Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 67-139. szám)

1917-06-16 / 128. szám

I város közgyűlése Jubiláló városi orvosok Nyíregyháza, junius 15. (A Nyirvidék tudósitójától.) Rendes közgyíilüsét tartotta ma délu- 5 Ián Nyíregyháza város képviselőtestülete, | amely a közel háromórás közgyűlésben a | legtöbb időt a városi orvosok magángy ót-1 gyitási dijainak és fuvarköltségeinek a | fölemelése körül indult vitával töltötte el. » Hosszú időt vett igénybe a tűzoltóság és j n város közötLi viszony megvizsgálására ki i küldött bizottság alapos és sok helyes ta- | pintatíal összeállított jelentése és az ezzel | kapcsolatos javaslat ismertetése is. Jubiláló városi orvosok, j t rak Géza helyettes polgármester nyi- I tol; i meg a közgyűlést. — Elnöki megnyit- í tójában meleg szavakkal emlékezett meg f Konthy Gyula dr. és Saáry Sándor dr. | városi orvosokról, — alak most töltötték I be huszonötesztendős városi orvosi mű- | ködésüket. Egy negyedszázadon át nagy | és becsületes munkát végeztek mérhetetlen I hasznot hajtottak a köznek és megalapítói, { beszervezői, lelkes és fáradhatatlan mum- £ kásái voltak a modern közegészségügynek, i amelynek terén maradandó érdemeket sze- | reztek. I Indítványt tett ezek alapján a helyet- f les polgármester, hogy a két városi orvost f a negyedszázados évforduló alkalmából a j képviselőtestület üdvözölje. A közgyűlési egyhangúlag és lelkesedéssel fogadta az I indítványt. A lisztellátásban beállott zavarok okai- | íól és a bajok megszüntetésére tett gondos | intézkedéseiről számolt még be Trak Géza, j aki bejelentette azt is, hogy a központi | szeszfőzde fölállítására vonatkozólag a ta- | nács már a legközelebbi közgyűlés elé í részletes javaslatot terejszí. A tárgysorozat elintézésére tértek át * azután és vita nélkül vették tudomásul a 5 törvényhatóság jóváhagyó határozatát az | 1915. évi számadásokról és a mozgókép- I házakra vonatkozó városi szabályzat mó- f dosi fásáról. Az orvosi dijak fölemelése. Annál hosszabb vitát provokált a tör- jj vényhatósági bizottság egy másik leira- j ta. A vármegyei orvosszövetség arra kérte 5 a képviselőtestületet, hogy az általános drágulásra tekintettel engedje meg a vá- } rosi orvosoknak a magánprakszisban szed^- \ hető dijak fölemelését és az évi fuvarátae | lányt pedig magasabbra szabja meg a vá- i íros~ A képviselőtestület a márciusi közgyük | lésben elutasította ezt a kérelmet, mire az < orvosszövetség fölebbezéssel fordult a vár- ! megyéhez, amely föloldotta a képviselőtes- • tüleí határozatát és utasította a közgyü- | lést, hogy a kérelem komoly megfontolása j után hozzon uj határozatot annál is inkáb í mert ez a városra ujabb terhet nem ró és \ a törvényhatóság szintén olyan irányban | intézkedett, hogy a vármegyében levő kör- i orvosok magánmunkálataikéri —- a viszo- j noyknak megfelelő díjazást kapjanak. A szakosztályok és a tanács az együtf tes javaslatban beható tárgyalás után azt proponálták, hogy a város teljesítse a ké­relmet és a városi orvosok által szedhető dijat a következőképpen állapítsa meg: A város belterületén az orvos laká­sán nappal történő rendelésért négy, a beteg lakásán hat korona, a tanyákon a rendes látogatási napokon kettő, máskor tiz, illetve a távoli tanyákon tizenöt ko­rona fizetendő, az orvosok fuvarátalá­nyát pedig évi ezer koronában állapítsák meg. A javaslat hosszú vitára adott alkal­mat. A fuvardíj fölemeléséhez minden föl­szólaló hozzájárult, a dijak emelésének a­zonban többen voltak ellenzői, akik azt vitatták, hogy szociális szempontból a közegészségügyre ebből hátrányok szár­maznak, mert azok, akik nem vehetnek ki szegénységi bizonyítványt, de még sincs pénzük orvosra, azokat ez a díjemelés el­ütheti a városi orvos munkájának igény­bevételétől. A másik oldalon arra mulattak rá, — hogy a város az orvosok bőrére akar hu­manista lenni és hogy szociális anomáliá­kat ne az orvosok idegrendszerével, mun­kaerejével igyekezzenek megszüntetni, ha­nem csinálja ezt az egész társadalom, rá­mutattak továbbá arra, hogy a hatósági or vos minden szegénységi bizonyítvány nél­kül is köteles mindenkinek ingyen rendel­ni, aki azt mondja, hogy nincs pénze. A közgyűlés azután 23 szóval 19 ellen kimondta, hogy a javaslatnak megfelelően fölemeli a dijakat, de ezzel szemben az eddigi négy hét helyett minden két hétben tartoznak a tanyákat fölkeresni az orvosok akiknek fuvardíját 500 koronáról ezerre emelte a közgyűlés. A város és a iüzollók. Még a télen egy kiejlentés hangzott el a képviselőtestület közgyűlési termében az azóta szabadságolt polgármester részéről, amely kijelentés miatt a tűzoltó testület vizsgálatot kért maga ellen, amit el is ren­deltek. A kiküldött bizottság hónapokig tartó alapos vizsgálat után most terjesztette be jelentését, amelyben tapintatos kézzel in­tézte el a kérdésnek személyi élét, amivel az egész képviselőtestület osztatlan elis­merését érdemelte ki a bizottság. Komoly vizsgálat tárgyává tett.' a bi­zottság a város és a tűzoltóság viszonyát, amelynek precizirozására igen helyes ja­vaslatokat tett. Ezeket a javaslatokat egy­hangúlag tette magáévá a képviselő testük let, amely hálás elismerését nyilvánította a bizottságnak nagy, nehéz, de alaposan vég­zett munkájáért. A közgyűlés azután kisebb jelentőségű ügyeket tárgyalt. «B»*»tm»«3«s*«'e. imái nnririrnnMfii(iiMmniiiiiiÉM»wi»ii" ís Megalakul Nyíregyházán aSzabolesmegyeiOazdák Hadsegélyző Bizottsága Buday Barna Nyíregyházára jön Budapest, junius 15 [Fű-városi munkatársunktól) Néhány héttel ezelőtt cikket írtam a Nyirvidékben arról, hogy a honvédelemügyi minisztérium hadsegélyző hivatalának kezde­ményezésére országos bizottság alakult, amely céljául azt tűzte ki, hogy a gazdák körében indítson gyűjtést a hősi halált halt gazdák hátramaradt árvái és özvegyei javára. Közöl­tem a Nyirvidék olvasóival azt is, hogy az országos bizottság rövidesen Nyíregyházán is megalakítja a Szabolcsvármegyei Gazdák Had­segélyző Bizottságát, amelynek célja lesz Szabolcsban intézni és irányítani a mozgal­mat. Jelenthetem most a Nyirvidék szerkesz­tőségének, hogy értesüléseim szerint Sza­bolcsban a vármegyei bizottság megalakulá­sára irányuló munkálatok nagyon előrehala­dott stádiumban vannak és a Szabolcsvár­megyei Gazdasági Egyesület kiküldöttjeit, Propper Samu földbirtokost és Rappensber­ger Károly uradalmi igazgatót az országos bizottág igazgatóságába beválasztották. Egyéb­ként pedig Buday Barna, az Országos Ma­gyar Gazdasági Egyesület titkára, a Gazdák Hadsegélyző Országos Bizottságának veze­tője néhány nap múlva személyesen utazik el Nyíregyházára, hogy ott a Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület titkárával, Szikszay Sán­dorral megbeszélje a vármegyei bizottság szervezkedési munkálatainak részletkérdését. Alkalmam nyílott Buday Barnával be­szélgetést folytatni és módomban áll közöl­nöm a Nyirvidék hasábjain alábbi nyilatko­zatát : -— Az országos bizottságnak — mon­dotta Buday Barna — az elnöke, Dessewffy Aurél gróf maga is szabolcsi gazda, lévén a birtoka Büdszentmíhályon. Az adakozásíjszin­tén Dessewffy Aurél gróf nyitotta meg, aki 10000 koronát adott a hősi halált halt gaz­dák özvegyeinek és árváinak. Ennek az ösz­szegnek hetven százaléka már a szaboícsme­gyei özvegyeknek és árváknak jut, mert a szabályok szerint a gyűjtött és felajánlott ösz­szegeknek hetven százalékát visszatérítjük an­nak a vármegyének, ahol a gyűjtés történt, a fennmaradó harminc százalék pedig a mos­toha viszonyok között lévő vármegyék özve­gyeinek és árváinak jut. — Nyíregyházi utazásomnak a célja az, hogy megalakítsuk Nyíregyházán a Szabolcs­megyei Gazdák Hadsegélyző Bizottságát. E célból a vármegyei gazdasági egyesület utján értekezletre fogjuk összehívni a vármegyei gazdákat is. Én Szabolcstól igen sokat várok, a vármegye áldozatkészségével mindig elől jár és bizton hiszem, hogy Szabolcsban na­gyon sok szántóföld határán tűzik ki a táb­lát, amelynek felírása tudtul adja mindenki­nek, hogy: ennek a földnek a termése a hősi halált halt gazdák özvegyeinek és árvái­nak jut. Elmondotta Buday Barna még azt is, hogy alkalmasint a jövő hét elején utazik el Nyíregyházára, ahol oíí tartózkodása akiit bi­zonyára meg is alakul a Szaboicsmegyei Gaz­dák Hadsegélyző Bizottsága. Paáí Jób. Kap szeos! a villamosfalep A Bethlen- és Kossuth-uíca nappali áramot kap Nyíregyháza, junius 15. (A Nyirvidék tudósít ójától. Most már végre biztosítva van lega­lább a legközelebbi néhány hétre a nyír­egyházi villamostelep üzemben tarthatása és igy egyelőre elmúlt a városról az a ve­szedelem, hogy villamos áram nélkül ma­rad. Arról már beszámoltunk, hogy Trak Géza helyettes polgármester a belügymi­nisztert kérte táviratban, utasítsa a borso­di szénbánya társaságot a nyíregyházi vil­lamostársaságnak juniusra kiutalí szén el­küldésére. Táviratban közölte Trak Géza a bányatársasággal, a villamostelep üze­mének megszűnéséből előállható katasztro fális bajokat, amelyekért a társaságot tel­te felelőssé. Közben Meskó László dr. orsz. képviselő Budapesten járt és fölkereste a­zokat a helyeket, ahol a szénkérdésben segíthetnek Nyíregyházán. Közbenjárásá­nak meg is lett az eredménye, amelynek alapján Nyíregyháza juniusra a borsodi bányából a kiutalt húsz kocsin kivid még tiz kocsi szenet kap. Ezt dr. Meskó távirat­ban tudatta a helyettes polgármesterrel, akinek'indítványára a város képviselőtestü lete egyhangúlag köszönetet szavazott M es­te ónak eredményes közbenjárásáért. A katonai parancsnokság, amelyet a katonai kórházak vizzel való ellátása foly­tán szintné közelebbről érint a villamoste­lep dolga, maga is erélyes lépéseket teli. amely fokozott mértékben biztosítja a si­kert.' Ezeknek a tett intézkedéseknek máris mutatkozik az eredménye és mosi már — mindennap érkezik két-három kocsi szén és most már bizonyos, hogy az éjszakai áramszolgáltatást fönn tudja tartani, sőt az is meglehet, hogy néhány bét múlva nappali áram is lesz. Egyelőre az a hely­zet, hogy este fél nyolctól hajnali fél öt óráig az egész város kap áramot, de az

Next

/
Oldalképek
Tartalom