Evangélikus Élet, 1984 (49. évfolyam, 1-53. szám)

1984-11-18 / 47. szám

Holnapba tekintő reménységgel Hálaünnep Kaposvárott Dr. Bartha Tibor püspök felszólalása a X. Országos Békekonferencián i ŐSZI VERÖFÉNYBEN, TAR­KA VIRÁGPOMPÁBAN szívek­ből sugárzó hála, öröm és re­ménység fogadta szeptember utolsó vasárnapján a teljesen megújított templom és lelkészla­kás megáldására feleségével együtt Somogyország fővárosába érkező Dr. Káldy Zoltán püspö­köt. Az 55 éve, Sándy Gyula egyko­ri műegyetemi tanár tervei alap­ján, az általa megteremtett sa­játos magyaros stílusban épült templomot, s a vele összeépült lelkészlakot az utóbbi tízegyné­hány évben nemcsak teljesen meg­újította, de az élethez és a meg­újuló gyülekezeti szolgálatokhoz igazodó tervszerűséggel korszerű­sítette is a gyülekezet. (Elektro­mos padfűlés a téli istentisztele­tek, a templom-belső célszerű ki­alakítása a különböző templomi alkalmak, egy lakószobából és fo­lyosóból alakított tanácsterem szűkebb összejövetelek, „mini- szeretetvendégségek” megtartását biztosítja.) Alig lehetne számba- venni mindazt a sok imádságot, tervezgetést, áldozatkészséget, a LVSZ és Gyülekezeti Segély ado­mányait, melyek a közel másfél évtizedes tervszerű munkákban benne rejlenek! Mindezért egvütt hálát adni, a holnapba tekintő re­ménységgel együtt örülni — hív­ta meg püspökét a kaposvári gyülekezet. Ezen a napon minden — őszi verőfény, tarka virágpompa, vá­rosunk határában a legkisebbek rózsái, a ragyogó templomba lé­pő vendégeket köszöntő csokrok, fiatalok gitár-éneke és trombita­szólója, a templomot zsúfolásig megtöltő gyülekezet zengő éneke és mosolya — mind-mind háláról, örömről és reménységről beszélt. ERRŐL SZÓLT IGEHIRDETÉ­SÉBEN a püspök is. „A templom akkor igazán szép. ha szívekkel van kibélelve” — mondotta. Mert ezen a vasárnapon — szinte az utolsó zugig — szívek bélelték ki a nagy templomot — a város és a csaknem egy negyedmegyénytt kitevő szórványterület, s szom­szédos gyülekezetek evangéliku­sai, testvér egyházak tagjai, a Somogy—Zalai egyházmegye ve­zetni. presbiterei, szülők, nagy­szülők között gyermekek és fia­talok. Hiszen ez a vasárnap nem­csak a hálaadás alkalma, hanem a gyülekezeti munkaévet nyitó családi ünnep is volt! Kicsik és nagyok szívében bizonyára so­káig visszhangzanak még a csa­lád fontosságáról, szépségéről és fel el őosógáről mopdott püspöki Szavak! A 147. zsoltár mai üze­netét tolmácsolva a templom — BUDAVÁR. A gyülekezet őszi első szeretetvendégségén vi­deokazettáról ■ bemutatták a Sztehlo Gábor ostrom alatti gyermekmentő munkájáról ké­szült tv-filmet. A gyülekezeti al­kalmat megelőző napon ugyan­csak a film megtekintésére együtt volt a parókiális lakáson a Sztehlo Gábor \ által egykor megmentettek Budapesten lakó egy csoportja, valamint a do­kumentumfilm készítője. Szántó Erika is. Az egybegyűlteket mindkét alkalommal dr. Koren Emil esperes köszöntötte. — ZALAEGERSZEG — ZALA- ISTVAND. Az elmúlt év kedves kezdeményezését folytatva, ismét tanévnyitó istentisztelettel kez­dődött el a gyülekezetekben az ifjúsági és gyermekmunka. Az istentiszteleten modern énekeink­ből összeállított Ifjúsági Bibliai Lexikon hangzott el „Békétől a szolgálatig” címmel. Zalaegersze­gen a Keresztség szónál megke­reszteltünk a gyülekezet közös­ségében egy kisgyermeket. Zala- istvándon a befejező Szolgálat fogalomnál köszöntöttük Vajda Istvánt, a gyülekezetben szolgá­latba lépő segédlelkészt. — MISKOLC. A gyülekezet október havi szeretetvendégsé- gén Pintérné, Nagy Erzsébet budapest—pesterzsébeti lelkész tartott előadást: Miért vagyok evangéliumi keresztyén címmel. A délelőtti istentiszteleten Pintér Károly Budapest Deák téri lel­kész prédikált. rendeltetéséről szólt továbbiak­ban a püspök. Nemcsak fáradt öregek, de holnapbatekintő fia­talok szemében is — itt is, ott is — könnycseppek csillantak, amikor Istennek az .élet nagy ka­vargásában irgalmasan össze­gyűjtő, a mindennapok küzdel­meiben megtört szíveket gyógyí­tó és a kapott vagy adott sebe­ket bekötöző szeretetéről szólt a püspök. „Ezért a szeretetért. jó a templomba — hazajönni!” Majd arról szólt, hogy Isten, az áldott kőműves nemcsak kövek­ből, de szívekből is építi a temp­lomot. Segédmunásokat, igehir­detőket, szerétéiből szolgálókat, fiatalokat és öregeket, nőket és férfiakat keres. Olyanokat, akik. mint élő kövek, készek beleépül­ni a templomba. Imáöcá^al , is. Áldozatos segítséggel is. És re­ménységgel is! DR. OÖMÖRY ISTVÁN GYÜ­LEKEZETI FELÜGYELŐ a mel- úiult templom gyülekezetének belső megúiulását hangsúlyozta. Az istentiszteletet követő temp­lomi ünnepélyen pedig dr Blázy Árvád egyházmegyei felügyelő az egyházmegye nevében köszöntöt­te a püspököt, mint az LVSZ új elnökét — a magyar himnusz el­ső strófájának szavaival. Az a figyelő csend pedig valóban megkapó volt, melyben kicsik és nagyok, mindvégig feszült érdek­lődéssel hallgatták á püspök sza­vait a LVSZ Naggyűlésről, előz­ményeiről, csodát jelentő buda­pesti megvalósulásáról, egyház és társadalom szempontjából eredményes munkájáról s az el­nökválasztás izgalmas, számunk­ra nagy örömöt jelentő esemé­nyeiről. Az ünnepély után időt szakí­tott a püspök arra is, hogy szót válthasson a renoválási munkák tervezőivel, irányítóival és kivi­telezőivel is. Majd a Megyei Ta­nács új gyönyörűen modern épü­letébe ment, ahol Hom'áth István egyházügyi titkár fogadta a püs­pököt és feleségét Vidák Gizel­la városi tanácselnökhelyettes és Rostás Károly megyei Népfront elnök társaságában. A Zseh'cség okkersárgába aranyló nyírfácskái, őszi virágai, halkuló verőfény kísérték Pécs felé a püspökházaspárt további szolgálatokra. És egy gyülekezet szeretete — tele hálával templo­máért, reménységgel a holnap és felelősséggel az emberek felé! Dubovay Géza PÉCS A kaposvári ünnep kora dél­után befejeződött, de a püspöki program folytatódott. Pécsett megtudták, hogy hétfőn, októ­ber 1-én délben a pécsi temp­lomban esketi meg dr. Káldy Zoltán püspök szeretett kereszt- fiát és csak utána indulnak majd vissza Budapestre, elkér­ték a vasárnap estét a pécsi gyülekezet számára. Zsúfolt templom fogadta a vendégeket. A gyülekezet lel­késze kérése szerint Káldy Zol­tán püspök nagyszabású és leb:- lincselő előadást tartott az LVSZ-nagygyűlés .eseméftysoro- zatáról: „Ami\ szép volt és jó volt”. A templomi gyülekezet többsége részt vett vagy a nyitó, vagy a záró istentiszteleten a Budapest Sportcsarnokban, így igen élénk visszhangra talált az a beszámoló, amely mintegy „Is­ten nyomában” járva, azokat a momentumokat sorolta fel, ame­lyek tükrözték Isten dicsőségét. A város, a filiák és a szórvány­terület egyháztagjai szívből kö­szönték a találkozás és hálaadás ünnepi alkalmát. Majd a gyü­lekezet elnökségével baráti va­csorán vett részt a püspökházas­pár és a kötetlen, asztali be­szélgetés még színesebbé tette egyháztörténetünk kiugróan je­lentős eseményét, az LVSZ VII. Világgyűlését s azt a megbecsü­lést, amit országos egyhäziy^p- kapott, hogy az 1941-ben péési, fiatal káplánéveit kezdő Káldy Zoltán a Lutheránus Világszö­vetség első embere lett! B. Z. A mi Fasorunk Érettségink ötvenedik évfordulójára „Aurora musis amica” — ellestem A szép latin szót gyermekként korán. S most éneket mondjak nektek az estben Félévszázaddal a hajnal után? Ihlet-e múzsaként a puszta emlék? Időnk rostáján egy világ kihullt. Diáknak a Fasorba visszamennék, De feltámasztható ily messzi múlt? Várj csak, megállj! Még megfertőz mint métely A csüggedt szív, borongó hangulat. Eljöttél, ifjulj, vidámabban lépdelj A lombos vadgesztenyefák alatt! Hát nincs véredben mindaz, mit átéltél, Tapasztaltál, tanultál valaha?! Benned lakik s őszödben illő részt kér Tavaszkorodnak fénye, illata. Kinőttél rég a pádból, számtan, hittan Nincs többé, nem tintás kicsiny kezed; Am mégis minden szó, betücske itt van, Búvópatakként veled érkezett. Nem lettél volna doktor, ha nem táplál Az alma mater tiszta jó tején. Sok rejtett kincse nélkül, mondd, hol állnál, S ki állna hittel még ma is helyén?! Őrizd a lángot, hitét s tudományét, Míg telkedben hála harangja szól . . . Áldás Völt iskolánk, jeles ajándék, Így emlegették szerte; a Fasor! 1979. „Aurora musis amica” — a hajnal a múzsák barátnője (latin közmondás) Scholz László EGY KELLEMETLEN PÜSPÖK „Zavaró elemként” akar az anglikán egyházban működni Dur­ham közelmúltban megválasztott püspöke, David Jenkins, a „Marxism Today” („A marxizmus ma”) c. marxista hetilapnak adott nyilatkozata szerint. Jenkins püspök véleménye szerint, az egyháznak állandóan ra kell mutatnia az atomfegyverek undorító voltára („Obszönität von Atomwaffen”) valamint annak a nézetnek a tarthatatlanságára, hogy a nukleáris fegyvereket bármilyen te­kintetben erkölcsileg igazolni lehetne. (Schweiz. Evang. Presse- dients — RA). AZ EGYHÁZKÖZI BÉKEBIZOTTSÁG TAGEGYHÁZAI, VALLÁ­SOS KÖZÖSSÉGEI NEVÉBEN, tehát a magyar protestáns, ortodox, izraelita és unitárius egyházak nevében szeretném kifejezésre jut­tatni: a legmélyebben érdekeltek vagyunk az Országos Béketanács munkájában. Hitünkből fakadó parancs számunkra a háború elhá­rításáért, a béke megvédéséért folyó erőfeszítések támogatása. Az elmúlt 35 esztendőben egyházaink, sajátos lehetőségeikkel élve, az egesz föld kerekén fejtettek ki nyomon követhető és jelentős munkát a béke érdekében az egyházak és vallások világában. Elég, ha utalok itt a Keresztyén Békekonferenciának különösen a har­madik világ területén elért eredményeire és a Lutheránus Világszö­vetség ez év nyarán Budapesten tartott VI. Nagygyűlésére és a bé­kével foglalkozó dokumentumára, valamint más, magyarországi val­lásfelekezeteknek ismert, hasonló jellegű tevékenységére. 1. Köztudomású tény: a szociális tendencia érvényesül az embe­riség eszme- és társadalomtörténeti jelenében. E tendencia ellen a kiváltságos osztályok életre-halálra Védekeznek. A háborús veszély legmélyebben fekvő gyökere itt vafi. A védekezés démoni erejére minket Bibliánk, Jézus Krisztus figyelmeztet: „Könnyebb a tevé­nek a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni.” (Lukács ev. 28.25.) Mégis, tapasztalatra volt szükségünk ahhoz, hogy a krisztusi mondás igazát a maga teljes mélységében megértsük. Láttuk a második világháború végén a magyar birtokló, possidens osztályok magatartását: inkább a nemzeti öngyilkosságot választot­ták volna, semmint a szocialista társadalmat. Látjuk az országhatá­rokon túlnőtt transznacionális tőkecsoportok magatartását, amelyek a világtörténelem legnagyobb üzletében, a modern fegyvergyártás­ban érdekeltek. Életre-halálra védekeznek. Életre-halálra fegyver­keznek. 2. Kiemelem a szociális igazságosság elleni védekezés cinikus vo­násait. „Keresztes hadjáratnak” nevezik és a vallás, az emberiség védelmének mezébe öltöztetik a privilégiumuk védelmét. A Keresztyén Békekonferencia megalakulásakor, 1958-ban az elvi, teológiai bázis tisztázása során a hivők számára is világossá akartuk tenni: a béke ügye elválaszthatatlan a társadalmi igazság érvénye­sítésétől. A jelszó — „Peace and Justice" — megtámadhatatlanul igaz. A szociális igazságosság ellen védekezők most a mi szánkból veszik ki a szót; mondván: igazságosság nélkül nincs béke! Ezért követelik az ún. emberi szabadságjogok ügyének középpontba állí­tását. Diabolikus propagandafogás ez: a társadalmi igazságosságért síkra szálló történelmi erőt. a szocialista világrendet akarja elma­rasztalni éppen a társadalmi igazságosság ügyében. ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A MAGYARORSZÁGI EGY­HAZAK BÉKETEVÉKéNYSEGE szükségképpen a következő célki­tűzésekre összpontosul: 1. A szocialista állam és a magyarországi egi/házak között kiala­kult jó viszony, az együttműködésre irányuló marxista—keresztyén dialógus az egyetlen hatékony válasz a ..keresztes hadjárat” ideoló­giájára. Éppen ezért minden erővel folytatni kell e dialógust ország­határokon kívül és belül. 2. Egyházaink azon túl. hogy támogatják az Országos PéketanácS akcióit, minden erejükkel a vallások körében kell mozgósító tevé­kenységet kifejtsenek Ennek eszköze többek között a teológiai munka. Célja: a felelősségtudat felébresztése. Keresni akarjuk az alkalmat a felelősség kérdéseinek elvi. teológiai megalapozottságú megbeszélésére az ellentétes állásponton levőkkel. Példa erre a Ke­resztyén Békekonferenciának a lequtóbbithetekben Budapesten tar­tott eredményes békeszemináriuma, amelyen nyolc olyan egyházi szervezet küldöttei vettek részt, amelyek a feszültségek okaira &s azok kiküszöbölésére vonatkozóan tőlünk eltérő állásponton vannak. 3. A vallásos tömegek mozgósítása érdekében kívánatos a legki­sebb közös nevező elfogadását Célul kitűzni. Ez pedig a fegyverről való lemondás. Ellentétek mindig lesznek ember és ember között. Ma eljött az ideje annak, hogy felismerjük: az ellentétek megvitatá­sába nem szabad fegyvereket — legkevésbé nukleáris fegyvereket — bevonni! Miután a kormányok önmagukban nem tudják megvalósítani a fegyvermentes világ létrejöttét, a legközvetlenebbül érintett ötmil- liárd ember kell követelje a fegyverek azonnali kiiktatását az em­beriség életéből. 4. Minden erővel arra kell törekedni, hogy a legkülönbözőbb in­díttatású békemozgalmak egyesítsék erőiket. E meggyőződés jegyé­ben kívánták az Egyházközi Békebizottság tagegyházai szorosabbra fűzni kapcsolatukat az Országos Béketanáccsal és természetesen ugyanakkor egymással is. A március 29-én. a Parlamentben tartott és a magyar társadalom és vallásfelekezetek történetében eleddig páratlan egybegyülekezés, amelyen jelen voltak az Egyházközi Béke- bizottság és a római katolikus egyház képviselői — kellőképpen bi­zonyítják e törekvés őszinte voltát. Bizonyítják ugyanakkor a ma­gyar társadalomban megvalósult nemzeti egység tényét is. AZ EGYHÁZKÖZI BÉKEBIZOTTSÁG TAGEGYHAZAI. VAL­LÁSI KÖZÖSSÉGEI — MAGÚKÉVÁ TÉVE A X. BÉKEKONFE­RENCIA ÁLLÁSFOGLALÁSÁNAK tervezetében foglaltakat — együtt áldást kívánnak a magyar társadalom, az Országos Béketa­nács munkájára, és hűséges szövetségesként, minden erejükkel tá­mogatni kívánják az újonnan alakuló Országos Béketanács mun­káját! TÖBB SVÉD FIATAL HISZ ISTENBEN, MINT KORÁBB AN Az'egyik svéd televíziós műsor svéd tizenéveseket kérdezett isten­hitükről. Három év alatt növekedett azoknak a száma, akik isten- hivőnek mondták magukat, és most a fiataloknak mintegy féle tar­tozik ebbe a csoportba. Három évvel ezelőtt csak egyharmaduk. Több leány mint fiú vallja magát istenhivőnék. Á megkérdezettek i2 százaléka kíván részt venni a konfirmációi oktatásban. 14 száza­lék nem, 14 százalék pedig bizonytalan. (News from the Church of Sweden — RA) A BOLjGÄR ORTODOX EGYIIÄZ VEZETŐJE HAZÁNKBAN ) Sarlós István, a Minisztertanács elnökhelyettese október'15-én a Parlamentben fogadta a hazánkban tartózkodó Makszim pátriárkát, a bolgár ortodox egyház vezetőjét és kíséretét. A szívélyes légkörű találkozón tárgyaltak az egyházaknak az emberiséget érintő fontos kérdéseknek megoldásában, a béke megőrzésében játszott szerepéről. A találkozón jelen volt Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyház­ügyi Hivatal elnöke. A pátriárka és kísérete meglátogatta a budapesti bolgár ortodox egyházközséget, majd a magyar egyházak vezető személyiségeivel találkozott. Ez alkalommal nyilatkozatában a pátriárka beiden tette, hogy a bolgár ortodox egyház csatlakozik ahhoz a békefelhíváshoz, amelyet a magyarországi egyházak és vallásfelekezetek képviselői ez év március 29-én Budapesten, az Országházban tartott tanácsko­zásukon fogadtak el. — (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom