Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 124-149. szám)

1933-08-01 / 124. szám

Nyíregyháza, 1933 augusztus 1. Első évfolyam, 124-lk szám. Kedd Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-u. 1. Postatakarék! csekkszám 47139. Teleion 77. * POLITIKÁI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2 50 P, Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény A szabolcsi burgonya Vezércikktémává lett a sza­bolcsi burgonya. Azzá, mert ez­rek kenyérkérdése, gazdáink lelki békéjének ügye, tehát nem­zeti ügy. Mert ma már köztu­dattá lett, hogy az ország két­harmadrésze gazda, Magyaror­szág agrárország és ha ennek az országnak több mint a fele elégedetlen, éhező, adófizetésre képtelen, akkor az ország egye­teme is az. Volt idő, amikor ezeket a ténymegállapitásoka mellőzték, de akkor nem jött e még a magyar gazdák nagyatádi Szabó Istvánja, nem izmosodott még annyira a gazdaöntudat, hogy tisztán lássa létkérdéseit. Ma más világot élünk. Ma már nemcsak tudatára ébredt a ma­gyar társadalom roppant erkölcsi és anyagi erejének, hanem ott tartunk, hogy gazdáink öntuda­tos, lelkes, művelt vezéreket ál­lítanak az élre. Van már gazda­ujságiró, gazdaszépiró, van már öntudatos, erős magyar gazda­társadalom. Ma nem tűrheti ez a gazdaközönség, hogy egyesek busás jövedelemre tegyenek szert az ő yerejtékes munkájá­nak jövedelméből. Nem tűrheti, hogy mig a termelő költségeit is alig kapja meg, odafenn Pes­ten autózó, külföldre utazó, fényben, jólétben tündöklő ezrek éljenek abból, hogy a gazda szegény marad. Más világ van, vége a városi élet kizsákmá nyoló uralmának. Vége a régi „parasztnak minden jó" jelszó­nak. Igenis a gazda élni akar, a gazda jól akar élni, mert a munka, amelyet ő a hajnalha­sadástól a napnyugtáig kifejt, megérdemli a jólétet, a boldo­gulást. Nem csoda, ha véget akar a társadalom vetni annak az igaz­ságtalanságnak is, amelyet a burgonyavásár terén tapasztal­hat. Gondoljuk csak meg mit jelent az, hogy Budapesten 14-20 fillérért adják a burgonyát, amikor a termelő nem kap érte 2 fillérnél többet. Kik fölözik le a többlet hasznot? Olyan emberek, akiknek ehhez a drága véren szerzett földhöz, a rögöt törő kemény munkához semmi közük. Nem csoda,, ha a gazda azt mondja, nincs tovább, ezt | én nem tűrhetem. Nem csoda, ha kéri a kormányt, hogy a burgonyatermésért olyan árat biztosítson a gazdának, amely árból adóját fizetheti, mely ár megfelel az ő nagy életmunká­jának, verejtékező munkájának. Felrobbantottáka brünni Európa-szállót Ma reggel 8 óra előtt irtóza­tos robbanás reszkettette meg a levegőt Brünn városában. A robbanás a város egyik legna gyobb szállodájában, a Hotel Európában történt, A szálloda­épület legnagyobb része beom­lott, a környéki házak ablakai bezuzódtak, vakolatuk letöre­dezett, úgyhogy most a puszta téglafal meredezik az utcákon. Az Európa szálló pusztulása óriási megdöbbenést és határ­talan izgalmat keltett. Mentő­autók, rendőri és katonai ké­szültségek rohantak elő. Schock asszonyt, a szálloda tulajdonos­nőiét félig halva húzták ki a romok alól. A súlyosan sebesül­tek és a halottak számát ez­ideig nem sikerült megállapítani. A nyomozás megindult és mind­járt az első pillanatban megálla­pították, hogy a detronációt nem a gázkészülék robbanása, ha­nem merénylet okozta. Brünnből jelentik. A felrob­bant Európa szállóból 60 méter magasra csaptak fel a lángnyel­vek. A négyemeletes szálloda épület az első emelettől felfelé teljesen rommá lett. A déli órák­ban a romok közül két felis­merhetetlenségig megcsonkított holttestet emeltek ki. Egy fiatal anyának és gyermekének holt­testét. Most a nyomozás során az a gyanú merült fel, hogy a fiatal asszony öngyilkossági szán­dékból ekrazit töltényt robban­tott fel. Hl 11' A Külkereskedelmi Tanács meg­akadályozza a magyar termények olcsó áron való áruba bocsátását Budapestről jelentik. A Kül­kereskedelmi Tanács fontos ha­tározatot hozott, amelyben elejét veszi a magyar termény olcsó elkótyavetyélésének. A határo­zat szerint a termést csupán pengőért vásárolhatják a kül­földi vevők és nem fizethetik a külföldi hitelezők magyar köve­telései fejében. FF 11' Gömbös Gyula olaszországi sikereit Berlin örömmel fogadja Berlinből jelentik : A német lapok hosszasan foglalkoznak Gömbös Gyula római útjával és megelégedéssel állapítják meg, hogy a Németországgal meghitt barátságos viszony­ban lévő Magyarország most már a újra elsőrangú tényezője az európai politikának a dunai államok kőzött. A Deutshe All­gemeine Zeitung azt írja, hogy hála Mussolini kitartásának és Az a megmozdulás, amely in­nen Szabolcsból indult ki, amely­nek az a lényege, hogy Buda­pestet burgonyaellátása szem­pontjából osszák meg a vidék cözött, mindenképen jogosult és igazságos. Ez a megoldás lehetővé teszi a gazda tisztességes keresetét és igy lehetővé teszi azt is, hogy a magyar gazda fizetőképessége maximumig foköztassék. Minden reményünk meg van arra, hogy a szabolcsi gazda kívánsága tel­jesedést érdemeljen. A szabolcsi I burgonya olcsóbb lesz a fogyasz­tónak és nagyobb árat jelent majd a termelőnek. Ennek el­érése a kormány által kitűzött nemzeti munkaterv végrehajtá­sának keresztülvitele és az a földmivelésügyi miniszter, aki ma van kormányon, aki innen, a burgonyatermő Szabolcsból emelkedett vezéri polcára, a föld verejtékező fiaival érez. Győzni fognak a gazdák, mert győzni akaró és győzni tudó ve­zérök van. erejének, továbbá Gömbös Gyula egyenes és öntuda­tos politikai vonalvezetésének, nem kétséges többé, hogy a magyar—olasz barátság, ha nem is jelent még szövetségi viszonyt, döntő tényezővé lett Európában. Németországnak nincs oka aggodalommal nézni ezt a történelmi jelentőségű ba­rátkozást, mert hiszen a két nemzet mindegyike őszinte baráti érzésekkel viseltetik Né­metország iránt. Gömbös Gyula miniszter­elnök holnap este 9 órakor szól az ország népéhez Gömbös Gyula miniszterelnök római útja után a rádión át tá­jékoztatja az ország népét az aktuális kül és belpolitikai ese­ményekről. — A miniszterelnök rádiószózata holnap este 9 óra­kor kezdődik és az egész or­szágban rendkívüli érdeklődés előzi meg, Ghandi újra megszer­vezi az egyéni ellenállást Ghandi holnap újra megindul a szent küldetés harcos utján, amelyen 31 hive kiséri, közöt­tük 15 nő. A zarándokok falu­ról-falura járva az egyéni ellen­állás megszervezésén fáradoznak. Ghandi reméli, hogy mindjárt az ut elején letartóztatják. Uj tervéről értesítette India alkirá­lyát is. % Tizennégynapi meg­feszített munkával ma reggelre eloltották a medgyesi lángot Kolozsvárról jelentik. A med­gyesi földgáz égő oszlopát tizen­négynapi megfeszített munka után ma reggel sikerült eloltani. A váci állomáson ketté­szakadt egy tehervonat Vácról jelentik. Egy teher­vonat az állomás bejáratánál kettészakadt. Az egyik vonat­részre egy személyvonat ráfutott. Emberéletben nem esett kár. Két üres kocsi összetört. Időjárás A nyugati szél és felhőképző­dés gyöngülése és uj felmelege­dés várható. Ara 10 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom