Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-07-01 / 145. szám

Nyíregyháza, 1925. julius 1. * Szerda mm G\ojTEMtw— XLVI. évfolyam. * 145. szám EidRsatisI i>*»fe Í5#iyfe»n M vM4i»n: bér* 30000 K. M*tfyoá««r* 90000 K. ftSsrtützMteiölnwií 4® tanítóknak 20®/« engedmény. A!«ü>lts>tU JÓBk KLEK. F6»*«»rk*»stő : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ' F»tel6a sssrkossid a VERTSE X. ANDOR. Szerkesztőséé és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 8. SZÁM, Telefon szám 139. Postaehsque Kéziratokat nem adunk vissza. Pótváiasztás lesz a íaM kerületben. Az uj választás Kálmán Jenő egységespárti és í urchányi Egon keresztény ellenzéki jelölt között lesz. Budapest, junius 30. — Magyar Távirati Iroda. Kaposvárról jelentik. A tabi vá­lasztáson leadott szavazatok össze­számolásával ma délelőtt végeztek s az eredményt a déh órákban hir­dették ki. A kihirdetett eredmény szerint Kálmán Jenő egységespárti 3887 Turchányi Egon keresztény ellenzéki 2356 Hentz Károly ellenzéki kis­gazdapárti 1842 szavazatot kapott. Mivel egyik je­lölt sem kapott abszolút többséget, a két legtöbb szavazatot nyert je­lölt, Kálmán Jenő egységes párti és Turchányi Egon keresztény el­lenzéki jelölt között pótváiasztás lesz. meg az ura üzleti ügyeiből kifolyó­lag. Kodelka ekkor azt az ajánlatot tette előtte, hogy játszanak a tőzs­dén s nagyobb összeget is adott át neki, melyek révén ő az asszony vásárolt is különféle részvényeket. Mikor a részvények ára elég magas rfivón állott, figyelmeztette Kodel­kát, hogy adják el, Kodelka azon­ban ebbe nem akart "belemenni s az árcsökkenés következtében rö­videsen ÍQO millió korona értékű f£szvényük nem ért csak 27 mil­lió koronát. Kodelka ezután igen gyakran i megfordult náluk. Egy izben, ami­kor a konyhában nehezebb munkát végzett, Kodelka azt kérdezte tőle, hogy miért végez ilyen súlyos mun­kát. Váljon el a férjétől s ő fele­ségül veszi. Vallomása szerint til­takozott Kodelka ajánlata ellen s figyelmeztette, hogy ha az ura meg hallja valamikor, hogy milyen ajánlatokkal üldözi, képes lesz őt lelőni. Kodelka ennek dacára sem hagyott fel az udvarlással. Minden látogatása alkalmával kedveskedett valamivel, sőt több izben pénzt is adott neki. A Vági-féle szocialista ellenzéki tagját előzetes letartóztatásba A csoport külföldi pénzzel és kommunista röpiratok segit ségével forradalmi akciót akart keresztülvinni. csoport hét í A nemsetgijülés mai ülése Budapest, junius 30. MOT. Vasárnap hajnalban a budapesti rendőrség őrizetbe vette Vági Ist­vánt, a munkáspárt elnökét és a párt 30 tagját, akiknek lakásán a megtartott házkutatás alkalmával nagymennyiségű kommunista röp­iratot s gyanús eredetű külföldről származó pénzküldeményt talál­tak, melyek nyilvánvalóvá tették a párt törekvéseit. A rendőrség hétfőn estig nem döntött az őrizetbe vett egyének további sorsára nézve, mert a rop­hatok szerzőinek, terjesztőinek és kiadóinak nevét addig az időpontig nem lehetett megallapitani. — A vizsgálat befejezése után a rend­; őrség az ügyről részletes jelentést fog kiadni. Ma reggelre a rendőrség már több olyan értékes adat birtokába jutott, melynek nyomán az álla­mi és társadalmi rend ellen elkö­vetett bűncselekmények miatt meg­indították az eijárást a Vági-féle Csoport tagjai ellen. Összesen 27 előállítás történt. Ezek közül hetet ma reggel előzetes letartóztatásba helyeztek. Ezeknek a névsora a következő: Vági István pártelnök, Griffl Já­nos, Weiszhausz Aladár, Hajdú Henrik, Steinlein Sándor, Boros Imre és Brohovszky Ede. Megkezdődött Léderer Gusztávné bűnügyének főtárgyalása. Lédererné csak abban érzi magát bűnösnek, hogy nem akadályozta meg a férjét a gyilkosság elkövetésében. Léderer Gusztávot délután hallgatják ki. Budapest, junius 30. MTI. Ma délelőtt egynegyed 10 óra után 5 perccel vette kezdetét a budapesti kir. büntetőtörvényszé­den Léderer Qusztávné bűnügyé­nek főtárgyalása. A bűnügy főtár­gyalását Denk Tivadar törvény­széki tanácselnök vezeti. Legelőször is felveszik Léderer Gusztávné és Léderer Sándor személyi adatait, majd bejelenti az elnök, hogy Lé­derer Gusztávot tanuként való ki­hallgatásra 12 órára kérte át a ka­tonai fogházból . Felolvassák a vádhatározatot, mely szerint Léderernét egy rend­beli lopás bűntettével, egy rend­beli gyilkosságban felbujtói büntet­tesi minőségben és egy rendbeli lo­pásban, mint Léderer Gusztáv el­len a katonaság által indított bűn­ügyben bünrészeséggel helyezték vad alá. A tényállás ismertetése után az elnök felteszi a kérdést Lé­derernéhez, vájjon megértette-e a vádat s bűnösnek érzi-e magát. Lédererné a német nyelven is­ipgrtetett vádirat felolvasása s az elnök szavai után szintén német nyelven kijelenti, hogy a vádat meg értette, azonban csak abban érzi magát bűnösnek, hogy férjét nem akadályozta meg a gyilkosság elkö­vetésében. Elmondja ezután, hogy Kodelká­val négy évvel ezelőtt ismerkedett Budapest, junius 30. — Magyar. Távirati Iroda. A nemzetgyűlés mai ülését 11 óra után nyitotta meg Huszár Ká­roly alelnök. Az indemnitást harmadszori ol­vasásban is elfogadja a Ház. A gazdasági bizottság jelentésének tárgyalása során Fráter Pál előadó ismerteti a nemzetgyűlés 1925—­26. évi költségvetését. A költségve­tés a mult évivel szemben 8 mil­liárdos többletet mutat mert a bi­zottság a felsőház részére is biz­tosítani akarta megalakulás esetére az anyagi feltételeket. A takarékos­sági bizottság a létszámot 81 fővel csökkentette. Kéri a javaslat elfo­gadását. Hegymegi-Kiss Pál kifogásolja a főrendiház részére kontemplált té­tel beállítását, mert a főrendiházi javaslat még nem is került a nem­zetgyűlés elé. E tétel törlését kí­vánja azért is, mert a főrendiházi az 1925—26 év folyamán nem is fog megalakulni. Kifogásolja, hogy a gyorsírók illetményei nincsenek a költség­vetésben magasabb tételben meg­állapítva. Kiemeli azt a nagy szel­lemi és fizikai munkát, amelyet a gyorsírók teljesítenek s ezért ha­tározati javaslatot nyújt be, utasítsa a nemzetgyűlés a gazdasági bizott­ságot, hogy terjesszen elő a gyors­írok illetményeinek ujabb megál­lapítása tárgyában pótjavaslatot. Fráter Pál előadó felszólalása után a nemzetgyűlés Hegymegi Kiss Pálnak a főrendiházra vonatkozó első javaslatát elveti, a második javaslatot pedig elfogadja. Ezután áttér a Ház a választójogi javaslat folytatólagos tárgyalásá­ra. A 16-ik szakasznál Vázsonyi Vilmos szólal fel. Indít­ványozza, hogy a központi vá­lasztmánynak legyen egy bíró tagja is. Rakovszky belügyminiszter nem járul hozzá Vázsonyi javaslatához s hivatkozik arra ,hogv a bíróság maga is tiltakozna az ellen ,ha túl­ságosan igénybe akarnák venni működésüket a politikában. A Ház Vázsonyi indítványává] szemben az eredeti szakaszt fo­gadja el . A 19-ik szakasznál Szeder az eskü szó után a fogadalom szó be­iktatását kívánja, mert vélemé­nye szerint sokan vannak, akik na­gyobb fontosságot tulajdonítanak a fogadalomnak ,mint az eskünek. Hasonló értelemben szólal fel Peyer Károly is. A belügyminiszter felszólalása után a nemzetgyűlés az eredeti fo­galmazásban fogadja el a szakaszt. TŐZSDE. Zürichi zárlat. Páris 2330, Lon­don 2503, Newyork 505, Brüsz­szel 2310, Milánó 1810, Amster­dam 206.40, Berlin 122 ötnyolcad, Bécs 72.55, Szófia 370, Prága 1525, Varsó 99 egynyoicad, Budapest 72.5, Belgrád 897.5, Bukarest 237.5. Terménypiac. Az irányzat lany­ha. A buza és a tengeri 5000 „z árpa 10000 koronávaf lett olcsóbb csak a zab drágult 5000 koronával. Hivatalos árak 76 kg. buza 505 ­510, 77 kg. 510—515, 78 kg. 5155— 520, rozs 415—420, takarmányár­pa 300—320, zab 475—490, ten­geri 280—285. Valuták. Angol font 345—347 ezer, cseh korona 2100—25, dinár 1222—44, dollár 70570—71400, frank 3227—51, hollandi forint 28180—450, lei 330—332, leva 502—10, líra 2508—30, márka 16 ezer 785—985, osztrák silling 100 —100.80, dán korona 13990—14 ezer 130, svájci frank 13803—900, belga frank 3105—35, norvég ko­rona 12375—545, svéd korona 18 ezer 765—925, lengyel zloty 13430 —580. il llGY harisnya olcsóság I j a Hungária Cípőaruházfean Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 5. Telefon 195 I. SOROZAT \ Nci divat mouslin harisnyák . . 30—33 ezer K. II. SOROZAT: Női divat seJyeraflár harisnyák; 42— 44— 52 ezer K. III. SOROZAT: Női diTat príma fátyol harisnyák . . 60 ezer K. Francia selyemharisnyák min den sziii­árnyalatban. Férfi ós gyermek di­vatxoknik, patent ha­risnyák óriási váfsssz­tékban. Egyes szám ára &OOQ korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom