Tolna Megyei Népújság, 1969. március (19. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-01 / 50. szám

Világ pröleTárTát eet EStJWrew NÉPÚJSÁG B A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA | XIX. évfolyam 50. szám ÁRA: 90 FILLÉR Szombat. 1969. március 1. Egy halott, 35 sebesült Jakubovszkij ISST Nixon Rómában Berlin (MTI) Ivan Jaku­bovszkij marsall, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka és Vla­gyimir Szemjonov szovjet kül­ügyminiszter-helyettes pénte­ken Berlinbe érkezett. Fo­gadta őket Walter Ulbricht, az NDK államtanácsának elnöke. A megbeszélésen részt vett még Willi Stoph miniszter- elnök, Erich Honecker, a NSZEP Politikai Bizottságának tagja, Központi Bizottságának titkára, Otto Winzer külügy­miniszter, Heinz Kaessler ve­zérezredes nemzetvédelmi mi­niszterhelyettes, ügyvivő nem­zetvédelmi Miniszter, vezérkari főnök; szovjet részről pedig P. A. Abraszimov, a Szovjetunió berlini nagykövete, P. K. Ko- sevoj marsall, az NDK-ban tartózkodó szovjet hadsereg- csoport főparancsnoka, P. A. Kurocskin hadseregtábornok és J. J. Malcev vezérezredes. A baráti és szívélyes lég­körben lefolyt megbeszélésen teljes egyetértésben tárgyaltak meg fontos, közös érdekű kér­déseket. Róma (MTI). Nixon elnök és az olasz kormány vezetői csütörtök esti tárgyalásaikon egyetértettek abban, hogy1 mindent meg kell tenni Nyu- gat-Európa politikai egységé­nek fenntartásáért, de ugyan­akkor meg kell akadályozni, hogy szakadás következzék be Franciaország és közös piaci partnerei között — mondotta az olasz kormány szóvivője azokról az eszmecserékről, amelyeket a Quirinale-palo- tában, több mint másfél órán keresztül folytattak. A megbeszéléseken Nixon elnök mellett Rogers külügy­miniszter, illetve Saragat el­nök mellett Rumor miniszter- elnök, Nenni külügyminiszter voltak jelen. Korábban Nixon és Saragat csupán egy tol­mács jelenlétében egyórás magánjellegű megbeszélést tartott. Az amerikai—olasz tárgya­lásokon olyan megegyezés született, hogy fokozni kell a NATO-országok konzultációit, különös tekintettel a való­színűnek látszó amerikai­szovjet tárgyalásokra. A kö­zel-keleti helyzetet érintve mindkét fél hangsúlyozta: a válság további éleződését minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni. Az amerikai szóvivő szerint szóba került az az olasz döntés is, hogy Róma elismeri a Kínai Népköztársaságot. Saragat el­nök szóvivője cáfolta ezt. Hírügynökségi jelentések sze­rint a csütörtök délutáni és esti heves amerikaellenes tün­tetések során:: a rendőrség 139 fiatalt, főként diákot tar­tóztatott le. Közülük azonban csupán nyolcat tartottak őri­zetben. Az összecsapások mé­reteire jellemző, hogy 35 rend­őr sebesült meg. A jobbolda­li és baloldali erők közötti összecsapásnak egy halálos áldozata is van; Domenico Congelo 24 éves diák, aki ki­esett a római egyetem negye­dik emeleti ablakából, amikor menekülni próbált az őt ül­döző jobboldali diákok elől. Rómán kívül Milanóban voltak a legnagyobb szabású tüntetések. Tüntetésekre és kisebb incidensekre került sor továbbá Bolognában és Padovában is. Pénteken a kora reggeli órákban néhány órával Nixon elnök megérkezése előtt zaj­lott le az első tiltakozó tün­tetés a francia fővárosban. Fiatalok vonultak .az Ameri­can Express turistairoda elé, hogy tüntessenek az amerikai államfő látogatása ellen. A rendőrség nyomban szétker-. gette a főként diákokból álló tömeget, öt fiatalt letartóz­tattak. Megérkezés a francia fővárosba Már az Óríy-i rep'uíStérre való megérkezésekor elhang­zott üdvözlő beszédek is meg­Első emelet 106-os számú ülésterem Elmélyült, felelősségteljes munka és választópolgárokat érintő kérdések — Betekintés a vb-tagok munkájába A Tolna megyei Tanács Vég­rehajtó Bizottsága tegnapelőt­ti ülését elmélyült munka és a választópolgárok iránt ér­zett felelősség jellemezte. A megyei tanács épületében az első emeleten, a 106-os számú ülésteremben ez alkalommal megjelent dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter, dr. Soós Gá­bor, a MÉM miniszterhelyettese, Somi Benjamin, a megyei párt- bizottság titkára, s tanácsko­zási joggal a szakigazgatási szervek vezetők A napirend megszabta ke­retek között a vb-tagok az élettel szinkronban lévő dol­gokkal foglalkoztak, és a dolgo­zók alapállásából tettek fel kérdéseket, ennek megfelelően szóltak hozzá, s ennek szem előtt tartásával vitatkoztak. A Mezőgazdasági és Élelmezés- ügyi Minisztérium jelentése szerepelt a napirenden, a szakigazgatási szervek és in­tézmények komplex vizsgála­táról. Dr. Dimény Imre né­hány összefüggésben kiegészí­tette a jelentést, méltatta és' elismerte a Tolna megyei szakigazgatási szervek és in­tézmények munkáját. Ezt kö­vetően a végrehajtó bizottság tagjai kérdéseket tettek fel a miniszternek. A tsz-ek es ellenőrzése Nagy figyelmei feltett és érthető módon, az V-lőd-’-. homlokterébe került a közös vagyon védelme. Szabópál An­tal, a vb-elnöke megkérdezte a minisztertől; milyen elképze­lések vannak a közös gazda­ságok külső és belső ellenőrzé­sének javítására. Szabó József vb-tag azt firtatta, miként le­hetséges, hogy a megyében hat tsz-elnöknek nincs erkölcsi bi­zonyítványa? Dr. Szilcz Ákos vb-tag e kérdések jogosságát támasztotta alá, mikor felszó­lalásában elmondta, hogy sta­tisztikai adatok bizonyítják, a népgazdaság más ágazataihoz képest a termelőszövetkezetek­ben a visszaélések száma nőtt. Van olyan főajgronómus, aki a tsz-ből vásárol hízott sertést, de annak árát fél-évig is el­felejti kifizetni. Akad tsz, ahol a vezető ingyen és bérmentve végezteti el gépkocsiján az autószervizt. Más tsz-ben a vezetőség tudta és beleegyezése nélkül finanszíroznak külföldi utakat. Dr. Szilcz Ákos meg­említette az ozorai közös gaz­daságot és a bonyhádi Ezüst­kalász Tsz-t, ahol most dolgoz­nak a nyomozó hatóságok. Szabópál Antal a vb-tagok egyöntetű álláspontját képvi­selte. mikor közölte: Somorjai Sándor mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályvezetővel, hogy az irányítása alatt lévő osztálynak elsőrendű feladata; vas következetességgel érvényt szerezni annak, hogy a tsz-ek- ből a vezető beosztásban lévő büntetett előéletű emberek ki­szoruljanak. .Jelenleg kb. öt­ven büntetett előéletű ember működik vezető beosztásban-a Tolna megyei közös gazdasá­gokban). Somorjai Sándor a hiányzó erkölcsi bizonyítvá­nyokra vonatkozó kérdésre azt a választ adta, hogy újból „át­fésülik” a területet. Megje­gyezte, bizonyos esetekben az erkölcsi bizonyítvány bemuta­tása alól felmentés adható. Magyarázatképpen hozzátette még ehhez, hogy n^gy erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendel­kező elnököt a közelmúltban választottak erre a posztra, s ez lehet az oka, hogy még nem mutatták be az erkölcsi bizo­nyítványt. Szabópál Antal kér­désére dr. Dimény Imre vála­szolt. Elmondta, a jogszabá­lyok megfelelő intézkedéseket tartalmaznak, ennek ellenére a minisztérium is azt tapasztal­ja, a tsz-ek külső és belső el­lenőrzésének hatékonysága nem kielégítő. „A TOT-tal együtt most foglalkozunk ez­zel a- kérdéssel. A legközeleb­bi TOT-ülésen kerül napirend­re. Utána állami téren is meg­felelő intézkedéseket teszünk.” — jelentette be a miniszter. Terítéken a húsellátás Minthogy a mezőgazdasági és az élelmezésügyi szakigaz­gatási szei’vek, intézmények munkáját tárgyalták, óhatat­lanul számítani lehetett rá, hogy a húsellátás is terítékre kerül. Eltérően azoktól, akik nem hajlandók tudomásul venni, a húsellátás döecenőit, (Folytatás a 3. oldalon.) adták Nixon amerikai elnök párizsi tárgyalásainak alap­hangját. Sem De Gaulle tá­bornok, sem az amerikai el­nök nem tett említést a közel­múlt viszályaira, hanem mind­ketten a két ország évszázados régi barátságát és az egymás iránti személyes megbecsülést hangoztatták. Pontosan 14.00 órakor állt meg az Orly-i re­pülőtér díszvái'ótermének épü­lete előtt az Egyesült Államok elnökének különrepülőgépe. Nixon elnököt a repülőgépnél De Gaulle tábornok, Couve De Murville miniszterelnök, Mi­chel Debré külügyminiszter és Sargent Shriver. az Egyesült Államok párizsi nagykövete fo­gadta. De Gaulle tábornok rövid beszédében kifejezte azt a re­ményét, hogy az amerikai el­nök megismeri a francia állás­pontot és megismerteti saját véleményét a legfontosabb kér­désekben. A francia elnök vé­gül személyesen üdvözölte Richard Nixont, akihez — mint mondotta — személyes kipró­bált barátság fűzi. Nixon elnök az Egyesült Ál­lamok legrégibb barátjának és legrégibb szövetségesének ne­vezte Franciaországot. Azért jött — mondotta —, hogy együtt keressék annak mód­jait: hogyan lehetne ezt a ba­rátságot és szövetséget foly­tatni és milyen lépéseket tehet a két ország együttesen a világ előtt álló kérdések megoldá­sában. De Gaulle tábornokhoz fordulva kijelentette, megra­gadja az alkalmat, hogy kikér­je véleményét és tanácsát ab­ban, miképpen oldhatják meg az Egyesült Államok előtt ál­ló és a világot megosztó prob­lémákat. A beszédek elhang­zása után a két elnök De Gaulle tábornok gépkocsiján a Qüai d’ Orsay-ra hajtatott, ahol Nixon elnök szállása van pá­rizsi tartózkodása idején. 62 oldal Nem tévedés. Ma is Nép­újságot tart a kezében. Egy új köntösű Népújsá­got, amely mától kezdve minden kedden, csütörtö­kön és szombaton tíz. szer­dán és pénteken nyolc, vasárnap pedig tizenhat hetenként tehát 62 oldalon jelenik meg. Lapunknak nemcsak oldalterjedelmo bővült, de bővült és egyre inkább bővül a tartalma is. Terveink nagy részét már korábban bejelentet­tük. Ezek közül az első­vel, a Tárlat-tal olvasóink máris találkozhatnak a lap­ban. Újságírók és szerkesztők nagy odaadással készültet, erre a napra. Az első szá­mokban talán még nem mutatkozik meg mindaz, az elgondolás, ami feszít ben­nünket. Olvasóink szíves türelmét kérjük, mert úgy vagyunk mi is ezekkel az c-lső számokkal, mint ami­kor a gyermek járni tanul: időnként elveszítjük az egyensúlyunkat, többet aka­runk lépni, mint ameny- nyire képesek vagyunk... Időre van szükségünk, hogy valóban biztonságosan jár­hassunk. Terveink szépek, lelkesí­tők. Holnap és az azt kö­vető napokban minden ter­vünk valóra válásának önök, kedves olyasóink, ta­núi lesznek. Sőt, szeret­nénk, ha nemcsak tanúi, de részesei is lennének, mégpedig úgy, hogy taná­csaikkal. észrevételeikkel segítenék a szerkesztőket, újságírókat, hogy jobb la­pot készíthessünk. Első alkalommal olvas­sák most a tíz oldalas Népújságot. önöknek is újat jelent ez, de higgyék cl, nekünk is. Önök most többet vár­nak tőlünk, mi pedig töb­bet szeretnénk adni. Min­den erőnkkel azon leszünk, hogy egyetlen olvasónk se csalódjon bennünk. A Szerkesztő Bizottság Folytatódik a DNFF offenzfvája Hatalmas pergőtűzzel és ra­kétatámadásokkal folytató­dott pénteken a DNFF harcoló alakulatainak immáron hato­dik napja tartó kora tavaszi of- fenzívája. A DNFF legújabb hadijelen­téseiben beszámolt arról, hogy az általános támadássorozat közben felszabadították a pacifi- kációs program keretében létesített számos úgyne­vezett stratégiai falu la­kosságát. A közlemények azt is hírül adják, hogy Dél-Vietnam több körzetében, egyebek között. Saigon közelében, sok helységben népfelke­lés tört ki. A falusiak lelkesen fogadták a hazafiak előrenyomuló osz­tagait és menetoszlopait, s élelmet és szállást adtak ne­kik. A nép mindenütt oda- adóan támogatta a DNFF had­műveleteit. Nyugati távirati jelentések szerint az offenzíva hatodik hajnalán a DNFF az ország mind a négy harcászati öve­zetében rakéta- és nehézgrá­nát támadásokat indított az amerikai expedíciós hadsereg és a dél-vietnami csatlós kor­mány támaszpontjai ellen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom