Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 172-196. szám)

1926-08-01 / 172. szám

Nyíregyháza, 1926.. augusztus 1. • Vasárnap XLVIL évfolyam. 172, szám. EISfisattel árak h«lyfc<Mt és «M4k*n: kére BOOOO K. N»ffy«4évr« 9COOO K. SS6«tfei:tviaeiSkn®k te tanítóknak 20>/» eageómizy. AnipItoK• ÜÓSA ELEK X»*.«t6 : Dr. 8. SZABÓ l-ASZLÓ. ssarkautt ! VEKT8E K. ANDOR. SjMtkaazfóség és kiadóhivatal: »2£CHENYI-UT 6. SZÁM, Talatan sxAir. Í3ö. Postachsqus 29638. Kéziratokat nam adunk vissza. Politikai babonák. Vannak ilyenek is. Sajnos, a kö­zelmúltban mi is egy ilyen babo­nának estünk áldozatául- Még' ma is ezt kolduljuk és ki tudja, med­dig fogjuk koldulni. Ez a babona akkor azt mondta, hogy Károlyi a zsebében hozza a különbékét. Ugyan ki merné ta­gadni, hogy hittünk ebben a ba­bonában és egy ötödfél évi rémes világháború izgaímaitól kimerült lé­lek beteges sóvárgásával csüngtünk a Károlyi utján remélt különbéke lehetőségén, mint valami egészen természetes és bizonyos megoldá­son, amely meg fog bennünket menteni a további szenvedésektől és a háború gyászos következmé­nyeitől. Csak akkor ocsudtunk fel a ret­tenetesen balga álombóí és akkor tudtuk meg, hogy az egész hiede­lem közönséges politikai babona volt, amelyet mesteri kézzel hin­tettek el a közvélemény fogékony talajába forradalmi bajkeverőink, amikor Belgrádban lámpa alá ál­lították a politikai babona hősét, a szerencsetlen, félkegyelmű Ká­rolyi Mihályt. A. zsebben seholse volt a kü­lönbéke és a babona lidércfénye mellett valami hihetetlenül gro­teszk vigyorgással riadt ránk a kétségbeejtő valóság halálkopo­nyája. Ez volt ránk nézve az első tragi­kus kimenetelű politikai babona szörnyű históriája a közelmúltban. Most egy másik politikai babona terjeszti köztünk ragályos méte­lyét. Épp olyan tetszetős, mint an­nak idején az előbbi voít és ha csakugyan babonának fog bizo­nyulni, épp olyan tragikus vége lesz, mint az előbbinek. Az válik köztünk általános hie­delemmé, hegy az ország integritá­sát a Habsburg restauráció hozz 3. Sokáig hallgattunk ezzel a kér­déssel, mert a guvemamentális po­litikának egyik sarkalatos elve ez idő szerint az, hogy a király-kér­dést nem keli feszegetni, miután az nem aktuális s mi ez ellen a tilalom elíen nem akarunk illoyá­lis módon véteni s e soroknak is nem az a célja, hogy a király-kér­dés időszerűtlen felvetésével áldat­lan izgalmakat keltsünk, mert ma­gunk is azt tartjuk, hogy elég szen­vedelmet és izgalmat fog az kivál­tani akkor, amikor aktuálissá vá­lik: mindazonáltal nem állhatjuk meg, hogy intő szavunkat az ilyes­féle politikai babonaságok terje­dése ellen feí ne emeljük, mert hiszen egy ilyen tévhitnek az el­terjedése könnyen válhatik végze­tes tényezővé akkorra, amikor a nemzetnek ebben a vitális kérdés­ben komoly tárgyilagossággal böl­csességgel és egységesen kialakult, határozott fellépéssel kell majd döntenie. Az illoyalitás arról az oldalról forog fent, ahonnan ezt a hiedel­met palám et publice nyíltan és következetesen terjesztik 'es bele­szuggerálni igyekeznek a közvé­leménybe és már jóelőre befolyá­solni iparkodnak vele a magyar mentalitást arra az időre, amikor majd csakugyan dönteni keli, re­tnélve, hogy ez a döntés annak ide­jén nem történhetik másként, mint sóvárogva várt magyar integritás látószögén keresztül a Habsburg restauráció Javára. Ezt a hiedelmet mi egyszerűen alapnélküli és magyarhoz nem illő pipogya felfogásnak tartjuk. Egy nemzetnek a maga integri­tását, amelyet elveszített, magá­nak, a maga erejéből, a maga böl­csességével, vagy ha kell, a maga áaldozato s küzdelmével kell vissza­szereznie és nem sültgalamb mód­jára várnia, hogy valaki, vagy va­laminek az ingyen segedelméből a Szánkba repül. Micsoda pipogya és gyermekes felfogás az, hogy egyszer, egy szép napon megjön majd közibénk egy Valaki, egy fényes nevet viselő, előkelő Valaki, aki végeredijléijy­ben azért éppen olyan ember, mint egy másik ember, és annak intésére, vagy puszta megjelenésére szétválik a tenger, mint annak ide­jén Mózes pálcájának intésére, ki­derül az ég, ránk mosolyog belőle a Magyarok Istene, elszaladnak az ellenségek, felszabadulnak a rab­ságban sinylő milliók és szent lesz megint a Hármas-halom és Négy­folyó országának az egysége! Mert — ugy mondják — a szent Koronából kisugárzó fénynek a .ha­talma, mint összeforrasztó és ösz­szetartó Erő egyszerre össze fogja megint hozni es egyesíteni fogja az 1000 esztendős múltban egygyé kovácsolt s most ideiglenesen szét­szakított tagokat! Hát itt álljunk meg egy szóra. Ezt én is afáirom. A Szent Koronának ebben az összetartó, bűvös erejében én is hiszek. Én is aláírom, hogy En­nek varázslatos ereje csodákat fog mivel ni. És ha egyszer jönni fog a felkent, akit a Szent István ko­ronájának misztikus fényével hom­lokán Királyának fog tisztelni a nemzet, az ennek a Koronának varázslatos hatalmával eílenállha'­tatlan erőt fog kigyakorolni a le­kapcsolt részekre es elementáris vonzó erőt fog reprezentálni a jövő történet kialakulásában. Ám ezt a varázshatalmat én nem a személynek, hanem a Szent Ko­ronának, a benne képviselt nem­zeti erőnek, nemzeti egységnek tu­lajdonítom annak a legitimizmusnak az alapján, amelyet a Szent Ko­rona tana értelmében maga a ma­gyar Korona képvisel és amely azt tanítja, hogy itt ebben az "ezer esztendős hazában minden hatalom a nemzettől vagyon és a felkent király ís ebből a forrásból veszi a maga hatalmát éppen a Szent Korona által, amely ekként a nem­zeti egységnek és nemzeti erőnek, a nemzet akaratának szent szim­bóluma! Hogy kinek' fejét fogja e bo­rona ékíteni, azt a kérdést ne fe­szegessük ez idő szerint, mert az most - tényleg nem aktuális. Fel kell azonban intő szavun­kat emelnünk egy olyan tan el­len, amefy ezt a kérdést elhomá­lyosítani igyekszik egyéni és di­nasztikus érdekből. A varázserő nem egy halandó­nak a személyében rejlik, hanem az ezeresztendős magyar Szent Koronában. ' < És abban az áldozatos nagy magyar erőben és elhatározásban, amely ennek a régi szent szimbó­lumnak az integritása érdekében nem fog visszariadni Semmi erő­feszítéstől, semmi áldozattól ak­kor, amikor elérkezettnek fogja lát­ni az időt a jelenlegi helyzet vég­leges tisztázására és megoldására. őrizzük meg ebben a kérdésben teljes önállóságunkat, tárgyilagos­ságunkat, függetlenségünket és ke­zeljük a kérdést égyesegyedül a nemzet érdeke szempontjából, hogy annak Idején, amikor csakugyan dönteni keli, minden személyi el­fogultságtól" menten, egyedül a nemzet parancsoló érdeke szerint 'cselekedhessünk. Ez a felfogás nem ellenkezik az­zal, hogy ha téhyfeg ugy fogjuk legjobbnak és legcélszerűbbnek lát­ni, hát restauráljuk a Habsburgo­kat... Ez a felfogás nem akar elébe vágni a személy szerinü megol­dásnak. De előre lemondani a nemzet önálló rendelkezési jogá­ról és behódolni egy téves tannak, egy politikai tévhitnek, babonának — az végzetes lehet. Ugy találunk járni, mint ezelőtt 8 évvel Károlyival. Hogy a Habs­burgok épp ugy nem tartják a mellényzsebükben az ország integ­ritását, mint ahogy Károlyi nem hordta a lajbi zsebben a külön­békét. Az integritást a Szent Korona reprezentálja. Az pedig nem a hordozójától veszi a fényét és ere­jét, hanem megfordítva. Ha ugy történne egykor — adja Isten, hogy minél előbb — hogy a Habs­burg restauráció csakugyan meg­hozza a nemzet egységét, integri­tását, akkor se feledjük, hogy azért hozza, mert a nemzet ugy akarta és hogy a Szent Korona fénye és történelmileg szankcio­nált Hatalma erre őket megsegí­tette! Sasf Szabó László. Szomorn statisztika jelent meg a magyar faj pusztulásáról. A népesség szaporodásában utolsók vagyunk Európában. Idegen nemzetek és idegen fa­jok közé vagyunk ékelve, ame­lyek 'évszázadok óta elnyeléssel fenyegetik a maroknyi ,,magyar nemzetet. Ez a veszedelem örö­kös számunkra, de talán sohase (volt fenyegetőbb és közdálljóbb, mint éppen napjainkban. Pusztulunk, veszünk, mint ol­dott kéve széthull nemzetünk. A költőnek ezt a szomorú megálla­pítását ma alátámasztja a számok rideg és megdönthetetlen statisz­tikája. A Magyar Statisztikai Szemle tegnap megjelent száma részletes kimutatást közöl szaporodási vi­szonyainkról. Ez a közlés azon­ban végtelenül elszomorító reánk nézve és egyben megdöbbentő ta­núbizonysága a háború nemzet­pusztitó hatásának. A háború után, mint minde­nütt, ugrásszerűen felszökött a születési arányszám náfunk Is­| 1919-ben a hadviselő államok közül csak Bulgária mutat na­gyobb arányszámot. 1920-ban — a kommunizmus és a gyalázatos oláh megszállás következménve­kép — megint ijesztően csőiként a szaporodás. Még Csehszlovákia és Ausztria is előttünk álí. 1921­ben átmenetien javul, de azóta fo­kozatosan csökken a ~ szaporodási arányszámunk. A háború előtti 34.2 százalék­ról 1924-ben lecsökkent 26-3 szá­zalékra. Ijesztően beszédes szám ez! Másszóval ez annyit jelent: 1924­ben 70.000 gyermekkel kevesebb született Csonka-Magyarországon, mint amennyinek születnie kellett volna! Itt van a trianoni Magyar­ország tragédiája a szaporodási arányban. Gazdasági és erkölcsi nyomorúságunk évente 50.000— 70.000 gyermek életébe kerül. Románia és Szerbia messze NAGY CIPŐ ÁRLESZÁLLÍTÁS a Hnngária Cipoáruházban Nyiregjbáza, Zrinjí Ilona-nlea 5. sz Telefon: 195. — Olvassa el ezen lapban lev5 reklím mellékletünket és nízze meg kirakatainkat, a7ok mindent mpgmn''dan?k. 3736

Next

/
Oldalképek
Tartalom