Nyírvidék, 1886 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1886-01-03 / 1. szám

VII. évfolyam. 1. szrim. X.vire.oyháza, 1886. január 3. VEGYES TARTALMÚ HETI LAP. SZABOLCSMEGYE HIVATALOS LAPJA. A SZABOLCSMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. ]Vle«jelenili hetenkint egyszer- vasárnapon. '"E* Előfizetési feltételek : postán vagy helyben házhoz hordva: Egész évre 4 fi-t Félévre 2 » — _ ~ '•> " ' gadtatnak el Negyedévre 1 » 'Iájához (nagy - debreczeni - utcza 1551. szám) A községi jegyző és tanitó uraknak egész cvi'c iiitézendök. Az előfizetési pénzek, megrendelések s a lap szétküldése tárgyában leendő fölszólamlások Jóba Klelc kiadótulajdonos könyvnyom­A lap szellemi részét képező küldemények, a szerkesztő czime alatt kéretnek beküldetni. Bérmnntetlen levelek csak i.imertt, kezektől fo­csak két forint.. A kéziratok csak világos kívánatra s az illető költségéi- küldetnek vissza. Hirdetési dijak : Minden négyszer hasábzott petit-sor egyszeri közlése ö kr ; többszöri közlés esetében 4 ki­Kincstári bélyegdij fejében, minden egyes hirde­tés után 30 kr fizettetik. A nyílttéri közlemények dija soronkint 15 krajezár. Hirdetések elfogadtatnak lapunk rászére a kiadó hivatalban (uagy-<iebreczeni-utcza 1551. szim) : továbbá: Goldberger A. V. által Budapesteu. Haaseustein és Vogler irodájában Bécsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban is. Borii & Cotup által Hamburgban. Megyei hivatalos közlemények, 11,479. K. 1885." Szabolcsmegye alispánjától. latát a f. év novemberhó 8-án Ny.-Baktán tartott orszá­gos vásárban elvesztette. Kelt Nyíregyházán, 1885. deczember 24-én. Zoltán JUHOS, alispán. rk járási szolgabiráknak, Nyíregyháza város pol­gármesterének és községi eliiljáróknak. Udvarhelymegye alispánjának f. évi 11,938. szánni nyomozó levele tudomására juttatik. Kelt. Nyíregyházán, 1885. ileezeniber 24-én. Zoltán János, alispán. (Másolat.) Udvarhelymegye alispánjától. Sz. " 93 8/8 5. Valamennyi törvényhatóságnak. A maros vásárhelyi orsz. kórházban ápolt és magát Udvarhelymeg.ye Székely Ke­resztúri illetőségűnek állított Domokos Sándorné Lőrinczi Juczi illetősége, nevezett, község által megtagadtatván, az illetőség megállapithatása tekintetéből nevezett nő kihallgatása vált szükségessé, mi által van szerencsém hivatalosan felkérni, szíveskedjék nevezett Lőrinczi Juczit hatósága területén fe'kerestetni, és az eredményről en­gemet a lehető sürgősen értesíteni. Sz.-Udvarhely, 1885. deczember fi. Tárói- Antul, alispán. Szaholcsmcyye alispánjától. 11,371. K. 1885. A járási szolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Jász-Nagy-Kuu-Szolnokmegye alispáni hivatalának 23,348 számú nyomozó levele másolatban tudomás vétel esetleg jelentés tétel végett tudomására hozatik. Kelt Nyíregyházán, 1885. deczember 24-én. Zoltán János, alispán. (Másolat.) Jász-Nagy-Kuu-Szolnokmegye alispánja. 2»»«/ m. K. Tekintetes alispán űr! Értesülésem szerint. Sárkány Mihály műkertész és neje szül Nagy Mária mintegy '/á évvel előbb Budapestről valamely alföldi városba költözött. Van szerencsém ez okból megkeresni, miszerint nevezetteket hatósága területén nyomoztatni, s ott létök esetén e körülményről engem értesíteni szí­veskedjék. Szolnokon, 1S85. november 28-án. Ihjdu Sindor, alispán. 11, 269. K. 1885. alispánjaitól. tízabolcsmeyy* Körözés. Zámbori Pál keresi lakos a folyó ev novemberhó 5-éu 445. községi és 39,681 megyei sz. alatt egy tarka szőrű 9 éves, balszarvára csonka tehenéről kiállított jár­A ,,NYÍRVIDÉK* 4 TARCZÁJ A. Egy hazafias pás/tori felhívás. S/ebb és érdekesebb újévi tárczát árgusi szemek kel sem találhattunk volna, mint a tiezAntuli ev. ref. egyház-kerület nagy érJemh püspökének Révész Bálintnak, a legmrlegebb hazaszeretetre valló remek irályú alább olvasható felbivása, amelyet közelebb lelkésztársaihoz intézett, s amelyet, a szent czélra való tekintetből, egész terjedelmében közlünk. Tisztelt lelkésztársaimnak ! Az erdélyi közművelődési egyesület megküldötte hozzám tájékoztató iratát; ebből, ennek mihozzánk test testvérekhez szóló legmagasztosabb iránya és czélja tá­rul szemeim elé, beszél szmmhez, hogy e szív hango adjon, kiáltó szót ajkaimra, melyet az én összes lelkész táraim meghallván, megértvén: hallassanak és értesse­nek meg viszont híveikkel, tudatára ébresztvén őket an­nak, bogy mentésről van szó, mely megmentés munká­jához az ő erejük áldozatkészségük oly égető szük-égü, mint az édeeannyától eltévelyedett gyermek mellé egy az őt hazavezető nemtő keze. E fölhívásban nem csupán a nemes tűzben fölme­legedett kezdeményezők, hanem az idők szelleme szól hozzánk,, ki önismeretre, önbecsülésre, kevés és drága mieinkr<k megtartására buzdit, nemes eszközökkel való visszahódítására int és szorgol azokat illetőleg, kiket fajvérségi kötelékükből a rideg viszonyok, szomoritó ese 1 1,252. K. 1885. jSzaLolcsmeyye alispánjától. A járási szolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elül.janiinak. I'est-l'ilis Solt-Kiskunmegye alispáni hivatalának folyó évi 28,803 számú nyomozó levele másolatban oly felhívással tétetik közzé, hogy a körözés eredménye a járási szolgabírónak, onnan pedig az alispáni hivatalhoz lesz bejelentendő. Nyíregyházán, 1885. deczember 24-en. Zoltán János, alispán. (Másolat.) l'est-Pilis-Sol V-Kiskunmegye alispánjától. 28,803/eln. 85. sz. Valamennyi T. Törvényhatóságnak. A fővárosi rókus kórházban 1884. év második negyedében ápolás alatt volt Pityi Err.se és anyja Német Juczínak tassi illetősége megállapítható nem tévén, tartózkodási helye lenne kipuhatolandó. Vau szerencsém ennél fogva a Tekintetes Törvényhatóságot felkérni, miszerint neve­zett ápoltat és anyját hatósága területén köröztetni, s feltalálásuk esetén családi és illetőségi viszonyaikról kö­rülményesen kihallgattatni, s az eredményt velem minden esetben közölni szíveskedjék. Kelt, Budapesten, 1885. novemberhó 27-én. Földváry, alispán. Előfizetési felhívás Melyen tisztelt közönség! A jelen év beálltával a Vll-ik évfo­lyamba lép lapunk. Nem pirulva, de a szorgalom és kitartó munkásság eredményeként szerzett önérzettel nézhetünk vissza a lefolyt időszakra, s a mint eddig nem csüggedtünk, ugy most is bizva megyénk, városunk közönségének áldozat­készségében s pártolásában, igyekszünk meg­felelni kötelmeinknek. Lapunk iránya nem változik. Mint ed­dig, ugy azután is a csendes munkálkodás, mények kitéptek, s magukhoz ragadtak, mint lesiető hegyvizeket az alant hömpölygő hullámok. Őseink lelke e szellem. Pásztortársaim! kikéri, kö­veten tőlünk testvérektől vissza a testvéreket, e letéte­ményezett kincsünket, miket ránk bizott, mondván : »acíj számo: Sáfár a te sáfárságodról!« ruutisd meg, hol e fajuak, nyelvűek, e vérnek, ősi erényeknek featartására veled együtt kiküldött nemzedék? — a testedből való test, a véredből való vér; mert bús tudatában vagyok annak, hogy e kincseket jól meg nem becsültétek, őket lassan, de biztos emésztett prédnkul hagyván, kik ennél fogva idegen vért, más szokást, nyelvet vévén föl, öntu­datlan vértagadisba estenek, hogy öntudatos ellenhar­ezot folytassanak veletek ama siro > fölött, melyekben közös apáitok, nyugalma zavarva van. Igen Pásztortársaim! az oláhság Erdélyben az, mely magához tényleg ugyan nem hiv, nem erőtet, nem édesgethet, de mint egy láp mégis magához sülyesztette azon elemi részünket, mely rész Istenét hazáját, testvé­reit sok századokon át édes anyanyelvünkön tanulta nem­zőitől imádni, tisztelni, szeretni s mely beölelt rész ina — fájdalom! — Deeebalt s nem Árpádot nevezi, vallja hiszi ősének; pedig a keselyű nem nemzője a sólyomnak s nem nevezheá ősének azt, ki nem az övé. A megtartás sőt vissza Lódítás nagy, tartozó mun­kája vár reánk ennélfogva magyar testvérekre, hosy kézeufogva visszavezessük ezvu mi testvér-'.nket ős ha­zájuk, ős birtokuk szeretetébe, kik előtt már az ősapák erényei, szelleme, ismeretei elzárvák s idegen óltógalyak által félre termékenyitvék. a hírlapi tisztesség megőrzése lesz fő törek­vésünk, és minden pártoskodástól menten szolgáljuk azt a társadalmat, amelynek erejé­ből táplálkozunk. Mint a megye organuma, minden ren­deletet és fontosabb törvényt vagy reformot azonnal ismertetünk, hogy olvasóink hite­les forrásból: a megye hivatalos „Közlönyé­ből" nyerhessenek erről tudomást. Előfizetési árak: Vidékre vagy helyben házhoz hordva. Egész évre 4 frt Fél „ 2 „ Negyed „ 1 „ Községi tanitók fél árért kapják. Lapunkat még egyszer a n. érd. közön­ség pártfogásába ajánlottan maradtunk tisztelettel: a Nyirvidék szerkesztősége és kiadóhivatala. 1886. Az ősz Szilveszter eltemetett ismét egy esz­teudőt. Megjelenése, amint sok bánatot újított meg, úgy sok reményt is támasztott a hivők keblében; eljött, hogy figyelmeztessen a végre, eljött hogy a jövő boldogságnak reményében meg enyhítse a a múltnak keserveit, s elviselhetővé tegye a min­den napi kenyérért folytatott életküzdelmeket. Nagy halott egy-egy esztendő, hogy anyi so­kan meg siratják, mert. kevés azon boldogok száma, kik a szenvedett keservek mellett az átélt örömök­re is gondolni tudnának, kevés azon boldogok szá­ma, kiknek ne volnának fájó emlékeik; de kevés kétszerte kevés azok száma,, kik boldogan mond­hatják: „beteljesültek vágyaim a jövőtől már nincs mit kémem'". Tiszta magyarságunk mindig féltékeuy volt hazafi­ságára, s ennek hü megőrzését uópüu 1: tanítói, lelkipász­torainak kell köszönnie, mert hisz ők taniták enuek gyer­mekeit e haza nyelvén szólni, ennek földét, hol bölcsőik ringottauak — mint szent örökséget szerethetni. Legyenek most is szószólójuk ők ezen ügynek mely­ügy hazánk szent ügye: legyenek tényezők ugy szavuk hatalmával, mint az ó-korbeli özvegy filléreivel is; ser­kentvén és buzditíán a népet, e mi atyánkfiait, hogy kivetkődzött, tőlünk elzüllött testvéreinket az erdélyi ré szekben : magyar lelkészek, tanitók behelyezhetése, iskolák templomok s más — előttük ismeretieu — művelődési t szközök alkothatása által öntudatra ébreszteni segéljék; hogy őket ismét miénknek, testvéreinknek s nem ellen­ségeinknek nevezhetvén, a számadás munkáját mint hü sáfár mutathas-uk be őseink szelleme előtt, mondván: íme a nép melyet Te idegen oltárou áldozónak busán lát­tál, megtért apáinak oltárihoz, hogy engesztelő áldoza­tot mutasson fel hazája Istenének. Kérve-kérem ennél fogva Pásztortársaimat, — ál­taluk s utjokoii pedig magyar testvérhiveinket -- az Urnák nevében! keressék és ragadják meg a kínálkozó alkalmat arra, hogy az »erdélyi közművelődési egylete minél több alapító, pártoló stb. tagok számlálhasson közöttük, hogy elmondhassuk : Isten előtt miszerint.- az Ő általa hazánkul kimutatott e földön, a mi gondatlan­ságunk és szeretetlenségünk miatt egy is az ő kiosiuyei közül el nem veszett, sőt megtartatott az ő nevének is dicsőítésére. Atyafiságos tisztelettel: Révész Bálint, Mai számunkhoz a „Gazdasági Értesítő" meíléklapunk van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom