Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 120-144. szám)

1937-06-11 / 129. szám

gyökeres rendet teremtsenek a pia­cokon ... De nézzük az árakat... A megy­gyet minőség szerint 28, 26, 16, 14 fillérjével, a cseresznyét, a beifőzni­valófc 50—40, a gyengébb minőségűt 24, 20, 16, 10 fillérjével, a ribizkét 22, az epret 36, a köszmétét, a be­főznivalót 40—30, a gyengébbet 28— 30 fillérjével mérik literenként. Haldokolva szállítottak a kórházba egy asszonyt, aki kirisbogarat evett babonából Szilágyi Józsefné 55 éves orosi asszonyt életveszélyes állapotban hozták be tegnap délután a nyíregy­házi kórházba. Először azt hitték, hogy valami ismeretlen méreggel megmérgezte magát és csak amikor eszméletét visszanyerte, derült ki betegségének szokatlan körülménye. Szilágyi Józsefné már régi idő óta betegeskedett. Orvoshoz azonban nem ment, mert csak a babonában hitt. Az egyik ismerősének ajánla­tára holdvilág mellett kőrisbogarat evett, ami biztos szer a gyógyulásra. A sö­tét babonára azonban Szilágyrné ala­posan ráfizetett, mert állapota élet­veszélyes és felgyógyulásához alig van remény. A tiszadobi hősi emlék­művet junius 20-án avatja tel Józseí íőherceg Egy óra alatt letárgyalta a kisgyűlés a tárgy­sorozat 130 pontját A vármegye törvényhatóságának kisgyülése szerdán délelőtt 10 óra­kor ülést tartott dr. Borbély Sándor alispán elnöklete mellett. A kisgyű­lés tárgysorozatán 130 pont szere­pelt, amit minden hozzászólás nél­kül, az alispáni javaslatnak megfe­lelően fogadtak el. A kisgyülésen bemutatták számos község módosí­tott fogyasztási adószabályrendele­tét és számos kisebb jelentőségű határozatát. Jóváhagyták a furott ku­tak létesítésére vonatkozó határoza­tokat, amely szerint tíz községben 14 uj kutat létesítenek. A kisgyűlés egy órán belül véget ért. A Kálvineum polgári leányiskolájának rajz és kézimunkakiálii tása és tanévzáró ünnepe A Kálvineum polgári leányiskolá­jának rajz- és kézimunkakiállítása 10. és 11-én, csütörtökön és pénte­ken egész napon át nyitva lesz az érdeklődő nagyközönség számára az iskola új épületének rajztermében. Bejárat a Búza-utcai kapun. Belépti­díj nincs és mindenkit szívesen lát az igazgatóság. Pénteken, 11-én délután 5 órakor lesz a polgári leányiskolának és to­vábbképző tanfolyamnak évzáró ün­nepélye az intézet udvarán. Itt fog Dobai Sándorné igazgatónő beszá­molni az elmúlt tanév eseményeiről és kosztja a kiváló tanulók díjait. Erre az ünnepélyre is szívesen lát és meghív minden érdeklődőt az igazgatóság. Séta a nyíregyházi gyümölcspiacon Itt vagyunk a nyíregyházi piac forgatagában. Nem túlozzuk a moz­gásnak ilyen intenzív megjelölését, mert valóban nagy a nyíregyházi piac élénksége. Valóságos cseresz­nye- és meggydombok piroslanak minderuhol és egy-egy ilyen csábít­gató gyümölcskúpot a gazdasszo­nyok csapata vesz körül... — Már féltünk, hogy az idén nem juthatunk meggy- és cseresnye­befőtthöz, — mondja egy fiatala9Z­szony — pedig ez nagy csapás lett volna a háztartásra. A cseresznyét, meggyet mindenki kedveli a téli hó­napokban. — Féltünk a rossz termésről szóló híresztelésektől. Azt mondották, hogy Szabolcsban nem maradt meg csak a termés húsz százaléka. És íme, milyen gazdag most a gyü­mölcspiac. — És az árak? Talán behozott gyümölcs van itt előttünk, távoli, jó konjunktúrájú vidékek bő termésé­ből jutott a nyíregyháziaknak ... — Az árak nem ezt mutatják. Leg­feljebb az ellen lehet panaszunk, hogy Nyíregyházán még ma is liter­re mérnek és nem kilóra. A literes méréssel a termelő jól jár ugyan, de annál rosszabbul a fogyasztó. Itt volna az ideje, hogy ezen a téren is Június 20-án nagyszabású ünnep­ség keretében avatják fel a tisza­dobi hősi emlékművet József főher­ceg jelenlétében. A nagyszabású ün­nepség meghívóját mo9t bocsátotta ki a szoborbizottság. Az ünnepséget 9 órakor a felekezetek templomai­ban istentisztelet vezeti be. Fél 11 órakor érkezik a községbe József fő­herceg, akit a község határában ünnepélye­sen fogadnak. A szoborleleplezési ünnepség 11 órakor kezdődik az alábbi műsorral: 1. Himnusz, énekli a közönség. 2. Gróf Andrássy Sándor őnagy­Egy idő óta ellenőrizhetetlen hírek keltek szárnyra a nyíregyházi laká­sok átvizsgálásáról. A városban va­lamennyi lakóházban megjelennek az adóhivatal küldöttei, pontosan átvizsgálják az épület anyagát, meg­állapítják a helyiségek számát, mé­reteit, alaposan szemügyre vesznek mindent és megbecsülik, hogy a megvizsgált lakásért Nyíregyházán mit lehetne kapni, ha a benne lakó tulajdonos lakbért fizetne stb. Ezek a házszemlék különböző és sokszor igen merész, sőt — mond­juk meg, ahogy van — izgalmat keltő kommentárokra adtak alkal­mat. Ezekkel a kellemetlen követ­keztetésekkel a Háztulajdonosok Egyesületében is foglalkoztak és nem kis aggodalommal tárgyalták, hogy itt most az amúgy is terhes iházadó alaposabb „kimunkálásáról" van sző. A háztulajdonosok — mon­dották — most bizonyos engedmé­nyeket kapnak a pénzügyminiszter­től az adópótlékból, de most attól tartanak, hogy amit a réven nyer­nek, elvesztik a vámon. Vagyis méltósága megnyitó beszéde. 3. ö királyi fensége szoborleleple­zési beszéde. 4. Községi főjegyző a község ne­vében átveszi a szobrot. 5. Énekel a tiszadobi ref. énekkar. 6. Koszorúk elhelyezése rövid jel­mondat kíséretében. 7. Szózat, énekli a közönség. Fél 1-kor a kastély parkjában fel­állított díszsátorban közebéd lesz. Azokat, akik az ünnepségen való részvételüket a község elöljáróságá­nál június 15-ig bejelentik, kocsi várja az állomáson. Ugyancsak ad­dig kell bejelenteni a közebéden való részvételt is. egyik oldalról némi kedvezményt élveznek, a másik oldalon ezt több­szörösen felülifizetik. Az ügyet éppen a téves és káros következtetések megjelölése érde­kében említjük meg. Illetékes he­lyen kijelentették érdeklődésünkre, hogy a lakóházak alapos felülvizsgá­lásának semmiféle lakbéremelési, il­letve adóemelési célzata nincs. Csu­pán arról van szó, hogy a városnak pontos katasztere legyen a lakások­ról, mert ma az eddigi bejelentések nem adnak hű képet a lakóházakról, így nem mindegy, hogyha pl. itt is, ott is 3—3 szoba van és ezt a 3 szo­bát bejelentik. Meg kell vizsgálni, milyen szobákról, milyen nagy és miféle építésű helyiségekről van szó. Ha pl. az egyik helyen szép, nagy, parkettes és általában luxussal épített három szoba van, míg a má­sik helyen 3 kis férőhely, akkor a vagyoni kataszter pontossága, a jö­vedelmezőség alapjának igazságos számbavétele tekintetében itt óriási különbségéről van szó. A nyíregyházi háztulajdonosoknak az a felfogása, hogy az igazságosabb adóelosztás elve helyes, ennek csak örülnek, de megjegyzik, hogy mégis csak emelkedik majd sokak adója, amit aztán áthárítanak a lakókra, s így félő, hogy az új eljárásnak mégis csak a drágulás le9z a követ­kezménye. Szabolcsi jazdaiíjak érkeznek Nyíregyházára A nyíregyházi gazdák látogatását akarják visszaadni azok a csabai gazdaifjak, akik szombaton Nyír­egyháza megtekintésére ideérkeznek. Mintegy 30—40 gazdaifjat várnak Nyíregyházára. A csabai gazdák megtekintik a Jósa Múzeumot, a ho­mokkísérleti telepet és Nyíregyháza más érdekességeit. A vendégek fo­gadására minden előkészületet meg­tettek a városháza gazdasági intézői hivatalában. Még juniusban megnyílik Nagyítóiban a Tiszántúl egyik legszebb; uszodája Nagykállóban nagy az öröm, régi vágyuk ment teljesedésbe. Néhány napon belül készen áll az új uszodá­juk, amelyre joggal büszkék lehet­nek, mert ez lesz a Tiszántúl egyik legszebb uszodája, amelynek mére­ted versenyek lebonyolítására is al­kalmas. Az uszodát a Naigykálló­KÍ9kálló közötti úton létesítették, ott, ahol a régi Kálló híres mulató­helye, az Elyseum volt. Az uszodaépítéshez a község 15.000 pengő MABI-kölcsönt kapott s a többi költséget pedig maga a község teremtette elő. Az uszodát a közeli napokban ünnepélyes keretek között nyitják meg. Akntya vfrilisek alkonya Újból fisszeirják a kutyákat, akik nem jelentették be, kihágásért megbüntetik Tegnap járt le az .ebadóbejelentés határideje. Hogy mennyi Nyíregy­házán a nagykutya, a kiskutya, azt még ezideig nem lehet megállapí­tani, mert az adatokat nem dolgoz­ták fel. Az előző évben 3332 adóköteles kutyát tartottak nyilván, amiből a belterületre mindössze 817 esett. A kutyabejelentőlapok adatai­ból annyi azonban már megállapít­ható, hogy legtöbb a házőrző kutya. Erősen csökkent a kutyavirilisek­nek, a luxuskutyáknak a száma, ami után a legmagasabb összeget, 5 pen­gő adót kell fizetni. A házőrző ku­tyák adója a városban 2, a tanyá­kon 1 pengőben van .megállapítva. Az eibtulajdonosok saját érdekeik­ben cselekednek, ha kutyáikat a leg­sürgősebben bejelentik, mert a na­pokban az adóhivatal megbízottai házról házra fognak járni és ahol be­jelentetlen kutyát találnak, gazdájuk ellen megindítják a kihágási eljárást. jURRIilR S FILMSZÍNHÁZ • i TELEFON II. SZ. I Junius 10. Csütörtörtök REPRIZBEN | P flandriai kastély! EQGERTH MÁRTA porapás filmje * Ma, utolsó nap • Az olasz király bevonulása Budapestre f — — m Előadások: 5 7 és 9 órakor. • Miért vizsgálják át a nyíregyházi lakásokat Adótisztek készítik a nyíregyházi házkatasztert

Next

/
Oldalképek
Tartalom