Magyar Földmivelö, 1901 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1901-12-15 / 50. szám

400 MAGYAR FÖLDMIVELÓ •í — Megfagyott 48-as honvédtiszt. A táljai csendőrök egy megfagyott embert találtak a hóval fedett országúton. Azonnal beszállították a községbe, hol ápolás alá vették, de nem sikerüli életre kel­teni. Dobos Jánosnak hívták a megfagyott embert, ki a szabadságharczban mint honvédhadnagy küz­dött a hazáért. De a haza ime, hogy elfelejtette őt! — i©7 éves ember. Pápa városának legerősebb és legöregebb embere balt meg a múlt héten Pabos János öreg csizmadia személyében. Pabos 1794-ben születelt, te­hát most volt 107 éves. Az öreg Pabos János teljes egész­ségben — természetesen a legrendesebb életmódban élte le az ő 107 esztendejét s most sem betegség, hanem az öregséggel járó gyengeség miatt vált meg a világtól. — Szövetkezeti mozgalom. Hat uj szövet­kezettel szaporodott a »Hangya« központ kötelékébe tartozó szövetkezetek száma. Ezek közül három Zalavármegyében, .cettő Nyitramegyében, egy pedig Kis-Kun-Félegyházán alakult — Beák Ferenez pipája. Az aradmegyei volt főis­pán, Atzet Péter hagyatékában levő ingóságokat a multnap árverezték el. Eladtak többek közt egy pipát is, amely egy­kor a Deák Fercnczé volt. Az érdekes emlékei Csák Gzirjék minorita reudfőnök vásárolta meg. — A párbaj büntetése Németországban. A párbajszenvedély elterjedésének újabban erős gátat vetett Németország, ahol a legszigorúbban büntetik a párbajozó feleket. A gumbinei haditörvényszék tudvalevőleg két évi súlyos várfogságra Ítélte Hil­debrand főhadnagyot, aki Insterburgban párbajban agyonlőtte Blaskovics főhadnagyot. Most pedig a lipcsei törvényszék hozott hasonló szigorú ítéletet. Schönbrei ügyvédet, aki egy egyetemi hallgatót pár­bajban agyonlőtt, három évi várfogsággal büntettek. Nem ártana nálunk is igy elbánni a duellizálni sze­rető, sokszor gyerekemberekkel — Czigányok a faluban. Az aradmegyei Sikulán a múlt napok egyik éjjelén czigányok betörtek Berger Izrael kereskedő üzletébe s azt teljesen kifosztották. Amit el nem vihettek, mint például petróleumot stb , azt fölgyujtótták, úgy, hogy a nagyszámú család csak nehezen tudott az égő házból kimenekülni. Kisjenőn egy egész czigánykaravánt fogtak el, melynek tagjai között a betörés tetteseit vélik. — Népkönyvtárak a nyíregyházi tanyá­kon. A földmivelésügvi miniszter Nyíregyháza vá­ros részére a Halmos bokor. Mándi bokor és Benkő bokor tanyákon való elhelyezés végett három nép­könyvtári gyűjteményt adományozott. — Vizbefult halászok. Kassáról írják a szomorú hirt: Bukócz község határában négy halász a Bodrog folyó torkolatánál léket vágott a Zsedovka patak jegén és halá­szott. Egyszerre a jég beszakadt és a Bodrog árja elkapta őket. Mind a négy halász vizbe fűlt. — Megszökött ujoncz. Krausz Benjámin októberben Kassára bevonult bustyaházi ujoneznak sehogy sem tetszett a szép katona élet és a kaszárnyából szép szerével el is illant. De nem sokáig élvezhette a szabadságot, mert pár napi távoliét után elfogták. A mint fedezet mellett Bustya- házáról Kassára szállították, annyira fellángolt benne a sza­badság érzete, hogy Szomotoé és Nagy-Géres között a vo­natról leugrott, még pedig elég szerencsésen, amennyiben azóta ismét nyoma veszett. Körözik. — Csaló kereskedő. Gróf Sámuel erzsébet- falvi kiskereskedő furfangos módon rászedett több külföldi gyárost. Rengeteg mennyiségű árut rendelt náluk, amelyeket potom áron elvesztegetett, a hite­lezőknek pedig nem íizetett. Boltját pedig, amelybe alig száz kordnát éró holmi volt, a felesége nevéra íratta. Az elmúlt héten aztán egyik hitelezője felje­lentette s csalásai miatt letartóztották. — Amerikai rövid hirek. A nagy Washington testvérének egyik egyenes leszármazottját, Fairchild Ág­nest, a napokban vették föl egy szegényházba. — A m e~ ri kában a múlt hetekben óriási viharok dühöngtek. A kár igen nagy mindenfelé. — Novák József fiatal hon­fitársunk fia hosszabb betegség után tüdővészben meghalt. — A népkönyvtárak szives figyelmébe! A Magyar Földmivelö I. II. III. évfolyamai még mindig kaphatók. Egy-egy évfolyam külön-külön is. Ára kötve és bérmentesen szállítva egy-egy kötetnek 2 frt. Egy- egy kötet 52 nagy ív, tele szép elbeszélésekkel, czik- kekkel, melyek a népkönyvtárakban nagy becsüek lesz­nek. Megrendeléseket elfogad a Magyar Földmivelö szerkesztősége. NEVESSÜNK!!» Az okos hánzi. MNWÍ Közös beszélgetések. — Tamás Ä. Nyéstán. Nagyon köszönjük figyelmét. Csak ütni kell a vasat, inig meleg. — Kisfalud (Sopron) up, Mihályi. G. F. Mutatvány- számot ingyen küldünk... Tessék csak ott nekünk egy kis népszerűséget csinálni. Üdv! — Segélypénztárositag. Úgy tudjuk balesetből szár­mazott betegség esetén az elsó héten gyógykezelés és ha a betegség tovább tart akkor következik be a további segély. — öazdaköritag. A téli előadások logjobb tudomá­sunk szerint ezelőtt 5 évvel kezdődtek rendszeresen. A múlt évben (1900) 320 ezer tanulni vágyó földmives vett részt ez előadásokon. Szép, de mégis kicsi szám. Az idén remélhetőleg megöregedni a summa. — Nagy-Czigand. Nro 2. Hát bizony bajos azt ne­künk is előczihelni. Hanem Írjon e czimen: »Nagyki lundai Cserép- és Zsindelygyár Ügykezelősége.« Azt hisszük e czi­men kézhez kapják a levelet. A megfejtés jó. De az ilyet külön lapon kellett volna ám beküldeni, mert e rovatot más vezeti és nem az, a ki a Közösbeszélgetést. Uj fehértó. (Hentes.) Levelét nem tudtuk egészen jól megérteni 2 Azt azonban kivesszük, hogy náluk a Segély Pénztár ügye csehül áll. Hát vegye csak a kezébe az ügyet, úgy is mint az ujfehértói gazdaföldmivelő intézőjének elő­mozdítója és gyűjtsön a Segélypénztárnak 50 beiratkozó tagot, akkor maguk is beszólhatnak ám a vezetésbe. — 51. S. Bátya. A nyulak ellen sok szert ajánlanak a fák védelmére. így a fokhagymát. Azt tartják, hogy ha a törzsöt bekenjük vele, akkor a nyulak nem bántják. Nem igen hiszünk e védelemben. A fagyuval való bekenést is komendálják. Nem ajánljuk. A zsir fagyu árt a fának, mert betömi a fahéj likacsait. Legbiztosabb a bekötés. Tüskével, szalmával, kukoriczakóróval stb. kell a fák derekát bekötni a nyulrágása ellen. — Ifj. Nagy T. István Nagy-Czigánd. Hát csak küldje be azokat a példányokat. Azt Írja, hogy a nép epedve várja, hogy nemzete történelméből egyet-mást olvashasson. No hát megleszen. A jövő évfolyamban megkezdjük az egyes történeti képek lerajzolását. De úgy, hogy minden egyes kép egy-egy öpátio'-förtéö^ti e>é?nényt fog bemutatni. Szatmáron, nyomatott Morvái Jánosnál. 1901. <3 y i Tojást visz a derék sváb egy kosárban, s mi­kor egy báz előtt halad, egy vakolat mész hull a koponyájára s ott széíüió'dve a koppintással, hull mellé a földre. Hánziuak fájt ugyan az ütés, de sok gondolkozás után boldognak mondja magát mégis, mert ha a tojás közé esik, lett volna Kátrájtól. — Köszönök neked Herr Gott, tapogatja a sap­káját, ha a tojásra dabtál vóna ez a kű, az né fe­jem most jobban féj vóna otthun.

Next

/
Oldalképek
Tartalom