Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1924-1925.

1925. október 10.

57 relmét, hogy Ókécske állandó káplántartó helynek nyilváníttas­sák. Határozatát azzal indokolja, hogy az ókécskei gyülekezetet az ó- és ujkécskei hívek alkotják, kiknek lélekszáma 2621. Ezek­nek körülbelül egyharmad része a községtől 3—20 km.-nyire esö tanyákon lakik, a tanköteleseknek körülbelül egyharmad része, tehát mintegy 100 gyermek, részint az ujkécskei, részint a tá­voli tanyai elemi iskolákba jár, a továbbtanulók pedig az uj­kécskei állami polgári fiu- és leányiskolákba és iparostanonc­iskolákba járnak. Ezeknek vallástanítását és nevelését maga a lelkész az ottani tanítók segítségével sem tudja ellátni, mert azok erejét és idejét az egyházban folyó élettel teljes gyülekezeti munka veszi igénybe. Az egyházkerületi közgyűlés a felhozott indokokat beigazoltnak látván s a kérelmező egyháznak és lelkész­nek, akik a beállítandó segédlelkésznek a mostani gazda­sági nehézségek ellenére is teljes ellátást hajlandók bizto­sítani, a hitélet emelése érdekében tett áldozatát honorálni óhajtván, az egyházmegye véleményezését magáévá teszi s a kérelmet azzal a kéréssel terjeszti fel az egyetemes kon­venthez, hogy Ókécske állandó káplántartó helynek nyil­váníttassák és segédlelkésze részére a segédlelkészi fizetés­kiegészítés utalványoztassék. 47. A fóti lelkész azzal a kéréssel járul az egyetemes kon­vent élé, hogy Fót a mogyoródi leányegyház elláthatása végett állandó káplántartó helynek nyilváníttassák és a nevezett leány­egyházat adminisztráló segédlelkész részére a segédlelkészi fize­téskiegészítés utalványoztassék. Kérelmét indokolja a mogyoródi hívek lelki életének súlyos nehézségeivel, amelyek szükségessé teszik egy munkásnak állandó tevékenységét és a híveknek azzal az áldozatkészségével, mellyel a segédlelkésznek biztosítják 18 hold föld haszonélvezetét és az egyházi adóból annyi búza fizeté­sét, amennyi évi kenyerére elegendő. Mivel a kérelmet az egyházmegyei közgyűlés csak az esperesnek közbejött betegsége miatt nem tárgyalta s tár­gyalás esetén az melegen támogatta volna és mivel a he­lyettesesperes a kérelemnek jogos és méltányos voltát két­ségtelenül igazolja, a kerületi közgyűlés a kérelmet párto­lólag terjeszti az egyetemes konvent elé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom