Evangélikus Élet, 2004 (69. évfolyam, 1-52. szám)

2004-05-30 / 22. szám

Barta Imre felvételei 6. oldal - 2004. MÁJUS 30. Evangélikus Élet Rendhagyó helyszínen tartotta leg­utóbbi ülését a Pesti Evangélikus Egyházmegye Lelkészi Munkaközös­sége (LMK) május 12-én: a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai börtönében - vagy ahogy talán többen ismerik: a „Markóban”. A speciális helyszín kiválasztásának apropóját az adta, hogy a büntetés­végrehajtási intézetekben több mint három éve szolgálnak státusban lévő evangélikus lelkészek. Ok eddigi ta­pasztalataikról, az objektum parancs­nokai pedig a lelkészi munka fontos­ságáról, a fogadtatásról, az eddig megtett útról, a jövő lehetőségeiről beszéltek a résztvevőknek. Reggel 9 óra. A belépés szigorúan szabályozott procedúrája után a vendég­látók barátságosan berendezett tárgyaló­ba kísérik az érkezőket. Evangélikus börtönlelkészeink - Bízik László, Bács­kámé Vári Krisztina és Thuránszky Ist­ván -, valamint Udvardy István római katolikus diakónus terített asztallal, po­gácsával, kávéval, ásványvízzel fogad­nak minket. Pár percig megilletődött, halk beszélgetés, majd ajtónyílás: meg­érkezik a börtönparancsnok. Kezdődik az ülés. Csere László dandártábornok, a Fővá­rosi Büntetés-végrehajtási Intézet pa­rancsnoka köszöntőbeszédében elmond­ta: nagy megtiszteltetés számára, hogy a Pesti Egyházmegye lelkészei elfogadták a meghívást. (Az ötletadó egyébként Bí­zik László vezető börtönlelkész volt.) Az intézmény vezetői nyitottak az újabb találkozási lehetőségek iránt - azért, hogy minél szorosabb legyen az együtt­működés a történelmi egyházak és a büntetés-végrehajtási intézetek között. A nyitás a rendszerváltás után kezdő­dött: előtte a börtönök és az egyházak kapcsolatát az elzárkózás jellemezte. „Rácsokon át méregettük egymást” - ahogyan a fogvatartottak számára sok­szorosított éneklapról énekeltük az ülés kezdetén... A mélységből kiáltunk Maga az LMK-ülés a szokott rend sze­rint zajlott Győri Gábor esperes vezeté­sével - azzal az egyáltalán nem „elha­nyagolható” különbséggel, hogy minden elhangzott szónak más „akusztikája” volt hazánk egyik legismertebb börtöné­nek a falai között. Szabadságról, igaz­ságról, rabságról, kegyelemről bizony egészen másra asszociál az, aki a rácso­kon belül él, mint az, aki azokon kívül tartózkodik - még akkor is, ha tudja, hogy pár óra elteltével igazolványa fel­mutatásával „szabadulhat”... Az igehirdetési előkészítőt Tamásy Tamásné tartotta a 130. zsoltár megraga- dóan szép versei alapján: „A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat! (...) Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg ak­kor? De nálad van a bocsánat, ezért fél­nek téged. ” Akad-e közöttünk olyan, aki bátran, önbizalommal telve, bűntelensé­LELKÉSZGYŰLÉS A „MARKÓBAN” A börtön a templomuk Kőháti Dorottya riportja ge tudatában állhat meg Isten szent szí­ne előtt, éljen akár „kint”, a szabad vi­lágban vagy „bent”, a rácsok mögött? - tette fel a kérdést a zuglói lelkésznő. Mindnyájan kegyelemre szoruló bűnö­sök, rabok, megkötözöttek vagyunk, akik Isten kegyelme nélkül elvesznének. Szabadulásunk ára Jézus Krisztus halála volt. O meghallotta mélységből kiáltó szavunkat, értünk megjárta a halált is, hogy feltámadásával utat nyisson az örök életre, a szabadulásra - hangsú­lyozta Tamásy Tamásné. Lelkészek a tömlőében A textus elemzése, a hozzászólások után a Büntetés-végrehajtás Országos Pa­rancsnokságának alezredese, Benedek Ede érkezett körünkbe, hogy megtartsa A börtönlelkészség három évének ta­pasztalatai című előadását, átfogó tájé­koztatást adva az elmúlt időszak ered­ményeiről, illetve az előzményekről, amelyek lehetővé tették, hogy lelkészek szolgálhassanak a börtönökben. Szavaiból kiderült: a lelkipásztorok mindig is jelen voltak a „tömlöcökben”; volt idő, amikor sajnos nem szolgálatot végzőként, hanem elítéltként. Az egyhá­zak és a büntetés-végrehajtási intézetek viszonyában a fordulatot a rendszervál­tás hozta meg: 1990 után egy igazság­ügyi minisztériumi rendelet lehetővé tet­te a lelkigondozást, az istentiszteletek, hitéleti foglalkozások tartását, a kegy­tárgyak, könyvek, Bibliák behozatalát, majd 2000-től a büntetés-végrehajtási intézetekbe státusban lévő börtönlelké­szek kerültek. A törvényi alap megléte után összeültek a történelmi egyházak vezetői, és megállapodtak a felosztás­ban: ennek eredményeképpen 18 római katolikus, 12 református, 3 evangélikus lelkipásztor és 1 rabbi állhatott szolgá­latba. Arról is döntés született, hogy a lelkészek szakmai felügyeletét mindig a felettese (vagyis a püspöke) látja el, a börtönben pedig osztályvezetői besoro­lást kapnak. Hamarosan a személyi fel­tételek mellé a tárgyi feltételek is „felso­rakoztak”: irodát, kápolnát bocsátottak a lelkészek rendelkezésére. Milyen rendszer szerint működik a lelkigondozás a börtönben? A börtönbe bekerülő a befogadó bizottság előtt tájé­koztatást kap a lelki élet gyakorlásának lehetőségéről. A kapcsolatfelvétel tehát már a kezdetekkor megtörténhet. A val­lásgyakorlás önkéntes: nincs „kötelező istentisztelet”, és a lelkész sem végezhet hittérítést, ha egy fogvatarott nem igény­li a szolgálatát. Aki azonban szeretne a lelkipásztorral beszélgetni, arra a börtön - a kötelező napirendet figyelembe véve- minden esetben teret ad. Nincs olyan időbeli korlát, mint például a hozzátarto­zókkal való találkozás, a „beszélő” ese­tében: a pappal való kapcsolattartás nem korlátozódik csupán havi egy-két alka­lomra. Ha egy fogvatartott Isten szolgá­jával akar beszélni, nem utasítják el ké­rését. Az alezredes szerint az egyéni lelki­gondozás nagyon fontos a börtön lakói számára, kérik, igénylik ezt a fajta szol­gálatot. A lelkész abban is nagy segítsé­get tud nyújtani az elítéltnek, hogy ami­kor elérkezik a szabadulás ideje, felveszi a kapcsolatot a családdal, a hozzátarto­zókkal, és felkészíti a fogvatartottat a szabadulásra, a társadalomba való visz- szailleszkedésre. De szervezhet nyári tá­bort is az elítéltek gyermekeinek, és egyéb programok koordinálásában is feladatot vállalhat. A lehetőség adott- bárki élhet vele Budapest három nagy büntetés-végre­hajtási objektuma közül a Nagy Ignác utcai börtönben - Bízik László lelkész és Udvardy István katolikus diakónus áldozatos munkájának köszönhetően - tavaly egy kápolna épült, melyet ökume­nikus szertartás keretében szenteltek fel. Bár statisztika még nem készült, az inté­zetvezetők sokéves tapasztalata alapján elmondható, hogy a fogvatartottak mint­egy 5-10%-a igényli a lelkészi szolgála­tot. Hogy ez kevés vagy sok, nézőpont kérdése. Tény, hogy személyiségfüggő, hogy ki kéri a lelkigondozást, ki keresi fel a kápolnát. Azt sem mondhatjuk, hogy az elkövetett bűn súlyossága vagy a kiszabott büntetés hossza egyenes arányban állna a hitélet gyakorlása irán­ti vággyal... A lényeg, hogy adott a le­hetőség - egészen odáig menően, hogy a gyanúsított mindenféle ellenőrzés nélkül írhat levelet közvetlenül a lelkipásztor­nak, az e célra kihelyezett postaládába téve üzenetét. Az utógondozás kérdése még megol­dásra vár. A szabadulok sok esetben a „levegőben lógnak”, munkát találni, em­beri kapcsolataikat felvenni, családjuk­ba visszaépülni bizony csak segítséggel tudnak. Példaértékű a Mécses Szeretet­szolgálat „félutas háza”, amely arra az időre ad fedelet, amíg a szabadon bocsá­tott elítélt megtalálja a helyét a világban. Ezen a téren is sokat tehetnek és tesznek is a börtönlelkészek, akár úgy is, hogy gyülekezeti közösségbe, segítő kézből segítő kézbe adják tovább a szabadulót. Benedek Ede szerint a kezdeti nehézsé­gek után igen jól és egyre szélesebb kör­ben zajlik a börtönlelkészi szolgálat: az erre elhivatott papok, lelkipásztorok nemcsak a fogvatartottak, hanem az ob­jektum dolgozói között is végzik szolgá­latukat. A börtön a templomuk A délelőtt további részében egy előadás­ra és három korreferátumra került sor a szolgálatban közreműködő börtönlelké­sainak párhuzamba állításával jól észre- vehetőek a különbségek. Láthatóvá vált az előrehaladás, annyi megjegyzéssel, hogy ami ott, a „Markóban” megvaló­sult, még modellértékűnek számít az egész országban. A napi nyolcórás mun­kaidőben a börtönlelkész szabadon jö- het-mehet az objektum területén belül, istentiszteletet, bibliaórát, heti fogadó­órát tarthat, személyes beszélgetést vé­gezhet. Anno egy sötétzárka szolgált irodájául a Gyorskocsi utcában, ma már rendezett körülmények között ülhet le, és intézheti az adminisztrációt, a lelki­gondozást. Természetesen a Markó utcá­ban is van irodahelyiség, és a zárkákban is felügyelet nélkül tehet látogatást az el­szek jóvoltából. Elsőként Bízik László ismertette sokéves szolgálatának tapasz­talatait. Mint elmondta, a legelső és a most újrafogalmazott munkaköri leírá­ítéltek kérése szerint. Ez talán a leglé­nyegesebb újdonság. A munkaköréhez esketés, keresztelés is tartozik. A leírás külön szót ejt a lelkészi titok megtartó­Más a vető, más az arató, s más a szántó... Interjú Bízik László vezető börtönlelkésszel- Milyen érzés börtönlelkésznek lenni?- Harminchat évi lelkészi szolgálat után azt mondhatom, ez a legjobb gyü­lekezetem.- Pontosan mire gondol?- Nem szeretném megsérteni a régi kedves gyülekezeteimet, de úgy érzem, hogy sehol nem volt rám ekkora szük­ség, mint itt. Attól, hogy én egy adott gyülekezetben jól prédikáltam, vagy sem, semmi nem változott - de itt egy- egy szavamtól vagy mozdulatomtól tönkremehet egy ember. Minden szó­nak, minden mozdulatnak nagyobb je­lentősége van, mint odakint. Jószerivel én vagyok az egyetlen civil ember, aki­vel találkoznak - aki nem ügyvédként, nem bíróként, nem felügyelőként, ha­nem papként civil. Az ő szavuk is fon­tos, mert állandóan hazudni kénytele­nek a zárkatársuknak, a rendőrnek, a bí­rónak - egyedül nekem nem kell, hogy hazudjanak... Annyi hazugság után olyan jó néha kimondani az igazságot!- Tudna mondani egy történetet, egy konkrét példát?- Igen, tudnék, de-nem mondok. Ál­landóan meg kell küzdenem a bizalo­mért, nehogy azt gondolják a fogvatar­tottak, hogy „tégla” vagyok.- Mi az, ami még Ont is meglepi, megrázza ennyi év után?- Az egész munkánkat hályogko­vácsként végezzük. A mai napig nem tudjuk, mit hogyan kellene tennünk. Nem erre lettünk kiképezve. Ez a gyü­lekezet rendkívül fárasztó. Napi nyolc órát eltölteni a börtönben testet-lelket igénybe vevő, nehéz szolgálat.- Melyik szakterületnek veszi a leg­nagyobb hasznát?- A gyakorlati teológiának, azon be­lül is a lelkigondozásnak.- Hogyan dolgozza fel azt, amit lát, hall?- A módszerem az, hogy mindent azonnal elfelejtek.- Ez minden esetben sikerül?- Nem...- Tudja-e minden esetben, hogy mi­ért van az illető fogvatartott elítélve?- A börtön komputeréből megtud­hatnám, de soha nem nézem meg. Sőt rá sem kérdezek, hiszen ha akarja, úgy­is elmondja, a bizalmába fogad, és megosztja velem.- Az emberismerete hogyan változott a börtönbeli tapasztalatai során?- Nőtt bennem a szánalom az embe­rek iránt. A bűnösöket jobban megér­tem, mint korábban. Nem úgy látom a társadalmat, hogy a gonoszak a börtön­ben, a jók pedig odakint vannak, mert vannak jók, akik bent vannak, és gono­szak, akik kint...- Nem tapasztalja azt, hogy néha nem lelki, hanem nagyon is gyakorlati okból kívánnak Önnel találkozni?- Dehogynem — én is ezt tenném az ő helyükben. De hozzá kell tenni: le­het, hogy elsőre „baleknak” gondol az illető, de másodszorra-harmadszorra már észreveszi, hogy rájöttem erre, és akkor - talán a negyedik-ötödik alka­lommal - elkezdődik valami, amire eredetileg nem is gondolt.- Mi a siker és mi a kudarc az Ón szolgálatában?- A fővárosban viszonylag rövid ideig tartózkodnak elítéltek, mert íté­letre várnak. Tehát közöttük nemigen lehet aratni... De tudomásul veszem, hogy más a vető, és más az arató. Sőt: én csak a szántó vagyok, nem is a vető...- Miért kezdeményezte azt, hogy a pesti LMK a Markó utcában tartsa ki­helyezett ülését? Miért fontos az, hogy gyülekezeti lelkészek megismerkedje­nek ezzel a szolgálati területtel?- Több oka is van. Egyrészt segíteni szeretnék a kollégáimnak bizonyos szavak ilyen kontextusban történő megértéséhez. Másrészt pedig titokban arra vágyom, hogy a lelkészeknek és a gyülekezeteknek növekedni fog a fog­vatartottak és a szabadultak iránti fele­lősségérzete. K. D. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom