Evangélikus Élet, 1962 (27. évfolyam, 1-53. szám)

1962-12-30 / 53. szám

Évvégi számvetésen Ämos 8, 11—12. Évvégi számvetésen vagyunk ma Isten előtt. Sok keresz­tyén ezt úgy szokta megtenni, hogy visszatekint a megtett útra, statisztikát készít, rakosgatja emlékeit s még egyszer megsiratja az elmúlt esztendő halottait. A mi legdrágább kin­csünk az ige, — szoktuk hangoztatni. Kegyelemből kapjuk abban az időben, amit íöldi életünk keretez. Meghallottuk-e örömüzenetét és vádolását egyaránt, gyümölcsöztettük-e az igét magunk és mások életében, megbecsültük-e az anyaszent- egyházban és a gyülekezetünkben felkínált igehallgatási lehe­tőségeket? Súlyos ítéletünk lehet, ha visszaéltünk ezekkel. A statisztika mindig azt számolja össze, miből mennyi volt. De hogy mennyi alkalmat ad nekem ezután az Isten, bizony nem tudhatom. Kieshetik a kegyelemből valaki, Isten választott népe is, az ige boldog letéteményese is, ha nem fordítja üd­vösségére a felkínált alkalmakat. Ma elfogytak az ebben az esztendőben kapott alkalmaink. Mi lenne velünk, ha többé nem hallgathatnánk igét? Rette­netes dolog, amikor a gyermek csak szólongatja szülőjét, és a szülő csak hallgat, nincs egyetlen, szava sem a gyermekéhez. Hála Istennek, hogy — ha múlik is a kegyelem ideje — tart még számunkra. Vigyázzunk azért és ne játsszunk Isten hoszű- türésével. Amint elérkeztünk az óév végéhez, ugyanúgy véget érhet földi életünk. Felelőtlen mulatozás vidám hangjába, bút- feledtető szilveszterezés zaja közé engedjük, hogy szóljon bele Isten igéje: „Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet”. (Lk 12,20.) Boldog, aki idejében tanulja helyzetét felmérni; boldog, aki nem keményíti meg szívét Istenének őt kereső szeretető előtt. Jó annak a léleknek, aki hittel visszatér a sokszor hűtlenül elhagyott isteni kegyelemhez, és bűnbánó, kegyelmet meg­újító erőért könyörög az óévi gyülekezetben: „Bevalljuk, hogy a múlt emléke méltán kelt vádat ellenünk... Légy irgalmas, esdve imádunk, míg meg nem áldasz, nem bocsátunk! Halld meg fohászunk!” (154. é. 6. v.) Az ige egyháza nem maradhat ige nélkül, talán éppen miattam. Az legyen az imádságunk legfőbb kérése, ma, hogy aki mennyei eledelt adott egykor a pusztában is éhező népének, aki nem hagyja szomjúságban elepedni a Benne bízókat, tá­masszon. Szentleikével bennünk igazi éhséget és szomjúságot igéje után. Elégítsen meg bennünket ama mennyei kenyérrel, hogy Krisztus Urunk ígéretének örvendezhessünk az évvégi számvetés idején is: „Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek”. (Mt 5, 6.) Pásztor Pál A jövendő felé 105. zsoltár 1—6. Az újév a jövendő ünnepe. A jövendő ünnepe s vele új polgári esztendő kezdődik. Megváltónk ezen a napon kapta a Jézus nevet. És szüleinek tekintete akkor a jövendőt kutatta, vajon gyermekük valóban az lesz-e, akinek az angyal az édes­anyjának és a pásztoroknak megjelentette: az ember szaba­di tó ja. A mai nap nekünk is súlyos kérdéseket ad fel. Életünk új útszakasza áll előttünk. Mi vár ránk ezen az útszakaszon? Boldogság, vagy szenvedés? Öröm, vagy bánat? Békesség, vagy háború? Élet, vagy halál? Ki tudná ezt most megmondani né- künk. Nem áltathatjuk magunkat hiú reményekkel. Boldogság és szenvedés, öröm és bánat váltakozása, valamint az élet el­múlása törvény számunkra. Tapasztalatból tudjuk azt is, hogy az emberi könnyelműség és önzés milyen könnyen a háború • örvényébe sodorhatja ismét az életünket. Mindezzel számol­nunk kell! Ilyen kilátások mellett hogyan induljunk hát az újévnek? Valami biztos, legalábbis megnyugtató eligazításra vágyakozunk. Ezt kínálja fel ma az Ige, a 105. zsoltán első öt vérse. Ezzel a zsoltárral az ótestamentom nagy költője dicsőítette Istent, mert megtapasztalta ígéretének teljesítését. Ábrahám­nak, Izsáknak, Jákobnak Kánaánt ígért Isten és utódaiknak meg is adta. Ezért az egész népet is hálaadásra szólítja fel. Emlékezzenek meg Isten eddigi gondviseléséről, mert ez a gondviselés az alap arra, hogy bizakodó reménységgel néz­hessenek a jövendő elé. Hirdessék, beszéljék el Isten csodá­latos dolgait. Bennünket is Isten kegyelme hordoz. Erről beszél a min­dennapi kenyerünk és mindaz, amit Luther Márton a Miatyánk negyedik kérése magyarázatában a mindennapi kenyérként felsorol. De mi még többért is dicsőíthetjük Istent: legdrágább ajándékáért, Jézusért. Belé vetett hitünk erősít, lelkesít a hála és magasztalás énekére és Isten csodálatos kegyelmének hir­detésére. így indulunk az új esztendőbe. Áldjuk és dicsőítjük Isten szent nevét, szavainkkal és cselekedeteinkkel hirdetjük csoda­dolgait és azt, hogy úgy válik számunkra boldoggá ez az új­esztendő, ha megszabadulunk bűneinktől Jézus által Isten ke­gyelméből. Petor János GYEREKSZÁJ Vacsorához készülünk. De mi is legyen a vacsora? Kis vacsora mellett döntünk. Forró tea, vaj és dzsem ke­rül rövidesen a tálcára, ame­lyet a felségem az asztalra helyez. — Nem nagyon érdemes ennek a kis vacsorának olyan nagy terítést csapni — mon­dom. Ugye megesszük mi ezt a kisasztalon is? — szólok oda a szőnyegen játszadozó fiacs­káimnak. Mindegyiktől helyeslő vá­lasz érkezik. Feleségem tehát a kisasz­talon terít. Egy-kettőre körül üljük, majd így szólok: — Imádkozzunk! Lacikánk, az akkor 5 éves, az imádság előtti csendet ki­használva, kissé bátortalanul, szinte szégyenkezve megszó­lal: — Apuka! Ezért a kis va­csoráért nem is nagyon érde­mes imádkozni! Zoltán László BUNDÁK átalakítása, szőrme kucsmák, gallérozások. Somogyi szűcsnél. Bp. V. Kossuth Lajos u. 1. udvarban.. — SZŐRME- és Irhabundák ja­vítása, átszabása legújabb model­lek szerint. Bart szűcs, Bp. VII. Lenin krt. 23. Telefon: 222—531. ISTENSZERETET EMBERSZERETET címen megjelent dr. Ottlyk Ernő új könyve. A 140 oldalas könyv ára 17 Ft 50 fillér. Megrendelhető a Sajtóosztályon. Budapest, VIII. Puskin utca 12. KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV Egész vászonban 40,— Ft Kapható a Sajtóosztályon, Budapest, VIII. Puskin u 12. HÉTRŐL—HÉTRE Mindent Jézus nevében Üj évet adtál, az időből egy morzsát, írd föléje, Uram: Örökkévalóság! Feesche M. Után németből FÜLÖP DEZSŐ Budapest- óbudai lelkészt, Szerkesztő- bizottságunk tagját, az Or­szágos Béketanács jo béke­mozgalmi munkájáért a ma­gyar békemozgalom ARANY- JELVÉNY’-ével tüntette ' ki. A kitüntetést ünnepélyes ke­retek között a Hazafias Nép­front III. kerületi helyiségé­ben adták át a kitüntetett­nek. Olvasótáborunk és Szer­kesztőségünk nevében is szív­ből köszöntjük ez alkalom­ból Fülöp Dezsőt, és kíván­juk, adjon neki Isten ezután is erőt és hűséget, hogy buz­gón és eredményesen folytat­hassa a béke érdekében szol­gálatát. ÖSACÁRD. Advent I. va­sárnapján a gyülekezet templomában is kigyulladt a villany. Ez alkalomból „Fény­vasárnapot” tartottak. A dél­előtti és esti istentiszteleten Csákó Gyula püspöki titkár prédikált, Laczkovszky Mária pedig alkalmi költeményt adott elő. ÖKUMENIKUS DELEGÁ­CIÓ PtOMÁNIÁBAN. Már közöltük, hogy a bukaresti patriarchátus meghívására négytagú ökumenikus delegá­ció látogatott egyhetes tar­tózkodásra Romániába. Az ökumenikus Sajtószolgálat tájékoztatása szerint a kül­döttség azzal a meggyőződés­sel tért vissza Genfbe, hogy a látogatás megerősítette a barátság kapcsolatait a ro­mániai egyházakhoz és jó szolgálatot tett a béke és a nemzetközi . megértés ügyé­nek. A delegáció egyik tagja a Genfbe való visszatérés után egy kommünikében ki­emelte a romániai egyházak „vitalitását” és mély hálával említi azt a szívélyes vendég­látást, melyben Justinian pat­riarcha, Justin metropolita, az evangélikus és a reformá­tus egyház vezető sze­mélyiségei részesítették a de­legációt. A küldöttség tagjai voltak: dr. Franklin Clark Fry (New York), a Központi Bizottság elnöke; Iakovos ér­sek (New York), az ökume­nikus Tanács társelnöke, dr. Vissert’ Hooft főtitkár és Emilianos püspök, a konstan­tinápolyi patriarchátusnak az ökumenikus Tanács mellett Genfben működő képviselője. AZ „OSSERVATORE RO­MANO” (a Vatikán félhivata­los lapja) november 30-i szá­mában közzétették a Ritus- kongregáció dekrétumát, mely szerint december 8-i hatállyal a mise-kánonba fel kell ven­ni JÓZSEF nevét. A jövőben a „Communicantes” -imádság­ban MÁRIA neve után, de az apostolok és vértanúk neve előtt József nevét is kell mondani. HÚSVÉTI TÜNTETŐ-ME­NET SVÁJCBAN IS? - Az atomfegyverkezést ellenzők svájci mozgalmának küldött- gyűlésén foglalkoztak azzal, hogy Svájcban is tüntető-me­netet tartanak húsvétkor, „fia­talok és öregek messze látható demonstrációját a háborúmen­tes világért”. Körkérdés út­ján fogják eldönteni, hogy az atomfegyver-mentes Svájcért síkraszállók „készek-e húsvét­kor a tengerig vonulni — az út utolsó szakaszán a hegye­ken át sítalpon —, vagy csak. majd akkor vonulnak az ut­cákra, ha visszatértek vidéki rokonlátogatásaikról, s így tesznek majd benyomástkeltő tanúságot meggyőződésükről, amelyet nem lehet tudomásul nem „ venniök azoknak, akik más véleményen vannak a hatóságoknál, a tanácstermek­ben, férfiaknak és nőknek a „véíeménygyárakban”, szer­kesztőségekben, szalonokban és kávéházakban, otthonaik­ban és munkahelyeiken.” Az atomfegyver ellen küz­dő svájci mozgalom illetékes szerve közli, hogy a tüntető menetben részt vevők nagy­pénteken este utaznának a gyülekezőhetyre, s a menet nagyszombaton és húsvét va­sárnapján vonulna, mégpedig Morgesből Genfbe, a „Nép- szövetség, az Egyesült Nem­zetek, az UNECO és a Vörös Kereszt városába”. Karácsony utáni vasárnap „Én vagyok az Úr, __Ki bé­ke sséget szerzek.” (És. 45.) Oltári ige: Lk, 10, 5—6. Szószáki ige: Ézsaiás, 45, 5—8. Oltárterítő színe: fehér. • Csodálattal és hódolattal te­kintünk vissza ezen a vasár­napon karácsonyra. Ott „vi­rult fel a szabadulás és sar­jadt fel vele az igazság” Jé­zus Krisztusban. Az az igaz­ság, mely örökké megáll: amint az első szövetségkötés­nél is a békülést Isten kezdte, (I. Móz. 9,81—19.) és adta en­nek jeléül a szivárványt, úgy az új szövetségben is Ö lép hozzánk, és hozza a békét, a keresztre szögezett írásban. Mert Ö az egyetlen igaz Isten. Eltűnt az éj vigadjatok, Az Úrnak hálát adjatok Közelben és távolban. Kitől világosság ered, A Megváltó megszületett, Ott fekszik a jászolban, Szívek, Hívek, lm látjátok, Kitől rátok száll a béke, Hívő lelkek üdvössége. (Dt. Ék. 172. 1. v.) Újév „Hívjátok segítségül az Ö ne­vél.” (105. zsoltár, 1. v.) Oltári ige: Mt, 7, 24—27. Szószéki ige: 105. zsoltár, 1—5. Oltárterítő színe: fehér. Név és arc az emlékezésben összekapcsolódik. Isten nevé­nek és arcának titkát ilyen szavakkal írja körül a zsoltár; Isten csodái, jelei, cselekede­tei. Ezt az arcot már ismer­jük. Isten igazi arca Jézus cselekedeteiben jelent meg. Jézus minden cselekedete pe­dig ebben a hitvallás-szérűén hangzó névben nyeri el igazi értelmét: lesus Hominum Sal­vator, azaz: Jézus az emberek Megváltója. Öt hívjuk segítsé­gül, az Ö nevét áldjuk ebben az új esztendőben is. Jézus élő Isten fia. Te népek nagy váltságdíja, Tied a föld, tied az ég, Neved örökké áldassék. (Dt. Ék. 158. 1. v.) EVANGÉLIKUS ÉLET A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház Sajtóosztályának lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: D. dr. Vető Lajos Felelős szerkesztő és kiadó; Gádor András Szerkesztőst? es,kiadóhivatal: Budape-t. vili. Üllői út 24. Szerkesztőségi telefon: 342—423 Kiadóhivatal és Sajtóosztály: 142—074 Előfizetési ára egy évre 00,— Ft Csekkszámla: 20412,—VIII. Árusítja a Magyar Posta 10 000 példányban nyomatott 628409/2 — Zrínyi Nyomda. Bp. Felelte: Bolgár Imre Igazgató Kolossé, 3,17. Egy esztendő az idő időtlen múlásában nem sokat, nagyon- is keveset számít. S mégis egy év, egy esztendő mindnyájunk életében döntő és nagyértékű lehet. Sőt kell is, hogy az le­gyen s szükség is van arra, hogy így tekintsünk előre, az új- esztendő elkövetkezendő napjaira. A keresztyén ember mindent Jézus Krisztus nevében, Jé­zus Krisztusba vetett hittel kezd el, folytat és fejez be. Ezt az egyszerű s mégis olyan fontos, lényeges megállapítást mondja ki fentjelzett igénk, amely nemcsak az év első heté­ben, hanem annak minden napján utat akar és utat tud mu­tatni mindnyájunknak. Hogy mit jelent ez közelebbről? — ezt röviden meghatározni: nagyon nehéz és ugyanakkor könnyű. Nagyon nehéz, mert a hitet nem mi magunk „produkáljuk”, Isten Szentleikének ajándéka az. Nagyon könnyű, mert a „hit mindjárt tudja, hogy mit cselekedjék” (Luther), merre indul­jon. Ma tehát, amikor Pál apostol szavaira hallgatunk, azokat olvassuk, felettük elmélkedünk, legelsőnek is erősödjünk meg a hitben. A hitben, mely összeköt minket Istennel és Szent Fiával. A hitben naponként megerősödve pedig „mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Űr Jézusnak nevében cselekedjetek”. így lesz mindnyájunknak ez a hét, ez az új esztendő is hitünk megerősödésének, keresztyén életünk szép szolgálatainak, cselekedeteinek el nem múló, drága al­kalmává. V. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1962. december 30-án Deák tér de. 9. (úrv.) Trajtler Gábor de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly du. 6. dr. Kékén András Fasor de. fél 10. Korén Emil de. 11. Harmati Béla du. 6. Harmati Béla Dózsa György út de. fél 10. Harmati Béla Üllői út 24. de. fél 11. Grünvalszky Károly Karácsony Sándor u. de. 9. Grünvalszky Ká­roly Rákóczi út 57/b. de. 10. (szlo­vák) dr. Szilády Jenő de. 12. Grün­valszky Károly Thaly Kálmán u. de. 10. Szirmai Zoltán de. 11. Szir­mai Zoltán du. 6. Szirmai Zoltán Kőbánya de. 10. Veöreös Imre du. 7. Takács József Utász u. de. 9. Veöreös Imre Vajda Péter u. de. fél 12. Veöreös Imre Zugló de. 11. Szabó István Rákosfalva de. 8. Bo­ros Károly Gyarmat u. de. fél 10. Szabó István Fóti út de. 11. Nagy István Váci út de. 8. Nagy István Frangepán u. de. fél 9. Gádor András Üjpest de. 10. Blázy Lajos Pesterzsébet de. 10. Soroksár-Üj- telep de. fél 9. Pestújhely de. 10 Kürtösi Kálmán Rákospalota MÁV- telep de. 8. Rákospalota Nagy­templom de. 10. Rákospalota Kis- templom du. 3. Sashalom de. 9. Karner Ágoston Rákosszentmihály de. fél 11. Karner Ágoston. Bécsikapu tér de. 11. Schreiner Vilmos du. 7. Károlyi Erzsébet To- rockó tér de. fél 9. Schreiner Vil­mos XII. Tarcsay Vilmos u. de. 9. Kőszegi Tamás de. 11. Kőszegi Tamás du. fél 7. Ruttkay Elemér Pesthidegkút de. fél 11. Ruttkay Elemér Óbuda de. 10. Vámos Jó­zsef du. 5. Vámos József Kelen­föld de. 11. (úrv.) dr. Rezessy Zol­tán du. 6. (úrv.) Uzon László Né­metvölgyi út de. 9. dr. Rezessy Zoltán Kelenvölgy de. 9. Visontai Róbert Budafok de. 11. Visontai Róbert Nagytétény du. 3. Visontai Róbert Csillaghegy de. fél 10. Cse­pel de. 11. Bárdossy Tibor du. 6« Bárdossy Tibor. 1962. december 31-én Óév estéjén Deák tér du. 6. (úrv.) Káldy Zol­tán éjjel fél 12. Hafenscher Ká­roly Fasor du. 6. Koren Emil Thaly Kálmán u. du. 6. Rédey Pál Kőbá­nya du. 6. Takács József Utász u. du. 5. Takács József Vajda Péter u. du. 5. Veöreös Imre Zugló du. 6. Boros Károly Fóti út du. 6. Gádor András Váci út du. 6. Nagy István Üjpest du. 6. Blázy Lajos. Bécsikapu tér du. 7. (úrv.) Vá« rady Lajos Torockó tér du. 6. (úrv.) Schreiner Vilmos Óbuda du. 5. (úrv.) Fülöp Dezső XII. Tarcsay Vilmos u. du. fél 7. Zoltai Gyula Pesthidegkút du. 6. Ruttkay Ele­mér Kelenföld du. 6. Uzon László (úrv.) Németvölgyi út du. 5. dr. Rezessy Zoltán Kelenvölgy, du. 4U Visontai Róbert Budafok du. 6. Visontai Róbert Csepel du. 6. (úrv.) Mezősi György. 1963. január 1-én Újév napján Deák tér de. 9. (úrv.) Trajtler Gábor de. 11. (úrv.) dr. Kékén András du. 6. Hafenscher Károly Fasor de. 11. Koren Emil du. 6. Harmati Béla Dózsa György út de. fél 10. Harmati Béla Thaly Kálmán u. de. 11. (úrv.) Rédey Pál du. 6. Szirmai Zoltán Kőbánya de. 10. (úrv.) Veöreös Imre Utász u. de. 9. (úrv.) Takács József Vajda Pé­ter u. de. fél 12. (úrv.) Takács Jó­zsef Zugló de. 11. Boros Károly Gyarmat u. de. fél 10. Boros Ká­roly Fóti út de. 11. Gádor. András Váci út de. 8. Gádor András Fran­gepán u. de. fél 9. Nagy István Üjpest de. 10. Blázy Lajos Pester- zsébet de. 10. Pestújhely de. 10. Kürtösi Kálmán Rákospalota MAV- telep de. 8. Rákospalota Nagy­templom de. 10. Rákospalota KH­templom du. 3. Sashalom de. 9. Karner Ágoston Rákosszentmihály de. fél 11. Karner Ágoston. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Schreiner Vilmos de. 11. (úrv.) Vá- rady Lajos du. 7. Károlyi Erzsé­bet Torockó tér de. 8. (úrv.) de. fél 9. Várady Lajos Óbuda de. 10. (urv.) Fülöp Dezső du. 6. Fülöp De­zső XII. Tarcsay Vilmos u. de. 9. Ruttkay Elemér, de. 11. Ruttkay Elemér du. fél 7. Kőszegi Tamás Diana út de. fél 9. Kőszegi Ta­más Pesthidegkút de. fél 11. Zol­tai Gyula Budakeszi de. 8. Filippi- nyi János Kelenföld de. 8. (úrv.) Uzon László de. 11. (úrv.) Uzon László du. 6. dr. Rezessy Zoltán Németvölgyi út de. 9. dr. Rezessy Zoltán Kelenvölgy de. 9. Visontai Róbert Budafok de. 11. Visontai Róbert Nagytétény du. 3. Visontai Róbert Csillaghegy de. fél 10. Cse- I pel de. 11. (úrv.) Mezősi György HTTTTTTTTTTfTTTTTTfTTTTTffTTTTVHTTTTTfTTTTTTTTTTTTfffTTTTTTI HALÁLOZÁS, özv. Scholtz Ödönné, szül. Purt Matild, a volt soproni-felső egyházme­gye egykori esperesének ne­je, az Evangélikus Élet hű­séges Olvasója, december 4-én 79 éves korában Sopronban elhunyt. „Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam elhagyatottnak az iga­zat ...” Polster Rezső, az egykori soproni evangélikus népisko­la igazgatója, gyülekezeti jegyző, november 30-án Sop­ronban, 78 éves korában el­hunyt. „örökkévaló házunk van a mennyben!” MEGTILTJÁK A HIVATÁSOS ÖKÖLVÍVÁST Skandináviában az Északi Tanács több tagja szót emelt a hivatásos ökölvívás eltiltá­sa érdekében. A tanács feb­ruári, oslói ülése elé e tárgy­ban javaslatot is szándékoz­nak terjeszteni. Izlandban már évek óta érvényben van a tilalom az ökölvívás min­den formája ellen, Finnország­ban pedig szokatlanul magas adó kiszabása teszi a hivatá­sos ökölvívást gyakorlatilag szinte lehetetlenné. A NÉMET BÉKE-TÁRSA­SÁGHOZ A VATIKÁN IS KÜLDÖTT ÜZENETET Nemrégiben fejezte be a nyugat-németországi Német Béke-Társaság országos ta­nácskozását. A Béke-Társaság elnöke Mártin Niemöller egy­házelnök. A Béke-Társaság­hoz — melyet ez alkalommal számtalanon üdvözöltek — a Vatikán is elküldte üzenetét. JEZSUITÁK A BÍRÓSÁG ELŐTT Rio de Janeiro. Brazíliában büntetőé járást indítottak öt jezsuita páter ellen. A jezsui­ták Carmo do Hio Claróban az „Assemblies of God” új templom alapkőletételét arra használták fel, hogy a mint­egy kétezer jelenlevőből tün­tetést szervezzenek. A tünte­tők garázdálkodtak és vere­kedtek. Egy amerikai és hat brazíliai lelkész megsebesült. AZ ELSŐ NŐI LELKÉSZ A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN A Német Demokratikus Köztársaság tartományi egy­házban Henate Rődert, mint teljesjogú lelkésznőt, iktatta hivatalába D. Jänicke püspök (Magdeburg). '

Next

/
Oldalképek
Tartalom