Magyar Országos Tudósító, 1939. január/1

1939-01-12 [196]

KÜLÖN BIZOTTSÁGOT ALAKÍTOTT PESTVÁRMEGYE A TANYAVILÁG ÉLETÉNEK MEG­KÖNNYEBBÍTÉSÉRE. Pestvármegye közigazgatási bizottsága csütörtökön dél­előtt fájl Páy István főispán elnökletével ülést tartott, amelyen elsőiz­b en jelentek meg a bizottság uj tagjai, beválasztották ugyanis a bizott­ságba Ravasz László püspököt, gróf Szapáry Lajost és vitéz Marton Bélát. Dr.Blaskovlch Lajos főjegyző különböző albizottságok újjáalakításáról tett jelentést, majd dr 0 Demcsa Pál tisztifőorvos közölte örömmel, hogy a megye területén az összes fertőző betegségek csökkentek, kivéve az Influ­enzát, amely azonban rendkívül enyhe lefolyású, szövődményes megbetegedés alig forkul'elő és az influenza mostani formája főleg a légzőszerveket támadja meg* Vitéz Endre László hiispán indítványt tett, hogy alakítsa­nak a közigazgatási bizottság kebeléből egy albizottságot * a tany^akórdés rendezésének előkészítésére• Feltétlen szükség van az u.n.tanyai közpon­tok felállítására a megye területén és ennek egységes elvek szerint kell megtörténnie* Elő kell készítenie, meg kell szervezni ezt a kérdést, s a tanyai közigazgatást jobbá, olcsóbbá kell tenni. Nem lehet az, hogy egy gazdának kétszer meg kell tennie 25-25 kilométert csak azért,hogy a heti­vásárra felkísérhesse eladó állatát • Ha másként nem - miután az oktatás már ki van ópitve a tanyavilágban -, tanítóknak, körorvosoknak kell meg­bízatást adni közigazgatási teendők ellátására és rendezni kell azt a kérdést ls, hogy'a tanyák távoli/lakói megfelelő időkben istentiszteleteken v ehes seneku rés zt Q Gróf Szapáry Lajos üdvözölte ezután az alispánt sikeres egyéves alispáni működéséért és örömének adott kifejezést, hogy ő is a közigazgatási bizottságban működhetik, ahol a jog, az alkotmányosság, a törvényesség szószólója kivan lenni 0 - Bakos GAza üd v ö zö 11éj a tanyai központok fölállítására vonatkozó gond olat át <^ zjTlis^pjLnn'ál igr ma jd Ravasz László szólalt fel. A magyar társadalom különleges szerkezeténél fogva - mondta - á nemzetnek legértékesebb része a tanyákon van. Itt születik sok gyermek, Itt él fajtánk teste és lelke és a nemzeti társadalom en­nek a rétegének helyzetét meg kell könnyíteni, meg kell Őket becsülni, megélhetésüket lehetővé kell tenni, egyszóval utánuk kell mennünk, f Nem szabad őket feleslegesen fárasztani, s a tanyavilág életének kiépítése a legelső nemzeti feladatok egyike,. Fájl Fáy István főispán felszólalására a közigazgatási bi­zottság hozzájárult az t&Lbizottság megalakításához és a főispán azt in­dítványozta, hogy az albizottság dolgozzon ki egy sz:bályrendelet­tervezetet a tanyai építkezések rendezésére ls. Kecskemét határában 163.000 hold föld van és abból a gyermekek szaporodásával és különválásá­val egyre több udvar, s úgynevezett belsőség keletkezik, amely többezer holdat jelent anélkül, hogy azon termelés folynék. A tanyavllág közigaz­gatását, egészségügyét, állategészségügyét, gazdasági viszonyait mind­mind szabályozni kell, szabályozni kell azt is, hogy ne az utak közelé­ben legyenek a tanyák, mert ha ugy folyik tovább az építkezés, mint az utóbbi években, akkor Budapesttől Szegedig a transkontinentális ut egyetlen falu főutcája lesz és a közlekedést is gátolják az uton játszó gyermekek és az útra járó baromfiak és háziállatok. /MOT/O. HÍREK —-A MAI FRANCIA .ÍEGÉNY«, A Székesfőváros Népművelési Bizottsága IV., Reáltanoda-utca 7.szoalatti művelődési telepén január 13-án,pénteken \ este hét órakor kezdi meg Franóois Gachot "A mai francia regény" c imü i franc ianyelvü elo ad ás sorozat át „ /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom