Kelet-Magyarország, 1989. december (46. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-01 / 285. szám

Agrárpolitika a kormány előtt Esuespronram Másfél nap alatt legalább 12 órát tölt együtt George Bush és Mihail Gorbacsov a máltai csúcstalálkozón, ami igen beható megbeszélések­re ad alkalmat. Az MTI tu­(Folytatás a 4. oldalon) GORBACSOV: Húsz aláírás Valóságos diadalmenet Mihail Gorbacsov szovjet ál­lamelnök és pártvezető római látogatása. Ahol csak meg­jelenik, lelkes tömegek üd- vözlik tapssal, feliratok­kal, rokonszenv kiáltásokkal (Gorbi... Gorbi...). A szer­dai városnézésen a Colosse­umnál a Gorbacsov házaspár váratlanul otthagyta kísérőit és belevegyült a tömegbe, hogy kezet rázzon ismeretle­nekkel a biztonságukra ügye­lők legnagyobb rémületére. A szovjet vezető hihetetlen népszerűségével vetekszik a hihetetlen biztonsági készült­ség, amelyet erre a látogatás­ra az olasz és szovjet bizton­sági szolgálat közös erővel felállított. Több ezer ügy­nök tart ügyeletet, mesterlö­vészekkel a tetőkön, helikop­terekkel. Az AFP francia hírügy­nökség jelentése szerint egyébként Itáliában csütör­tökön „a nap itala” — egy találékony vendéglős jóvol­tából — az úgynevezett Gor- bi-koktél. Ez pedig nem más, mint nyolc rész vodka és két rész ribiszkelikőr, jól össze­rázva. A kétnaposra tervezett mi­nisztertanácsi ülés csütörtö­ki eseményeiről, döntéseiről Bajnok Zsolt megbízott kor­mányszóvivő adott tájékoz­tatást a Parlamentben. A Minisztertanács megtár­gyalta a kormányzati irányí­tás korszerűsítését célzó elő­terjesztést. Ennek keretében a kormány foglalkozott a műszaki fejlesztés központi irányításának korszerűsíté­sével, valamint a Gazdasági Minisztérium létrehozásával. Végül is úgy határoztak, hogy ezekre a fontos kérdésekre a későbbiekben még visszatér­nek. E két téma ugyanis a szakemberek körében már korábban éles vitákat váltott ki. A vitáknak csak egy ré­szét sikerült lezárni, válto­zatlanul jelentős vélemény- különbségek tapasztalhatók. Ezért mindenképpen indo­kolt, szükséges a különböző elgondolások további egyez­tetése. Ez az egyik oka a végleges döntés elhalasztásá­nak. A másik, hogy a kor­mány az említetteknél jelen­tősebb szervezeti változást tervez. A Gazdasági Minisz­térium létrehozása és az Or­szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság megszüntetése mel­lett a tervekben szerepel a Munkaügyi Minisztérium és a Verseny- és Árhivatal lét­rehozása is. Ezért indokolt, hogy a kormány mindezekről a későbbiekben együttesen határozzon, mivel csak így le­het a hatásköri párhuzamos­ságokat elkerülni. Egyébként ezért a kormány visszavonta a Munkaügyi Minisztérium létrehozásáról a parlament elé terjesztett javasltát. A kormány ugyancsak megtárgyalta az agrárpoliti­kai programról szóló előter­jesztést. Az alapkérdésekben a kormánytagok között egyet­értés alakult ki. Nem vitatta senki, hogy a mezőgazdaság igen fontos szerepet játszik a nemzeti jövedelem termelé­sében, valamint az export­ban, s ennek megfelelően kell kezelni az ágazatot. Egyetértettek abban is, hogy olyan agrárpolitikára van szükség, amely biztosítja a különböző szektorokban gaz­dálkodók számára az azonos feltételeket és érvényesíti a piaci hatásokat. Ennek meg­felelően elengedhetetlen a tulajdonviszonyok tovább­(Folytatás a 4. oldalon) IGAZI TELI IDŐVEL KEZDŐDÖTT a hét me­gyénk területén, sokfelé esett a hó, majd hózáporok voltak. A hét közepén észak felől sarkvidéki leve­gő érte el hazánkat, erős szél kíséretében. A hét második felében a nyuga­lomba jutott hideg levegő­ben igen erős volt az éj­szakai lehűlés. A HÉTVÉGE IDŐJÁRÁ­SA. December első napjain az évszakhoz képest hideg időre lehet számítani. Csa­padék kialakulása nem várható. Gyenge lesz a lég­mozgás. Szombaton rövid időszakokra megnöveked­het a felhőzet, de több órás napsütés valószínű. Vasár­nap a ködhnjlam erősödik, változóan időnként erősen Nyirkos, ködös idő felhős lesz az ég. A legala­csonyabb hajnali hőmér­séklet szombaton —9, —14 fok között alakul, vasár­nap —6, —11 fok közötti minámumhőmérsékletek valószínűek. A maximum- hőmérséklet —4, -j-1 fok között várhatók. A JÖVŐ HÉT IDŐJÁRÁ­SA. A hét elején a ködhaj­lam tovább erősödik, sok­felé megyénk területén napközben is nyirkos, kö­dös lesz a levegő. Csapa­dék továbbra sem valószí­nű, ködszitálás többször ki­alakulhat. A földeken sok­féle zúzmara képződhet. Időjárásváltozás legfeljebb a jövő hét vége félé való­színű, akkor kisebb csapa­dék, eleinte hó, majd eső formájában hullhat. Hl#AM vftlt eddi« a nyíregyházi Kossuth tér, de ,,7mától minden megváltozik, mert ki­tiltják az autókat, nagyobb rész lesz a gyalogosoké. (To­vábbi részletek a 2. oldalon) NEB előtt az APEH Politikai közös nyilatkozatot és húsz kormányközi megál­lapodást írtak alá a Szovjetunió és Olaszország között csütörtökön. A nyolc fejezetre oszló, tartalmas közös nyi­latkozatot Mihail Gorbacsov és Giulio Andreotti látta el kézjegyével. Tizenhárom megállapodást, jegyzéket és kö­zös nyilatkozatot a két külügyminiszter, Eduard Sevard- nadze és Gianni De Michelis írt alá, a többit a két kor­mány illetékes tagjai. Az AIDS világnapja D ecember 1. az AIDS világnapja, ezúttal a fiatalokra összpon­tosítja a figyelmet. A mai napon szinte valamennyi egészségügyi intézményben, iskolában, s minden lehet­séges helyen, így remélhe­tőleg a családokban is fel­hívják a figyelmet a ko­runk pestisének nevezett betegségre. Nem alaptalanul. Az Egészségügyi Világszerve­zet, azaz a WHO idén is a gyilkos kór elleni erőfeszí­tésre összpontosított, arra serkentve a kormányokat, szervezeteket, közösségeket, csoportokat és egyéneket, hogy ha lehet, ezen a na­pon az átlagosnál is többet beszéljenek a fiataloknak az AIDS-ről. Jó okuk van er­re. Az AIDS terjedésének megállításában ők a kulcs­figurák, ők azok is, akik feltartóztathatják roham­léptekben haladó terjedését. Mindeközben a fiatalok az AIDS elleni harcban is fontos szerepet játsszanak, hiszen a legeredményesebb, leglátványosabb AlDS-elle- ni programokat is ők szer­vezik meg. Az AIDS-világ- nap tavalyi eseményei ezt bizonyítják. A szervezők ezért idén is olyan progra­mokat terveznek, melyek nemcsak a figyelmet hívják fel a veszélyre, tanítják a védekezésre, hanem a ter­jedésről is tájékoztatják az embereket. Az AIDS-világnap célja az, hogy kiterjessze és meg­erősítse a betegség megállí­tására irányuló világméretű erőfeszítéseket. Minél több emberrel kívánják megis­mertetni a veszélyt, annak megelőzését, ugyanakkor hangsúlyozzák a fertőzött vagy AlDS-beteg emberek iránti együttérzést, türel­met, részvétet és megértést is. Á z AIDS megállítása, terjedésének vissza­fogása mindannyi­unk kötelessége. A veszély mértéke nem attól függ, hol vagyunk és mit csiná­lunk, hanem attól, tudatá­ban vagyunk-e a ránk vagy gyermekeinkre leselkedő kórnak, védekezünk-e elle­ne, tudatosítjuk-e mások­ban is, hogy a figyelem, az elővigyázatosság vdlameny- nyiünk érdeke. Kovács Éva Felajánlott párt épületek Hiába az átadás, ha nincs pénz Mint hírt adtunk róla, a Nyíregyházi Városi Tanács legutóbbi ülésén tárgyalt a pártvagyonról is. Egyeztetik az elképzeléseket a három legfontosabb épület, a nyír­egyházi Szarvas utcai szék­ház, a Sóstói úti vendégház és a volt Oktatási Igazgató­ság ügyében. Vajon mi lesz a megyében lévő többi, vala­mikori MSZMP-ingatlanok- kal? Dr. Mikola Andrásné, az MSZP megyei • szervezetének gazdasági vezetője tájékoz­tatása szerint megyénkben 146 ingatlant, illetve helyi­séget érint a Minisztertanács októberi határozata, mely in­tézkedik az MSZMP vagyo­nával kapcsolatos kérdések rendezéséről. Ezek eddig ál­lami tulajdonban voltak, a párt kezelői jogot gyakorolt fölöttük. Személyesen keres meg minden tanácsot, hiszen egyedi eseteket kell felül­vizsgálni. Egyelőre csak szóbeli meg­állapodásokat kötnek. Min­denütt körültekintően igyek­szik az MSZP a tiszta hely­zet megteremtésére. Csak el­helyezést, bérletet kérnek, olyan minimális feltételeket, melyek az MSZP-nek, mint politikai pártnak a működé­séhez elengedhetetlenül szükségesek. Az épületek be­rendezéseit, melyek a párt vagyonának részét képezik, felajánlották megvételre a tanácsoknak. Nekik azonban sem erre, sem az épületek fenntartására nincs pénzük, pedig az ingatlanok haszno­sítása már az ő dolguk. Íz ellenőröket ellenőrizték, Megszüntetése előtti utolsó átfogó vizsgálata volt a Me­gyei Népi Ellenőrzési Bizott­ságának az Adó- és Pénz­ügyi Ellenőrzési Hivatal Sza- bolcs-Szatmár megyei Igaz­gatóságánál, valamint a Me­gyei Adófelügyelőségnél vég­zett vizsgálat. Az ellenőröket ellenőrző népi ellenőrök arra voltak kíváncsiak r hogyan készült fel a megváltozott adóigazgatási feladatok vég­rehajtására, s hogyan látja el funkcióját az APEH? A megyei NEB tegnap megtartott ülésén úgy össze­gezték a vizsgálat megálla­pításait, hogy noha az adó­reform bevezetésére és a szervezet létrehozására rö­vid idő állt rendelkezésre, az Milliók újításból Csütörtökön tartották a SZÁÉV-nél az újítók fóru­mát. Bejelentették, hogy ez év 11 hónapjában kis híján 12 millió forint megtakarí­tást eredményeztek a válla­latnak az újítások. A fórum végén a rendszeres újítók között 70 ezer forint jutal­mat osztottak szét. A Kiváló Üjító kitüntetés arany fokozatát vette át Ta­kács László. Ezüst fokozattal tüntették lej Koczka Lászlót és Petró Attilát. Bronz foko­zatot kapott Hegedűs Zoltán és Smidt Pál. Huszonnyolc újító igazgatói dicséretben részesült. apparátus személyi és tárgyi feltételeit a körülményekhez képest jól oldották meg. A szervezeti felállás megfelel a sajátoságoknak, az ügyfél- szolgálati irodák létrehozá­sa és a kialakított működési forma jól segíti az adóható­ság munkáját. Bár az új jog­szabályok értelmezése és gyakori módisítása sok gon­dot jelent az adózóknak és az adószervezetnek is, az APEH és a felügyelőség munkája javuló színvonalú. A láthatatlan jövedelmek feltárására is tettek erőfeszí­téseket, ám ma még jogsza­bályi gátjai vannak a kívánt cél elérésének. A Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság javasolja, hogy az APEH folyamatosan korsze­rűsítse szervezeti felépíté­sét, célszerűnek tartaná szakértői iroda létrehozását. A gyors információáramlást a számítástechnikai háttér jelentős javítása segíthetné. Javasolják természetesen azt is, hogy az indítás nehézsé­gein túljutva a tapasztala­tokat hasznosítva kell javíta­ni a pénzügyi-gazdasági el­lenőrzési információs rend­szer működésének feltétele­it. És végül javítani kell az adóellenőrzést, mert a ható­sági kontroll hiánya, az adó­morál és adófizetés alakulá­sára beláthatatlan következ­ményekkel járhat. Jugoszláv bőrgarnitúrákból, hálószobabútorokból, bői nyílt kiállítás és vásár a Bujtosi Szabadidő ban, melyet december 17-ig tekinthetnek meg lődők szombaton és vasárnap is. (balázs) étkezók­Csarnok- az érdek­Hallgatni arany Világszenzáció — fogalmaz sportnapilapunk. Tegnapi szá­munkban mi is fényképpel közöltük a hírt: Nadia Coman^ kedden illegálisan átlépte a magyar határt, és letelepedési en­gedélyt kért. Majd a szegedi Royal Szállóból szerda reggel el­tűnt, és azóta semmi /hír róla. A román tornasportnak öt olnrjrt- ai bajnoki címet szerzett csinos sportoló már nem először ak ir­ta elhagyni országát. Pedig ott nagy kedvenc volt és nagy ki­váltságokat élvezett. Távozásának okait csak sejteni lehet, nyilán közrejátszott benne az is, hogy vőlegénye már évek óta Amí.l kában él. Nadia tehát úgy döntött, hogy ő is búcsút int, és az első lépést sikerrel megtette. A szenzációra azonnal pott a sajtó, az UPI hírügynökség például tízezer dollárt cserébe a Comaneeiről Szegeden készített fotóért. A Sp. n' s gély százezer forintot ajánlott fel a sportolónak. Szóval naji.’v a felhajtás, pedig úgy vélem, a legtöbbet azzal segítenénk Piáiéi­nak , hogy amíg biztosan révbe nem ér, hallgatnánk róla. újságjainkat, a híreket, nem csak mi, magyarok olvassuk m iái XLVI. évfolyam, 285. szám ÁRA: 4,30 FORINT 1989. december 1., péntek ÚJ minisztériumok terve

Next

/
Oldalképek
Tartalom