Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1902.

1902. október 18.

1902 október 22-én. — 62. 179 zel nem rendelkezik. Ez indokból egyházkerületünk az 1200 koronás segélyre az első helyen hozza javaslatba a pécsi egyházat. 2. Erzsébet falva, szintén nem rég alakult s a folyó év­ben anyásított egyház, melynek a székesfőváros szomszéd­ságában az ott letelepült, nagyobbrészt gyári munkások között nagy hivatása van s mely a kezdet nehézségeivel küzd. Egyházkerületünk által az 1000 koronás segélyre első helyen hozatik javaslatba. 3. Szent-Endre, más vallású s idegen nemzetiségű lakosság közé ékelt, csekély számú, szegény hivekből álló s nem rég anyásított egyház, melynek felsegítését az egye­temes konvent tavaszi gyűlése is kilátásba helyezte. Terhe könnyítésére az egyházkerület első helyen a 600 koronás segélyre ajánlja. 4. Báta, paplak- és iskolaépítésből származott tetemes adósságának, 5000 koronának törlesztésére kéri a segélyt, a mit mint sok szükséggel küzdő kis egyház meg is érde­mel. Az egyházkerület az 500 koronás segélyre első sor­ban hozza javaslatba. A másodsorban ajánlottak közül: Ettyek. lelkészlak építésére kéri a segélyt, mely nél­kül a lakhatatlan épületet felépíteni nem képe?. E csupán 130 lélekből álló, róm. kath. vallású és német nemzetiségű lakosság közt a létfentartás nehézségeivel küzdő egyház az egyetemes egyház segítségét a legnagyobb mértékben igényli s ezért egyházkerületünk — bár második helyen, de — a legnagyobb segélyre ajánlja őt. 6. Puszta-Kerekegyháza, 200 lélekből álló leányegyház, mely mindazáltal templomot épített, melynek építési terhe a mintegy 50 családból álló. egymástól távoli tanyákon lakó, mérsékelt vagyonú lakosságra nehezedik. Az önerejéből nem fedezhető 2000 korona adósságának törlesztésére kéri a segélyt. Egyházkerületünk 1000 korona segélyre ajánlja. 7. Duna-Bogdány, e 164 lélekből álló, törekvő, de sok csapást szenvedett kis egyház, mely a német elem közé ékelve magyar nemzeti missiót is végez, egyházkerületünk által a 600 koronás segélyre ajánltatik. 8. Béllye. Leroskadt templomtető újjáépítéséből 3000 ko­ronát haladó adóssága van, melynek törlesztésére a 439 12*

Next

/
Oldalképek
Tartalom