Szabolcsi Őrszem, 1937 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1937-04-01 / 4. szám

á SZABOLCS! ŐRSZEM 1937. »áréiul hó. házia több gondot is kell fordítani mindig, mint zott már akkor is, amikor még nem rugadoztál, hanem lelkendeztél, amikor a napfényes derű­ben magadat a legkülönb keresztyénnek tar­tottad, hogy a megpróbáltatás, vagy megérdemelt megfegyelmeztetés perceiben annál inkább ki­tűnjék gyengeséged és az, hogy dehogy is ehhez, hanem sokkal inkább és csaknem kizárólag a másik csoporthoz tartozol. Ugyebár a hited a legfontosabb ? A lel­ked mérő vessző je a hited. Milyen hittel veszed a fegyelmezést? A választ magad adod meg. Nem emberek előtt, nem is a feletted pálcát törők, rajtad ítéletet mondók előtt, hanem Isten előtt, aki akkor is elítél, ha mások felmente­nek és felmenthet téged akkor is, ha az egész világ elítél. • I. G. Gondolatok a keresztyén unióhoz A jezsuiták vezérszónoka felvetette a ke­resztyén felekezetek közötti unió gondolatát. Az unió szó értelmében arról lenne szó, hogy az egész világon szerte élő keresztyének egye­süljenek, egységes arcvonalat alkossanak az istentelenség ellen, mely Oroszországból elin­dulva pusztító szándékkal igyekszik befészkelni magát minden országba, minden hajlékba­Tudva azt, hogy a jezsuita rend éppen a protestántizmus ellenében alakult annak idejé­ben s a rend tagjai mesteri munkát végeztek a protestánsok megkinzatása, bebörtönzése te­kintetében — uj és szokatlan, bár célzatában nem elég megérthetetlen az a hang, mely ró­lunk olyan elismeréssel nyilatkozott nem rég s amely kívánatosnak tartaná’ a velünk való uniót a közös veszedelem leküzdésére. Éppen azért, mert még alig múlt egy év­tizede ama jezsuita könyv megjelenésének, illetve ismertetésének, mely megengedhetőnek tartja az „eretnekek“ megégetését, éppen azért, mert alig egy féléve hangzott el urbi et orbi a Vatikánból az a szózat, mely a kommunizmus egyetlen és igaz ellenszeréül a róm. kát. val­lást nevezte meg, tudomást sem véve a pro- testántizmusról: közéleti szellemünk silánysága, féltőn szeretett hazánk mélységes nyomorúsága, Isten iránti háládatosságunk érzete, Megvál­tónkkal való szent szövetségünk tudata szá­munkra áldottá teszi azt az órát, melyben az eddig tapasztalt mellőzés, bántalom véget ér­Újraegyesülés ? Jó, beszélhetünk róla. Kell beszélnünk I Rajtunk protestánsokon éppen nem múlik. Egyet ne feledjünk 1 Mi izig-vérig minden sejtünkben magya­rok vagyunk. Magyarul kívánunk a mi Iste­nünkhöz is szólani. Mi a mi belső kamránk­ban is magyarul akarjuk gondolatainkat útjára engedni. Egy akarunk lenni ezzel a néppel, melyhez fogható anyag nincs a földön több. Mi nem akarunk e nép előtt semmi titkot. Leg­kevésbé abban, ami legszentebb. Nekünk örökre és kizárólag magyar nyelv kell az isten­tiszteleten. Valószínűen ez a tárgyalási előfeltétel nem volna teljesíthetetlen. Aki a theologiát ismeri, tudja, hogy a keresztyénség isteni, örök lényegére nézve, ha azt hittel valljuk és cselekszük, meg tudunk egyezni, egységre tudunk jutni. A nehézsége­ket nem is ez okozza, hanem ami ezen kívül van. Tovább nem mehetünk a fejtegetésben, mert felmerül az őszinteség kérdése. Az őszin­teségre árnyat vet a sok folyton erősödő visz- szásság. Miért ágyasság a vegyes házasság, ha protestáns lelkész előtt köttetett ? Miért nem „gyónhat és áldozhat“ az, aki bár egyháza kárára reverzálist nem adott, de protestáns lelkész előtt kötött házasságot ? Miért kell reverzálist venni régen megesküdött felektől a törvény figyelmen kívül hagyásával ? Miért kell a vegyes házasokat újra esketni ? Vájjon nem puszta hangulatkeltés-e ez a szózat I. István király halálának 900. évfordulója alkalmából a protestánsoknak bizonyos terv elérése céljábó leendő megnyeréséhez? Ha a legközelebbi vatikáni szózat elis­meri a protestánsok istentelenség elleni erőfe­szítését, őszinte keresztyénségét s elhangzik egy másik szózat, mely a világ keresztyénéit egyetemes zsinatra hívja és ott kialakul egy kívánatos krisztusi légkör: akkor a világtörté­nelem legszebb fejezete kezdődik. Engedjen meg hát Bangha Béla, ha némi­leg tudva a jezsuiták rendi fegyelem alatt állóságát, azt mondjuk, hogy cikkére a Vati­kántól várjuk az őszinteség pecsétjét. Tiszakanyár. Papp Kálmán Jenő Szétszórt magyarokról.. .* Róluk, szegényükről nagyon nehéz beszélni. A rádió olykor közvetítette az előadásokat és az elhagyott tanyákon szerbe-széjjel élő magyarok megtudták, hogy magyar énekesnő van itt. Aki tudott, eljött az operába, de bizony nagyon keve­sen jöhettek el. Sok levelet kaptam tőlük. Sokan már nem is tudnak jól magyariil. De a rosszul fogalmazott, spanyol grammatikájú mondatokban szívszaggató Vágyakozás sír a régi haza után. Zo­kogva olvastam leveleiket és azután megkérem a Buenos-iÁirésd rádió vezetőségét, hogy adjanak nekem egy órát a rádióiban. Magyar nótákat éne­keltem, megpróbáltam nekik odavarázsolni ének­kel, muzsikával, legfőképpen ,a szíveimmel a rég elhagyott magyar földet, magyar levegőt. A Rá­dió -élőre bejelentette ezt a magyar órát és ké- sőíb megtudtam, hogy az egész országban minden­felé, ahol magyarok laktak, harminc, negyven ki­lométert mentek gyalog, hogy olyan farmra jut­hassanak, ahol van rádió. A gazdáik póznát szúr­tak ki házukra és p'osztokat állítottak fel, hogy az arra járó embereket behívják. És a szegény magyarok, harmimean-negyvenen egy rádió körül hallgatták a magyar nótát. Bőrtokot vesz elő, leveleket őriz benne. — Több-száz levél van itt szegényes, sárga papírra, kockás lapokra, spanyol felirású orvosi recept- lapra, illatos, elegáns pápírra írott sorok. Intelli­gens betűk, azután szegény, nehéz munkában el­durvult kezek írása, de mind tele panasszal és vágyódással, sok aláírást elmázolt a könny. Miit írtak ezek a magyarok? A hálájukat ve­tették a papírra, köszönetét azlért az egy óráért, amely visszavistbe őket az elhagyott kis faluba, a fehér akácvi rágok alá, a sárga búzaföldek közé, a földszintes, fehér, magyar városok egyenes ut­cáira. Elmondták, hogy leboirultak a rádió előtt és zofkogtak. Imádkoztak és magyarul beszéltek. Az édesanyjukra gondoltak, messzeségbe veszett sírhantokra. Az ember, aki a hazájában él, bizonyos euró­pai magaslatra helyezkedve szívesen megfeledke­zik fölényes kultúrájában a legősibb és legerő­sebb érzésről. A honvágy a mi számunkra nem­zetiszínű romantikus érzés1. Arról, hogy olyan erős, mint az élet és olyan gyilkoló, mint a halál, könnyen meg feledkezünk. Aki nem volt halál- v es zed elemiben, az nem ismeri az élet értékét. Azt, hogy mi a haza, Délamerikában, vagy a Fok­földön, vagy Szibéria egyik távoli jégvermében tanulta meg igazán a magyar. * Némethy Ellának, a magyar kir. Operaház művésznőjének emlékezései legutóbbi délamerikai körútjáról. Közölve az „Uj Időkéből. Beszélgessünk miagyar Gazda testvérem Rólad és Veled egy kissé. Hadd kérdezzelek meg, hogy folyik életed folyója? Te vagy a legilletákesabb a válaszadásra, ment ha más társadalmi osztályt kérdezek meg, bizonyára azt mondja, hogy Te mindig sírsz, jaj« gatsz, pedig nincs rá okod, mert Te vagy a legs dédélgetettebb társadalmi réteg az egész or« szagban, a magas kormány minden intézkedése az utóbbi időben a Te megsegítésedet célozza. Sok igazság van ebben, mert a kormány csakugyan kézzelfogható bizonyságát adta az utóbi időben a gazdatársadalom iránti szeretetem nek és megbecsülésének. Sok hasznos intézkedés látott napvilágot, mely mind a gazdatársadalom megsegítését célozza. Azonban egy elhanyagolt egy jókarban levőre s még sem mondhatjuk, hogy megújíttatott az a ház. Mert, hogy a vakolatot rendbe hozzuk s a lyukas tetőzetet bedugdossuk, még nem lett új a ház, bár amennyit ráfcöltünk, újat is lelhetne belőle építeni. A miagyar gazda is körülbelül ezt a képiét tárja elénk. Sok hiányát pótolták már, de mégis félnünk kell, hogy egy* szer öszeroppan, mert a sok hiányban nincs benne minden. Hogy csak egy párat említsek: mi* ért tud jobban értékesíteni a budapiest*környéki, mint a szabolcsi? Miért jobb a dunántúliak hely* zete, közegészségügye, stb., mint a nyírieké? Szóval még sok minden hiányon kellene itt mi* felénk segítem. Legelső sorban is egy fundaman* tális hibára kívánom felhívni figyelmedet s ez a gazdatársadalom nagyobb iskolázottsága. Ha a gazdatársadalomból „kinő“ valamelyik ifjú s akár hivatalnoki pályán, akár kereskedői vasív ipari szakmában helyezkedik el, ősi talajából végképpen 'kinőtt s nem szívesen ismeri meg bül* csőjét rángató „paraszt anyját“. Hányszor hal* láttam szomorúan egy gazdának különböző pályán elihelvezkedő gyermekeit, amint a testvér lené* zőleg beszélt paraszt testvéréről. Vájjon mi lehet annak az ioká, hogy ilyen nagy ellentét van a tár* sadallmi osztályok között, melyektől a gazda származású, más társadalmi osztályba fellépő gyermekiek sem mentek? Én azt hiszem, nem más, minthogy a gazdatársadalom ról illetékesek nar-on elfelejtkeztek — bár agrár állam vagyunk — s nem tekintették annak, aki: nemzet fenntar* tó erőnek. S bár tudja talán az egész világ, hogy a magyar uazda természetes esze minden dicsére* tét megérdemlői s el is fogadták bármelyik társa* dalmi rétegben a sorai közül kinövő gyermeket, de a paraszt megmaradt parasztnak a szónak min* den gyűlöletével és lenézésével. Hogy milyen kára lett ebből nemcsak a gazdának, de az or* szagnak is, mutatja, hogy az összeomlás utáni nagy gazdasági versenyben lemaradtunk s elérték* telenedő terményeink előteremitésá költsége na* gyobb lett, mint amilyen értéket képviselt. Az hát a gazdatársadalom fundamentális haja, hogy nincs kellő képzettsége, különösen a férfiadnak. Hányszor látjuk, hogy az asszonyok kénytelenek elintézni a közügyeket, mert a férj* uram inkább akármit csinál, minthogy urak kiözt kelljen neki forgolódni. Itt is megtette azonban a kormány a magáét. A polgári iskolák arra valók, hogy értelmesebb polgártársadalmat neveljenek s olyan szakirányúak ezek az iskolák, mint amilyen a vidék, vagy a tanulók többsége: gazdasági, vagy á-nairi szakirányú s minden 5.000 lelket meghaladó községnek szervezni kel polgári iskolát, ha a szükség úgy kívánja. Vájjon mi kívánjuk*e? Vaj* jón a gazda társadalom törődik*e azzal, hogy evermekei, a felnövekvő új generáció képzettebb, életrevalóbb és „társadalmibb“ legyen? Vájjon a mai versengésben rábízbatjukse felnövekvő gazda gyermekeinket az élet tapasztalatainak tanítá* sara? Ném látjuk*e, hogy mily nehéz helyzetben élnek a szülők elhalása után az ifjú gazdák? S hányszor meny rá testi verejtékezésük mellett a lelkűk is a küzdelemre, mert az élet iskolájában kell megtanulniok sok mindent, amit az iskola kellene, hogy adjon? Egy ipari munkás elvégzi az elemin felül a szakiskolát. A gazdatársad aiotm nem oly értékes tagja a társadalomnak, mint az iparos s szabad*e annak képzettség tekintetében hátrább maradni? De nem érvelek tovább. Aki a magyar föld iránt szeretettel iVan eltelve, az megérti, mi a 'Hzdatársadalam alapvető hibája s azt is meg* látja, hogy több képzés milyen anyagi és erköl* esi hasznot szül. Répeztassük hát gyermekeinket a dologra még úgy sem alkalmas életidőben, de ne csak leányainkat, hanem kétszerte és sok* szórta inkább fiainkat s legalább a polgári iskola elvégzése után állítsuk a gazdálkodás nagy és tu* dást igénylő munkájába s ne engedjük, hogy gyermekeink kinőj jenek, hanem velők együtt nö* vekedjék a gazdatársadalom megbecsülése s csak* kenjen sokasok baja. Köszönöm hogy meghallgattál Gazda testve* rom most Te is szólj s ón és sokan mások .nagy szeretettel hallgatunk meg Téged. Nyírbátor. V. K. A hegyek eltávoznak, és a hegyek megren* dűlnék; de az én ir.galmaságom tőled el nem tá* vozlk, és békességem szövetség© meg niem ran* dűl, így szól könyörülő Urad. (Ésaiás. 54:10.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom