Tolna Megyei Népújság, 1962. június (12. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-01 / 126. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! TOLNA M ríí^» “-•«ux’d Péntek 1962. június 1. XII. évfolyam 126. szám 1 üJ Hasznos nyár Az iskolák rövidesen bezárják kapuikat, hogy két hónapig a pi henés örömeivel ajándékozzák meg neveltjeiket. Az egész évi tanulás után jólesik a pihenés, az iskola falain kívül eltöltött két hónap erőgyűjtés az elkövetkező tanév feladatainak sikeres meg oldására. Nem akármilyen pihenésről, nem akármilyen szünidőről van azonban szó. A pihenés nem je­lenthet tunyaságot, a kikapcsoló­dás nem válhat céltalan, haszon tálán lődörgéssé. Már évek óta minden nyáron táborokba gyűlnek a fiatalok, ahol megismerik egymást, össze­barátkoznak, pihennek, szórakoz nak, de a nap egy bizonyos sza kában hasznos munkát folytatnak egy-két héten kérésztől. Elég utalni a hansági nagy természet­átalakító munkákra, a fiatalok nak a Dunai Cementmű építésén végzett példás munkájára, vagy közelebbi példát említve, a dal- mandi táborra. Évről évre, min­den nyáron megjelennek néhány napra a középiskolások és egye­temisták, s termelő, építő munkát végeznek. Haszna van-e ebből az ország­nak? Feltétlenül. De senki ne gondoljon arra, hogy az az elsőd leges, amit a munkát végző diá­kok anyagi értékben juttatnak az áJtamn#k. Ez is fontos, ez is nagy eredmény, és helytelen lenne ró la hallgatni. De — és ezt hang­súlyozni kell — nem ez az elsőd­leges. Az elsődleges és legfonto­sabb, amit a fiatalok új, szocialis­ta erkölcsi arculatának kialakítá­sában jelentenek táboraink. Gya­korlatban ismerik meg a munkát, saját tevékenységükkel hozzájá­rulnak az ipari és mezőgazdasági termékek mind nagyobb mennyi­ségben! előállításához. És a fia­talok ezt nem érzik megterhelés­nek, sem valamiféle fáradságos kötelességnek. Ellenkezőleg, ki­tüntetést látnak benne: nagy él­ményt jelent a résztvevőknek a néhány napos táborozás, s hova­tovább büntetésnek számít, ha va­laki nem juthat el ilyen táborba Merőben különbözik ez a mun­ka a felszabadulás előttitől. Alt­kor is sok diák nyári munkára kényszerült, hogy tanulmányai biztosításához a szünidei hóna­pokban pénzt keressen. Ma nem erről van szó, ma a munkát első­sorban a munka kedvéért végzik, az alkotás örömét érzik kezük fáradtsága nyomán. Részesei kí­vánnak lenni dolgozó társadal­munk építő tevékenységének. A Tolna megyei diákok is ké­szülődnek a nyárra. Az utolsó he­tek megfeszített tanulása után kü­lönösen jól fog esni a szünidő. És mennyi örömet, mennyi élményt kínál. Néhányszáz diákunk a Pest megyei taksonyi állami gaz­daságba készül kéthetes zöldség- és gyümölcstermesztő munkára. Ugyanannyian, de fiúk, a Somogy megyei Kaposfő közelében végez­nek belvízrendezési munkát. Dal- mand ezer Pest megyei diákot lát vendégül, és számít is a lcukorica- címerezésben végzendő munká­jukra. Csak néhányat említettünk a munkával . táborozok közül. Hogy másról is szó essék: A már hagyományos dombori KISZ ve­zetőképző táborban százhúsz diák tölt majd egy hetet, a szekszárdi gimnazisták egy osztálya pedig Csehszlovákiába készül társas­kirándulásra. Hasznosak, tartalmasak, egész­ségesnek és eredményesnek ígér­kezik az idei nyári szünidő. Mire fordítjuk a pénzt? Új gyártócsarnok Dombóváron — Enyhülnek Szekszórd vízgondjai — Gőzbábú a Patyolatnál Tárolómedencék, három kút és új íőnyomóvezetch épül Közismert a probléma: Szek- száxdon gyakran gyenge az ivó- vízellátás. A magasabb fekvésű városrészekben pedig igen sűrű a panasz, hogy a napnak bizo­nyos szakaszaiban alig, vagy egy­általán nem lehet vizet nyerni kifolyókból, illetve a házakba bekapcsolt vezetékből. A szak­emberek véleménye szerint az ivóvízellátást megnyugtatóan csak akkor lehet megoldani, ha Dunáról felszíni víznyeréssel fedezik a szükségletet. Ez azonban mind időben, mind pedig költségekben igen jelentős, mondhatnék nagy horderejű vál­lalkozás. Végrehajtásához több év és a meglévő tanulmány sze­rint is, nagy összegek kellenének. A városi tanács tervei viszont azt irányozzák elő, hogy a vég­leges megoldásig is enyhíteni kel) a mostani gondokat. Ezért, mintegy 2,1 millió forintos költséggel az idén tovább akarják korszerűsíteni és job­bá tenni Szekszárd ivóvízzel való ellátását. A program szerint a Kálvária­hegyen, a mostani tárolómeden­ce közelében két új, 250 köbméteres me­dencét építenek. Ezáltal na­gyobb lesz az a viztartalék, amelyik biztosítja, hogy a vá ros minden pontjára eljusson az ivóvíz. A feltöltéshez és az ellátás folya­matosságának biztosításához má­sodik főnyomó-vezeték is szük­séges. A tervek szerint az idén ennek az építését is elkezdik. Tovább szaporítják a kutak szá­mát a mostani vízlelőhelyen. A nemrég üzembe helyezett kút mellé az idén még hármat fúr­nak, s ezekkel, ha időközben nem áll be nagyobb mérvű ho­zamcsökkenés, jelentősen tudják enyhíteni a város vízgondjait. Egymillió forint a cemeniáriüzem korszerűsítésére A Pécsi Cementáruipari Válla- latv dombóvári II. számú üzemé­ben új gyártócsarnok építését kezdték meg. Lebontották a ré­gi. elavult épületet és egymillió forintos költséggel felépítik az Szocialista brigádok tanácskozása Dombóvár ott L. Cy. Az Építő-. Fa- és Építőanyag­ipari Dolgozók Szakszervezetének megyei bizottsága szerdán dél után tapasztalatcsere jellegű ta­nácskozást rendezett Dombóvá­ron, a helyi építőanyagipari üze­mekben és a Komlói Állami Épí­tőipari Vállalat dombóvári épí­tésvezetőségénél működő szocia­lista, és a szocialista címért ver­senyző brigádok részvételével. Több mint negyven brigád­vezető és brigádtag vett részt a megbeszélésen, ahol Kiss Ferenc, szakszervezet megyei titkára tartott vitaindító előadást a szo­cialista brigádvezetők budapesti tanácskozásának tapasztalatai alapján. A részvevők közül sokan mond­ták el észrevételeiket, javaslatai­kat, tapasztalataikat az újfajta versenymozgalommal kapcsolat­ban. Többen foglalkoztak a ver- senyv feltételeinek biztosításával, műszaki vezetők tennivalóival. Az üzemek többségében még nem Bemutatót tartottak a madocsai Igazság Tsz-ben A madocsai Igazság Tsz-ben kedden egész napos bemutatót tartottak, amelyen a paksi járás termelőszövetkezeti vezetői vet­tek részt. A meghívott 17 tsz-vezető előtt Rada Antal, a madocsai Igazság Tsz elnöke tartott szakmai is­mertetést. Ezután a gazdaságot tekintették meg. Megnézték az állványos szénaszárítást, a szűz­földek feltörésével kapcsolatos talajmunkát. Megtekintették a kísérleti parcellákat és a csőku­tas öntözést. A madocsai Igaz­ság Tsz-ben 11 növényfajtával, het.venféle kísérletezést folytat­nak és a kertészeten kívül szán­tóföldi öntözéssel is foglalkoznak. működnek szocialista brigádok, de legtöbb helyen már megala­kultak a cím elnyeréséért ver­senyző kollektívák. A Dombóvár I. Téglagyárban már több. mint két éve versenyeznek a brigádok a megtisztelő címért, több bri­gád már el is nyerte a „Szocia­lista brigád” címet. E brigádok képviselői beszámoltak brigád­juk sokoldalú tevékenységéről a termelés, a tanulás, egymás ne­velése terén. újat. A felújítás során korszerű­sítik az üzemet. Harminchat kisméretű gőzö­lőkamra foglalja majd el a gyártócsarnok egyik részét, ahol meg tudják majd való­sítani a folyamatos gőzölést, ezzel javítani a gyártmányok minőségét. A csarnok másik felében lesznek a különböző gépek, gyártó- és szállítóberendezések. A munkákat áprilisban kezd­ték meg és június végére fejezik be. Az új gyártócsarnok elké­szülte után nemcsak a termelé­kenység növekedésére és a mi­nőség javulására számítanak, ha­nem a dolgozók munkája is köny- nyebb lesz, a munkahelyek vilá­gosabbak, egészségesebbek lesz­nek. Új gépek szolgáltatások a Paiyolalnál A Szekszárdi Patyolat Válla­lat több új géppel gyarapodott az elmúlt években. A vállalat üzemeinek korszerűsítése, gép­parkjának .modern gépekkel való gyarapodása az idén is folytató­dik. A napokban érkezett meg a vállalathoz a Német Demok­ratikus Köztársaságból egy „Hogess” márkájú iker-gőz- bábú. Az új gépet a ruháknak vasalás­hoz való előkészítésére használ­ják majd. A vállalat terveiben szerepel egy felsőruhavasaló-gép beszerzése is. A vállalat ma már nemcsak mosással, kelmefestéssel és vegy- tisztítással foglalkozik. Tevé­kenységi körét nemrég két új szolgáltatással bővítette. Bevezet­ték a vállalatnál a plissérozást és a műbőrkabátok tisztítását. | helyreállítását. ÁRA 50 FILLÉR Kibővített ülést tartott a Szekszárdi Járási Pártbizottság Az MSZMP Szekszárdi Járási Bizottsága május 31-én kibővített ülést tartott a Megyei Pártbizott­ság tanácstermében. Az ülést Rúzsa János, a járási pártbizottság titkárhelyettese nyi­totta meg. Ezután Harmat Jó­zsef agit.-prop. osztályvezető tar­tott beszámolót „Pártunk Szövet­ségi politikájának helyzete a szekszárdi járásban” címmel. A beszámoló foglalkozott a párt szövetségi politikájával és töb­bek között a különböző rétegek ideológiai fejlődésével, a szövet­ségi politika meg nem értéséből fakadó szektáns és revizionista nézetekkel. A beszámolót széleskörű vita követte. Az első napirendi pont lezárása után néhány bejelentést vitattak meg. Kétszázötvenen adtak vért Bátaszéken Megható volt az a segíteni aka­rás, amely ^ bátaszéki MÁV dol­gozói, a kts'z és a termelőszövet­kezeti dolgozók részéről nyilvá­nult meg. Kétszázötvenen jelen­tek meg a térítésnélküli véradá­son, . amelynek előkészítésében nagy segítséget adtak a pártszer­vezetek, a tanács és a tömegszer- vezetek aktivistái. A bátaszéki véradás külsősé­gekben is szervezett és ünnepé­lyes volt. A művelődési ház he­lyiségeit ebből az alkalomból vi­rággal díszítették fel a vörös- keresztes aktívák. „Köszönet az életmentő véradóknak” — hir­dette a jelmondat. A véradás után derűs hangu­latban fogyasztották el a vér­adók a bőséges uzsonnát, s né­hány órán keresztül együtt szó­rakoztak. A szekszárdi járásban az ed­dig megtartott térítésnélküli vér­adásokon több mint ezer dolgozó 130 liter vért adott, s tett tanú- bizonyságot arról, hogy segíti be­teg embertársai egészségének TALIGAKEREKEKKEL” A BALATONRA tanév kezdetekor Majd csak összehozunk költségeinek egy részét fonyódi táborában. Ezen ölüH csapatgyűlést tartott a belőlük valamit. a magunk erejéből le­tolnál 1121. számú, 11. — Ha jármű lesz, pa- remisük elő. Másrészt Rákóczi Ferenc úttörő- pírokról is kell gondos- próbakövetelmény is, csapat. Azon a csapat- kodni. Én azt vállalom, harmadsorban pedig a gyűlésen szóba került a De jó lesz, ha néhányon népgazdasági jelentösé- nyári táborozás lehető- segítenek — szólt végül gét is szem előtt tartot- sége. Rieder Tamás. tűk. — A Balaton mellett a száz tolnai úttörő — A hulladékgyűjtés• lesz táborozási lehetőség aztán hozzálátott, és csapatban és egyénileg — ismertette a tervet rendületlenül hordta végezték a pajtások. kívül sok pajtás vesz részt szakszervezeti üdü­lésen és tanfolyamon. A csapat szorgalmas munkája gyümölcsözött is: a tavalyi félévi ered­mények alapján a járás úttörőcsapatainak hulla­dékgyűjtési versenyében első helyre .kerültek, és Saramé Sándor csapat- össze a fellelhető dől- ^ndtoier “ négyszáz forint jutalmat vezető. Viszont ez elju- nokat: eketaliaát. foaast. hatodikos Kiss Dezső n ‘y ni erí elju- gokat: eketaligát, fogast, tűst kell megoldani. ócska kocsitengelyt öt mázsán felül gyűjiöl­~ Megvan! Tudjátok, Most, a tanév végén Vf?tl De a hogyan megyünk a Ba- .. eUaedptl(,n ös/,e_ bak közt említhetem latonra? — Md!»,, „l J&Jft'ÄSS- Proto, a nyolcadikos Plundtner ^ eredményét: egy ötven pajtás utaz­hat taligán és egyebe­ken a Balatonra nyáron. kaptak. És most, az első félévi verseny elsőségé­re is esélyesek. — Egy érdekes tapa'sz- János, Török Laci, Kai- Jalatunlc volt az idei zer Jancsi, Szászi Ferkó gyűjtéssel — mondja a nevét. A legtöbb papírt csapatvezető. — Még so- Rieder Tomi gyűjtötte. ha, egy évben sem gyűlt A hulladékgyűjtésből össze annyi mezögazda- a csapat a táborozási sági szerszám, eszköz, költségeknek mintegy mint az idén. Az egyé- kétharmad részét terem- ni gazdaságokban hasz- ki. Hordjuk össze, és 2780 kiló rongyot, és tette elő, a többit egyéb nált ekék, fogasok jó ré­men jünk azokon a ba- 1190 kiló papírt — so- bevételekből, úgy, hor szét „összezsákmányol- rolja a csapatvezető, Sa- a szülőknek a táborozás ták” a pajtások. Mond- ramó Sándor. — A hűl- nem okoz anyagi gondot, tűk is: végképp felssá- ladékgyűjtéssel elsősor- Mintegy ötvenen üdül- molták a kisüzemi gaz­ban az volt a célunk, nek július 1—10-e között dálkodást. hogy ä nyári táborozás a járási úttörő elnökség Bl. Anti. — No, hogyan? — Sok udvarban, fél­szer alatt ott rozsdáso­dik az eketaliga. Amióta — A csapat szeptem­beléptek a szövetkezet- bér óta összegyűjtött bá­bé, nem használja sen- romszáz mázsa vasat, latoni táborba — Taligakerekeken? — Úgy bizony. — De jó lesz a fogas is, meg a ro^ü—uetőgép. f? % f tu U a. */ A -J&á

Next

/
Oldalképek
Tartalom