Tolna Megyei Népújság, 1959. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

fOLÜÁ MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! / MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT IV. évfolyam, 1. szám. MA 12 OLDAL, ÁRA 80 FILLÉR Kitüntették Dobi István elvtársat 60. születésnapi a alkalmából Az MSZMP Központi Bizottsága és a forradalmi munkás-paraszt kor­mány javaslatára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dobi István elvtárs nak, az Elnöki Tanács elnökének 60. születésnapja alkalmából az állami és társadalmi élet vezető posztjain szerzett kiemelkedő érdemei elis­meréséül a Magyar Népköztársaság érdemrendje kitüntetést adomá­nyozta. A kitüntetésitT Kiss Károly, az El­nöki Tanács elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tag ja szerdán délben 12 órakor az Or­szágház Munkácsy-termében nyúj­totta át. A kitüntetés átadásánál jelen voltak: Kádár János,| az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, államminiszter, dr. Münnich Fe­renc, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Apró Antal a kor­mány első elnökhelyettese, Kállai Gyula és Marosán György állam­miniszterek, Biszku Béla belügymi­niszter, Fock Jenő, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, So­mogyi Miklós, a SZOT elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tag jai, Komócsin Zoltán,, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, Nagy Dániel, az Elnöki Tanács el­nökhelyettese, Kristóf István, az El­nöki Tanács titkára, az Elnöki Ta­nács több tagja, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány tagjai, Vass Istvánná és Dinnyés Lajos az or­szággyűlés alelnökei és más párt és állami vezetők. Dobi István elvtárs tiszteletére 60. születésnapja alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bi­zottsága szűkkörű baráti ebédet adott. Az ebéden Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára köszöntötte Dobi Isvánt, majd Dobi István elvtárs válaszolt a pohárköszöntőre. Hí MSZMP Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormányának üdvözlete Dobi István etvtárshoz 60. születésnapja alkalmábél Kedves Dobi Elvtárs! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya őszinte szeretet­tel és tisztelettel köszöntik önt 60. születésnapján, mint a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának elnökét, a dolgozó parasztság hű fiát és népünk kiváló képviselőjét — a kommunisták hűséges harcostársát. Az Ön életének dolgos és harcos évtizedeire a megbecsülés és tiszte­let érzésével tekint népünk minden igaz fia. Ez a harcos élet szocialista építőmunkánk cgjik legfontosabb alapjának igazát példázza: a harcot vezető munkásosztály és a vele szövetséges dolgozó parasztság összc- forrottságát. A magyar dolgozók a nép felszabadulásának és felemelkedésének ügyéért tántorítliatatlanul küzdő igaz embert ismertek meg önben, aki életét kora ifjúságától kezdve a nép szolgálatának szentelte. Nemcsak szegény paraszti származása, nemcsak a nehéz munkában töltött élete, hanem tudatos politikai tevékenysége is elszakíthatatlanul a dolgozó parasztsághoz, annak egyetlen igaz barátjához, a munkásosztályhoz fűzi. Már 21 éves korában a Magyar Vörös Hadsereg soraiban harcolt, s egész életére elkötelezte magát annak az eszmének, amelynek diadalra jutta- ' tása a dolgozó milliók számára a szabadságot, az emberhez méltó életet, a boldogságot biztosítja. A Horthy-rendszer brutalitásai ellenére, fenyegetés és üldöztetés közepette, tanította a szegényparasztságot, szervezte a szegényparasztok háborúellei, es fellépését. A fasizmus embertelen évtizedeiben kereste és megtalálta a jó utat: a kapcsolatot a munkásosztályhoz és forradalmi pártjához. A felszabadulás után változatlan odaadással folytatta azt a munkát, amelyet élete céljául választott. Egyre magasabb — s ezzel egyre nagyobb felelősséggel járó posztokon vette ki részét a közügyek intézéséből, mun­kálkodott a nép javán. Korunk nagy és győzelmes eszméjének, a szo­cialista építésnek fáradságot nem ismerő szolgálata vívta ki az Ön szá­mára népünk megbecsülését, amely a legmagasabb közjogi méltóságba, az Elnöki Tanács elnöki tisztjébe emelte. Amikor 1956 őszén veszélyben volt a néphatalom, az imperialisták által szított és a belső reakció által kirobbantott ellenforradalom dúlása idején Ön, kedves Dobi elvtárs, nagyszerű és példamutató magatartást tanúsított: megingathatatlanul őrt állt a munkás-paraszt hatalom, a kiví­vott népszabadság és népjogok, a szocialista építés védelmében. Hivatali elfoglaltsága ellenére ön ma is gyakori vendég a falvak­ban, a termelőszövetkezetekben, parasztemberek megbeszélésein és ott- 1 honában. Meggyőződéssel hirdeti a felismert és a magyar falvakban egyre szélesebb körben terjedő igazságot: dolgozó parasztságunk felemelkedé­sének, gazdag és kultúrált élete megteremtésének egyedüli célhoz vezető útja a szövetkezés, a nagyüzemi közös gazdálkodás. Ma, 60. születésnapján megérdemelten irányul Ön felé az egész dol­gozó nép szeretete és ragaszkodása, a kommunisták teljes testvéri bizalma és mély megbecsülése. Engedje meg, kedves barátunk és harcos­társunk, hegy születésnapján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya, valamint egész dolgozó népünk nevében szívből köszöntsük önt. Kívánjuk, hogy sok-sok éven át jó egészségben, változatlanul töret­len lelkesedéssel végezze egész népünk javát szolgáló munkáját. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, A Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya N. Hruscsov, K. Vorosiluv, Mao Ce-tnng távirata Dolli Istvánhoz Dobi István elvtársnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa el­nökének! Kedves Dobi Elvtárs! Hatvanadik születésnapja alkalmából fogadja a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége, a Szovjetunió Minisztertanácsa és az egész szovjet nép forró üdvözletét. A szovjet ".mberek úgy ismerik önt. mint a dolgozó magyar nép hű fiát, aki minden erejét a Ma­gyar Népköztársaságban a szocializ­mus építésének szenteli. Nagyra ér­tékeljük az ön tevékenységét, amely államaink és népeink közötti testvéri barátság fejlesztésére irá­nyul. Teljes szívből kívánunk Ön­nek jo egészséget, hosszú életet és további sikereket a magyar nép és az egész szocialista tábor javára. N. HRUSCSOV. K. VOROSILOV Dobi István elvtársnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa el­nökének! Hatvanadik születésnapja alkal­mából a kínai nép, a kínai kor­mány, s a magam nevében forró üdvözletemet küldöm önnek. Kívá­nok önnek jó egészséget és hosszú életet. Kívánóin hogy újabb sike reket érjen e. Magyarország szocia­lista építésének nagyszerű ügyében. MAO CE-TUN3 A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hiva­tala közli: A forradalmi munkás-paraszrt kor­mány napirend előtt Kállai Gyula ál lamminiszter javaslatára elhatároz­ta, hogy az MSZMP Központi Bi­zottságával együtt levélben üdvözli Dobi István elvtársat, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnökét 60. születésnapja alkalmából. A Minisztertanács a napirend el­ső pontjaként meghallgatta és jó­váhagyta Dögéi Imre földművelés- ügyi miniszter jelentését a gépállo­mások 1958. évi munkájáról. A je­lentés szerint a gépállomások de­cember 20-ig 9 519 778 normálhold gépi munkát végeztek s ezzel 1958. évi tervüket 97,7 százalékra telje­sítették. A Minisztertanács a Honvédelmi Minisztérium előterjesztésére ren­deletet adott ki a családfenntartó sorkötelesek szolgálat-halasztásáról, továbbá a sorkatonai szolgálatot tel jesítő személyek hozzátartozóinak segélyben, illetőleg bizonyos ked­vezményekben való részesítéséről, majd folyó ügyeket tárgyalt. Befejezésül Apró Antal, a Minisz­tertanács első elnökhelyettese be­számolt a forradalmi munkás-pa raszt kormány 1958. évi munkájá­nak eredményeiről és a kormány tagjainak, a Minisztertanács és a minisztériumok dolgozóinak továb­bi sikeres és jó munkát kívánt az új esztendőben. Köszöntünk új esztendő Még fülünkben visszhangzik az éjféli pohárcsengés, amely az új esz­tendőt köszöntötte, ezekben a per­cekben hangzanak el a jókívánságok, amelyek egy esztendőn keresztül kí­sérnek majd. Az emberek, a béke­szerető milliók, boldog, békés új esz­tendőt kívánnak egymásnak. Jó hangulatban köszöntötte ha­zánk népe is az új esztendőt, és vi­dáman búcsúztatta az óévet. Meg­volt rá minden okunk, hogy vidá­man búcsúzzunk az óévtől, 1958. a szívünkhöz nőtt, reményeinket jó­részt teljesítette. Hogy csak néhá­nyat említsünk meg közülük: né­pünk egységesebb lett mint valaha volt, sikeresen oldottuk meg az 1957-ben felemelt életszínvonal szi­lárd gazdasági bázisának megterem­tését, lehetőség nyílt arra is;) hogy a munkában kiöregedett dolgozók nyugdíját közmegelégedésre rendez­ze a kormány. A termelés színvona­la túlszárnyalta az 1956-os szintet. Nemzetközi vonatkozásban is je­lentős mértékben nőtt tekintélyünk, megszilárdult helyzetünk. Egyre több országgal tartunk diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatot, egyre több országba jutnak el művészeink, sportolóink, s egyre több ország fiait láthatjuk vendégül hazánkban. Néhány kérdésben többet vártunk az elmúlt esztendőtől. Az emberi­ségnek vágya egy esztendővel ez­előtt is az volt, Hogy szüntessék be az atom- és hidrogénfegyverek rob­bantását, véget kell vetni a hideg­háborúnak. Nem sikerült ezt elérni: A Szovjetunió pedig e téren törté­nelmi jelentőségű lépést tett — az év egyik legfontosabb eseménye volt — egyoldalúlag beszüntette a kísérleti robbantásokat, s felszólította az atomhatalmakat, hogy kövessék pél­dáját. Nem tették. Az év végén Genfben összeült egy értekezlet, amely néhány pontban megegyezésre jutott. Mindenesetre már ez is ered­mény. Ebben az évben azonban arra várunk, hogy az új esztendőben végérvényesen megállapodnak a nagy hatalmak az atomleszerelésben és a hagyományos fegyver csökkentésé­ben, megszűnik a hidegháború. Az elmúlt év ezek ellenére is a békeszerető milliók nagyszerű győ­zelmeit hozta. Az agresszorok kezét Közel- és Közép-Keleten sikerült lefogni, nem tudtak kirobbantani vi­lágháborút, sőt kénytelenek voltak csapataikat visszavonni Jordániából, Libanonból. Köszöntünk új esztendő! Bízunk benned, hisszük, hogy te bőségeseb­ben osztogatod még elődödnél is kegyeidet. A békeszerető emberek mindent megtesznek, hogy a béke esztendeje légy. A magyar dolgozó nép erejében, lelkesedésében bízva, azt reméli, hogy a szocialista tábor országaival együtt gazdasági, politikai, kulturá­lis téren további sikereket ér el a szocializmus építésében. A Megyei Pártbizottság üdvözlete Az új esztendő küszöbén meleg szeretettel köszöntjük párttagjainkat és megyénk minden dolgozóját. Eredményekben, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk: MSZMP Tolna megyei Bizottsága Szekszárd OOOOOOOOOCXDeX-XDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO©^ 3OOÖOGOOOO0GOOGOOOOOGGOOOOGOGGOOOC rßoldo(j óvj iáéi hívóim in U kedves olvasóin kunk

Next

/
Oldalképek
Tartalom