetrendi felvilágosítójánál és a menetjegyirodában kapható. harcot vívnia. Mégis a nyolcadik nap es­téjén az angolok olyan veszteségeket szenvedtek, hogy kénytelenek voltak hanyatt-homlok menekülésre fogni a dol­got s a harctéren maradt elpusztult páncélosokon kívül 18 teljesen ép álla­potban levő brit páncélos is a németek kezére került s az angolszászok azokat az állásokat is elvesztették, amelyeket a támadás megindulásakor elfoglaltak. A képviselőház ülése A képviselőház legközelebbi ülése pénteken délelőtt 12 órakor lesz. Az ülésen a napirenden levő törvényjavas­lat tárgyalása szerepel. (MTI.) A köztisztviselők háborús pótléka A köztisztviselők háborús munkatelje­sítményének díjazására vonatkozó terve­zet már elkészült s még ezen a héten a negyvenkettes országos bizottság elé kerül. (MTI.) Asz. elsötétítés 1teszáete 23 é A honvédelmi miniszter rendelete ér- j j feimében november 2-ától további íníéz_ I kedésig a magánvílágítás, lakóházak és egyéb épületek valamint a gépjárómű­j vek elsötétítését az ország egész terü­letén 23 órakor kell végrehajtani. Az el- 1 sötétítés reggel 5 óráig fart, (MTI.) l'sástöríöl&öss veszi át fCállay tliklős n masidáíniuot Az egri választókerület 30 tagú kül­döttsége csütörtökön délelőtt adja át a mandátumot Kállay Miklós miniszterel­í nőknek. A miniszterelnök a küldöttséget a Magyar Élet Pártja párthelyiségében 1 fogadja. (MTI.) Ifjabb csapás érte afrikai angol fjacleröt

Next

/
Oldalképek
Tartalom