Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-01 / 1. szám

dm 20fillér. Nyíregyháza, líK.6 január 1. p r (Trianon 16.) é7lolyam j , (S4 3, , l4 m. * ^eVdü YIRVIDEK I TA OLCSI FII Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca I. Postatakarékí csekkszám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2'50 P. Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Mikecz Ödön dr. íőispán távozása Ebben az uj esztendőre virradás­ban, amikor a távozó évet búcsúz­tatjuk, bennünket, szabolcsiakat egy bensőbb, családiasabb, fájóbb búcsú hangulata tesz elfogulttá, búcsúz­nunk kell távozó főispánunktól, Mi­kecz Öc^ön dr-tól. Búcsúzni fájdalom és öröm kettősségével, sajnálattal és egy beteljesedett vágy, egy régi sej­telem valóra válásának boldogságá­val. A fájdalom a vármegyéjé, a vá­rosé, a vármegye minden fiáé, az öröm a nemzeté, a nemzet értéktöbb­letén, emelkedésén érzett örömérzés, a hazafi öröme. Mikecs Ödön dr. a legmélyebb és legtisztább szeretettel körülvett főispán távozik várme­gyéje éléről s ugyanakkor átveszi a nemzet sorsformálására döntő jelen­tőségű sajtófőnökség vezetését a nagy­képzettségű, kiváló politikus és jo­gász, az érzésben, eszmékben, aka­ratban tisztult magasságokban járó európai magyar. Amikor három évi főispánsága után megválik a vármegyétől, egy értékelés jut eszembe: Minden kirá­lyi kincsnél drágább és fénylőbb az a fáradt kéz, amely abban a mun­kában lett fáradttá, amelyet azokért fejtett ki, akiket szeretett. Az édes­anya keze, édesapa keze ilyen, de ilyen kincs, ilyen fénylő szépség a vezérlők keze is. A búcsú kézszoritásban Mikecz Ödön dr. kezében ezt a szeretette­kért fáradó, kezet szorítjuk meg. Ez a szeretet nem a szólamok pengő zenéje, amelyet annyiszor hallunk, hanem a tetteké, amellyel igen ke­veseknél találkozunk. A tettek sze­retete az, amelyre a legmélyebb ér­zések adnak visszhangot. A testvéri tettek szeretete váltotta ki a várme­gyében azt a becsülést, azt a min­denkit betöltő és egy, a nemzeti cé­lokért magasabb szintézisbe össze­fogó szeretetet, amely ebben a vár­megyében a legellentétesebb érdekek, törekvések, szenvedelmek lázát a meg­gondolás, a megbékélés, a nyuga­lom atmoszférájává tudta hangolni. Ez a szuggesztivitás nem magya­rázható a személyi adottságokkal, azzal a személyi szimpátiával, ame­lyet Mikecz Ödön dr kelt azokban, akik véle csak egyszer is beszél­hettek. Ez a lelki szálakat szövö­getni, a divergáló erőket convergáló értékekké alakítani tudó személyiség abból a világnézeti energiából ka­pott szint, hangszerelést, stilust, el­határozásokat, lendületet, amelyet Mikecz Ödön dr már kora ifjúságá­ban kialakított és nemzetpolitikai, emberi hitvallásává tett. Ez a ke­resztény nemzeti irány a legeszmé­nyibb kristályosodásában, ennek az iránynak minden értékével azok nél­kül a hibák nélkül, amelyek máshol ott jelentkeznek, ahol az eszme meg­törik es elgyengül az érzelmi, ér­telmi vagy erkölcsi gyarlóságokon. Ennek a Mikecz Ödön dr ban ki­teljesedő világnézetneK, magyar élet­felfogásnak a magva az egyenesség szóban, tettben, a póztól irtózó egy­szerűség, szerénység, a tisztesség szándékokban és eszközökben, a forgalmas, acélos akarattal szerzett tudás, amely mentes minden elfo­gultságtól, az önfegyelmezés, amely az erkölcsi ideálokért feláldoz min­den szubjektivitást, elhallgattat min­den szenvedelmet, képessé tesz a hűvös mérlegelésre, az intellektus teljes erővel való érvényesülésére, egyszóval az a becsületes emberi és magyar lelkiség, amely minden cselekvést azelvek,|az etikai színvonal­hoz mérve hajt végre A magyar közélet és nemzetpolitikai kifejlődés biztató ténye, hogy ez a világnézet a teoretikus rendszerezéstől tényekbe erősödhetett, hogy vezetésre tudta állítani Alikccz Ödön [dr-t, hogy a kormányzói Signum Laudis, amelyet a távozó főispán kapott, a benne elevenné vált értékeket ismeri el és jutalmazza. Attól kezdve, hogy a svájci egye­temi hallgatókat még mint főiskolás ide hozta a trianoni magyarság mártirkoszorus arcához, hogy köny­nyes meghatódottsággal lássák iga­zunkat, közéleti, politikai, kulturális aktivitásának mozaikszerűen, de a fenkölt világnézet egységébe tartozó egyes fényein át [a főispánságig, majd sajtófőnökségéig emelkedett, Mi­kecz Ödön dr. mindig a követendő utat, a magyarság utjának pirkadá­sát, a szebb jövő igéretét jelentette. Megértő lélekkel, mélytálával és szeretettel hajtja 'meg a távozó fő­ispán előtt ez a vármegye, ennek a vármegyének minden rendű, rangú, felekezetű polgára a zászlaját és meghajtja az előtt a fenkölt szel­lemű, jóságos édesatya előtt, aki itt él, itt jár közöttünk s aki ezt az er­kölcsi jellemet, ezt az [uj magyart vármegyénknek és nemzetünknek adta erősítőnkül és vigasztalásunkul hazánkban, sötét magyar sorsunk felhői alatt. A bucsu percében meg­fogadjuk, hogy őrzői és tovább épí­tői leszünk az ő erkölcsi szellemé­nek, annak az energiának, amelyet vármegyénk lelkébe sugároztatott, amelyből egy-egy rész mindenkiben, minden lélekben komoly meggyőző­dést és irányválasztást jelentett. És lesni, hallgatni, várni fogjuk továbbra is vezéri szavát, amely szent lesz, parancs lesz számunkra, mint az uj magyar evangélium igéje, feltámadásunk utjának megvilágo­sodó jegye, amelyeket tettekre vál­tunk a tisztességnek ama eszközeivel, amelyekkel Mikecz Ödön dr. vezé­relt eddig is bennünket a magasba vivő uton. A tótok önálló nemzetgyűlést követelnek Prágából jelentik: A Slovak érte­sülése szerint a tót néppártnak a kormányba való belépése nem azt jelenti, hogy csupán miniszteri tár­cákat követelnek a maguk számára, hanem sokkal inkább Hlinka poli­tikai programmjának megvalósítását. A kormányba való lépés feltéte­léül azt kötötték ki, hogy a tótok részére önálló nemzetgyűlést létesít­senek Pozsonyban. 11 Népszövetségtől várják az uj békejavaslatot Londonból jelentik. A Daily Ex­press diplomáciai levelezője a fe­szült külpolitikai helyzettel foglal­kozva azt irja, hogy Laval Édentől várja az ujabb béketervre irányuló lépést, az angol kormány viszont nem akar még egyszer kezdemé­nyezni semmit sem s azt várja, hogy a Népszövetség tegyen uj békeja­vaslatot. A lap értesüiése szerint egy ki­sebb európai államot akarnak fel­kérni arra, hogy a Hoare-Laval bé­kejavaslat alapul vételével tegyen ujabb békejavaslatot a népszövetség­hez. Mindaddig míg ilyen irányú lépés nem történt, sem Franciaor­szág, sem Anglia nem hajlandók a kérdésről tárgyalni. Ezzel szemben a Matin arról ér­tesült, hogy a kulisszák mögött azért tovább foiynak a diplomáciai tár­gyalások. Legújabban Laval francia miniszterelnök hosszas tanácskozást folytatott a párisi angol nagykövet­tel a francia—angol katonai egyez­ményről, a földközi tengeri hatal­makhoz intézett angol jegyzékről és az arra érkezett válaszjegyzékekről s ezzel egyidejűleg természetesen megvitatták az általános külpolitikai helyzetet is. Kigyulladt egy holland hajó Londonból jelentik. A La Manche csatornában ma reggel kigyulladt a Tarakan nevü 8000 tonnás hol­land hajó. A hajó Holland India felé volt -útban. A szikratávirász gyors segítséget kért, mert a hajón nagy menyiségü robbanó anyag van. A legénység megfeszített erővel dol­gozik a tüz elfojtásán. Llndbergh Liverpoolba érkezett Londonból jelentik. Ma reggél ad­ták ki az első hivatalos jelentést Lindbergh ezredesnek és családjának angol földre való érkezeséről. Lindberghék még a hajó fedél­zetén tartózkodtak a jelentés kiadá­sakor s valószínűleg a déli órákban hagyták el a fedélzetet Liverpoolban Tóth Tamás polgármester fogságban marad Budapestről jelentik. A budapesti tábla ma foglalkozott Tóth Tamás szolnoki polgármester felfolyamodá­sával. Zárt ülésen hozott döntését nyilvánosan hirdette ki a tábla. A döntés értelmében Tóth Tamás to­vábbra is fogságban marad, mert a várható büntetés további fogvatar­tását teszi indokolttá. A döntés ellen nincs helye felebbezésnek. | Lelepleztek egy névtelen levélirót Bajczy rendőrfőtanácsos ellen egy névtelen levél alapján fegyelmi vizs­gálat indult, egyben azonban a ren­dőrség megindította a nyomozást a névtelen levélíró felkutatására is. A nyomozás eredménnyel járt s megállapították, hogy a névtelen le­velet Róna Ernő detektivfelügyelő felesége irta. Az asszony bevallotta a tettét s azt mondotta, hogy bosszúból tett feljelentést Rajczi ellen, mert azt hitte, hogy Rajczi akadályozza meg az ura előlépését. Amerikában nagy a hideg Az Egyesült Államok területén változatlan erővel tovább tart a hi­deg és havazás. A legutolsó 24 óra alatt ujabb 16 ember fagyott meg. Olaszország nem hátrál meg Milánóból jelentik. Az olasz sajtó nagy lelkesedéssel ünnepli Musso­linit legutóbbi beszéde kapcsán. A lapok Mussolini szavai nyomán is megállapítják, hogy Olaszország aka­ratát keresztül viszi, keletafrikai hó­dítása végleges és bizik vállalkozá­sának teljes sikerében. Időgárá* Mérsékelt, a hegyekben erősebb déli, délnyugati szél, változó felhő­zet, az északi megyékben a köd fel­szakadozása és valamivel több nap­sütés várható. A hőmérséklet nem változik lényegesen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom