Tolna Megyei Népújság, 1957. szeptember (2. évfolyam, 205-229. szám)

1957-09-29 / 229. szám

8 TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG 1957 szeptember 29.. Amit a vevő A vevő élelmiszert, háztartási cik­ket, ruhaneműt vásárol, ételt, italt fogyaszt és nyilván megelégedetten megy haza, ha nem veszi észre, hogy valamilyen formában becsapták, meg rövidítették, mert drágábban tudta megvásárolni a szokottnál az árut, vagy éppen kevesebbet mértek, mint ame nnyi járt volna. Márpedig ilyen is előfordul. A tiltó törvények, rendel kezések ellenére is ott rejtőznek a kereskedelem különböző helyein az üzérek, csalók, hamisítók, akik kül­sőleg nem különböznek a többi em­bertől. de szándékuk sötét: abból akarnak megélni, sőt megvagyono- sodni, hogy „kuncsaftjaikat” becsap, ják. MIÉRT KEVÉS A DIÓSTÉSZTA? Schank Lászlóné (Szekszárd, Beze- rédj u. 1. sz.) gondolt egyet és na­gyot: mivel nem jövedelmezett va­lami virágosán a kalapszalonja, fel­csapott üzérnek. A piacon felvásá­rolta a diót, mandulát, otthon lehé- jazta és a tisztított diót, mandulát aztán továbbadta, főként Szekszárd üzemi konyháinak. Persze nem ha­szon nélkül. Egy kiló héjas diót álta­lában 10 forintért vásárolt meg. Há­rom kiló héjas dióból van egy kiló dióbél — ezt pedig 60—70 forintért adta tovább. Szép kis .,haszon!” Így érthető, hogy még alkalmazottakat is érdemes volt foglalkoztatni az üzérkedéshez. Időközönként például külön diótörő asszonyt alkalmazott. Persze ez csak neki volt jó üzlet — az üzemi konyháknak nem, ezért in­kább nem vették fel az étrendbe, vagy csak nagyon ritkán, a dióstész­tát. Ha pedig mégis készítettek diós­tésztát, valósággal patika-mérleggel kellett a diót mérni. Sajnos, az üzemi konyhák' is in­kább a „kis-adagokat“ készítették, hallgatták az étkezők gyomor-korro- gását és az enyhe célzásokat, mint hogy figyelmeztették volna az illeté­keseket még időben, hogy ki drágít­ja meg annyira a diót. Szerencsére a kereskedelmi felügyelőség erre fel­figyelt és meg is tette a szükséges lé­péseket. Azóta Schanknénál már el­lenőrzést is tartottak. Nagyobb meny- nyiségű töretlen diót és mandulát ta­láltak nála, ezenkívül pedig az előző üzérkedésnek olyan tanújelét, mint a nagymennyiségű, több mint fél- mázsa dióhéj. AMÍG A KACSÄBÖL PECSENYE LESZ Amíg a kacsából pecsenye lesz, ad­dig az üzérek a kacsák után is bezse­belik a bizonyos „forintocskákat” és így a kacsákból nem egyszerűen pe­csenye, hanem — drága pecsenye lesz. Még jóformán le sem száradt a kiskacsák fenekéről a tojáshéj, de az üzérek már megkezdik velük a kereskedést. Csontos Sándorné pl. Kiskunmajsa környékén — ottani lakos — összevásárolta az ilyen cse­csemő-kacsákat és megjelent velük a szekszárdi piacokon. Több mint ezer kiskacsát hozott ide és adott el — természetesen minden kiskacsa külön hasznot jelentett számára. Azt hallotta otthon, Kiskunmaj- sán, hogy itt minden további nélkül lehet üzérkedni a kiskacsákkal. Persze ez a hír — kacsa volt, sokkal nagyobb kacsa, mint amekkorákat ő árusított, mert elfogták és eljárást indítottak ellene. nem mindig HOSSZABB A NAP A KOLBÁSZNÁL Igen, hosszabb. Sokkal hosszabb. Kérdezzék csak meg Rózsa Józséfnét (címe: Baja, Kazinczi u. 1. sz.) Ró- zsáné erre még példát is tud majd mondani. Vásári pecsenyesütő lévén, sokat foglalkozik kolbásszal, így te­hát jártas az ilyen dolgokban. A kol­bász-példa, amely bizonyára emlé­kezetes lesz számára, a következő: A tolnai vásárban sütötte a kolbászt és az egyik kuncsaftnak a 40 deka sültkolbász helyett csak 30 dekát mért, tehát becsapta. Persze a keres­kedelmi felügyelőség ezt nem hagyta ennyiben, hanem megbírságolta Ró- zsánét és így lett a nap hosszabb a kolbásznál... HOGYAN LESZ EGY MÁZSA KENYÉRBŐL, EGY MÁZSA TÍZ KILÓ? Vagy esetleg még ennél is több. Mi nem akarunk beleavatkozni az ilyen „speciális” kereskedelmi ügyekbe, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezirányba Dobó Kárólynéhoz forduljanak „tapasztalatcsere’’ ügyében, aki Má­zán, a 3. sz. földművesszövetkezeti bolt vezetője, öt például a sok pa­nasz nyomán rajta érték, hogy az egész kenyeret méretlenül árusí tóttá. Namármost számoljunk: a ke­nyeret súlyra veszi át, nem darab­számra és ha darabszámra adja el, rendszerint többet tud kimérni belő­le, mint amennyi a valóságban. Ugyanis az egész kenyerek súlya rendszerint kisebb a két kilónál, sok esetben még 20 dekával is. Te­hát 50 darab „két kilós“ kenyér, sok esetben csak 90 kiló és a megmaradó 10 kiló kenyér — kész haszon . .. A tanulság: csak a mérlegnek sza­bad hinni. A VÉLETLEN „TÖRVÉNYE“ Amikor az ellenőrök a boltokban járnak és valamit kifogásolnak — a boltosok nyelvén „szőröznek” — az eladók rendszerint azzal mentik ma­gukat, hogy „bocsánat, az olyan vé­letlen volt, mint hogy Columbus fel­fedezte Amerikát.’’ Ez rendjén is lenne, csakhogy ezeknek van egy különleges „törvényszerűségük“, mégpedig az, hogy a boltos még csak véletlenül sem téved „véletlenül“ a saját kárára — hanem mindig csak a szegény kuncsaft kárára. Piszter Ferenc zombai földszöv boltos pél­dául a 12 forintos zsebkendőt 13.30 forintért adta, König Henrik, a bony­hádi Népbolt vasáruda vezetője a próbavásárlásnál az öt literes tejes­kannát a hatliteres árában adta el — tehát mindjárt saját hasznára „téve­dett” néhány forintot. Fein Sándor a dombóvári 29-es számú textilüzlet eladója az újjabélésnél 5.50 forintos árdrágítást követett el. De olyanról nem szól a krónika, hogy valamelyik boltos is olcsóbban adta volna az árut a megengedettnél... EZ NEM VENDÉGSZERETET A szekszárdi Sörkertre vonatkozik ez a megállapítás. Egy vendéglátó üzemnek nyilván a kuncsaftok szí­ves vendéglátása a célja és semmi esetre sem a kuncsaftok becsapása. Márpedig itt olyasféle történt. Ter­mészetesen ezt nem írták ki a cégtáb­vesz eszre... Iára, de a kereskedelmi felügyelőség észre vett olyat is, amit a Sörkert néhány illetékese egyáltalában nem a sajtóba szánt. Történetesen meg­nézték, hogy időközönként mit visz a pincérleány, vagy a pincér, ringó léptekkel, nyájasan és tálcán a kun­csaftnak. Megnézték és kiderült, hogy néha hamisított italt. Megállapítot­ták. hogy egyes italoknál 28—30 szá­zalékos vizezés történt, így például a kávélikőrnél, az Aranykörténél, a Toborzónál, a Dok-rumnál, Pedig a vizet külön pohárban szokták a ven­dég asztalára tenni — igaz, hogy így csak pár fillér jár érte. Természetesen ehhez jön még, hogy akad olyan pincér is, aki más össze- adási „törvényt“ ismer, mint mi, közönséges halandók. Ezt az új tör­vényt valahogyan így foglalhatnánk össze: „kettő meg kettő az néha öt“. Ennek szellemében számolt például Bicskei László egy alkalommal 66 forint és 60 fillér helyett 73 forint és 50 fillért. Persze erre is rájöttek és így kibővítették ezt az új össze- adási „törvényt" ilyesféleképpen: „kettő, meg kettő az néha öt és néha még ehhez jön 200 forint pénzbünte­tés is. Persze ez a pénzbüntetés már nem Bicskei hasznára, hanem kárára ment, ennyire büntették meg a hamis számolásért. MIRE JÓ A LYUKAS MÉRŐ? A legtöbb ember szerint arra, hogy eldobják. Simlacsik László bé­tái földművesszövetkezeti italbolt­vezető azonban rájött arra is, hogy még mérésre is jó, mert ami a lyu­kon visszacsöpög, az kész haszon ... így aztán azzal mérte a bort. amíg rá nem jöttek és meg nem bírsá­golták. Varga Lajos gyulaji földszöv kocs- márosnak nem kellett még lyukas mérő sem — egyszerűbben oldotta meg a dolgot. Egy deci kevertet a hivatalos 7.20 forintos ár helyett minden további nélkül 8 forintért adott és az egy deci helyett csak nyolc centet mért. Persze addig jár a korsó a kútra ... AMIKOR NINCS ANYAGI KÁR Olyan eset is előfordul, hogy a kun csaft anyagilag nem károsodik meg és mégis bosszankodik. (Ezek a hák- lis kuncsaftok ...) Szándékosan nem írunk nevet, pedig megtörtént ve­lünk a megye egyik igen forgalmas és jó hírnévnek örvendő nyári szóra­kozóhelyén. Leültünk az asztalhoz, lehűsítettük magunkat a jó hideg sörrel és azon tanakodtunk, hogy ebédelni kéne ... Eközben adta ki a „parancsot“ a pincér valami inasfélé­nek. hogy törölgessen meg szépen egy kosár evőeszközt. A pincérinas a maga csiga-gyorsaságával leült nem messze tőlünk egy asztalhoz, ölébe rakott egy kétestisztaságú törölgető ruhát és törölgetni kezdett. Persze szegény gyerek nagyon náthás lehe­tett. mert igencsak gyakran „szür- csölte“ orrát, visszaszippantva a meg­fázás letagadhatatlan jeleit és mivel zsebkendője valószínűleg nem volt, így puszta kezével törölgette az orrát is — azután pedig ugyanazokkal a kezekkel az evőeszközöket. Nem kértünk ebédet... Persze a tárgyilagos kuncsaft nem csak a rosszat veszi észre, hanem a jót is és szerencsére az van többség­ben, de erről majd legközelebb ... Boda Ferenc n dolgozók 1957. évi gyorsíró és Október 18-án és 19-én versenyezni ülnek le az ország összes gyorsírói és gépírói. Az országos gyorsíró és gép­író versenybizottság az idén különös súlyt helyez arra, hogy minél széle­sebb tömegek álljanak sorompóba. E versenyeken mindenki résztvehet, munkaviszonyára való tekintet nél­kül. A versenyképesség alsó határa gyorsírásból 150, gépírásból 70 szó­tag percenkénti sebesség. Szekszárd is bekapcsolódik az or­szágos versengésbe. A verseny lébo­nyolításával a versenybizottság a gépíró és gyorsíró iskolát bízta meg. Versenyfelelős: dr. Ember Ödönné az iskola vezetője. Az iskola szívesen látja a versenyezni kívánókat min­den kedden és csütörtökön d. u. 5— 8-ig. Ez idő alatt szakszerű irányítás mellett készülhetnek a versenyre Nevezési határidő október 5. A neve­zést két példányban kell beküldeni a gépíró és gyorsíró iskola^ címére, Marx út 8—12. A nevezés tartalmazza a versenyző nevét, telefonszámát, eset­leges munkahelyét, lakáscímét, gyors írásból a versenyfokot (150, 200, 250, 300). Nevezési díj fokonként 2.— Ft. A nevezési díjakat a nevezéssel egy­gépíróversenye portosan: a gépíróiskola összegyűjti) az országos gyorsíró és gépíró ver­senybizottság 250.387. sz. csekkszám­lájára. A befizetést igazoló elismer­vényt a versenyen be kell mutatni. Ugyanakkor a versenyző igazolni tar­tozik Személyazonosságát. A verseny- bizottság a sikerült versenymunkát oklevéllel, emléklappal jutalmazza. Az ország legkiválóbb gyorsíróit Pe­dig behívják az idei bajnoki verse­nyekre, amelyek Budapesten novem­berben fognak lefolyni. Bővebb felvi­lágosítást a versenyfélelős ad az ér­deklődőknek. I HUMOR ROSSINIRÖL MESÉLIK... Rossinit meghívta egyszer egy hölgy, aki nevezetes volt rendkívül takarékos ebédjeiről. Az ebéd, ame­lyen a híres szerző részt vett szintér nem volt kivétel a szabály alól. Ros­sini éhesen állt fel az asztaltól. — Remélem, hamarosan ismét ebé­den láthatom — fuvolázta a hölgy a bucsuzásnál. — Nagyon szívesen, akár most mindjárt is — felelte mosolyogva Rossini. EINSTEIN VENDÉGSÉGBEN Einstein nagyon unatkozott egy társaságban és szeretett volna „an­golosan” távozni. Szerencsétlenségé­re az előszobában a házigazdába üt­között, aki a következőkénpen pró­bált beszédbe elegyedni vele: — Mire készül mostanában pro­fesszor úr? — „Szökésre” — felelte Einstein és nevetve eltűnt. HEINRICH MANN ÉS A KRITIKUS Egy kritikus kifogásolta Heinrich Mann egyik regényének következő kitételét: „A gyengeség pillanatai után ébredő fájdalmas üresség ...” —Nem értem — mondja a kriti­kus — hogyan fájhat az, ami üres? — Magának sohasem fájt a feje’ — kérdezte Mann hűvösen. ÍGY már érthető... — Meg tudná mondani, hogy mi­lyen hosszú az út a Meier-kocsmáig? — Hogyne kérem. Odáig két kilo­méter, visszafelé három. — Hogy értsem ezt? — Egyszerű dolog. Visszafelé az út szélességét is számításba kell venni. NŐI DOLGOK... — Te Zsuzsi, ez a ruha úgy feszül rajtad, akár egy második bőr. VILÁGÁBÓL — Még szükebb is, mint a saját bőröm. — Olyat már ne mondj. — Már hogyne mondanék. A sa­ját bőrömben le tudok ülni, de eb­ben a ruhában nem. BOLDOGAN Egy rendkívül szerény fiatalember nem merte megkérdezni szíve válasz tottjától, hogy hozzámenne-e felesé­gül. Felhívta telefonon és mindjárt ezzel kezdte: >— Micike, hozzám jönne feleségül? — Boldogan, de ki beszél ott? GYEREKSZÁJ — Érted mostmár, hogy miért ne veztelek kis szamárnak? — Igen bácsi, mert még nem va­gyok olyan nagy. mint maga. A NAGY SZERELEM — Való igaz, hogy az első pillantás ra beleszerettél a férjedbe? — Igen. Még most is olyan jól em­lékszem rá, mintha tegnap történt volna. A tengerparton sétáltunk. Az apám egyszer csak megfogja a keze­met és azt mondta: „Látod kicsikém azt az embert ott? Százezer dollárja van ...’ EGY ÖKÖR NEM BÍRT VELE A gazda jól megrakta szekerét ku koricaszárral, de csak egy ökröt fo­gott a szekér elé. Útközben a szekér elakadt a kátyúban, s az ökör sehogy nem tudta kihúzni. Arra ment ép­pen a gazda szomszédja és látván a bajt, nekirugaszkodott az egyik lőcs­nek, s a szekér egykettőre átjutott a kátyún. Akkor a gazda elégedetten megszólalt: — Mindjárt láttam, hogy egv ökör nem bír ezzel a nagy térivel. ÓVATOSSÁG — Nos, Pali, bizonyítsd be, hogy a Föld gömbalakú. — Bocsánat tanár úr, de én ezt sohasem állítottam. Hogyan térülnek meg a tűz és a vihar okozta anyagi károk? Április óta — ekkor szűnt meg a kötelező, s lépett helyébe az ön­kéntes biztosítás — 500 ezer ember kötött tűzbiztosítást. Félmillió em­ber gondját vette az a tudat, hogy ha háza, mezőgazdasága a tűz mar­talékává lenne, nem éri anyagi ká­rosodás. Félmillió ember hajthatja nyugodtabban álomra fejét — mert bár továbbra is fennáll a veszély mely házát, ingóságait érheti és fájdalmat okozna azok elvesztése, nem kell önmagának szemrehányást tennie egy esetleges tűzvész pusz­títása után. Nem kerülhet csalá­dostól szinte egyik percről a má­sikra koldusbotra, nem semmisül­het meg váratlanul mindaz, amit fáradtságos munkával szerzett. A legszakképzettebb, a leglelke­sebb tűzoltóság is csak a lángokat tudja megfékezni, a tüzet eloltani, továbbterjedését megakadályozni, de a szerencsétlenség okozta anya­gi károk csak biztosítás útján té­rülhetnek meg. Az Állami Biztosító, amely az ön­kéntes biztosítás bevezetésekor azt ígérte, hogy a jövőben arra törek­szik, hogy az eddiginél még gyor­sabban fizeti ki a tűzvész okozta károkat — megtartotta ígéretét. A legutóbbi hetekben is hol itt, hol ott csaptak magasra a láng­nyelvek és az Állami Biztosító kár becslői késedelem nélkül keresték fel a károsultakat a távoli tanyá­kon éppúgy, mint a városok lakó­házaiban, hogy a károk gyors fel­becslésével siettessék a kifizetése­ket. Néhány adat mindennél éke­sebben beszél: Tolna megye Győ­ré. Borsos István 12 400 forint kár­térítésben részesült az elégett naj- tája után. Somogy megye. Szőlős- györk. id. Riba Lajos 20 500 forint Vártérftésben részesült az épületé­ben és mezőgazdasági felszerelésé­ben esett tűzkár után. Hajdú megye, Edve. Szalai Jenő­nek 26 500 forintot fizetett a bizto­sító mert a mezőgazdasági épüle­te és felszerelése részben elégett. Borsod megye. Korlát. Sinkó Já­nosnak a lakóházában takarmá­nyában. állatállományában pusztí­tott a tűz, 29 200 forintot kapott. Veszprém megye. Balatonszőlős. Vörös Sándornak 23 000 forintot fi­zetett az Állami Biztosító. Az egyik károsultnak például öt és fél hold földje volt, s ennek me­zőgazdasági tűzbiztosításáért ( ide­értve a lakóépületekben levő min­den házi és használati ingóságot — bútort, ruhaneműt, rádiót stb. a lakó és gazdasági épületeket, a fel szerelést, a termést, az állatokat stb.) évenkint körülbelül 60 forint díjat fizetett. S most, hogy bekö­vetkezett a baj, csaknem 30 000 fo­rint kártérítést kapott. Mi lett vol­na a sorsa ennek a gazdának, ha „megspórolta” volna a 60 forintot? Nem nehéz a válasz! Sok gazdát az is ösztönzött az ön kéntes tűzbiztosítás mielőbbi meg­kötésére, hogy az Állami Biztosító nemcsak új, kedvezőbb díjszabáso­kat állapított meg, hanem ezenkí­vül a tűzbiztosítás keretében díj­mentesen vállalta az épületekben és a mezőgazdasági felszerelésben a vihar okozta 200 forint értéken felüli károk megtérítését is. Akik így cselekedtek — ugyancsak jól számítottak Nem volt ritka a vi­har okozta súlyos kár az idei nyá­ron, s ezt az április óta eltelt rövid idő alatt az Állami Biztosító által ilyen címen kifizetett tetemes ösz- szegek is bizonyítják. íme néhány példa: Vas megye, Bajánsenye. Id. Ba­logh Sándor 31100 forint kártérí tést kapott, mert lakóházát, istál­lóját a vihar erősen megrongálta (Vas megyében egyébként legutóbb is mintegy 500 mezőgazdaságban okozott kárt a vihar, s ennek nyo­mán az Állami Biztosító már ed­dig 800 ezer foritot fizetett ki. Tol­na megyében pedig 320 esetben 480 000 forintot Tolna megye, Gyű laj. Rákóczi Tsz. 15 780 forint kár­térítésben részesült az épületben esett vihar okozta károkért. Nógrád megye, Nógrádmpgyer. Á Petőfi Tsz. 91 000 forint kártérítés­ben részesült, lakó- és mezőgazda- sági épületeiben, állataiban esett vihar okozta károkért. Győr megyében 630, Bács megyé­ben 170, Komárom megyében 80 vihar által okozott kár történt a legutóbbi hetekben. Ki tudja, hol pusztít majd a kö­vetkező hetekben, hónapokban a tűz, a vihar. Ez épp oly kiszámítha­tatlan, mint az, hol bukkan fel egyik vagy másik ragályos beteg­ség. Ezért ne feledjük el- a tűz és vihar által okozott anvagi károk csak a tűzbiztosítás alaníán térül­hetnek meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom