Evangélikus Élet, 2008 (73. évfolyam, 1-52. szám)

2008-04-20 / 16. szám

8 «M 2008. április 20. ‘Evangélikus ÉletB HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, ESEMÉNYEK ................... Hi rdetmény A Csomádi Evangélikus Egyházközség mint tulajdonos értesíti az érintett hozzá­tartozókat, hogy a csomádi Otemető a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLI1I. törvény to. §-ában foglaltak alapján megszüntetésre, kiürítésre kerül más célú felhasználás érdekében; a kiürítés időpontja: 2008. június 30. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a fenti időpontig a temető tulajdonosának tett előzetes bejelentés után gondoskodhatnak a holttestmaradványok máshol történő eltemettetéséről és a sírjel, síremlék áthelyezéséről saját költségen. A fenti időpont elmulasztása esetén az azt követő hat hónap elteltével,'2008. december 31-e után a temető tulajdonosa jogosult a temető kiürítéséről, a sírjelek eltávolításáról szóló 145/1999. (X. 1.) kormányrendeletben meghatározott intéz­kedéseket megtenni. Elérhetőség: Eszlértyi László, 2161 Csornád. Kossuth út 88. Telefon: 28/366-553. A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség szeretettel hívja híveit és barátait április 20-án a békásmegyeri templomba (1038 Budapest, Mező u. 12., tel.: 1/368-6118) az összegyülekezés napjára. 10 órakor az is­tentiszteleten Béres Tamás prédikál. Délben közös ebédre várjuk vendégeinket. 14 óra­kor Herbert Vorgrimler Új teológiai szótáráról és a Szétosztott teljesség - A hetvenöt éves Boór János köszöntése című kötetről Boór Jánossal és Mártonfjy Marcellal, a kötetek szerkesztő­jével Csepregi Zoltán és Donáth László beszél­get. 16 órakor vecsemyét tartunk, igét hir­det Donáth László. Az alkalomra a belé­pés ingyenes, önkéntes adományokat azonban jó szívvel fogadunk. A Páratlanklub következő alkalmát április 22-én, kedden 18 órától tartjuk a Magyar- országi Evangélikus Egyház országos iro­dájának földszinti termében (1085 Buda­pest, Üllői út 24.). Vendégünk Kákay István országos irodaigazgató, aki istenes versek a 20. századi magyar lírában címmel tart elő­adást. Minden 25 és 45 közötti egyedülál­lót - nemre, feleke-zetre való tekintet nél­kül - sok szeretettel várunk! Az alkalom­ról érdeklődni a 20/824-2791-es mobil­számon, valamint a marta.pinter@luthe- ran.hu e-mail címen lehet. A Páratlanklub ötletgazdái és a Magyarországi Evangélikus Egyház Női Missziói Szolgálata K, LA.* 50 ÉVE HARANGÖNTÉS r ŐRBOTTYÁN BAN GOMBOS MIKLÓS LJisW aranykoszorús i=k sULi harangöntőmester Kiváló magyar szakemberek által készí­tett, külföldön is elismert magyar termé­keket gyártunk a harangokkal kapcsola­tos bármely munkához. Referencia: www.harangontes.hu. Levélcím: 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 121. Tel.: 28/360-170; mobil: 30/948-9575. E-mail: gombosmi@harangontes.hu; gombosmi@invitel.hu. Szeretettel meghívjuk az evangélikus művészek és tudósok első egyházkerü­leti találkozójára, melyet április 23-án, szerdán 14 órától tartunk az Északi Egy­házkerület székházában (Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 24.). A találkozó témája: Tudomány - művészet - egyház. Az Evangélikus Nők Klubja következő alkalmát április 26-án 10 órai kezdettel tartjuk az MEE Országos Egyházi Irodá­jának Üllői úti termében (Budapest VIII., Üllői út 24.). Vendégünk Bálintné Kis Beá­ta, aki Méltósággal méltatlan körülmények közt címmel, vetített képes előadás kere­tében számol be a kenyai asszonyok ne­héz sorsáról, illetve a közöttük végzett szolgálatairól. Minden érdeklődőt szere­tettel hívunk és várunk! Női Missziói Szolgálat A Keresztyén Értelmiségi Fórum legkö­zelebbi alkalmán, a budahegyvidéki evangélikus templomban (Budapest XII., Kék Golyó u. 17.) április 28-án, hét­főn 18.30-kor dr. Várszegi Asztrik főapát A keresztények egységvágya - az ökuméné je­len helyzete címmel tart előadást és fó­rumbeszélgetést. Az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek édesapánk, dr. Adóm Sándor kiskőrösi temetésén. A gyászoló család I FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA! APRÓHIRDETÉS Az égre mutató kereszt alatt a templom- torony legszebb dísze a toronyóra. Ön­nél működik? Toronyóra-, harangjáték-, haranglengető-, vezérlőóra-készítés, -ja­vítás. 5 év garancia. Konkoly Művek Toronyóragyára, 1102 Budapest, Állomás u. 14., telefon: 1/260-7065, 30/949-2915. Gyermekszerető, jókedvű, németül ér­tő, legfeljebb huszonöt éves au pair lányt keresünk Nümbergbe tízéves fi­unk mellé a 2008. szeptember és 2009. augusztus közötti időtartamra. Komoly- zenész család vagyunk, az apuka német. Érdeklődni, illetve bemutatkozni az amanncj@aol.com e-mail címen lehet. VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 20-ától április 27-éig VASARNAP HÉTFŐ KEDD SZERDA 9.55/mtv Református magazin (26') 10.25 / mtv Evangélikus ifjúsági műsor A műsorban képek, történe­tek elevenednek fel a dunán­túli egyházkerület történeté­ből. Közreműködik Keveházi László, Gryllus Dániel és Vilmos. (10') 10.35 / mtv Az építő lelkész (30') 12.10 / Duna Tv Elő egyház (26') 15.05 / Bartók rádió Beszélgetések az egyházzenéről Görög katolikus éneklés Magyarországon, 2. rész (55') 21.15 / Bartók rádió A Biblia éve - 2008 100/5. rész (45') 10.40 / Duna II. Autonómia A Biblia éve. Ki nekem Jézus Krisztus? (1997) (28') 13.30 / Kossuth rádió Erős vár a mi Istenünk! Az evangélikus egyház félórája 15.20 / Duna II. Autonómia A Biblia éve. Töretlen hittel (ma­gyar dokumentumfilm, 2002) (30') 19.40 / Duna II. Autonómia Töredékek Református kollégiumok (magyar ismeretterjesztő sorozat, 2001) (21') 20.40 / Duna II. Autonómia A Biblia éve. A hit kérdése ma (magyar dokumentumfilm, 2002) (30') 23.25 / Duna II. Autonómia A Biblia éve Zsoltárok (1996) (45') 5.20 / mtv és m2 Hajnali gondolatok. A mai adás­ban Balicza Iván evangélikus lelkészt hallhatjuk. 7.30 / Duna Tv Isten kezében (ism.) (26’) 13.30 / Kossuth rádió Tanúim lesztek! A római katolikus egyház félórája 14.05 / Kossuth rádió Arcvonások Somogyi Győző festőművész (30') 15.20 / Duna II. Autonómia Százhangú orgona 4/1. rész: Dunántúl, Moldva, Gyimes (1998) (31') 19.00 / Duna Tv Vándormadarak (francia-német-olasz-spanyol- svájci játékfilm, 2001) (95') 10.40 / Duna II. Autonómia Százhangú orgona 4/2. rész: Felföld (1998) (30') 11.00 / PAX Székelyföldi vártemplomok 4-6. rész: Csíkkarcfalva, Csíkrákos, Csíkszentgyörgy (dokumentumfilm-sorozat) (25') 13.30 / Kossuth rádió „Tebenned bíztunk eleitől fogva...” A református egyház félórája 14.45 / m2 A Tízparancsolat ma (magyar dokumentumfilm, 2001) 10/4. rész (45') 19.15 / Duna II. Autonómia A Biblia éve Zsoltárok (1998) (43') 21.05 / PAX (premier) Erdélyi kalazanciusok (dokumentumfilm) (58') CSÜTÖRTÖK 6.30/ATV „Nem csak kenyérrel él...” Győri János Sámuel evangélikus lelkész (10') 7.30 / Duna Tv Elő egyház (ism.) (26') 10.50 / Duna II. Autonómia Őseink hite Pásztorünnep a Hortobágyon (magyar ismeretterjesztőfilm, 2005) (29') 18.00 / zone europa Jézus élete (francia film, 1999) (106') 20.30 / Duna II. Autonómia A Biblia éve „Egészen áz Úr Jézusé lenni” Egy kalocsai iskolanővér missziós útja Kínába (magyar dokumentumfilm, 2007) (32') PÉNTEK 11.00 / Duna II. Autonómia A Biblia éve Töredékek A Biblia magyar fordítása (magyar ismeretterjesztő sorozat, 2001) (21') 11.04 / Bartók rádió A Biblia éve 2008 100/6. rész (14') 19.15 / Duna II. Autonómia A Biblia éve. Biblia Pauperum Szegények Bibliája (2003) (21') 21.05 / PAX (premier) Ellenpontok Fejezetek egy er­délyi szamizdat történetéből (dokumentumfilm) (83') 22.25 / Duna II. Autonómia A Biblia éve Istentisztelet-közvetítés a Szatmárnémeti Református Egyházközségből felvételről SZOMBAT 7.30 / Rádió C (FM 88,8) Evangélikus félóra az Evangélikus Missziói Központ szerkesztésében 9.50 / Duna II. Autonómia Feszty Árpád: A magyarok bejövetele (magyar ismeretterjesztő film, 1995) (io’) 12.15 / Duna Tv Isten kezében. Pálos kolostorok: Pécs és Buda (26') 13.30 / PAX Mit ér az ember, ha hívő? Benedek István Gábor (30') 14.05 / PAX Vámos Miklós Konrád Györggyel beszélget (62') 18.20 / Bartók rádió Bach és Kodály gordonkán (25') 20.45 / PAX (premier) lnvocatio Musicaíis (zsoltár- és korálfeldolgozások) (60') VASÁRNAP 8.30 / Civil rádió Evangélikus félóra az Evangélikus Missziói Központ szerkesztésében 10.04 / Kossuth rádió Református istentisztelet közvetí­tése Mezőcsátról. Igét hirdet Gazda István esperes. (56') 10.30 / mtv Evangélikus ifjúsági műsor (5') 11.05 / mtv Protestáns újságírók (ism.: m2,13.55) (25’) 11.30 / mtv Az első magyar nyelvű Újszövetség (30') 12.15 / Duna Tv Elő egyház (26') 21.30 / Bartók rádió A Biblia éve 2008 100/7. rész J. S. Bach: Márk-passió (120') Új nap - új kegyelem Vasárnap Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld te­remtményeiddel. Zsolt 104,24 (Jel 4,11; Mt 11,25-30; Kol 3,12-17; Zsolt 149) Nemrég egy szép tavaszi délelőttön a Margit-szigeten sétáltam végig. Hálás szívvel gyö­nyörködtem a megújuló természet látványában, a napsütötte lombok üde zöldjé­ben, a madarak énekében. Arcomat simogatta a szél; mély, elemi örömöt jelentett a több kilométeres séta. Sorolgattam az ott látott, virágba borult növények nevét: árvácska, nárcisz, magnólia, vérszilva, japánbirs, kutyatej, gólyahír, pásztortáska, fürtös gyöngyike... „Milyen nagy” Isten alkotásainak száma - s milyen nagy maga az Alkotó... Hétfő Uram, kegyelmed betölti a. földet. Taníts engem rendelkezéseidre! Zsolt 119,64 (Jn 14,26; Jak 1,17-25/26-27/; iKor 3,9-17) Isten közelségére vágyunk csillapíthatatlan szomjúság­gal. Akaratának teljesítése közelebb vihet hozzá, ezt tudjuk, érezzük mindannyian. De honnan, hogyan tudhatom életem ezer kicsi dolga között, hogy mi az ő akarata? Bölcsesség kell hozzá, tőle kapott bölcsesség. Kedd íme, most van a kegyelem ideje! íme, most van az üdvösség napja! 2Kor 6,2 (Ézs 56,1; Lk 19,36-40; iKor 3,18-23) Carpe diem. Ragadd meg a napot - keresztény értelemben! Élj a lehetőséggel, fogadd el Isten szelíd invitálását! Olyan messzinek tűnik a holnap... Ki tudja, mire leszel képes akkor? Most. Itt. Ma. Ne hagyd elmúlni a napot Istennek adott válaszod nélkül! Szerda Mi megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. ApCsel 6,4 (Jer 2,27b; Róm 15,14-21; iKor 4,1-8) Annyi látványos és kellemes tevékenység van! Az egyházon be­lül is sokszor keressük a módját, hogy szolgálatunknak gyors és erőteljes visszhang­ja legyen, törjük a fejünket hangzatos szlogeneken, figyelemfelkeltő akciókon. Az imádság és a prédikáció nem agresszív módszerek. Talán eredményük sem látszik meg azonnal. Krisztus szelíd hangja szólal meg bennük, de a világ zörejei elnyomhat­ják ezt a tiszta hangot. Mégis, mi más fontosabb dolga lenne az egyháznak, mint Krisztus hangján megszólalni? Csütörtök így szólt Jézus: „Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." Mk 1,17 (Zsolt 25,12; iKor 14,6-9.15-19; iKor 4,9-16) Megannyi magányos halacskaként úszkálunk szerte a világban. Megesszük egymást: a nagy hal a kis halat. Vagy a kis halakat visszadobják a vízbe. Krisztus halászainak azonban a legkisebb hal is fontos. Ebbe a „hálóba” nem a pusztítás, hanem a megtartás céljával gyűjtenek össze bennünket. Péntek Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Zsolt 25,17 (Jn 16,33b; Lk 22,39-46; iKor 4,17-21) Sokan inkább a jól ismert borzalmakat választják életük fo­lyamán újra meg újra, csak ne kelljen szembenézniük az ismeretlennel. A változtatás­hoz - az elszántságon túl - bátorság kell. Nem könnyű megtenni azt a bizonyos első lépést a változás útján. Az ehhez szükséges erőt azonban csak tőle kaphatjuk meg. O adja a kezdő impulzust, amely az első mozzanat lehet a szabaduláshoz. Aztán pedig végig velünk van, lépésről lépésre. Szombat A két tanítvány unszolta Jézust, és kérték:,Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!” Bement hát, hogy velük maradjon. Lk 24,29 (iKir 8,57; Jn 6,/6o-62/63-69; iKor 5,1-8) Talán a legszorongatóbb este életünk alkonya. Bezáródnak az ablakok, leereszkedik a sötétség. Mi jön utána? Milyen lesz majd az a bizonyos átlépés az éjszakába? A ta­nítvány kérése úgy hangzik, mintha egy megrettent gyermek könyörögne szülőjéhez a gyerekszobában, hogy maradjon vele: „Csak amíg el nem alszom...” És a szülő ma­rad. Jelenléte megnyugtat, felold, biztonságot ad. És Krisztus marad. Mikor már sen­ki, semmi sincs mellettünk, ő ott van. ■ Balogh Éva Asszonyhétvége Révfülöpön Egyházunk Női Missziói Szolgálata a Biblia évében asszonyhétvégét rendez Rév­fülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban május 22-25. között Szótlan rábeszélés - Az élet igehirdetése címmel. (Az alkalom 22-én vacsorával kezdő­dik, és 25-én ebéddel fejeződik be.) A jelentkezéseket május 5-ig kérjük eljuttatni a Női Misszió Szolgálat címére: 1085 Budapest, Üllői út 24. Érdeklődni a 20/824- 2791-es mobilszámon, illetve a marta.pinter@lutheran.hu e-mail címen lehet. "Evangélikus ÉletS A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja E-mail: evelet@lutheran.hu EvÉlet on-line: www.evelet.hu Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu Szerkesztőség: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195. Szerkesztőségvezető: Boda Zsuzsa (zsuzsa.boda@lutheran.hu). Szerkesztőségi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek referense): Vitális Judit (judit.vitalis@lutheran.hu). Főszerkesztő: T. Pintér Károly (karoly.pinter@lu- theran.hu). Olvasószerkesztő: Dobsonyi Sándor (sandor.dobsonyi@lutheran.hu). Korrektor: Huszár Mariann (mariann.huszar@lutheran.hu). Tervező- szerkesztő / EvÉlet on-line: Nagy Bence (bence.nagy@lutheran.hu). Főmunkatárs: Gazdag Zsuzsanna (zsuzsa.gazdag@lutheran.hu). Rovatvezetők: Hafenscher Károly (if).) - Ige+hir- dető (karoly.hafenscher@lutheran.hu), Kendeh K. Péter - Oratio oecumenica (peter.kendeh@luthe- ran.hu), Kőháti Dorottya - Új nap - új kegyelem (dora.kohati@lutheran.hu), Véghelyi Antal - A vasárnap igéje (antal.veghelyi@lutheran.hu). Kiadja a Luther Kiadó (kiado@lutheran.hu) 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 1/317-5478,1/486- 1228; 20/824-5518, fax: 1/486-1229. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter (peter.kendeh@lutheran.hu). Nyomdai előállítás: Egri Nyomda Kft. 3300 Eger, Vincellériskola u. 3. Felelős vezető: Kopka Viktor vezérigazgató Árusítja a kiadó és a Magyar Posta Rt. (ÜLK) INDEX 25 211, ISSN 0133-1302 Előfizethető közvetlenül a kiadónál vagy postautal­ványon. Az előfizetési díj belföldön negyed évre 2585 Ft, fél évre 5170 Ft, egy évre 10340 Ft, szomszé­dos országba egy évre 35 100 Ft (137,5 euró), egyéb külföldi országba egy évre 41 000 Ft (161 euró). Csak a minden hónap 15-ig beérkező lemondásokat tudjuk az azt követő hónap elsejével töröltetni, el­lenkező esetben még egy hónapig jár az újság. Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. Az adott lapszámba szánt kéziratokat a megelőző hét csütörtökéig kérjük leadni! A hétfő dél­utáni lapzártakor kizárólag a hétvégi eseményekkel összefüggő (és a szerkesztőséggel előzetesen egyezte­tett) írásokat tudjuk figyelembe venni. Az e-mailben küldendő kéziratokat az evelet@lutheran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom