Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 120-144. szám)

1937-06-01 / 120. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1937. junius 1. (Trianon 17.) v évfoJyara 120 (1258) gzár a Kedd YIRVIDEK HIRLAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. sz. ^ DHI ITII/AI MA^IIAE? & Postatakaréki csekkszám: 47.139. Telefonszám: 77. r ULI I llVHI INHr I LMr Előfizetés: Egy hónapra 2.58, negyedévre 7.50 P. Köztisztviselőknek 28 százalék engedmény. MTMimWWMffilWmglMI**lHl HWM—I—III Magyarország külpolitikája iNe<mcsak a szorosan vett politi­kai élet, hanem az egész közvéle­mény is nagy jelentőséget tulajdonít a parlament egyik utóbbi ülésén el­hangzott külügyminiszteri expozé­inak. Ez a beszéd olyan széles me­derben tárta fel mindazokat a kül­politikai problémáikat, amelyek Ma­gyarország sorsával összefüggnek, hogy valóban tiszta képet nyerhet­tünk arról, milyen súllyal esünk latba ma Európában. Amikor Kánya külügyminiszter parlamenti expozéjával foglalko­zunk, pontosan ragaszkodva az ő irányelveihez, adódik, hogy szom­szédaink helyzetéről is beszéljünk. A kisantant államszövetség tagadhatat­lanul erőt én yez ők ént áll fenn ma is, tehát önámító magyar politika vol­na az, ha bizonyos mutatkozó tüne­teket tekintve, elfogadnánk azt a beállítást, amely szerint ez az állam­szövetség bomlásnak indult. Biz-o­fiyos azonban, hogy a kisantant ma már nem az a hatalmi tényező, ami­vé nőni akart. Emlékezzünk arra, hogy néhány évvel ezelőtt nagyha­talmi súlyról ábrándozott s amikor ezek a magasratörő célok megméret­tek, kiderült, hogy hiába hivatkoz­nak 45 milliónyi lakosságra s bizo­nyos felfokozott erőforrásokra, nem tudták megvalósítani törekvésüket. A terv megihiusult, mert bár kitár­tainak a mai napig is a Magyarország elleni egységes fellépésben, de amint riem rólunk van sző csupán, össze­ütközésbe jutnak egymással. Erős ellentétek választják el például Csehszlovákiát Jugoszláviától a Né­metország felé kialakuló viszony te­kintetében. De ugyanez a taszító erő mutatkozik közöttük a csehszlovák —szovjet politikai barátság miatt is. A vágyott új statutumok nem tud­ták tehát létrehozni se politikai, se gazdasági, se katonai együttműkö­dés tekintetében. A prágai iránytól legjobban eltávolodott Jugoszlávia, amely tudvalevően még a diplomá­ciai viszonyt sem állította helyre Szovj-etoroszoTSzággal. Elleniben lét­Tahozta a bolgár barátsági szerző­dést, nemrégiben pedig Olaszország­gal kötött egyezményt s megállapít­ható módon javult a viszony a ma­gyar—jugoszláv relációban is. Aki nem ringatja magát illúziók­ban és a realitások talaján mozog, meg kell elégednie azzal, hogy be­csületes kompromisszumokkal sike­rül Magyarország és a szomszédálla­mok között normális kapcsolatokat létrehozni. Ennek mi őszinte, min­den hátsó gondolat nélküli szorgal­mazói vagyunk, de természetesen az egyenjogúság alapján, aimikoir Ma­gyarország nem kénytelen csupán aprobálással ellátni olyan megálla­podásokat, amelyeknél az ő vélemé­nyét komoly mérlegelés tárgyává nem tették. Magas lóra nem ülhe­II Deutschland cirkáló bombázása miatt feszültté vált a helyzet Ismeretes, hogy a spanyol vörö­sök repülőgépei a Deutschland nevü német ellenőrző cirkálóra bombákat dobtak le s nemcsak a hajó sérült meg súlyosan, hanem több tengerész is életét vesztette. A spanyol vörö­sök eljárásának hire nagy feltűnést és érthető izgalmat váltott ki egész Európában. A helyzet rendkívül ké­nyes. Az angol lapok egyelőre tartóz­kodnak a vélemény nyilvánítástól, mind amellett felhívják a figyelmet arra, hogy ez az eset is nagyon ha­sonlít az olasz hajók ellen intézett támadásokhoz. Kiemelik az angol la­pok azt a tényt, hogy a Deutschland ütegei nem viszonozták a tüzelést és hogy a legénység a hajó tetején, annak teljesen védteten részént állt. Párisban élénk aggodalommal ki­sérik a fejleményeket s azt találgat­ják, hogy a német kormány milyen választ ad a spanyol vörösök eljá­rására. A Journal szerint remény van arra, hogy a német kormány mérsékletet fog tanúsítani és bár nagy sérelem érte Németországot, meg fogja őrizni, nyugalmát és hi­dfgvérét. A jobboldali lapok szerint a va­lenciai kormány eljárása egészen természetesen fogható fel. A valen ciai kormánynak már amúgy sincs semmi veszíteni valója. Kétségbe­esésében olyan lépísre ragadtatja el magát, amelynek az lehetne a kö­vetkezménye, hogy egész EurópB lányba borul. Ez pedig teljesen megegyezik a szovjet szándékaival. A szovjet egyébként is újból meg­kezdte a fegyverszállítást a spanyol vörösök részére. Junius 1 én 3 fegy­verrel és lőszerrel megrakott hajó indul útnak az egyik Fekete tengeri kikötőből Spanyolország felé. A Matin római jelentése szerint az olasz fővá osban lehetségesnek tartják, hogy Olaszország és Német­ország közösen felei a vörösök tá­madására 8 elhatározásuk az, hogy állampolgáraik életét és hadihajóik épségét minden erővel megvédik. Olaszország a spanyol ügyben a legkifogástalanabbul viselkedett mind­eddig, ez azonban nem jelenti azt, hogy védtelenül kiszolgáltassa állam­polgárait a vörösök kénye kedvének. A német lapok mai száma gyász keretben jelentek meg s élesen bí­rálja az eseményeket. A Völkischer Beobachter szerint a londoni tanácskozások ajtaján ma német és olasz halottak kopogtatnak. A Montagsblatt szerint a német kormány erélyes megtorlással vála­szol e Deutschland cirkáló megtá­madására. Ma reggel német hajók bombázták Almeria kikötőjét A német kormány ma reggel hi­vatalos nyilatkozatot adott ki a Deutschland cirkáló bombázásáról. A nyilatkozat szerint Mail orca kikö­tőjében tartózkodtak azok az angol­olasz és német hadihajók, amelyek az ellenőrzést gyakorolták. A vörö­sök a kikötőben horgonyzó olasz hajókra bomlbát dobtak, majd arra kényszeríttették a német hadihajót, hogy hagyja el a kikötőt. A Deutsch­land cirkáló el is hagyta Mallorca kikötőjét s más kikötőbe ment át, ahol a vörös repülőgépek egészen alacsonyra ereszkedve, bombákat dobtak a német hajóra. A bombá­zásnak 20 halottja és 26 súlyos se­besültje van. | A Deutschland cirkáló befutott Gibraltár kikötőjébe, hogy a sebe­sülteket kórházban helyezhessék el. Hitler Berlinbe utazott Hitler kancellár tegnap repülőgé­pen Berlinbe érkezett s tegnap egész délután és a késő esti órákban is minisztertanács volt a megtorlások módjának megállapítása érdekében. Barcelonai jelentés szerint a spa­nyol vizeken egy idegen hajó jelent meg két torpedóromboló kíséreté­ben. A hajóról torpedókat lőttek több spanyol hajóra. íNémetországiban nagy felháboro­dással tárgyalják a Deutsctilaind el­tünk s nem is jó soha lekicsinylő álláspontok alapján véleményeket kialakítani, de az utóbbi évek gon­dos mérlegelése és helyes külpoliti­kai irányvezetés után eljutottunk oda, hogy külügyminiszterünk bát­ran tehette meg a Hájban azt a nyi­latkozatát, hogy Magyarország kül­politikai helyzete az utóbbi években javulást mutat. Ez nem azt jelenti, hogy minden eshetőség ellen bizto­sítva vagyunk, de tény, hogy a kis­antant egyeduralmának megtörése a Duna-medencében megjavította a népeknek egymáshoz való közele­dési esélyeit. iMaifívarország a tárgyalási hajlan­dóság legvégső határáig elment s tulajdonképpen még feltételeiket sem állítottunk a tárgyalófelekkel szem­ben, csupán azt követeljük, hogy azokat a kötelezettségeket, amelye­ket a kisantant szerződésileg vállalt, azokat tartsa is be. leni merényletet. A felháborodás óráról órára nő. Hogy mit tesz Né­metország, még nem tudni. Blomberg Rámában tárgyal Bécsi jelentés szerint Blomberg tábornok ma reggel Rómába utazott, hogy Mussolinival tanácskozzék. •Nagy meglepetések érhetik a vilá­got rövidesen'. Gibraltárból jelentik: Ma reggel több német hadihajó jelent meg Al­meria kikötőváros előtt s bomibázta a várost. A valen ciai kormány az esetről jelentést tett a Népszövet­ségnek s a Népszövetség sürgős ösz­szehívását kérte. Spanyol jelentés szerint 5 német •haijó vett részt a város bombázásá­ban. Az ainyagi kár igen nagy, a ha­lottak száma is nagy. Rómából jelentik: Egész Olasz­országban nagy felháborodással tár­gyalják a Deutschland német cir­káló elileni merénylet ügyét. A fél­hivatalos Messagero azt írja, hogy az olasz nép osztozik a német nép sérelmében. A helyzet egyre kriti­kusabb. Genfből jelentik: Hivatalosan még nem erősítették meg, hogy német hajóik lőtték volna Almer.iát. Való­színűnek tartják azonban azt, hogy nem a várost, hanem a megerősített kikötőt lőtték. Az aingol admiralitás arról értesí­tette az olasz tengernagyi hivatalt, (hogy Almeriát csakugyan bombáz­ták a német hajók. Berlinből jelentik: Ma reggel hiva­talos közleményt adott ki a német kormány arról, hogy a Deutschland cirkáló bombázásának megtorlása­képpen több német hajó bombázta Almeria kikötőjét s miután a ki­kötő épületeit összelőtte és a vörös ütegeket elhallgattatta, abbahagyta a bombázást. Hünka támadása a csehek ellen Most van az úgynevezett pitts­burgi szerződés aláírásának 20-ik év­fordulója. Ebből az ailkallomból Hilinka páter a Sloyakban vezércikk­ben foglalkozott a szerződéssel s reámutatott arra, hogy a csehek a szlovákoknak autonómiát és szabad nyelvhasználatot Ígértek. Keserűen állapítja meg, hogy a csehek az Ígé­retüket nem váltották be, sőt Massa­irik egy ízben olyan nyilatkozatot is tett, hogy a pittsburgi szerződés megtartása nem kötelező. Kijelenti H'linka, hogy a tót néppárt mind­addig nem nyugszik, míg jogait ki nem vívja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom