Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 67-139. szám)

1917-04-01 / 67. szám

Nyíregyháza, 1917. április 1.* Vasárnap XXXVIII. évfolyam * 67. szám. Előfizetés: Egész évre 18 K, félévre ... 9 K, negyedévre 4.50 K. Egyes szám 6 f. Tanítóknak félévre 6 korona. POLITIKAI NAPILAP A Szabolcsvármegyei Községi Jegyzők és a Szabolcsvármegyei Tanítóegyesület hivatalos közlönye. I Szerkesztőség és Kiadóhivatal: SZÉCHENYI-ŰT 9. SZÁM. TELEFON SZÁM 139. POSTACHEQUE ] Kéziratokat nem adunk vissza. Ujabb 90o000 ionná elsillyesztése Elpusztult egij angol segédcirkáló Budapest, március 31. (Saját tudósítónktól.) Berlinből táviratozzák, hogy a Wolt-ügynökség közli: Beérkezett buvárhajóink jelentései szerint a német, magyar és osztrák haclerö tengeralatjáréi a március havában már jelentett hajókon kívül 34 gőzöst, hét vitorlást és 14 halászhajót süly esitettek el, összesen 90.C00 tonnatartalommal. Elsülyesztettünk ezenkívül két ismeretlen nevü és tartalmú hajót és egy 8000 tonnás segédcirkálót. Ballin julius elejére békét jósol Budapest, március 31. (A Nyirvidék tudósítójától.) Berlinből táviratozzák : A hamburgi Kosmos hajózási vállalat tegnap rend­kívüli közgyűlést tartott, amelyen a vál­lalat vezérigazgatója, Ballin bejelentette, hogy a vállalat mérlegének elkészítésére julius l-ig haladékot kapott a kormány­tól. Reméli, hogy julius 1-én, már béke­viszonyok között terjesztheti be a mérleget. A franciák elérték a Hindenburg-vonalat Budapest, március 31. (A Nyirvidéh tudósítójától) A Havas-ügynökség jeleti: Csapataink elérték a Hindenburg vonalat és most már állandó érintkezésben vannak az el­lenséggel. A rossz időjárás azonban igen hatráltatja az offenzíva gyorsaságát. Hazahívják Kropatkin herceget Budapest, március 31. (A Nyirvidék tudósítójától.) Genfből táviratozzák, hogy az orosz forradalmi kormány sürgősen hazahivatta Kropotkin herceget, az ismert forradal­márt és szocialista tudóst, aki évek óta Angliában él száműzetésben. A herceg­nek a kormányzásban fontos tanácsadó szerepet szántak. Közcélokra fordítják a nagyhercegek jövedelmeit Budapest, március 31. (A Nyirvidék tudósítójától). Pétervárról jelentik, hogy az ideigle­nes kormány kimondotta, hogy a nagy­hercegek tulajdonát képező birtokokat nemzeti vagyonnak tekintik, amelynek jöve­delmét közcélokra fordítják. Czernin az orosz forradalomról és a békéről Budapest, március 31. (A Nyirvidék tudósítójától.) Bécsből táviratozzák, hogy a Frem­denblatt főszerkesztője beszélgetett Czer­nin gróf külügyminiszterrel. Czernin ki­jelentette, hogy az orosz forradalomból jóslásokba nem bocsátkozhatik, azonban kijelentheti, hogy ha az oroszok belátják a háéoru hiábavalóságát, a háború végé­hez közeledik. Majd-kijelentette a minisz­ter, hogy a békekonferenciára vonatko­zólag tett ajánlatát fenntartja és ha az ellenségben meg van a komoly szándék a békülékenységre, a tárgyalásoknak semmi sem állja útját Elkobozzák a Romanovok birtokait Budapest, március 31. (A Nyirvidék tudósítójától. Genfből táviratozzák, hogy az ideig­lenes kormány javaslatot tett aRomanov­család birtokainak elkobzására. A revali katonák és munkások a háború folytatásáért Budapest, március 31. (A Nyirvidék tudósítójától) Kopenhágából jelentik, hogy a revali munkásság és katonaság egyhangú hatá­rozatot hozott, amelyben igen erélyesen követelik a háború folytatását. Miniszterválság készül az orosz kabinetben Budapest, március 31. {A Nyirvidék tudósítójától.) Stockholmból jelentik, hogy az ideiglenes kormány több tagja a legköze­lebb lemond és helyükbe olyanok kerül­nek, akiknek különösen a munkásság­körében nagyobb be|olyásuk van. A magyar képviselőház az orosz önkény visszaállítása ellen Az ellenzéki pártok akciója Budapest, március 31. (A Nyirvidék tudósítójától.) Érdekes indítványt jegyeztek be ma a képviselőház inditványkönyvébe. Az indítvány a következőképen szól: Németországnak és a monarchiának nem az orosz nép, hanem az orosz abszolutizmus üzentek hadat. Ha ma még ellenséges viszony áll is fönn a két ország között, Magyarországnak nem sza­bad tűrnie, hogy az orosz nép kivívott szabadsága eltiportassék és a zsarnokság visszaállíttassák. Éppen azért jelentse ki a magyar képviselőház, hogy tiltakozik az ellen a föltevés ellen, amelyet ellensé­geink terjesztenek el, — mintha a magyar nép -- amely maga is szabadsága vé­delmében küzd immár harmadik esztendeje — valaha is segédkezet nyújtana az orosz abszolutizmus visszaállítására és az orosz nép szabadságának megsemmisítésére. Az indítványt az egész ellenzék aláirta. A képviselőház ülése A honvédelmi miniszter a föl mentésekről Budapest, március 31. (A Nyirvidék tudósítójától.) A képviselőház tegnapi ülésén Szász Károly elnökölt. Délután lélötkor áttértek az inter­pellációkra. Elsőnek Hódy Gyula interpellált az Operaház ügyeiről, amire Jankovich minisz­ter válaszolt. Utána Reök Iván interpellált arról, hogy az osztrákok a kataszteri felméré­seket egységesíteni ^karják. Teleszky pénzügy­miniszter válaszában kijelentette, hogy ő az egységesítést nem látja szükségesnek. Ezután Matta Árpád interpellált a fölmentésekről, Szurmay honvédelmi miniszter kijelentette, hogy a fölmentésekre, — az itthoni munka elvégzése végett — bizonyos határig szükség van. Ezután Szinyei-Merse Félix összeférhetetlenségi ügyében kisorsolták a zsűrit, majd Pallavicini őrgróf, Eszterházy Mihály gróf és Batthyányi Tivadar gróf terjesztették elő interpellációjukat. Ára 6 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom