Tolna Megyei Népújság, 1977. október (26. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-28 / 254. szám

a "Képújság 1977. október 28. A mezőgazdasági gyakorlati órán Gerencsér IMíklő A holnap elébe Ady Endre élettörtenete i23. Akármilyen fontos volt Adynak a nősülés, a köz­ügyekről egy pillanatra sem fordította el a figyelmét. Költői és publicisztikai munkássága mellett aktív po­litikai szereplésre szánta el magát. Erősen hitt Jászi Oszkár radikális humanista koncepciójában, ezért a Jászi elképzeléseire alapuló programmal képviselői mandátumra pályázott a Polgári Radikális Párt szat­mári jelöltjeként. Azt vallotta, hogy Magyarország demokratikus átalakításával együtt ugyancsak a de­mokrácia jegyében kell rendezni a nemzetiségi ügye­ket és föderális alapon, az önrendelkezési jog érvé­nyesítésével Svájc mintájára szükséges korszerűsíteni a Kárpát-medence társadalmi szerkezetét. Csúcsáról tehát még június 27-én Nagyváradra ment, hogy részt vegyen a Polgári Radikális Párt másnapra hirdetett zászlóbontó gyűlésén. Másnap ide­jében a gyűlés színhelyén tartózkodtak, amikor dél­után maguk a nagyváradi újságírók csaptak fel rik­kancsnak, és végigszóguldva a városon, a sebtében nyomott lapok különkiadásaival, kiabálták a der­mesztőén szenzációs hírt: — Szarajevóban megölték a trónörököst! Mindenki döbbenten fogadta a súlyos esemény­ről szóló bejelentést, de a jelenlévők közül Adyt ráz­ta meg a legjobban. Elsárgult, torka kiszáradt, re­kedt, halk hangon tudott csak beszélni. Néhány drá­mai tőmondattal pontosan megjósolta, mi fog követ­kezni: Világháború, a monarchia összeomlása, forra­dalmak, a történelmi Magyarország vége. A társasá­gában lévő Jászi Oszkár, gyermekkora óta jóbarátja, nem látta ennyire sötétnek a helyzetet. Vitatta a há­ború lehetőségét, mert szerinte Európa szervezett munkássága ígéretéhez híven mindent elkövet a béke érdekében, a militaristák megfékezésére. Bárcsak Jászi Oszkárnak tett volna igaza. tonaorvosi felülvizsgálatokra keltett ismételten jelent­keznie. Mindenáron hadfit akartak 'csinálni .belőle, pe­dig .az ecsedi lápon elszenvedett balesete miatt súlyo­san károsodtak ízületei, ezért már az első sorozáson, .huszonegy esztendős korában egyszer s mindenkorra alkalmatlannak nyilvánították. Krónikusan rossz ideg­állapota és a beteg szíve különösen ellene szólt a ka­tonai szolgálatnak, mégis háborgatták az .idézésekkel — így akartak bosszút állni a háború közismert, el­lenségén. Részben súlyosbodó pénzgondjai miatt, részben azért, hogy-közelebbről kísérhesse figyelemmel az ese­ményeket, szeptember 4-én felköltözött Pestre a Ma­gyar Királyba. ‘Dolgozott, amennyit tudott és amennyi munkájára igényt tartottak. 'Nyíltan nem támadhatta a militarizált államhatalmat, hiszen íélig-meddág így is a hazaárulót látták .benne a háborús, uszítást és a hazafdségot azonos fogalomnak tekintő ellenségei. Az uszítok közé pedig nem állhatott be elvei, egész eddigi munkásságának megtagadása nélkül. így közírói és költői .működéséhez igen leszűkült a skála. Sok bajá­ban, elkeseredettségében mind gyakrabban menekült Csúcsára, ahol igazi megértéssel vártáik, még akkor is, ha a szenvedélyekkel teli Csinszka néha porolt vele egésizségrontó szokásai miatt. De ez csak bárányfelhő volt. Íródtak a szép Csinszika-versek, és Csúcsa hova­tovább kedveltebb otthona lett Ady Endrének, mint érmiindszent! legényszobája. .1914 szilveszterét is a Sebes-Körös fölött őrködő kastélyban töltötte. 1915 januárjában visszatért Budapestre, bolyongá­sainak harmadik állandó pontjára, a Magyar Király szállodába, öccse, Bajos ekkor kereste fel Boncza Miklóst a kéréssel, hogy az apa egyezzen végre bele a •házasságiba. A gőgös úr már nem volt Olyan elutasító. Kijelentette, nem .helyesli, de nem is ellenzi a törvé­nyes egybekelést. Nem vesz róla tudomást és hozo­mányt sem ad. De ha két évig kibírja egymás, mellett Ady és a lánya, utólag mindenre áldását adja, rá­adásul bocsánatot kér a fiataloktól. Míg Ady Bajos az apa lelkére beszélt, Endre báty­ja újabb szívrohamot kapött a szállodában. Hiába sze­rette a Magyar Király-beli életet, most jobban kíván­kozott Csúcsára. Mihelyt túljutott a veszélyen, sietett is a Királyhágó mögötti édenbe. A szívrohamból való felgyógyulás után ajándékozta meg Csinszkát egyik legszebb versével, amelynek címe: „Cifra szűrömmel betakarva”. (Folytatjuk) Nem tartották meg a tervezett gyűlést. Ady visz- szalépett a képviselőjelöltségtől. Elhatározását közöl­ni akarta szatmári barátaival, ezért Nagykárolyba utazott. Amikor híre jött a háború kitörésének, már otthon volt Érmindszenten. Elkeseredettségét csak súlyosbította tehetetlensége. Nem a hadviselő felek egyike vagy másika ellen volt, hanem magát a hábo­rút kárhoztatta. Egyik fél győzelmét sem kívánta, mert tudta, hogy az impériumok véres rivalizálásá­nak semmi köze sincs a népek igazi érdekeihez. Ép­pen ezért a mindaddig példátlannak ígérkező pusztí­tásból nem látott kiutat. Emberi magányosságában mégii.nikábib szükségét érezte egy értő, s.zeretésre méltó társ. közelségének. Türelmetlenül óhajtotta a házasságot, amely elől oly sok éven át menekült. Ebbéli vágyában miég attól sem riadt vissza, hogy a nehéz átkaival 'illetett Tisza Ist­vánhoz forduljon segélykérő lévőiével: „Egy szörnyű világválságon kívül el kellett jönnie az én .nagy em­beri válságomnak is, hogy tudjam, érezzem: nekem is Tisiza Istvánhoz kell fordulnom. Száz óikból is vak­merőség ezt nekem tennem, de megteszem, mert örü­lök, hogy van még egy ütolsó bizodalmám akikor, ami­kor a mindenek ügye és a magamé vetélkedve fenye­getnek egy katasztrófával.” A levél magyarázata az, hogy Tisza miniszter- elnök tetu barátságban volt Boncza Miklóssal. Ady azt .remélte, Tisza grófnál legalább annyit elér, hogy az nem ifog ellene agitálni a barátjánál. Soha nem derült ki, foglalkozott-e a miniszterelnök Ady Endre magán­ügyével. A levélre sem válaszolt. Annyi azonban bi­zonyos, hogy az apa mégsem ítélt fölényes kurtasággal napirendre az ügy fölött. Talán azért, nem, mert. nyárs- polgári felfogás szerint kínos lehetett, számára lánya és a híres költő közismertté vált szoros kapcsolata.. Boncza Berta ekkor már Csinszka néven az Ady- versék szereplője lett. Boncza Miklós fölkeresett szá­mos olyan barátját, akik a költőt iis> ismerték. .Alapo­san, figyelmesen kifaggatta őket, miféle ember az a számára elfogadhatatlan Ady. Az ismerősök .többsége szuperlativuszökban beszélt a zseniális poétáról, ám Boncza Miklós mindegyiküket sarokba szorította a fogas kérdéssel: — Ha eladó sorban lévő fiatal lá­nyuk lenne, feleségül adnák-e Adyboz? — A válasz minden esetben nemleges volt. Az ellenzés azonban csak megerősítette a jegye­sek elhatározását. Állandó kapcsolatot tartották leve­lezés útján, ha tehette Ady, .utazott Csúcsára. Gondjai a nősülés körüli bonyodalmaktól függetlenül is meg­sokasodtak. Sorozást felszólításokkal zaklatták, ka­Vasadon öt évvel ezelőtt hozták létre a távoli tanyákon élő gyermekek ré­szére a diákott­hont, amelynek je­lenleg 100 lakója van. A gyerekek egésznapos ellá­tást kapnak, az al­sósok a falusi isko­lában tanulnak. Tanyai diákotthon Átadják az osztálynaplókat az igazgatónőnek A közoktatás kérdései Az óvodai helyzet Tolna megyében A megyei óvodái helyzetet aiz emberek aszerint ítélik meg, ihogy a gyereküknek ju­tott-e hely valamelyik gyer­mekintézményben, vagy nem. Szekszárdim biztosan többen tartják rossznak, mint amennyire valóbán aggasztó a .helyzet Kisebb községek­ben minden gyereket fel tud­nak venni. De így van. ez pél­dául olyan nagy településen Is mint iBátaszék. .Milyen hát iákkor valóban a megyei helyzet? Az elmon­dottakból kiderül, hogy tele­pülésenként változó. Minden­esetre tény, hogy iá megye 108 községe közül 105-ben van óvoda. .A maradók há­romban is lehetne, ha volna rá igény. Arra lis van lehető­ség, hogy a meglévő ne csak nyáron, hanem egész évben üzemeljen és napközis ellá­tást is biztosítson. Olyannyi­ra így van, bogy a megyei szervek ma már ezt szorgal­mazzák, de nincs igény rá mindenütt. A számok nyelvén Kiindulási alapnak legcél­szerűbb 1972-t tekinteni, mert akikor fogalmazta meg az ok­tatáspolitikai párthatározat a fejlesztés elveit. Az azóta megtett .utat a számok jól mutatják, öt évvel ezelőtt a megyében 72 óvoda működött 298 csoporttal, ma 162 óvodá­ban 374 csoport működik. Hetvenkettőben 7446 helyre 8595 gyereket vettek fel, az elmúlt év végén— az adatok az 1976. decemberi állapoto­kat tükrözik — 9492 gyerek elhelyezésére voltak alkalma­sak az óvodák, ezzel' szemben felvettek 101149-et. Az elutasítatták száma het­venkettőben 78, 76-ban 541 volt. Ez esetben van idei szeptemberi adat is, misze­rint 730 felvételi kérelmet kellett elutasítani a miegyé­ben. öt évvel ezelőtt 424 óvónő közül 78 képesítés nélküli dolgozott, míg tavaly 705 pedagógus közül 196 nem rendelkezett szakképesítés­sel. Az új nevelési program A fejlődés több szempont­ból is nyilvánvaló. Az óvo­dák befogadóképessége nőtt, bár nem Olyan mértékben, mint a (gyermekek száma. Hogy az óvónők majdnem harminc, pontosan 27,8 szá­zaléka nem rendelkezik ké­pesítéssel, az annak is tulaj­donítható, hogy a csoportok száma meg növekedett, ezzel együtt sokkal több lett az egész napos, napközis óvoda. A képesítés nélküliek magas számát magyarázza az a tö­rekvés is, bogy minden cso­portban legyen lehetőleg két óvónő. A képesítéssel nem rendel­kezők tekintetében országos másodikak vagyunk — hátul­ról/ (Csak egy megye van mögöttünk.) Több mint öt­ven százalékuk tanul levele­ző tagozaton. iNegy ven közép­fokú végzettséggel rendelke­ző óvónő már megkezdte a munkát és párhuzamos osz­tályok is tanulnak a Garay szakiközépiskolában. Az el­utasított kérelmek magas szálma nemcsak arra utal, hogy kevés az óvoda, de arra is, hogy megnövekedett az óvodás korú népesség és ez­zel együtt az óvoda iránti Igény, amit felkelteni törek­vésünk is volt. Az idén már a gyerekek 94,3 százaléka jár óvodába, ezzel viszont elsők vagyunk a megyék között A „beóvodázásban” csak Sze­ged város előzi meg a me­gyét. Az új nevelési program az iskola-előkészítést szolgálja — eredményesen. Tolna me­gyében ma minden kisgyerek részesül valamilyen formá­iban isJkola-élőkészí'tésiben. Minden ötévest felvennének óvodábai, azöknak a gyere­keknek, akiknek szüléi ezt nem igénylik, előkészítő fog­lalkozásokat szerveznek. Szorosabb lett a kapcsolat az óvoda és iaz iskola között. A gyerekek jobban feltalál­ják magukat :az iskolában, önállóbbak, kitartóbbak és jó ismeretanyaggal rendelkez­nek. Az iskolai feladatok el­végzésére alkalmasabbak lettek. Fejlesztés Az elmúlt évben 339-cel több óvodás kaphatott he­lyet ia megye intézményei­ben, mint egy évvel előbb. A legrosszabb a helyzet Szék- szárdon, de Tamási kivételé­vel a városok és járási szék­helyek is helyhiánnyal küz­denek. Szekszárdon késésben van egy 150 helyes óvoda megépítése az Arany János utcában, ezenkívül jövőre a Mérey utcában Is épül egy százszemélyes óvoda. Hogy ennél mennyivel lesz több, az a város üzemeinek és a szülőknek az összefogásán is múlik. Egyedül Tamásiban épült meg a tervezettnél előbb egy százhelyes óvoda, a többi település időarányo­san teljesítette az ötödik öt­éves terv fejlesztési előirány­zatát. Az V. ötéves terület- fejlesztési tervet előterjesztő tanácsülés! anyagba» így fo­galmaznak : „A társadalmi összefogás nagy lendítőereje ellenére az óvodai férőhelyek létesítése nem követi az óvo­dás korú népesség számának növekedési ütemét”. A tervezett kétezerkettő- száz óvodai férőhely számát •a társadalmi összefogás to­vább emelheti. I. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom