Tolna Megyei Népújság, 1974. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-15 / 11. szám

f i ! í » Milyen roll az időjárásunk Szekszárdion — 1973-ban ? Tv-napló Hol lakik egy szobafestő kisiparos ? Szép. hangulatos havazás helyett — sűrűn esett az eső a szilveszterezés alatt, miközben búcsúztunk az óesztendőtől, il­letve átléptük az úi esztendő küszöbét. Az 1972. évre a sok eső mi­att panaszkodtunk. 1973-ban ellenkezőleg, hiányoltuk a csa­padékét. aszályos esztendőnk volt., szenvedtünk a kánikulai me1 éhtől. De vegyük sorra a hónapokat. Januárt elsősorban a csapa­dékhiány jellemezte. mert a átlagnak felét sem produ­kálta 28 mm-ével. de ez ,ió megosztásban, s főleg hó for­mában eset. ám a falait csak "ékonv rétegben fedte hó. Különben a hőmérséklet az évszaknak megfelelt. A februárt ió megoszlású csapadék (54 mm) már megkö­zelítette a tízéves 56 mm-es havi átlagunkat. Az esőn kí­vül lehullott hó csak esrv hé­tié tartotta magát. A hőmér­séklet tartósan, erősen a fagy­pont alatt maradt. A március száraz volt. csak a hó közepén, négy nap alatt jött össze 14 mm-nvi csapa­dék Kok volt a napsat*«« órák száma, és nagy a hőmér­sékleti különbség. Az év I.. negyedében mindössze 95 mm csapadék hüllőit (kétennvi szo­kott átlagban lenni) lemaradá­sunk máris 73 mm-t tett kS. Főként hőmérsékletben volt erősen szertelen az áprilisunk — tele ingadozásokkal... Jó megosztásban. kb. másodna­ponként kaptunk ez évben először kiadósán, esőt. együtt 70 mm-t. (15 napon át esett.) A máius kedvezőtlen, szerte­len volt. elsősorban rendkívül s'árazsága miatt: 25 napos kihagyás után csak egyetlen napon esett eső. csekély 4 mm. a nevelő hatású, jótékony. . aranyat érő” májusi esők saj­nos elmaradtak. Annál többet iáit a szél. sok volt a napsüté­ses órák száma, ami a talajt még jobban kiszárította. így érthetően időszerűvé vált az aszály elleni védekezés: a tá­lai öntözése. A kedvezőtlen májusi idöiá- rás után — júniusban végre jó megoszlásban, átlagot is meghaladó, kiadós esőnk volt: 70 mm. ennek ellenére az ön­tözést folytatni kellett, mert a cs apadékszegóny tél alatt nem karült elég nedvesség a talaj­ba. A napsütéses órák száma kevesebb volt a szokásosnál. Emii a gyakori borult, felhős napokkal magyarázható. A Xvíedárd napi jóslat 1973. júni­us 8-án nálunk nem vált be. A hőmérsékletben hiányzott a !■: egyensúlyozóttság. a hó kö­zepén átmenet nélkül jelent­kezett 10 C fokos süllyedés napokig tartotta magát, az utolsó napokban aztán fülledt meleg lett Megemlítendő, hogy ez I. félév alatt hullott elég­telen. 238 mm csapadék mel­lett. az átlaghoz képest immár kereken száz milliméterre ke­rekedett a lemaradásunk. Az aratási munkálatok júli­usban zavartalanul folyhattak, a nyári zivatarok-viharok el­kerültek bennünket különben Nagydorogi ÁFÉSZ FELVESZ közgazdászt ÜZEMVEZETŐI MUNKAKÖRBE. Feltételein mérlegképes könyvelő! képesítés és legalább 5 éves mskmal gyakorlat Jelentkezni lelki szemé­lyesen. vagy írásban Nagydorog, Mező tore u. 4. ss, alatt» ló i <205) nem sok jót jegyezhettek fel e hóról, részben az átlagosnál 20 százalékkal kevesebb eső miatt, habár ezt ió megosztás­ban kaptuk. Hűvös éjszakák és rendkívül meleg nappalok jel­lemezték a júliust és csak a hó végére alakult a hőmérsék­let az évszaknak megfelelőre. Sok volt a napsütéses órák száma, s csak egyetlen nap, az elseje volt. amikor nem sü­tött ki a nap felettünk. Az augusztusunk ugyancsak kedvezőtlen volt. elsősorban a csapadékhiány miatt, mert 33 / napos kihagyással, csak 5 mm esőt mértek, közben véget nem érő hőség uralkodott, s főleg a nappalok alatt volt kibírhatat­lan az emberemlékezet óta nem tapasztalt kánikula! Az aratási idők utáni szep­temberre is a csapadékhiány miatt volt panasz, mert csu­pán 19 mm esett, ami a havi átlag egyharmadénak felelt csak meg amellett rendkívüli melegek uralkodtak a 27 szá­raz napunk alatt. Habár az utóbbi hónapok kedvezőtlen, esetlen időjárása miatt a sző­lőfürtök szamképződésben le­maradtak. a szüret a korábban érőkkel előbb kezdődött a szo­kásosnál. s be is fejeződhetett anélkül, hogy eső megzavart^ volna. októberben ugyanis egyszer volt. a hó közepén ki­adós csapadék és 38 mm-rel zárult a hónap. Lemaradásunk a kettőszáz mm-t megközelí­tette. Szeptemberről még anv- nyit. hogy 27-én este hatalmas égiháború alakult ki a város felett, esőt ugyan csak 10 mm-t kaptunk, de villámból- dör Késből annál több jutott ki. A villám íöbb helyen a város­ban lecsapott, köztük a Bar- tina tetején álló tv-antenna- tomyunkat ás érte. emiatt egy­napos szünet állt be a 7-es csatorna adásában. Októberben is kevés esőnk volt. szélcsendes, száraz, me­leg nappalok köszöntőitek be, de alighogy a szüretelés befe­jeződhetett 25-étől minden reggel fagypont alatt mutatott a hőmérő, a váratlan Korai fagy a takarafLan. kerti növé­nyekben. virágokban tett kárt Októberben különben csak há­rom napon nem volt napsütés­ben részünk, így a napsütéses órák száma magas volt Októ­ber sem akadályozta az őszi mezőgazdasági munkálatokat, legfeljebb nehezítette — a szá­raz földeken a szántás-vetést. Csapadékban a lemaradás ek­kor már 210 mm-t tett ki. . (Csak három nawxn nem sütött ki a nap.) Novemberben tói korán megjöttek az erős fagyok, is­mét kevés volt a csapadék (33 mm) — a napsütéses órák száma több volt a szokásosnál. 29-én pedig megjött a hó. amely a fagyott talajon, vé­kony rétegben. 1 hétien át tar­totta magát. A hőmérséklet, főleg a hó utolsó hetében, az évszakhoz képest 5—10 C fok­kal alacsonyabb volt Novem­berben is sok volt a napsüté­ses órák száma: csak 3 napon nem sütött ki a nap. A túl korai fagyok decem­berben az első héten is foly­tatódtak. amikor az éjszakai és hajnali fagyok a 10 C fo­kot is meghaladták, a nappali órák alatt is • fcfc .alatt ma­radt a hőmérséklet A decem­beri «gára« napok száma 20. míg a csapadékosoké 11 volt Tíz volt, amikor a ta­lajt Összefüggően takarta hó. sajnos vékony rétegben. A napsütéses őrék száma ellen decemberben sem lehetett Da­nám A decembert laapadékun k Jó megosztásban, s főleg hó formában az 1973. évi hónapos maximumát: 80 mm-t eredmé­nyezett 10 napon át fedte a talait összefüggő hótakaró. Ál­talában hidegebb volt műit decemberben szokott lenni. Mindezek után folytassuk az évi csapadék adataival és kap­csolatos összehasonlításokkal. A legnagyobb értékű, 80 mm-es decemberi csapadékon túl. a havi átlagon felüli volt még az áprilisi és júniusi, egy­formán 70 mm. soron követke­zett az immár havi átlagon aluli februári 54 mm, megkö­zelítően jó volt még a júliusi 48 mm. aztán októberben a 38 mm, a novemberi 33 mm. a januári 28 mm. a szeptemberi 19 mm már csak egyharmada az átlagnak. A többi hónap (márciusi 14 mm. augusztusi 5 mm és végül a legkisebb má- iitei 4 mm) már csak töredék eredményt hozott. Az évi összcsapadék 462 mm-t tett csak ki. mely az elő­ző 10 év 677 mm átlagához képest — 215 mm lemaradást mutat, illetve 32 százalékkal kevesebbet tesz ki. Az előző 10 év alatti adatokat vizsgálva kitűnik, hogy az 1971. évet kivéve — amikor csak 415 mm volt a csapadék 4- a töb­bi valamennyi év kedvezőbb eredményt mutat az 1973. évi­nél. 272 száraz nap volt az el­múlt évben és a 402 mm csa­padék 93 nap alatt hullott, en­nél kevesebb csapadékos nap az előző 10 éven belül csak 1971-ben volt. A száraz na­pokkal (29) az augusztus ve­zet. míg áprilisban esett leg­több napon át eső (15) — ami­kor 70 mm-t mértek. Végül zárjuk az 1973. évi beszámolónkat azzal, hogy: bár több jót jegyezhettünk vol­na fel — a sok évtized óta nálunk sem tapasztalt — rend­kívül aszályos esztendőnkről! (V) Á Magyar Vöröskereszt or­szágos elnöksége még a múlt év őszén megtárgyalta a né­pességpolitikára vonatkozó kormányhatározatból adódó feladatokat és állást foglalt az intézkedések végrehajtásának hatékony, sokoldalú támogatá­sa mellett Dr. Vidosfalvy Magda, a Vöröskereszt főtit­kárhelyettese tájékoztatta az MTI munkatársát arróL mit tettek eddig és mik a további tervek. — mindenekelőtt a felvilágosításban, az egészség- ügyi nevelőmunkában. a köz­vélemény helyes irányú for­málásában. *— A Vöröskereszt-szerveze­tek tevékenysége — mondotta a főtitkárhelyettes —. a több gyermekes család társadalmi megbecsülésének fokozását hi­vatott szolgálná. Részt veszünk a tanulóifjúság családi életre neveléséből. Lehetőségeinkhez mértein jiozzájárulunk ahhoz, hogy minden fiatal nő és fér­fi megfelelő ismeretekkel, egészségügyi és- gyermekgon­dozási, nevelési kultúrával rendelkezzék, mire családot alapít. Ehhez nyújtanak segít­séget az 1974-ben megjelenő különféle kiadványaink is: kézikönyvek, tankönyvek, az aktivistaképzés .témái, az isme- re tterjesztő anyagok, ilyen pél­dául az ..Anyák iskolája” című könyv I—II—III. kötete, ame­lyek a terhes nő. a családter­vezés. a terhesgondozás. vala­mint a kissyermekgomdozás (3 éves korig) témakörét dolgoz­zák fel. Mintegy 50—50 ezer példányban készül a tanfolya­mok hallgatói részére. A kö­zépiskolás lányoknak és fiúk- tíak szól a „Nagylányuk isko­Azon igazán nem lepődtem meg, hogy a szombat esti műsor jóravaló szobafestő kisiparosa ólomkristály serlegből iszogat, háza népével együtt, — ha egy­szer nem futotta másra! Meg aztán miből igyanak szegé­nyek? Talán a Berzsenyi ver­sében emlegetett bükkfalzupá­ból? Ha egy kisiparos valamit is ad magára, nem adja alább ólomkristálynál, arany evőesz­közre egyelőre úgysem jutott még szegénynek. Tehát, hagyjuk csak ezt a serleget. Ámde hol lakik ez a derék kisiparos? Azt rögtön megtudjuk, hogy irtó rendes ember, miniszterekhez, művé­szekhez, egyetemi tanárokhoz bejáratos, s a tanács erkölcsi kötelességének tartja, hogy születésnapján elküldje hiva­talnokát a hivatalos elismerő oklevéllel. Ha fikarcnyi mali- cia lenne bennünk, azt kelle­ne kérdeznünk, hogy ezek a. miniszterek, művészek, egye­temi tanárok (mármint Gyár­fás Miklós darabjában) meg se próbáltak soha egy szövet­kezettel dolgoztatni? Vagy mit csináltak akkor, amikor a de­rék szobafestő kisiparosnak nem volt iparengedélye, arról nem is beszélve, hogy mit csi­nál t annak idején maga a de­rék mester? De hagyjuk ezt. Engem jobban érdekel, hogy a tanács szorgalmas hivatal­noka, aki oly buzgón viszi az elismerő okleveleket, csöppet sem csodálkozik, hogy ez a jó- ravaló mester fejedelmi körül­mények között lakik. Nem az ólomkristály serleggel van baj (nincs neki más), hanem ez­zel a feltehetően a főváros Iája” és i.A családi élet is-' kólája” című kiadvány. Ezek­ből 25—25 ezer készül. Az Egészségügyi Minisztérium ki­adásában. és a Vöröskereszt gondozásában már megjelent „Az én gyermekem, kívánt gyermek” című könyvecske, amely a családvédelmi tanács­adóknál. az anyakönywezetűk- nél szerezhető meg. •— Ismeretes, hogy igen fon­tos szerepet töltenek be a tá­voli tanyákon élő. gyermeket váró nők látogatásában, a ne­kik szóló tanácsadásban a Vé­dőnők. Az ő munkájukat köny- nyíti. segíti a ..Levél a tanyasi anyáknak” című, módszertani jellegű kiadvány, amely 30 ‘ezer példányban lát naovilá- got. szintén ez évben. Ugyan­csak még az idén megkezdődik a bölcsődés gyerekek szülei számára a szervezett tanács­adás. szülő értekezlet kereté­ben. Az üzemi Vöröskereszt­szervezetek megkülönböztetett figyelemmel kísérik a leendő anyáit munkahelyi foglalkozta­tását. életmódját, testedzését, higiénéjét. A korábbinál job­ban törődnek aktivistáink a gyermekgondozási segélyt igénybe vevő anyákkal. Kez­deményezik majd a munkahe- . Jyi vezetéssel közösen a kis­mamák időnkénti összehívását. — Idei munkatervünkben helyet kapott családvédelmi aktivisták képzése is. Gondos­kodunk arróL hogy a már jól bevált, hagyományos tanfolya­mok programjában megfelelő súllyal szerepeljenek a népese­déspolitikai határozattal kap­csolatos tudnivalók — fejezte be nyilatkozatát & főtitkár- helyettefc központjában álló hatalmad parkkal, amit a tanácsnak eszébe se jut bérházak céljára igénybe venni. Vadaskertje nincs, gondoltam közben aggo­dalmasan, a madarak viszont neki fütyülnek, neki, ennek az igazán jóravaló szobafestőnc':, meg is érdemli, legalább eny- nyi elégtétele legyen, ha már soha nem fogja megtudni, hogyan kefült egy tv-komé- diába. Persze lehet, hogy a szerző ironikusan kezeli ezt a sze­rénynek alig nevezhető m.a- gánparkot, azt akarja meg­mutatni, hogy egyes magán­kisiparosok túl sokat keres­nek, nemcsak ólomkristály ser­legre jut nekik. Ha ez volt <* célja, gondosan leplezi, a da­rab egyébként egészen másról szól. Nehé? lenne megmonda­ni, hogy miről, de egészen másról. Tehát marad a pari:, igaz, hogy vadaskert nélkül, s marad az örökéletű (ez is jelkép lenne?) magánkisipa­ros. azzal a megnyugtató tu­dattal, hogy minden madár neki fütyül. Bezzeg az állami épitővállai lat embere csak dadog a való­ságos riportban, mert nem tudja .(nem is lehet) megma­gyarázni, hogy a bérházi kony­haajtó kinyílása miért rete­szeli el tökéletesen a WC aj­taját. Talán mag kellene kér­dezni a derék szobafestő kis­iparost, művészek, egyetemi tanárok barátját, hogy mit le­hetne csinálni. Jó pénzért biz­tosan kitalálna valamit. Addig pedig érjük be any- nyival. hogy baj van a realiz­mussal. Mert Gyárfás komé­diájának (de miért komédia?) szobafestője nem példáz sem­mit, s ezt a semmit egy olyan irreális környezetben teszi, hogy akkor se hinnénk neki, ■ ha mondana valamit, Cs, Mai tv-ajánlatunk i 20.00: Bűn és bűnhődés Magyarul beszélő szovjet film I. részének vetítése. (A második részt pénteken 20.00- kor láthatjuk.) F. M. Doszto­jevszkij regénye 1866-ban je­lent meg először magyarul, s azóta 1 megszámlálhatatlan ki­adást ért meg. Szinte nincs a világon olyan ország, ahol ne adták volna ki a nagy orosz klasszikus e kétségtelenül leg­híresebb. s az író életművé­ben az első nagy regénynek számító művét. Raszkolnyikov története igen sokszor került celluloid szalag­ra. Már az 1910-es években filmet forgattak a regényből Oroszországban, s Magyaror­szágon is megfilmesítették 1916-ban. Raszkolnyikov cím­mel. Franciaországban — a többi között — 1935-ben és í956-ban készült film a re­gényből, Indiában pedig — Radzs Kapurral a főszerepben — 1957-ben, s még sorolhat­nánk tucatszám a változato­kat. Dosztojevszkij minden műfajra hatott; csak példa­ként említjük, hogy 1969-ben Petrovics Emil operát kom­ponált a Bűn és bűnhődésből. Ezúttal az 1970-ben, Lev Kulidzsanov rendező és Nyi- kolaj Figurovszkij forgató- könyve alapján készült válto­zatot láthatják a nézők, a fő­szerepben Georgij Taratorkin- nal (magyar hangja Fülöp Zsigmond). a többi szerepék­ben pedig Irmokentydj Szmok- tunovszkijt (Kautzky József). Tatjana Bedovát (Detre Anna­mária) és Jefim Kopellaat .QSbdbr Tibor) láthatjuk, m A Vöröskereszt sokoldalúan segíti a népesedéspolitikai intézkedések végrehajtását Az országos elnökség határozata a megvalósulás útján

Next

/
Oldalképek
Tartalom