Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 123-145. szám)

1927-06-01 / 123. szám

Nyíregyháza, 19junius I, • Szerda XLVIII. évfolyam. 123. sssám r DEK. tl£ft««fóal fente fcfríyfetM sWe vMá&an; %y kén »"«0 p«ns&. M«gy»a!4wtt MO Afcpttrtte «jhó&A ELEK PCttt*r9»ul6: Dr. 51. SZABÓ LÁSZLÓ. PttM&ft i K. AííOOR. •teBqr&wftBtösé® ws fctaföhforta*: SZÉCHENYI-UT S. SZA/ift. Ta!«7'j« .'.mm 146. Po&íaciioqu® üúáaicatajuu &zuia, «u4uí>* ttfckuflh A szovjet londoni képviselete haladékot kér az elutazásra Londonból jelenti a Reuter­ügynökség. Rosengold orosz ügy" vivő levelet intézett Chamberlainé­hez, melyben engedélyt kér arra, hogy az Árkos, valamint a kereske­delmi képviseletet vezető tagjai a felszámolás végrehajtásáig Lon­donban maradhassanak. Amennyi­ben ezt az engedélyt nem kaphat­nák meg — irja a levél további részében — ugy a szovjetkormány utasítására haladéktalanul elvégzi a felszámolást, minden ebből szár­mazó kárért azonban az angol kor­mányt teszik felelőssé. Az amerikai nagykövet be­szédének hatása a párizsi sajtóban. Párisbót jelenti a Wolff ügynök­ség. Herrick amerikai nagykövet bolsevista ellenes beszédével a ma reggeli párisi lapok élénken foglal­koznak. A jobboldali lapok a leg­nagyobb helyesléssel kisérik Her­rick minden szavát. A Gaulois saj­nálkozásának ad kifejezést afelett, hogy Amerika egyik képviselőjének kell ilyen heves és világos szavakkai feltárni a bolsevizmus veszélyét. Gustave Herei azt irja, hogy Európát soha nem érte ilyen arcul­ütés, azért a gyávaságáért, melyet a bolsevizmussali szemben tanú­sít. (MTI.) Klotild főhercegnő állapota változatlanul súlyos Alcsuthról jelentik: Klotild fő­hercegnő állapota változatlanul súlyos. Tüdőgyulladás van kialaku­lóban. Auguszta főhercegasszony két leányával, Zsófia és Magdoln a főhercegnőkkel ma délután ismét Alcsuthra utaznak. József főher­ceg állandóan ott tartózkodik nagy­beteg édesanyja betegágyánál. Budapesten megszűnik a záróra. Budapesti Értesítő: A Mai Nap értesülése szerint holnap, vagy leg­később holnapután jelenik meg a belügyminiszternek az a rendelete, amely a záróra felfüggesztéséről szól. A rendelet megjelenése után Budapesten mintegy 80 kávéház lesz nyitva éjjel-nappal. Az időjárás. A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban a hőmérséklet elérte normális mértékét. Az idő tulnyo­mólag derült és száraz volt. Idő­prognozis: Meleg idő várható, he­lyenként zivataros esővel. A képviselőház mai ülése. A képviselőház mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Zsitvay Tibor elnök. Bemutatta a Kecskeméten május 29-én megválasztott Hor­váth Mihály és Szabó Iván kép­viselők megbizó levelét. Bemutat­ta továbbá a közigazgatási bíróság átiratát, mely szerint a Pakson meg­választott Zl'jiszky István megvá­lasztása óta a mandátum ellen a törvényes határidő alatt érdemleges panasz nem futott be és igy Zlinszky Istvánt véglegesen iga­zolt képviselőnek jelenti ki. Ezután áttérnek az apropriációs vita folytatására. Az első szónok Györky Imre. Beszéde elején a ta­nácskozóképesség megállapítását kéri. A Ház nem tanacskozoképeSj az elnök az ülést 10 percre felfüg­geszti. Szünet után Györki Imre folytatja beszédét. Beszédében a választójoggal foglalkozik. Mind­addig nem lesz béke ebben az országban, amig a választási sérel­meket meg nem torolják. A kecske­méti és zalaegerszegi választások kimutatják, hogy milyen eszközök­kel vívta a kormány a harcot. A köigazgatási biróság állapította meg a visszaéléseket, amikor az egyes mandátumokat megsemmisí­tette és a kormánynak még sincs szándékában az, hogy a sérelme­ket megtorolja. A belügyminiszter olcsó és jó közigazgatást hirdet. 20 év óta minden belügyminiszter ezt teszi, de a közigazgatás nem lehet jobb és olcsóbb. Az utóbbi évek alatt úgyszólván megduplázó­Megalakult a Magánalkalma­zottak Nemzeti Szövetsége. A Közalkalmazottak, Nemzeti Szövetségéhez hasonlóan tegnap este megalakult a Magánalkalma­zottak Nemzeti szövetsége. Az uj alakulás kezdeményezője Szilágyi Lajos országgyűlési képviselő, akit a szövetség tegnap esti ala­kuld gyűlésén egyhangúlag el­nőkké választott. Stern lenő sorsáról még nem történt döntés. A Mai Nap értesülése szerint Stern Jenő az Esztergom Vidéki Kőszénbánya Rt. igazgatójának ki­hallgatása a rendőrségen éjszaka 2 óráig tartott. Stern Jenő sorsáról döntés még nem történt. Ma délben dől el, hogy a főkapitányságon ma­rad-e továbbra is, vagy pedig el­bocsátják a rendőrségről. (B. É.) dott a közigazgatási tisztviselők létszáma. Azokban a falvakban, ahol eddig 1 jegyző végezte a munkát, most két jegyző van. (Felkiáltások: ugyan kérem.) Erdélyi: Nézze meg, hogy mi a dolguk a jegyzőknek! Fáy: Mindent támadnak, ami szent ebben az országban! Györky elmondja, hogy egy al­kalommal vidéken tartózkodott és a detektívek egész hada utazott utána. Erdélyi: Vájjon nem egy rossz álom volt ez csupán? Györky: 28 órán át tartózkod­tam ebben a vidéki városban. A sógoromat, mert előzetesen nem jelentett be a rendőrségen, kihágás miatt elitéléték. Hát kérem rend­ben van ebben az országban min­den, ha egy szociáldemokrata kép­viselő' ellenőrzésére ilyen nagy ap­parátust tudnak mozgósítani. Szabó Imre: Ez kabaré. (Ellent­mondások az egységespárton.) Györky ezután a földreformmai foglalkozik és *zt mondta, hogv a földreform végrehajtásánál a ha­tóságok nem a földigénylők, ha­nem a birtokosok pártján állottak. Az elnök Györkyt ezért a kijelen­téséért rendreutasítja. A többtermelés elvét állandóan "hangoztatja a kormány, de az elvek a valóságban csak az adók és a díszpolgári oklevelek termelése te­rén érvényesü nek. Korrupció ural­kodik az egész országban. (MTI.) Tőzsde. A pengő Zürichben nyitáskor 90.60 .zárlatkor 90.65 volt. VALUTÁK: Angol font 27.82­27.98, Cseh korona 16.93—17.01, Dollár 570.30—572.70, Frank 22.55 —22.75, Leu 3.35—3.50, Líra 31.30 —31.75, Márka 135.60—136.10, — Osztrák korona 80.74 és fél—80.82 és fél, Svájci frank 110.10-—110.50. Terménypiac: Buza 77 kg. felső­tiszai 34.90—35.10, Rozs 31.00— 31.25, Határidős buza októberi zárlata 31.66—31.68, Rozs augusz­tusi zárlat 26.62—26.64, októberi zárlat 26.66—26.68. t> v .r (« Nagy István családja el­hagyja az országot. A Mai Nap irja: A vizsgálati fogságban levő Nagy István dr. fe esége 2 kis gyermekével együtt elhagyta az országot. Egy nagy olaszországi fürdőhelyre költözött anoi egy kozmetikai intézet veze­tését vállalta el. (Bud. Ért.) Rövid rádióhírek. — A londoni orosz nagykövet kedden utazik el az angol főváros­ból. — Kedden írják alá a magyar­cseh kereskedelmi szerződést." — A bolgár képviselőválasztá­sok a kormány győzelmével végződ tek. — Megérkeztek a Balatonhoz a ceglédi kisgazda távlovaglók. — A spanyol kormány kitünte­tésre terjeszti fel Lindberget. — Hatvanezer hektoliter bort pusztított el a májusi fagy a Hegy­alján. — Baltazár püspök püspöki kör­úton van csonka Szatmár várme­gyében. — Anglia Norvégiára bizta szov­jetoroszországi érdekeinek védel­mét. — Anglia és Egyptom között fe­szültség észlelhető. — A kecskeméti affér lovagias útra terelődik. — A budapesti pékek 2 fillérrel leszállították a kenyér árát. A pék­sütemény ára változatlan. ^— A zalaegerszegi kerületben ma délben a szavazatok állása a követ­kező volt: Kray István báró 4640, Farkas Tibor 3303. — A budapesti százados uton a patkányok annyira elszaporodtak, hogy már a gyerekeket harapdál­ják. — A munkásbiztosi ási biróság egy orvos özvegyének nyugdiját az aranyérték 40 százaléka erejéig va­lorizálta. Ferenczy Zoltán halála. Ferenczy Zoltán akadémiai fő­könyvtáros, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Petőfi Társa­ság alelnöke stb. ma éjiel három­negyed 1 órakor hosszas betegség után 70 éves korában Budapes­ten elhunyt. Egy három éves kisleány tűzhalála. Pécs: Törő Mihály jágonaki nap­számos és felesége munkára men­ve 3 éves kislányukat Törő Mihály­né édesanyja, Csepregi Istvánné gondaira bizták. Az asszony egy percre kiment az udvarra és egy­szerre a kislány sikoltozására lett figyelmes. Amikor berohant, a kis­lány égő fáklyaként lángban állott. Olyan súlyos égési sebeket szenve­dett, hogy rövid idő alatt belehalt azokba. A szerencsétlenséget va­lószínűleg a nyitott tűzhelyről ki­pattanó szikra okozhatta.. óriási választékban érkeztek Benedekffyhez. Női divat félcipók lakk, szürkebőr és drappbór ... .7T 20"— pengő I Férfi dival fekete félcipők 20"— pengő Női fonott cipók legújabb divat színekben 15'80 tói | Férfi divat barna félcipők 23'80 tői Hungária Cipőáruházban, Nyiregyhaza, Zrinyi Hona ucca 5, Telefon 195. 3U6 3 (Tekintse meg kirakatainkat «b vátasxtókunkat. Egyes szám ára IS fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom