Tolnamegyei Közlöny, 1895 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1895-01-06 / 1. szám

XXIII. évfolyam. ±. szám. Szegzárd, 1895. január 6. KÖZIGAZGATÁSI, TÁRSADALMI, TANÜGYI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. Az országos selyemtenyésztési miniszteri meghatalmazottnak, a tolnamegyei gazdasági egyesületnek, a szegzárd-központi tanító­egyletnek s a tolnamegyei községi és körjegyzők egyletének hivatalos értesítője. Előfizetési ár: Egész évre. . . . . 6 frt — kr. Félévre ..... 3 „ — „ Szerkesztőség: Beteerédj István-uteza 6-ik szám alatt, Kiadóhivatal: Széchényi utcza 176. sz. alatt, hová Megjelec: Hetenkint egyszer, vasárnap. Negyedévre .... 1 „ 50 „ lioVá a lap szellemi részét illető köz­az előfizetések, hirdetések és a fel­Nyilttérben 3 hasábos petitsor 15 kr. Egyes szám a kiadóhivatalban 12 kr. lemények intézendők. szólamlások küldendők. Hirdetések jutányosán számittatnak. Hív. hirdetések: 100 szóig . | . 1 frt 87 kr., 100-200 I . . . 2 I 87 I 200—300 * . . . 3 „ 87 „ minden további 100 szó 1 írttal több. Felhívás előfizetésre. Lapunk jelen számmal a 23-ik évfo­lyamba lép. A „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“ immár csaknem egy negyedszázad óta szolgálja Tolnavármegye közérdekét. Ez idő alatt önérzettel, minden kérkedés j nélkül, mondhatjuk, hogy minden körülmények között megtartottuk függetlenségünket I és szabadon, minden befolyástól menten, lankadatlan igyekezettel . munkálkodtunk a közjó előmoz­dításán. Hivatkozhatunk nehéz viszonyok között megfutott múltúnkra, hogy mindenkoron a közérdeket és nem egyesek érdekeit szolgáltuk. S ennek köszönhetjük, hogy huszon­két hosszú év alatt kivívtuk Tolnavármegye nagyközönségének osztatlan elismerését és pártolását. A változó viszonyok mellett is rendíthe­tetlenül megállottuk szívós kitartással helyün­ket, daczára annak, hogy a „TOLNAME­GYEI KÖZLÖNY“ megalapítása óta két uj megyei lap'is keletkezett. Nem ütjük meg hangzatos frázisokkal a nagy dobot, nem Ígérünk eget-földet, s nem is hirdetünk világra szóló politikát, mert programmunk a jövőben is a régi marad, mely­től eltérnünk nincs okunk, mivel eddig is meg­feleltünk igazi hirlapirói feladatunknak, a mit lapunk pártolóinak kitartó gárdája bizonyít legjobban. A j,TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“ minden rovatát jövőben is kipróbált erők ve­zetik, s kiváló súlyt helyezünk arra, hogy a helyi és a vidéki eseményekről megbízható ér­tesülést adjunk, a szépirodalmi részben pedig csakis irodalmi becsű verseket és tárczákat közlünk. Kérjük továbbra is lapunk olvasói és barátjai szives támogatását, melyet a jö­vőben is kiérdemelni legfőbb törekvésünk leend. A „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“ előfizetési ára: Egész évre . . 6 frt *-1 kr. Félévre . . . 3 frt — kr. Negyedévre S frt 50 kr. Mutatványszámokat kívánatra küld a „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“ kiadó- hivatala. Hazafias üdvözlettel: a „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“ szerkesztősége és kiadóhivitala. í MM m Az ezeréves ünnep s Tolnavár- _ megye. Még egy rövid év s a széles nagy világ azon ritka eseménynek lesz bámuló szemlé­lője, hogy egy valahonnét Ázsia sivatagjairól felkerekedett maroknyi harczias faj, Európa kellő közepébe ezer év előtt történt betelepe­désének évfordulóját ünnepli. De nem csak ünnepli, hanem még a magyarok külön Istenének oltalmára hivat­kozva, szent fogadást tesz, hogy azt a te- rületet, melyet ősei karddal szereztek, az ezer év alatti ivadékok pedig töméntelen vér­hullás közben megvédelmeztek, a következő ezer évre is maga számára fentartja s pusz­títhatta a múltban tatár és török; kísérletet tehetett elfoglalására osztrák és német; dön­getheti integritásának kapuját oláh és tót, azért ez a föld, a mint a lefolyt ezer év alatt,- úgy a következő időben is magyar fog ma­radni. Magyar fog maradni, mert a magyar nemzet elévülhetlen jogai és egy hosszú' idő által szentesitett birtoklás alapján igy akarja s hogy akaratának érvényt is tud szerezni, arra megdönthetien érv ezeréves múltjának fényes történéte. S a nemzet, belátva, hogy ezen ritka eseménynek évfordulóját most már nem har­czias erényjeinek demonstrálásával, hanem kultur állapotának feltüntetésével és életre­valóságának bebizonyitásával kell ünnepelnie, lázas tevékenységgel fog feladatának megol­dásához. A fő- és székváros, a magyar nemzet dobogó szive, már erélyesen munkálkodik, hogy méltó legyen a magyarság központi szervéhez. Egész utczasorok tűnnek el, hogy impozáns paloták sorai emelkedjenek helyébe; a modern közlekedési eszközök egész hálózata születik meg s a kiállítás tere egy csodás paradicsommá varázsoltatik át, hogy a kul- turállam elnevezést a magyarnak biztosítsa. A fő- és székváros példáját kell követni a vidéknek is s hogy erre meg van az aka­rat és törekvés, példa reá vármegyénk mű­ködése. A törvényhatósági bizottság már meg­szavazta a kulturadót, melynek feladata az oktatás terén észlelt hiányok eltüntetése s idegenajku testvéreinknek a magyar nemzet­tel nyelvben is leendő egyesítése. A vármegye székhelye: Szegzárd szinte minden törekvésével azon van, hogy az ezer­éves ünnep már legalább készülve találja az oktatás templomát: a főgimnázium épüle­tét s egyetlen kimagasló költőjének szobrot emel, hirdetve ország-világnak, hogy a ma­gyar a maga jeleseit, ha azok a magyar nyelv terjedésének útját egyengetik, megbe­csülni képes. Yan még ennek a vármegyének több helye is, mely csatlakozhatnék az ünneplők nagy tömegéhez. Hát mi nem akarunk ez irányban ja­vaslatokkal fellépni, csak úgy röviden körvo- nalozva egy eszmét pendítünk meg, mely, ha visszhangra találna, méltón illeszkednék be az ezeréves ünnep keretébe. Sok lakója van ennek a vármegyének, ki szivvel, lélekkel magyar, de az állam nyelvét nem bírja. , Milyen nagyszerű dolog lenne az, ha azok a községek, melyekben idegen ajkú testvéreink tömegesen laknak, maguk önkén­tesen azzal mutatnák ki a magyar nemzet­hez való törhetlen ragaszkodásukat, hogy éppen a nemzet ezen ritka ünnepe alkalmá­ból intézkedéseket tennének, miszerint rövid idő alatt anyanyelvűk épségben tar­tása mellett, legalább a fiatal nemze­dékkel elsajátíttassák a magyar nyelvet. Ez lenne idegen ajkú testvéreinknek magasztos ténye, melylyel maguknak, de egyúttal az országnak elévülhetlen szolgálatot tennének. Minden községben van arra hivatott népszerű egyén, ki ha az ügyet magáévá teszi, az üdvös eredmény el nem maradhat. Ünnepeljék idegen testvéreink ily módon a magyar állam ezredéves fentállását, mert hisz ez a föld az övék is s ez a föld az, mely bennünket közösen: ápol és eltakar! I Sz*k*árdi i Jj. Szilveszteri dalestély. A szegzárdi dalárda a fiumei országos dalver­senyen szerepelt nyilvánosan utoljára s hazajőve Ad­ria gyöngyéből, elhatározták a dalárda vezető férfiai, hogy uj működő tágok belevonásával megerősitik, szervezik újból a dalárdát. A megbeszélt tervet csak­hamar meg is valósitották és oly kitűnő hangokat si­kerűit a magasztos ügynek megnyerniük, hogy a mos­tani rekonstruált szegzárdi dalárda bátran kiállhat a legkritikusabb s a legdisztingváltabb igényű közön­ség elé is. Hogy milyen magasra emelték a dalmüvészetet rövid idő leforgása alatt, arról előnyösen győződtünk meg a megtartott szilveszteri dalestélyen. Sokan vol­tak olyanok, kik bizonyos pesszimizmussal néztek a dalárdisták első nyilvános fellépése elé s ezek is tar­tózkodás nélkül fejezték ki elismerésöket. Megmutatták a szegzárdi dalárdisták, hogy mit lehet néhány hónap alatt nemes igyekezettel és ki­tartó szorgalommal elérni, ha megvan a tagokban nemcsak a művészet iránti szeretet, hanem rendel­keznek Istenadta hangorganummal is. A dalárda újabb fellendülését azon férfiúnak le­het a szorgalmas működő tagokon és a karnagyon kivül tulajdonitani, ki nélkül a dalárda, mint Főnix nem támadt volna föl halottaiból. Ha a kitartás és nemes igyekezet továbbra is lelkesíteni fogja a dalárda minden egyes tagját, úgy a mostani szervezettel és kitűnő hangokkal nemcsak méltó utódai lesznek a régi, hirneves szegzárdi da­lárdának, hanem dicső elődök által dalversenyeken szerzett babérokhoz még újakat is fűzhetnek. Hogy ez jgy )egyen, . azt őszintén óhajtjuk s ezzel városunk jó hírneve is csak emelkedni fog. Amint már említettük, Szilveszterkor mutatta be a szegzárdi dalai’da a nagy közönség előtt a mü- I éneklésben tett haladását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom