Evangélikus Élet, 2005 (70. évfolyam, 1-52. szám)

2005-09-04 / 36. szám

föMMMlÄäÄ^^WMüilüMü^OTlinM :~ ii Ml MiMl-M— "Evangélikus Életi evangélikus élet 2005. szeptember ii. I 3 Meghívó Az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 16-án, pénteken 14.30-kor tartja tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését a budapest-zuglói evangélikus templomban (Budapest XIV., Lőcsei út 32.). Az istentisztelet igehirdetői szolgálatát Gáncs Péter püspök végzi. Az istentisz­telet keretében D. Szebik Imre elnök-püspök beiktatja ár. Fabiny Tamást a pro­fesszori tisztségbe. Ezen az alkalmon kérjük Isten áldását a hatodévesek és mentoraik szolgálatá­ra. Ünnepünkre szeretettel meghívjuk. Dr. Szabó Lajos rektor Egy letűnt rendszer „teológiája” Ha van teológiai humor - gondolom, van -, akkor feltétlenül ebbe a kategóriába so­rolható (bántó szándék nélkül írom) az a KÉMELM-konferencián elhangzott állás­pont, bejelentés, állásfoglalás, hogy ezennel lezárják a diakóniai teológia feldolgozá­sát, vitáját; kész, vége, ennyi volt. Ez az erkölcsi megközelítésben igen tisztességes vélekedés sajátosan rímel az el­múlt tizenöt év trójai falovára, mert a kilencvenes évek egyházában a diakóniai teo­lógia összhangban volt az egykori, harcosokat rejtő eszköz funkciójával. Nem tud­ván éppen valami egyebet az egyház - értsd: az egyházkormányzás - fejére olvasni, elhangzott a kritika, hogy nem dolgoztuk fel a diakóniai teológiát, az általa végzett rombolást. így érthető a KÉMELM mosolyognivaló, de igen tisztességes álláspontja. Arról szól, hogy ezek után már igazán nem lesz illendő ezt a kritikai fegyvert igénybe ven­ni. Hiszen már 2004-ben, a Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testületének (METT) a konferenciáján ez volt a fő téma, és azóta is jelentek meg dolgozatok eb­ben a tárgykörben, most pedig Piliscsabán sokoldalúan körbejárták a diakóniai teo­lógia témakörét. Nehéz lenne állítani, hogy bárki korlátozná az erre irányuló ügy­buzgalmat. Voltak talán olyanok, akikben az is derengeni kezdett - jobb későn, mint soha -, hogy a szabad egyházi élet azt is jelenti, hogy nem kell mindent „felül­ről” várni. Azaz nem csak annak van létjogosultsága, amit egy püspök vagy egy vi­lági vezető tart lényegesnek. Ebből persze az is következik, hogy nem is lehet min­dent a vezetőkön számon kérni. Elhangzott például, hogy miért nem publikálták eddig a nyolcvanas évek változó egyházvezetésének a Vajta Vilmossal folytatott levelezését - ismertette Pátkai Róbert Vajta Vilmosról szóló, kitűnő előadásában. Miután ennél lényegesen pikánsabb do­kumentumok is napvilágot láttak már az egyházi és a világi sajtóban is, vissza lehet kérdezni; ki gátol meg bárkit abban, hogy kellő információk birtokában közreadja a levelezést? Úgy vélem, ha kiadásra kerül a KÉMELM-konferencia anyaga, ebben is helyet kap majd a téma. Annyiban volt mosolyognivaló a „lezárás", hogy egy szervezet ezt nyilván csak önmagára vonatkoztatva deklarálhatja. O nem tud erről a rókáról több bőrt lenyúz­ni, még többször elmondani, hogy hordjuk a fel nem dolgozott múlt terheit. Ami­ben persze ma is van igazság, legfeljebb nem elsősorban a diakóniai teológia vonat­kozásában. Ez leginkább talán dr. Szabó István református püspöknek a tőle megszokott szelle­mes stílusban elmondott, igen alapos előadásából derült ki. Református testvéreink­nél a „szolgálat teológiája” nevet viselte ez a torzulás, és bizony 1951 és '89 között több zászlóvivője is akadt, míg nálunk kifejezetten Káldy Zoltán püspök munkálkodásához kötődött. A nyolcvanas évek derekán egyházunkban markánsan megnyilvánuló re­formtörekvések - Nyílt levél, Testvéri Szó - így elsősorban érthetően az elnök-püspök „tanítását” bírálták. (A bírálat elemeit összegezte Ittzés Gábor tárgyszerű, korrekt elő­adásában.) De 1985 végével az elnök-püspök betegsége, majd 1987-ben bekövetkezett eltávozása miatt megszűnt „hatalom lenni”. Az úgynevezett radikális kritikusok mégsem tudtak váltani. Szinte mindmáig keresik, hogy hol érthető tetten egy-egy vi­tatható exegézisben vagy egy egyszerű napi döntésben, nem szerencsésen megfogal­mazott mondatban a „múlt”, benne a diakóniai teológia fantomja. Örültem, hogy jelentős időt tölthettem a konferencián. 1989-ben a Lutherische Monatshefte című lapban terjedelmes interjúban nyilatkoztam a diakóniai teológiá­ról, a Testvéri Szó érvelésének megfelelően. Kifejtettem a diakóniai teológia politikai­ideológiai természetét, funkcióját. Leginkább dr. Szabó István említett előadása erő­sített meg másfél évtizeddel ezelőtti vélekedésemben. O egy érdekes, jellemző fogal­mat használt: „szociológiai teologizmusnak” minősítette a szolgálat teológiáját. A lényeg, hogy valójában nem teológiáról, hanem annak álcázott ideológiáról, a poli­tika szociológiai eszközeiről van szó. így az a paradox helyzet áll elő, hogy a ko­moly kritikusok tulajdonképpen felértékelik a diakóniai teológiát. Mert ahhoz, hogy szakszerűen vitassák, cáfolni tudják, nekik kell teológiává nemesíteniük. További gond - és annak idején ez már jelentkezett, ezért nem értették többen igazán Nyugaton, hogy mi a bajunk a diakóniai teológiával -, hogy napjaink egyhá­zában igen jelentős a diakóniai munka hangsúlya. Ez nemcsak és talán nem is első­sorban a globális fenyegetettség (atomcsapások, környezetkárosítás) hatásainak az enyhítését célozza - ahogy ezt a diakóniai teológia apostolai hirdették -, hanem a hátrányos helyzetűek, a fogyatékossággal élők, a piacgazdaság veszteseinek a segí­tését a gyülekezetekben és a társadalomban. Ma már mi is ebben az erőtérben, eb­ben a feladatkörben élünk, ezért sem időszerű a diakónia önálló érték voltáról szóló vita. Horizontális síkon persze lehet önálló érték, mert nem vitás, hogy az egyház­ban minden az evangéliumból következik. Amiért viszont akár megtévesztő, félrevezető is lehet a diakóniai teológiáról folytatott vita, az az, hogy eltereli a figyelmet a ma gondjairól. Magam is kaptam már kritikát a teológiai pluralizmus szorgalmazásáért, melyet a nyolcvanas években igényeltünk. Ma is fenyeget az „egy üdvözítő teológia” fantomja - ez többek között a tudományos kutatás ellehetetlenítésével fenyeget -, amelyet persze az egészsége­sen sokszínű kegyességi irányzatok léte is cáfol. Tudom, tabut érintek, de a „lutheri teológia” varázsszóként való alkalmazása is lehetőséget nyújt az egysíkúságra. Halványan azért megfogalmazódott az igény, hogy a múlt árnyaival való hadako­zás mellett a jelennel is kellene törődni. Ez többek között azt jelentené, hogy szem­be kellene szegülni azokkal a törekvésekkel, amelyek ma „teológiai" alapon igyekez­nek ideológiát teremteni arra, hogy az egyház valamelyik politikai erőt támogassa. Fiatal demokráciánk rövid történetében jó néhány példa akad erre. Bizony ez a diakóniai teológia mai megjelenése: megalkuvásunk, túlélésünk, vélt vagy valós ér­dekeink, politikai álláspontunk egyházi köntösbe öltöztetése. Morbid humora van annak, ha a diakóniai teológia harcos elítélőihez fűződnek ezek a mai törekvések. Ha van ugyanis értelme a diakóniai teológiával foglalkozni, akkor elsősorban azért van, hogy más körülmények között ne essünk ugyanabba a csapdába - végül is a hatalom elvtelen kiszolgálásába. Jövőre parlamenti választások lesznek. Nem vagyok optimista. ■ Frenkl Róbert HIRDETÉS A diakóniai teológia kritikája KÉMELM-konferencia Piliscsabán Betegágyak mellől zsákfaluba Bajuszné Orodán Krisztina iktatása Nagyvelegen ► A Mór mellett fekvő Nagyveleg község a térkép alapján zsákfalu: csak egyetlen úton lehet betérni oda. Az itt élő evangélikus gyüle­kezet tagjai - talán egyházunkban egyedülálló módon - büszkék arra, hogy velük élő lelkipásztoruk szol­gálati területe csak a falu határáig terjed. A pásztor és a nyáj egymás­ra találásának örömét ünnepelték a nagyvelegiek szeptember első va­sárnapjának délutánján, amikor Bencze András, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese beiktatta hivatalába meghívott lelkészüket, Bajuszné Orodán Krisztinát. ségét méltatta előadásában, Pátkai Róbert pedig a teológus magyar nyelvű szolgála­tát értékelte referátumában. A reggeli és esti áhítatok mellett szá­mos tartalmas előadás hangzott el a há­rom nap során. A teljesség igénye nélkül említjük Gémes Istvánnak a diakóniai teoló­giáról (DT) és annak Vajta Vilmos által összegezett bírálatáról szóló referátumát, valamint a diakóniai teológia első nyilvá­noshazai kritikáját boncolgató értekezést, melyet Ittzés Gábor tartott. A DT-ról szóló fejtegetések között két „különlegesség” is akadt: dr. Szabó István református püspök az evangélikus dia­kóniai teológiával rokon református szolgálat teológiájáról adott igényes át­tekintést, dr. Csepregi András, az Evangéli­kus Hittudományi Egyetem docense pe­dig Walter Wink észak-amerikai teológus, valamint Bibó István politikafilozófus ta­núságtételének tükrében vizsgálta a DT kritikáját. A közelmúlttal való őszinte szembe­nézést segítette az ifj. dr. Fabiny Tibor által vezetett fórumbeszélgetés is, amely az Egyházunk elmúlt két évtizede - külföldről és hazulról nézve címet kapta. Ugyancsak ezt szolgálta a moderátor által tartott beszá­moló az Ordass Lajos Baráti Körnek, a Luther Szövetségnek, valamint az Evan­gélikus Belmissziói Egyesületnek a luthe­ri teológia érvényesítéséért folytatott másfél évtizedes küzdelméről. Nem tett mást Böröcz Enikő sem, aki Ordass Lajos püspök szolgálatára irányította a jelenlé­vők figyelmét. Az istentisztelettel záruló konferencia végeztével Pátkai Róbert így összegzett: „Eredménynek tartom az előadások igen magas szintjét, a nyitottságot, az őszinte, kritikát sem nélkülöző hozzászólásokat. Summázatként idézném Csepregi András referátumának zárógondolatait, amelyek a mi teológiai következtetéseink vonalá­ig ban foglalják össze a hazai, remélhetőleg S mindinkább általánossá váló véleményt: £ »Bár konferenciánk témája a diakóniai te- 2 ológia kritikája, nyilvánvaló, hogy előadá- “ som a múltról szólva a jelenünkről is, ro­ll lünk is és hozzánk is szól. A diakóniai teo- t— lógia a múlt, de azok a félelmek és torz ambíciók, az erőszak tisztelete, a kegyes­ség köntösébe bújtatott korántsem ártat­lan tévedések és veretes teológiai tételek­kel védelmezett hazugságok, amelyek megterhelték a diakóniai teológiát és kor­szakát, változatlanul bennünk és köztünk élnek. A Krisztus iránti és a kontextus iránti hűség együttes kihívása, amelyre a diakóniai teológia mindig rossz választ adott, számunkra is nehéz kihívás, amely­re nincs könnyű válaszunk. Bár formáli­san szabad országban élünk, olyan sok korlátot intemalizáltunk és hoztunk ma­gunkkal, hogy ezek között egzisztenciáli­san ma sem sokkal könnyebb az egyszerű, világos beszéd, mint korábban volt.«” • ■ Gazdag Zsuzsanna A fiatal lelkésznő szinte beleszületett az egyházba, hiszen nagyszülei néhány év­tizeddel ezelőtt a Budapest-Deák téri gyülekezetben az egyházfi munkakör teendőit látták el. Hároméves koráig szüleivel együtt ő is ott lakott; lélekben azután is mindvégig kötődött a gyüleke­zethez. Az ott átélt igei alkalmak, ifjúsá­gi órák hatására érettségi után jelentke­zett a teológiára, ahol 1999-ben végzett. Tanulmányai befejezése előtt egy évvel férjhez ment. Ordinációja után kórház­lelkész lett három fővárosi kórházban, ahol öt éven keresztül dolgozott. Ezt a szolgálatot cserélte fel a parókus lelkészi munkával, amikor egy évvel ezelőtt le­költöztek Budapestről, hogy elvállalja a lelkipásztor nélkül maradt gyülekezet gondozását. Ez az idő alkalmat adott és lehetőséget teremtett arra, hogy a gyüle­kezeti közösséggel megszeressék egy­mást; a nagyvelegiek végül meghívták lelkipásztoruknak. A 127. zsoltár első két verse alapján tartott hivatalátvevő igehirdetésében Bajuszné Orodán Krisztina először a testvérek bizalmát köszönte meg, majd Isten áldásának tapasztalható valóságá­ra irányította a figyelmet. Hangsúlyozta, «M Folytatás az 1. oldalról Nem csak a közelgő jubileum szolgálta­tott apropót ahhoz, hogy a Külföldön Elő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Mun­kaközösségének tagjai visszatekintsenek fél évszázados szolgálatukra, és illő mó­Gémes István, dr. Szabó István és Pátkai Róbert dón emlékezzenek meg első elnökükről. A program összeállításakor még esély volt arra, hogy a Luther Kiadó gondozásában a tanácskozásra időzítve lát napvilágot (e sorok írójának fordításában) Vajta Vilmos 1987-ben az akkori NSZK-ban megjelent, A diakóniai teológia a magyar társadalmi rend­szerben című kötete. Bár a könyvbemutató egy-két hónapot még várat magára, a fó­rumbeszélgetések során kitűnt, hogy a konferencia résztvevőinek többsége - a magyarországi „vendégekkel” egyetem­ben - jó ismerője a műnek és szerzője munkásságának. A Svájcban élő Pósfay György Vajta Vilmos nemzetközi jelentő­hogy a lelkészek kitárt karral elmondott szavai az istentiszteletek végén nem va­lamiféle mágikus mondatok, mindez nem a régmúlt hagyományainak gépies ismétlése, és nem is az istentisztelet füg­geléke, hanem olyan élő erővel és lelki tartalommal telített szavak, amelyek Is­ten jelenlétét érzékeltetik, és az ő áldását közvetítik. A frissen beiktatott lelkész el­mondta, hogy életének minden eddigi szakaszában, eddigi szolgálati helyén, a betegágyak mellett is megtapasztalta Is­ten áldását. Az ő jelenlétének tudatával kezdi meg hivatalos szolgálatát Nagy­velegen, hiszen enélkül nem is lenne ér­telme munkához látni. Az ünnepi úrvacsorás istentiszteleten Ittzés János püspök Mt 6,10 alapján tartott útravaló igehirdetésében az Úrtól tanult imádság Isten akaratát kívánó és elfoga­dó kérése alapján azt helyezte a lelkész és a gyülekezet szívére, hogy kölcsönö­sen ismerjék fel és fogadják el: a lelkész Isten akaratából jött közéjük. Ahol így gondolkodnak, ott minden döntésüket bölcsen fogják meghozni az egyházköz­ség felelős vezetői. ■ Menyes Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom