210 találat (0,164 másodperc)

Találatok

1. 1984-12-16 / 51. szám
[...] február 25 én tárgyalt Torkos István lelkész Ybl Miklós országos hírű [...] mit is je­lent a zsoltáríró kérése Egy dolgot kérek az Űrtől [...] város Ta­nácsa VB elnöke Fischer István általános elnökhelyetes Polgár István egyházügyi titkár Juhász István főmérnök és Fehér Sán­dor a [...]
2. 1960-06-12 / 24. szám
[...] Közreműködött Telekes Zoltánné szavalatok­kal Bencze István karnagy orgonaszámokkal PÄPA Az egyházközség [...] má­jus 15 i gyűlésén Fieder Ist­ván 8 éven keresztül hűsége­sen viselt [...] gondnokká Buszlai Bélát és Turóczy Istvánt egyházfivá Ünnepélyes szolgálatba lépé­sük a [...] szeretetvendégség Rákosfalva de 8 Szita Istvánná Fóti út 22 de 11 [...]
3. 1956-02-19 / 8. szám
[...] egész anyaszentegyházzal kezdettől máig Bottá István j Adjon Isten mindenkinek IRTA [...] igazán imádkozni A Miatyánk min­den kérése olyan mint a jó mag [...] tekintünk amelyre az illető nap kérése mutat és ha este a [...] közbenjáró könyörgésünket az illető nap kérése irányítja Ha ilyen módon napról [...]
4. 1962-12-30 / 53. szám
[...] Az legyen az imádságunk legfőbb kérése ma hogy aki mennyei eledelt [...] Luther Márton a Miatyánk negyedik kérése magyarázatában a mindennapi kenyérként felsorol [...] Imre Zugló de 11 Szabó István Rákosfalva de 8 Bo­ros Károly [...] u de fél 10 Szabó István Fóti út de 11 Nagy István Váci út de 8 Nagy [...]
5. 1977-03-06 / 10. szám
[...] 20 20 28 AZ ANYA KÉRÉSE Mit mondhatunk erről a kérésről [...] pálcát tör­hetünk e az anya kérése fölött Ez a kérés mégsem [...] Kelenvölgy de 9 úrv Rozsé István Budafok de 11 úrv Rozsé István Csillaghegy de fél 10 Kaposvári [...] Barlay Zsuzsa Fülöp Attila Berczelly István és Trajtler Gábor Vezényel Weltler [...]
6. 1999-08-15 / 33. szám
[...] kérte tőle hogy mellette maradhasson Kérése érthető hálás volt az áldott [...] te­le volt szeretettel Szabadítója iránt Kérése mégsem nyert meghallgatást A mi [...] lelkésszé Roszik Mi­hály és Fábry István végzett teológus ba­rátaival együtt a [...] Benedictus Gigout Toccáta Közreműködik Pintér István ének Rózsa Ignác hegedű tanárok [...]
7. 1997-12-07 / 49. szám
[...] idézett a volt diákja Kisgyörgy István Hozzáfűzte hogy az 1948 as [...] életké­pes Az új püspök Czékus István fog megmentéséhez Eperjesről az ősi [...] légiriadók A Miatyánk előző 3 kérése még templomban hangzott el melyet [...] Miatyánk valóban totális imád­ság Hét kérése hasonlít a színkép szivárványához melyet [...]
8. 1973-05-27 / 21. szám
[...] És az első ismeretlen tanítvány ké­rése örök sorozatot indított meg minket [...] imádkozni Ebben benne van milliók kérése örö­me bocsánatkérése gondja kenyere Ezért [...] án iktatja be hivatalá­ba Gartai István a Nógrádi Egyházmegye esperese EVANGEUEUS [...] Ke­mény a kolozsvári egyetemen Schneller Ist­ván tanítványa volt az első világháború [...]
9. 1960-06-05 / 23. szám
[...] MI ATYÁNK 4 és 5 kérése Űr Jézus Krisztus Köszönjük hogy [...] is tartozunk A mindennapi kenyér ké­rése hitünk próbatétele A kegyelemből megkapott [...] felolvasott Palotay Gyula és Seben István előadást tartott Ponicsán Imre és [...] újrend zerű re vállalja Ducsák István harang­öntő örszentmiklós Dózsa Gy út [...]
10. 2005-09-04 / 36. szám
[...] Ez leginkább talán dr Szabó István református püspöknek a tőle megszokott [...] teljesség igénye nélkül említjük Gémes Istvánnak a diakóniai teoló­giáról DT és [...] évszázados szolgálatukra és illő mó­Gémes István dr Szabó István és Pátkai Róbert dón emlékezzenek [...] Isten akaratát kívánó és elfoga­dó kérése alapján azt helyezte a lelkész [...]
11. 1936-08-30 / 35. szám
[...] választott Geissler Az volt a kérése hogy Csók István ma­gyar festőművész Urvacsorázás c képének [...]
12. 2004-01-18 / 3. szám
[...] fe­lelős egyházi vezetők ismételt írásos kérése ellenére a piacvezető kábeltévé­társaságok többsége [...] 2004 január 6 Dr Seregély István egri érsek s k Dr [...] budapesti érsek és dr Szabó István református püspök látja el Az [...]
13. 1959-05-03 / 18. szám
[...] Tiszántúli Re­formátus Egyházkerület püs­pöke Szamosközi István a Dunamellóki Református Egy­házkerület püspöke [...] Refor­mátus Egyházkerület püspöke dr Dienes István a Ti széniin­nenii Református Egyházkerü­let [...] is Az eskütétel után Dobi Ist­ván az Elnöki Tanács elnöke szívélyesen [...] után így hangzik Isten gyermekeinek kérése Jövel Urunk Jézus Ferenczy Zoltán [...]
14. 1944-03-04 / 10. szám
[...] húzódtunk el sohasem a más kérése és zörgetése elől Megnyitottuk szivünket [...] 50 Dévény Dezső 36 Bülci István 100 Grünsberg Károly 50 Marton [...]
15. 2004-05-30 / 22. szám
[...] Bács­kámé Vári Krisztina és Thuránszky Ist­ván valamint Udvardy István római katolikus diakónus terített asztallal [...] Bízik László lelkész és Udvardy István katolikus diakónus áldozatos munkájának köszönhetően [...] a most újrafogalmazott munkaköri leírá­ítéltek kérése szerint Ez talán a leglé­nyegesebb [...]
16. 1985-12-29 / 52. szám
[...] csodálkozott senki sem hogy Magyari István szemé lye teljesen ismeretlen maradt [...] ki lehetne más ez az István prédikátor uram mint Magyari István Sárváron nem volt akkor más prédikátor még akit István­nak neveztek volna s utódját pe­dig [...] hívták Csakis Magyari ez az István Vagyis Magyari István még 1605 őszén is élt [...]
17. 1983-12-11 / 50. szám
[...] 85 5 AMI A ZSOLTÁRlRÓ KÉRÉ­SE VOLT nekünk beteljesedett Jézus Krisztusban [...] de fél 9 úrv Rőzse István Kelenvölgy de 9 Bu­dafok de ll Rőzse István Budaörs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse [...] MIKLÓS PÉTER HÁZASSÁG Dr Monok Ist­ván és dr Keveházi Katalin de­cember [...]
18. 2004-04-11 / 15. szám
[...] Még mindig ülte­tek fákat Mátis István lel­kész portréja 75 20 35 Kossuth Örkény Ist­ván Egyperces novellák 11 22 35 [...] dai német film Rend Sza­bó István 1999 173 20 35 Kossuth Örkény Ist­ván Egyperces novellák 11 22 50 [...] bűn észrevétele megbánása a bűnbocsánat kérése és elfogadása nélkül keresztény hitünk [...]
19. 1984-11-18 / 47. szám
[...] befejező Szolgálat fogalomnál köszöntöttük Vajda Istvánt a gyülekezetben szolgá­latba lépő segédlelkészt [...] És re­ménységgel is DR OÖMÖRY ISTVÁN GYÜ­LEKEZETI FELÜGYELŐ a mel úiult [...] épü­letébe ment ahol Hom áth István egyházügyi titkár fogadta a püs­pököt [...] a vendégeket A gyülekezet lel­késze kérése szerint Káldy Zol­tán püspök nagyszabású [...]
20. 2004-06-13 / 24. szám
[...] az Országos Elnökség Thu ránszky István lelkészt bízta meg a cigá­nyok [...] talált a Déli Egyházkerület azon kérése hogy Kolarovszki Zoltán a Békéscsabai [...] alt Marosvári Péter tenor Berczelly István basszus Dobozy Borbála csemballó Trajtler [...]
21. 1990-10-21 / 42. szám
[...] küzdött a kis ek­lézsia Németh István szolgálatá­val Jó másfél éve ifj [...] Lackner Aladár Andorka Sándor Németh István ifj Hafenscher Károly és két [...] hűsége kötelez bennünket Három fontos kérése hangzott beszéde végén Az egy­A [...] hozta az új elnökségnek Szabó István a tisztéből távozó egyház megyei [...]
22. 1965-11-14 / 46. szám
[...] Szentleikét ránk bocsátja Dr Ferdinand István ÍJRA SZÉP YBL MIKLÓS KECSKEMÉTI [...] egy prédiká­cióban vetette fel Czékus Ist­ván lelkész Ekkor a gyüleke­zet mintegy [...] templomba áthozták a szószé­ket Juhász Istvánná kecskeméti építészmérnök ezt írja a [...] az tJrtól tanult imádságnak ötödik kérése jut az eszünkbe bocsásd meg [...]
23. 1980-12-07 / 49. szám
[...] amilyet csak akartak így kerüli István diakónus is Mózes törvénye elleni [...] hogy sürgősen el kellett némítani Ist­ván ajkán Isten ítéletét Mint minden [...] legborzasztóbb megoldást vá­lasztották halálra kövezték Ist­vánt Hol volt már ekkor a [...] VÉLETLEN HOGY A MIATYÁNK LEGELSŐ KÉRÉSE éppen egy névvel kapcsolatos Az­zal [...]
24. 2006-12-17 / 51. szám
[...] alt Keönch Boldizsár tenor Berczelly István basszus Trajt ler Gábor orgona [...] Sárosi Károly ének illetve Bán István orgona Vezényel Csorba István karnagy Igét hirdet Gémesi And­rea [...] szemináriuma és énekkara vezényel Csorba István or­gonái Finta Gergely December 21 [...] álló bizottság ítélje oda Ki­fejezett kérése volt hogy a díjak odaíté­lésénél [...]
25. 2004-11-28 / 48. szám
[...] püspök elnök püspök püspök Püspökeink kérése hogy a körlevél szövege most [...] igennel szavazni Elő­ször is Bocskai István miatt Az erdélyi fejedelem csaknem [...]
26. 1996-08-11 / 32. szám
[...] Az Országos Presbitérium az Országgyűlés kérése alapján bizottságot hozott létre az [...] Imre püspök titkára dr Galli István A Bizott­ság tagjait az elnök [...] Ecsedi Zsu­zsát és dr Balás Istvánt 8 Az Aszódi Evangélikus Gimnázium [...] A megnyitón Váralja polgármestere Amrein István meleg szavakkal köszöntötte az ifjúságot [...]
27. 2006-11-05 / 45. szám
[...] akkor lemondott presbitereket úgymint Nagy István igazgató tanítót gyülekezeti jegyzőt Szabó [...] jelenlegi lelkésze Balról jobbra Bottá István Ordass Lajos és Kendeh György [...] Mihályfi Ernő Ordasshoz címzett személyes kérése hogy azonnal vegye át az [...]
28. 1982-10-03 / 40. szám
[...] missziói parancsa a Szent­lélek erejének kérése Ilyenfor­mán az ige és szentségek [...] Közreműködnek Bánffy György narrátor Berczelly István bariton Trajtler Gá­bor orgona A [...] is beillő templomot építsenek CZÉKUS ISTVÁN a későb­bi tiszakerületi püspök volt [...] alapul­vételével mint legkevesebbet ajánló Halász István vállalta el A lap alján [...]
29. 1996-10-27 / 43. szám
[...] imádságunknak ez az utolsó két kérése jusson eszünk­be szívünkbe napközben is [...] formá­jában elmondja a létszükségleti cikkek kérése után elcsendese­dik Szívünkbe békesség száll [...] 73 nagytemp­lom de 10 Szabó István Rákosszentmi­hály XVI Hősök tere de [...]
30. 2004-06-20 / 25. szám
[...] János A DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET KÉRÉSE A VOLT NÉPFŐISKOLÁSOKHOZ Szeretnénk összeállítani [...] Sárszentlőrincen újjá­élesztett népfőiskolájáról Ezért Ko­csis István vállalkozott egy kiegészí­tő összefoglalóra I [...] megvitatására is lehe­tőség lesz Kocsis István A sárszentlőrinci Zsivora György Népfőiskolái [...]
31. 1973-11-04 / 44. szám
[...] kenyér Ezért a Miatyánk negyedik ké­rése hangozhat a fordításban így is [...] ki amelynek tagjái voltak Czeglédy István l Prőhle Károly és Varga [...] áj fordítása mond majd Czeglédy István halála után Kocsis Elemér ké­sőbb [...] mint magyar nyelvi szakértő Szabó István Ez a bizottság teljes munka­idővel [...]
32. 1983-07-10 / 28. szám
[...] Ennek a felül­ről jövő érőnek kérése csendült ki a beiktatott lelkész [...] beiktatott lelkész válaszadása után Kiss István felügyelő mon­dott köszönetét az ünnepi [...] de fél 9 úrv Ro­zsé István Kelenvölgy de 9 Budafok de 11 Rozsé István Bfidaörs du 3 úrv Rozsé István Törökbálint du fél 5 Rozsé [...]
33. 1988-11-20 / 47. szám
[...] egy nagyon igaz és őszinte kérése ez Milyen jó lenne ha [...] tér de 9 úrv Vető István de fél 11 német de [...] Miklós Óbuda de 10 Nagy Ist­ván XII Tartsay Vilmos u 11 [...] Budafok de 11 úrv Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...]
34. 1998-05-31 / 22. szám
[...] könyörög Minden úrvacsoraosztás imád­ságának is kérése Küldd el most Szentlelkedet és [...] Muntag Andomé du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...] Nagytemplom de 10 úrv Szabó István Rá­kosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] Szeverényi János du 6 Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de [...]
35. 1980-10-26 / 43. szám
[...] volt aki frissen em­lékezett még István diakónus megkövezésére Sault sötét ár­nyékként [...] 1861 ben így ír Bezerédy Istvánhoz Nemzetiségi politi­kánk nem szerencsés Az [...] Nem lesz ez így jó Istvánom Szomorú sors vár hazánkra ezen [...] Megnyerte tervei­nek Trefort Ágostont Bezerédy Istvánt Horváth Boldizsárt Deák Ferencet és [...]
36. 2002-04-14 / 15. szám
[...] Dráma 2 részben Fordította Vas István Személyek Egyszerű ember Sir Thomas [...] asszony Farkas Tamás O Szabó István Jászai díjas Lénárt Lás 2 [...] az akkori püspök Kar­dos Gyula kérése az volt hogy maradjak egy [...] Szabó József püspök emlékét Honti István balassagyarmati fel­ügyelő és Pozsonyi Anna [...]
37. 1950-12-10 / 50. szám
[...] Zoltán Kirchner Re­zső és Gartai István lelkészek szolgál­tak November 22 én [...] Jánost a gondnoki és Szájbély Istvánt az ellenőri tisztbe Ugyan­ekkor történt [...] Egyház Könyvtára minden ol­vasónknak akik kérésé szí ügyükké teltek és hozzásegítették [...] egy­házi újságunk teljes sorozata Bofta István beiktatása Bottá Istvánt a budapest kelen foldi keresztyén [...]
38. 1988-05-08 / 19. szám
[...] is örökre veled Ámen Madarász István t Rédei Károly evangélikus lelkész [...] tér de 11 úrv Vető István du 6 Vető István Óbuda de 10 Nagy Ist­ván XII Tartsay Vilmos u 11 [...] várt megindulásától kezdve kérjük Püspökeink kérése és felhívása szerint viszont már [...]
39. 1958-10-05 / 40. szám
[...] Sí Teológiai AlsedSémlsj hírei Fekete István lelkész a Lelkész nevelő Intézet [...] ellátására A tanári kar Fekete István lelkészt intézeti tanárrá választotta és [...] az Opera­ház szólistája Vezényel Bencze István karnagy Igehirdetéssel Ko­ren Emil püspökhelyettes [...] több énekünk szerint ennek a kérése Add háza­mat jól elrendeljem A [...]
40. 1983-11-27 / 48. szám
[...] Nagytétény de fél 9 Rozsé István Kelenvölgy de 9 Budafok de 11 úrv Rőzse István Budaörs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] Mi az életünk legfőbb vá­gya kérése mire van leginkább szükségünk Sokféle [...]
41. 1965-11-14 / 46. szám
[...] ajkunkról az Űrtől tanult imádság kérése is Bocsásd meg a mi [...] tanúságtételére hív fel Heti igénk István vértanú haláláról szól Hogy jobban [...] a hét diakónus megválasztását az István vértanú ellen emelt vádat 6 [...] volt közvetlen kiváltója annak hogy Istvánt megkövezték A haldokló István amikor már hullanak rá az [...]
42. 2002-03-24 / 12. szám
[...] mintegy négyszázan írták alá Binder István Első hívás ISTEN MUNKATÁRSAI VAGYUNK [...] emberé­ről szólt Ezt folytatta Borzási István Er­délyből aki Evangélizáció a Kárpát­medencében [...] kezdeményezésünkben Jézus főpapi imájának egyik kérése ve­zérel és buzdít minket hogy [...]
43. 1996-11-17 / 46. szám
[...] nem helyénvaló Jakab és Já­nos kérése 3 Vannak e nekünk is [...] közlünk még néhány gondolatot Mácz István Kísértés a jóra című könyvéből [...] Rákóczi Ferenc hamvait a Szent István baziliká­ban az evangélikus Thököly Imre [...] Thököly emlékkiállítás az evangélikus múzeumban István Zrínyi Ilona ésPekry Lőrinc képe [...]
44. 2006-04-02 / 14. szám
[...] Enikő Kecskés Mónika Vezényel Zimányi István Szeretettel értesítünk mindenkit hogy április [...] ének Koloss Krisztina cselló Koloss István Lisznyay Szabó Mária Pál Diana [...] 00 PAX A családról Jeleníts István 12 05 Duna Tv Christi [...] támaszkodjunk Isten szavára A zsoltáros kérése kiáltása legyen imádságunkká Péntek Nagyon [...]
45. 1995-08-06 / 32. szám
[...] Valamennyi résztvevő együttes vágya és kérése hogy a választott ige valósága [...] től Nagygeresdre RIHAY SZABOLCS VERESS ISTVÁN segédlelkészt 1995 augusztus 15 től [...] majd a gyülekezet felügyelője Kovács István és a gyü­lekezeti énekkar ezt [...] Rácz Dénes Rihay Szabolcs Szarka István és Veress István testvéreinket teológiai ta­nulmányaik elvégzése után [...]
46. 2008-04-20 / 16. szám
[...] Üllői út 24 Vendégünk Kákay István országos irodaigazgató aki istenes versek [...] az ember ha hívő Benedek István Gábor 30 14 05 PAX [...] közvetí­tése Mezőcsátról Igét hirdet Gazda István esperes 56 10 30 mtv [...] átlépés az éjszakába A ta­nítvány kérése úgy hangzik mintha egy megrettent [...]
47. 1980-06-15 / 24. szám
[...] szóló beszá­moló majd a püspök kérése az istentisztelet végén Elmondta hogy [...] Weltler Jenő vezénylete alatt Berczelly István egy Schütz áriát Trajtler Gábor [...] Hepke Zsu­zsanna Szeverényi János Vajda István Zólyomi Mátyás
48. 1950-09-17 / 38. szám
[...] is meg fogom szeretni Paraszkay István Sopron azt írja Hittestvéri szereiettel [...] zei Sándor arnóti lelkész Bözse István esperes és XJzon László szol­noki [...] c Írását olvasta fel Fekete Ist­ván kőbányai s lelkész írásmagya rázatával [...] ellené­ben címére küldjenek Ugyanez a ké­rése az 1948 évi első és [...]
49. 2000-12-24 / 52. szám
[...] Hierotheos első püspököt és Szent István királyunkat Történelmi esemény volt ez [...] éppen Magyarország áll a Szent István napi ünnep végén A legfelsőbb [...] a viszony a kap­csolat Szent István Magyarország királya Nincs egymás között [...] éle­tében valósulhat az ének záró kérése A sötétség elmúljon a hit [...]
50. 1950-11-12 / 46. szám
[...] volt a református templomban Tóth István ref lelkész igehirdetést végzett Marschalkó [...] a pesterzsébeti evan­gélikus vegyeskar Bence István kar­nagy vezénylésével Kispest A gyülekezet [...] val lástanító levkész A kiadóhivatal kérése Kérjük olvasóinkat hogy az Evan­gélikus [...] utca d e 11 Bandi István Kelenföld d e 8 úrv [...]
51. 1952-11-09 / 45. szám
[...] az egyházke­rület közgyűlésének határozata és kérése alapján szétosztotta a tiszán­túli és [...] az egyházközség nevében pedig Baiczár István egyházfelügyelő üdvözölték a beiktatott lelkészt [...] Pál lelkész tartotta NADASD Mátis István nádasdi lelkész a re­formáció hetében [...] osendesnapot tartottak A szolgálatokat Jurányi István váci lelkész és dr Tomka [...]
52. 1996-08-18 / 33. szám
[...] Talán már hallottatok Géza fejedelemről István­nak az első magyar királynak az [...] fejede­lem 997 ben meghalt fia István lett az utóda István sokban folytatta apja munkáját Igyekezett [...] minden 10 falu építsen templomot István apja példáját követve újabb papokat [...] hagyj engemet Az emmausi tanítványok kérése ez a feltámadott de még [...]
53. 1996-08-18 / 33. szám
[...] Talán már hallottatok Géza fejedelemről István­nak az első magyar királynak az [...] fejede­lem 997 ben meghalt fia István lett az utóda István sokban folytatta apja munkáját Igyekezett [...] minden 10 falu építsen templomot István apja példáját követve újabb papokat [...] hagyj engemet Az emmausi tanítványok kérése ez a feltámadott de még [...]
54. 1958-02-02 / 5. szám
[...] iárni nem tud Az a kérése ha valakinek a hittestvérek közül [...] Béncze Imre du 6 Szabó István Sovoksár ÍJjtelep de V 20 Szabó István Rákospalota MÁV telep de Va [...] Csonka Albert Pest hidegkút Szent István u de tyjll Danhauser László [...]
55. 1999-04-18 / 16. szám
[...] dr Gergő Lajos A SAJTÓOSZTÁLY KÉRÉSE Nem ünneprontás ha azt kérjük [...] Tőkéczki László tart előadást Tisza István a református államférfi címmel OMIKK [...] rákospalotai Nagytemplomban Az elhunytban Szabó István ny ev lelkész felesége az [...]
56. 1958-03-02 / 9. szám
[...] teoló­gusai február 23 án Fekete István mb igazgató vezetésével Kiskőrö­sön és [...] Németh Ferenc hanem H Né­meth István AZ EURÓPAI EGYHÁZAK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉÉRT A [...] ÚJTELEP de fél 9 Szabó Ist­ván RÁKOSPALOTA MÁV TELEP de fél [...] ad erőt A Szentlélek erejének kérése és igénybevevése által tudják a [...]
57. 2001-10-14 / 42. szám
[...] egyik önkéntes munkatár­sa dr Léránt István gyűjti évek óta kö­zös értékeinket [...] Győrfi Mi­hállyal Győri Gáborral Ittzés Istvánnal Pintér Tiborral Szabó Lászlóval A [...] együtt örvende zők A Szentlélek kérése ebben a gyüleke­zetben a közösség [...]
58. 1960-09-11 / 37. szám
[...] érdeklő­dőket a gyülekezet MEGHALT Szőnyi Ist­ván 66 éves korában álmá­ban érte a halál Szőnyi Ist­vánt egyik legnépszerűbb Kossuth díjas festőművészün­ket [...] lánya részére Budapesten bútoro­zott szobát kerese Idősebb nyugdíjas nő lakást kaphat [...] Kor 7 2 7 Nagy István iiiiiiiiiniiiittiiitiiiiiiiiiij iiiiwiiiiiiiiiitíliiiiiifiHiiiiiiiiiiWiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiitiiiiiitittiiii ISTENTISZTELETI REND [...]
59. 1989-05-21 / 21. szám
[...] és jövőért adott hálát és kérése is amellyel befejezte ige­hirdetését Soha [...] avató beszédet dr No vák István a Pestmegyei Tanács Művelődési osztályának [...] felesége Mis sura Tibor Rozsé István Bízik László Budapesten Békéscsa­bán Táborszky [...] Módly Agnes Buzeczky Tünde Csere István és a bicskei tata­bányai körzetben [...]
60. 1952-01-20 / 3. szám
[...] leveleket küldték püspö­keink Ko sia István v cCtí elnöknek és Horváth [...] presbité­rium elé utalta a presbitériumok kérése alapján összehívandó zsi­nat munkatervének kérdését [...] állandóan munkálkodó tevékeny hit Fekete István Bőkay János zsoltárfordításai 75 zsoltár [...]
61. 1973-07-01 / 26. szám
[...] har­madik részének a Mi­atyánknak negyedik kérése kapcsán a mindennapi kenyér fogalmához [...] Gallé Andor 50 évig majd István nevű fia 34 évig szolgált [...] vagyunk Mindent Istentől kaptunk Pákolits István Négysorosak Jóvátehetetlen Á halottnak most [...] az egyházmegye esperese Gar tai István hirdette az igét és vezette [...]
62. 1996-04-14 / 15. szám
[...] Dr Kovács Endre Dr Doraán István római katolikus főrabbi püspök alelnök [...] kormány politiká­ját jelzi Horn miniszterelnök kérése a pápához hogy támogassa a [...] kritika formájában is Dr Dobai Ist­ván a nemzetközi és az egyházjog [...] a demokrácia funkciója célja Bibó István szerint ezt szabályozza a demokra­tikus [...]
63. 2005-12-11 / 50. szám
[...] Roráte Egy csepp emberség Fekete István Olyanok ilyenkor a csillagok mint [...] teljesült be a zsol táros kérése Mutasd meg Uram hogy szeretsz [...]
64. 1958-11-02 / 44. szám
[...] valósággá válik a Miatyánk 5 ké­rése Bocsásd meg a mi vétkeinket [...] test­vér Imre a lelkész és István a karnagy Énekkar szervezésébe kezdtek [...] énekművésznő szép szopránját és Sikolya István ope­raénekes kultúrált hangját csak di­csérhetjük [...] Bencze Imre du 7 Szabó István Soroksár Üjtelep de fél 9 [...]
65. 1986-05-25 / 21. szám
[...] élet reménységéért A Miatyánk hato­dik kérése kiáltás Istenem Segíts ebben a [...] lelkészért akit szeretnek be­csülnek Szabó István egyházme­gyei felügyelő kifejezte örömét hogy [...]
66. 1958-03-09 / 10. szám
[...] teszi az arcát először a ké­rése A szolgája ügyében jár aki [...] Lajos de 10 úrv Balogh István du 5 szeretetvendégség Balogh István Pesterzsébet de 10 úrv Ná [...] 9 Ruttkay Elemér Pesthidcgkút Szent István u de Va 11 Csonka [...] Rlmár Jenő du 6 Bottá István Németvölgyi út 138 de 9 [...]
67. 1986-05-25 / 21. szám
[...] S szere te tvendégség Vető István Vajda Péter u 33 de [...] völgy de 9 úrv Rőzse István Budafok de 11 úrv Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] gyermekre Ne okozzunk neki teljesíthető kérése megtagadásával ütközést csalódást Attól meg [...] Tibor Kelenvólgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 úrv Rőzse [...]
68. 1974-12-01 / 48. szám
[...] az ország bármely területén Gimesi István bádogos kisiparos 7400 Kaposvár Arany [...] orgonán kísért és játszott Koch István a gyülekezet kántora A leg­közelebbi [...] Selmeczi János Mohorán pedig Gyarmati István hirdet­te Isten igéjét A befejező [...] Ek­kor eszébe jut a fogadós ké­rése értelmessé tehetné az életét ha [...]
69. 1984-03-25 / 13. szám
[...] Nagytétény de fél 9 Rőzse István Kelenvölgy de 9 Rőzse Ist­ván Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] tudott velünk lenni Volt egy kérése is egy Bibliát küldjünk neki [...]
70. 2005-08-07 / 32. szám
[...] megbántott A harmadik szó a kérésé Ne enged­jük hogy ezt a [...] munkálkodó lelkésztárs a néhai Rozsé István fia István végzi Ha elenyészik is testem [...]
71. 1961-10-15 / 42. szám
[...] e főhajtás hanem Isten segít­ségének kérése oz elvett jó­kért az igéért [...] élet egyik alappillére ez Szabó István ISTENTISZTELETI REND Budapesten 1961 október [...] Zugló de 11 urv Szabó István Rákos­falva de 8 Szabó István Gyar­mat u de fél 10 Szabó István Fóti út 22 de 11 [...]
72. 1980-08-17 / 33. szám
[...] 14 16 fejezetek Hogy Mózes kérésé teljesüit e és hogyan olyan [...] Áp­rilis 20 án dr Nagy István tatai lelkész a Fejér Komáromi [...] majd húsvétkor úrvacso­rát vettek Szakács István és felesége sz Fodor Julianna [...]
73. 1985-05-05 / 18. szám
[...] Márta teol halig Zeneelmélet Vető István teol halig Orgona Trajtler Gá­bor [...] visszautasításoknak ezen az éjszakáján minden kérése süket fülekre talál Sem az [...]
74. 1981-04-12 / 15. szám
[...] mái kiábrándítóák Pál idézett imádságos kérése azt sejteti hogy a keresztyének [...] Molnár András tenor evangélista Berczelly István ba­ENNEK A NYILVÁNVALÓ ÜJ EMBERSÉGNEK [...] Schultz Katalin Molnár András Ber­czelly István Kuncz László és Trajtler Gábor [...]
75. 1983-10-16 / 42. szám
[...] gyüle­kezeteink hazánk népünk javára Szabó István A megnyitó istentisztelet Első lapunk [...] ajánlja föl az életét Jézusnak Kérése búcsúvétel előbb a házanépétől me­gint [...]
76. 1985-04-14 / 15. szám
[...] egy bűnös az egy nyomorult kérése és vágya sem Jézus közelében [...] révén képviseltette magát P Tóth István református lelkész és Kiss János [...]
77. 1980-07-13 / 28. szám
[...] A kántorképzés­ben részt vevők egyöntetű kéré­se volt hogy most már álljunk [...] 9 Kelenvöigy de 9 Rozsé István Bu­dafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Kaposvári [...] Szkaliczky Tibor Fara­gó Csaba Szkaliczky Istvánná Petróczky Pálné és Huley Alfréd [...]
78. 1956-04-01 / 20. szám (14. szám)
[...] jelenlétében iktatta be Gor tai István espereshelyettes a salgó­tarjáni gyülekezet egyhangúlag [...] Ká­roly kerületi lelkész végezte Gartai István és Koszorús Oszkár esperes­helyettes közreműködésével [...] presbiterek részére Harmati Béla Jurányi Ist­ván és Záborszky Csaba lelkészek tartottak [...] kenyerünk A Miatyánknak ez a kérése arra tanít hogy hittel és [...]
79. 1997-06-22 / 25. szám
[...] NEVELŐI MUNKÁÉRT A hongkongi keresztyének kérése a világ egyházaihoz és gyülekezeteinkhez [...] László bíboros érsek és Se­regély István érsek is Az alaphangot Andorka [...] Horváth Pál tudományos munka­társ Jeleníts István piarista főisko­lai tanár Kiss János [...]
80. 2002-08-11 / 32. szám
[...] je­lentkezett a Kelet jeruzsálemi KIÉ kéré­se akik egyébként evangélikus vallású palesztinok [...] Levente helyettes államtitkár és Ravasz István alezredes Boross Péter volt miniszterelnök [...]
81. 1999-06-20 / 25. szám
[...] ben önálló lelkészük van Szérmay István személyében aki másfél évtizeden át [...] a MOSZ segítő akciója és kérése az adakozásra Ez a gyorsaság [...]
82. 1972-07-02 / 27. szám
[...] vállalom Szakszerű leinfor­málható munka Gimesi István bá­dogos mester Kaposvár Arany u [...] tér de 9 úrv Szita Istvánná de fél 11 német de [...] Koren Emil du 6 Szita Istvánná Torockó tér de fél 9 [...] meg a nép a kórus kérése Testvéreim Mit tegyünk A tétel [...]
83. 2000-08-20 / 34. szám
[...] örüljetek Fii 4 4 Furcsa kérése van Pál apostolnak azt kéri [...] című könyvét melyet a Szent István Társulat adott ki Nemcsak gyerekeknek [...] 22 00 Csöndes vizeken Rácz István portré aki 1956 ban felesé­ge [...]
84. 2006-04-30 / 18. szám
[...] Végezetül a Pápai Evangélikus Egyházközség kérése került napirendre a gyüleke­zet általános [...] hiszen itt született Strukócon Kuzmics István a szlovén bibliafor­dító aki Somogy [...]
85. 1986-06-15 / 24. szám
[...] akkor valószínűleg a Miatyánk egyik kérése ez lenne Isten dicsőségének azonban [...] Pétert Sztárai Mihályt Szegedi Kiss Istvánt és Szegedi Máté első du­nántúli [...] munkáját mutatta be Nádasdynénak Egerszegi István Zvonarics Imre és Mihály Kiss [...]
86. 2000-10-08 / 41. szám
[...] lesz a gyülekezetnek Érdeklődők Vető István esperesnél jelentkezhetnek október 31 ig [...] E HAZAI ESEMÉNYEK A SAJTÓOSZTÁLY KÉRÉSE az ÚTMUTATÓ 2001 és EVANGÉLIKUS [...] este 6 órai kezdettel Ittzés István érdi lelkész szol­gálatával Minden érdeklődőt [...]
87. 1986-01-12 / 2. szám
[...] csök­kent a keresztelések és eskü­vők kérése gyülekezeteinkben Híveink anyagi áldozatkészsé­ge nem [...] módon szól­tak hozzá dr Nagy István teo­lógiai professzor Szabó Gyula Bárány [...]
88. 2008-07-20 / 29. szám
[...] és a családok látogatása Czöndör István Szakonyiak bükiek szombathe­lyiek valamint a [...] így teljesítte tett az előadók kérése szívükre vették a gyermekek sorsát [...]
89. 1979-11-18 / 46. szám
[...] Schultz Katalin Fülöp Attila Berczelly István Kuncz László és Trajtler Gábor [...] kezd a karzaton a tárlatvezető kérése alapján rögtönzött karéneklésbe Palestrina Bach [...]
90. 1986-04-06 / 14. szám
[...] rossz között Istennek tetszett Salamon kéré­se Azt kérte ami szolgálatában a [...] békességet kínáló baráti kezét Vető István Húsvéti számunkban Huszárik Zoltánról szóló [...]
91. 1998-04-05 / 14. szám
[...] apostolnak a Szentlélek által motivált kérése A Szentlélek ál­tal motivált ismétlem [...] ülésén tisztújítást végzett ahol Gémes István Stuttgart elnökségből való tá­vozása után [...]
92. 1958-01-12 / 2. szám
[...] Benczúr László Ferenczy Zoltán Fekete Ist­ván és Mezősi György lelkészekkel valamint [...] beve c zetése megszólítás hót kérése és befejezése doxológia mondatai kö [...] Danhauser László Pesthide kú Szent István u de fél 11 Ruttkay [...] Zoltán du 6 úrv Bottá István Németvölgyi út 138 de 9 [...]
93. 1989-07-23 / 30. szám
[...] Imre Budafok de ll Rőzse István Budaörs de 9 Rőzse István Törökbálint du 1 fél S Rőzse István Csillagbegy de fél 10 Donáth [...] Pröhle Éva Bp 1000 Balogh Istvánná Bp 1000 Balli Józsefné Bp [...] Pál Bp 10 000 Magánszemélyek kérése szerint folyó­számláról jóváírás 141 071 [...]
94. 1963-04-07 / 14. szám
[...] elnyerjem az örökéletet 1 Gartai István HÍREK Vi rágva árnap ja [...] bűneink is eltöröltettek Ezért imád­ságunk kérése egybecseng ősi énekünk szavával Kérlek [...] Károly Rákosfalva de 8 Szabó István Gyarmat u de fél 10 [...] úrv de fél 9 Nagy Ist­ván Öbuda de 10 úrv Fülöp [...]
95. 2002-01-20 / 3. szám
[...] evangélikus gyülekezet Schütz kórusa Csorba István karnagy vezetésével szolgál az alkalmon [...] ki más egyházközségeikre is Csernák Ist­ván metodista szuperintendens közölte hogy egyházuk [...] az egyik nagy szülő kifejezett kérése ellenére sem engedi a másik [...]
96. 1971-11-14 / 46. szám
[...] Központi Levéltár gyűjti a kutató kérése alapján azonban lapunk érdekelt olvasói [...] küldetésének betöltésére hivatott él Nagy István fejér komáromi es­peres VILÁGOSÁN LÁTJÁK [...] kérdésében nincsenek egy ne­vezőn Nagy István A PIAKÖNIAI ÜTŐN népünk iránt [...]
97. 1958-11-16 / 46. szám
[...] neki is már csak egy kérése van Istenhez Mos­tan bocsásd el [...] Lajos Pesterzsé­bet de 10 Szabó István du 6 Szabó Ist­ván Soroksár Cjtelep de fél 9 Szabó István Rákospalota MAV telep de fél [...]
98. 2000-12-24 / 52. szám
[...] váradalmainak Az Ökumenikus Tanulmányi Központ kérése továbbra is az hogy a [...] kiadványaiból Szivárvány füzetek 3 Gémes Ist­ván Csupa titok 2 kiadásban Gáncs [...]
99. 2002-02-17 / 7. szám
[...] kellett volna kerülnie Molnár Gyula ké­rése volt hogy a nagy szórványmunka [...] Több lelkész gyülekezeti felügyelő JANTOS ISTVÁN felügyelő Orosháza WEISZ LÁSZLÓ felügyelő [...]
100. 2006-11-19 / 47. szám
[...] választott biblikus szöveget például Sinka István írta portréja alá A művész [...] díjas evangéli­kus festőművész elgondolása és kérése egybeesett a múzeum vezetőségének elképzelésével [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind