Evangélikus Élet, 1956 (21. évfolyam, 1-44. szám)

1956-02-19 / 8. szám

EVANGÉLIKUS ELET Az Új Énekeskönyv imádságos részéröl MINDEN KERESZTYEN EMÖER otthonában meg kell lennie és kezé­ben kell lennie a Szentírásnak, éne­keskönyvnek, imádságos könyvnek és Kiskáténak. Isten igéjének tanu­lása, a szív szavának énekben való elmondása, az Istenhez való gyer­meki beszélgetés és hitünk-életünk summájának ismerete nélkül nincs keresztyén élet. Ahol a fül süket az ige szavára, ahol a szív mélye bezár­kózik Istene előtt, ahol némán ma­rad az ajak és ahol nem tudjuk ki­ben hiszünk, ott megszűnik a ke- resztyénség. AZ ÜJ ENEKESKONYVBEN ke­resztyén otthonunk egyszerre három kincset kap: az éneket, az imádságot és a kátét. Csonka az énekeskönyv imádságok nélkül, azért imádságos rész mindig szükségképpen csatlako­zik az énekeskönyvhöz. Nemcsak énekben, szóban is el kell monda­nunk Isten felé kérésünket, hálán­kat, bünbánatunkat és dicsőítésün­ket. Szóban is fel kell tárnunk szí­vünket Isten színe előtt. Ebben ve­zet minket kézenfogva az imádságos Vend. A jó énekeskönyv jó imádságos renddel mindenkor őrizője volt az egyház helyes hitének és tanításá­nak. AZ ÜJ IMÁDSÁGOS RÉSZBEN rendkívül ügyesen van megoldva a Szentírás igéinek, a Kiskáté tanítá­sának és az imádságoknak egységes renddé egybefogása. Eddigi énekes­könyveinktől eltérően nem csupán egymás után közölt imádságokból all, hanem az igének, tanításnak és imádságoknak egységes szép rendjét alkotja, figyelmeztetve arra, hogy ez a három szükségképpen összetarto­zik. Egymásból fakad és egymásra utal. Valóban segítő kézzé válik a keresztyén életben járáshoz. Szer­kesztője is ennek szánta, amikor sok tusakodás között bővítgette ügy, hogy végül 104 oldalas keresztyén élet-renddé alakult, melyben helyet talál keresztyén hitünk és életünk minden fontos alkalma. EBBEN AZ IMÁDSÁGOS REND­BEN mindig az írás és hitvallási ira­taink, főleg a Kis- és Nagykáté ve­zetnek el az imádsághoz. Mindjárt az első részben az istentiszteletről az írás és Luther tanítása hangzik és vezet el a közölt imádságokhoz, majd vissza újra az igéhez, amikor elénk adja a vasárnapi és ünnepi szentlec­kék óegyházi rendjét. Utána a ke­resztiig, a keresztyén élet kezdeté­nek szentsége áll előttünk, figyel­meztetve és emlékeztetve arra, ho­gyan és hol ajándékozta nekünk Is­ten bűneink bocsánatát, az ördög­től és haláltól való szabadulást és az üdvösséget. Jó, hogy emlékeztet a rend minket Istennek erre a nagy cselekedetére, melyet mi oly hamar és gyakran elfeledünk. Jó, hogy a teljes rendet is megtaláljuk, mert nélkülözhetetlen segítséget nyújt a szükségkeresztség esetére. A gyónó­rész, mely sajnos, énekeskönyveink­ből régóta hiányzik, egyik gyöngy­szeme a rendnek. Megtanít a pa­rancsolatok tükrében megismerni Isten szent akaratát és bűneinket. A feloldozás ajándékának öröme szük­ségképpen vezet minket hitünk meg­vonására, és készít elő arra, hogy hittel fogadjuk Isten nekünk nyúj­tott drága ajándékát, Krisztus testét és vérét az úrvacsorában. Először jelenik meg énekeskönyveinkben heti imádságos rend a Miatyánk hét kérésére felépítve, úgy, hogy minden napnak megadja a maga jel­legét. Ezek az imádságok Isten színe elé állítanak a reggel, a dél és az este csöndes perceiben. Nem vég nél­kül terjengő imádságok, s mégis minden hálánkat, kérésünket, bün­bánatunkat Isten elé viszik a maguk tömör egyszerűségében. Az általános reggeli és esti imádságok után ün­nepi imádságok vezetnek rpinket végig az üdvösség évén. Isten igéjé­vel tanít a rend imádkozni minden­féle jóért, imádkozni a kereszt alatt és imádsággal készülni fel a halál órájára. A Jelenések könyvének az­zal az igéjével zárul a rend, mely az új ég és új föld reménységével tölti meg szívünket. AZ IMÁDSÁGOK számát nem csökkentették a szükséges alá a bősé­ges szentírási, kátébeli és tanítási szakaszok sem. Minden eddiginél több: 120 imádság van felvéve a rendbe, nem számolva a Szentírásból imádságként felvett részeket. A 12 apostol tanításának Krisztus szüle­tése után kb. 90-ből felvett imádságá­tól kezdve Augusztinuszon keresz­tül a mai nagy imádkozókig szinte minden kor keresztyénéi együtt imádkoznak velünk ebben a rend­ben. A keresztyénség ősi liturgikus rendjeiből, a Márk, Jakab, Malabár, Mozarab IV, századi rendekből a Sacramentum Gelasianumból kilenc imádság, a reformáció előtti száza­dokból három, Luthertől 28 talál­ható. Örvendetes, hogy amint az éne­kes-részben mindig több és több Luther-ének kerül használatra, az imádságos részben is megszólal vég­re ez a nagy és hűséges imádkozó, hogy együtt imádkozhassunk vele. Á reformáció századából még 17 imád­ságot közöl a rend. A magyar reformá­ció még nem kapta meg ebben a rend­ben a megfelelő helyet, mert az utána következő századokkal együtt a magyar régi kincsből összesen hét imádság van felvéve. Ennek oka az, hogy még nincs feldolgozva a ma­gyar imádságos anyag, éppen azért még nem is ismerjük magyar imád­ságos kincsünket. Megszólalnak a testvéregyházak imádságai is: a finn, szlovák és amerikai. Korunk nagy imádkozóitól, Lőhétől, Liliétől, Rit- tertől és Bonhoeffertői tíz imádság van a rendben. Nem adnánk teljes képet az imádságos anyagról, ha meg nem említenénk, hogy a gyónó­rend imádságaiban és a mindennapi imádságokban a rend szerkesztője, Prőhle Károly állít minket imád­kozva Isten színe elé. LELKET MEGRAGADÓ arra gon­dolni, hogy ha az imádság »a lélek lélegzése«, akkor ebben az imádsá­gos rendben együtt lélegzünk az egész anyaszentegyházzal kezdettől | máig. Bottá István j Adjon Isten mindenkinek IRTA: ADY ENDRE Adjon Isten békét, kedvet Asszonyoknak, embereknek, Sok örömet mindenkinek, Pénzt, szerelmet, vágyat, hitet. Gyönyörű-kék itt az Ég. Ügy szeretném megtalálni, Ügy szeretnék azzá válni, Kinek az élet-teher: Az ember könnyen megy el. Gyönyörű-kék itt az Egt Által-adni úgy szeretném Sok hirtelen vágyam, eszmém. Sok drága kincset, nagyot, Amihez már vén vagyok. Gyönyörű-kék itt az Eg. Néha, néha szerelemmel Telik meg az ilyen ember. Néha-néha úgy megsajog, Más bánat, bú és más bajok. Gyönyörű-kék itt az Eg. Adjon Isten ifjúságot, Szabadságot, boldogságot, Egészséget, pénzt és hitet, Szerelmet, hírt mindenkinek. Gyönyörű-kék itt az Ég. Ä mindennapi imádság Az imádság beletartozik Isten vi- ** lágrendjébe. Az imádkozásra buzdításkor szólunk Isten ígéretéről, hogy meghallgat minket. Rámuta­tunk arra a nagy kiváltságunkra, hogy Krisztus által Atyánknak szó­líthatjuk a mindenség Urát. Meg­emlékezünk az imádság áldásairól is. Ez mind teljesen igaz és helyes, de valamennyi mögött ott áll az a valóság, hogy Isten az ember imád­ságát beleillesztette a maga világ­rendjébe. Isten az emberrel beszé­lő viszonyban akar lenni, ezért te­remtette őt a maga képére. Nem akarja a világot úgy kormányozni, hogy meg ne hallgassa az embert, akit teremtett. Isten akarja, hogy imádkozzunk. Ezért nyitja meg az imádság lehetőségét Jézus Krisztus nevében. Ezért fűz hozzá ígéretet és ezért adja rá áldását. Az imádság beletartozik a mi éle- tünk rendjébe is. Az előzőből következik ez. Az imádkozás nem beleavatkozás Isten világkormányzá­sába. Nem bontjuk meg az ö rend­jét, hanem szervesen illeszkedünk bele világkormányzó munkájába, amikor kérdéseinket — a magunkéit és a világéit — imádságban Vele megbeszéljük, megvitatjuk, sőt meg­harcoljuk. Az imádságot ezért úgy kell beleillesztenünk életünk rend­jébe, ahogyan sok mindent napról napra visszatérően és következete­sen cselekszünk felkeléstől lefekvé­sig. »Jó az, hogy az ember reggel az első, este az utolsó dolgának tartsa az imádkozást, és nagyon óva­kodjék az ilyesfajta hamis áltató gondolatoktól: Várj még egy kissé, majd egy óra múlva imádkozom, előbb ezt vagy azt el kell végez­nem. Mert ilyen gondolatokkal áz ember imádság helyett belemerül teendőibe. Ezek azután annyira le­kötik és megfogják, hogy aznap semmi sem lesz az imádkozásból." Így int Luther. Ehhez csak ezt tesz- szük még: Délben, nap közben se sajnáljunk egy percet arra, hogy munkánk közben feltekintsünk munkánk Urára. Isten sokszorosan megáld rajta keresztül gyermekei békességével. JVfindennapi imádságunk a Mi- atyánk. Rajta kell imádkozni tanulnunk. Mert Istennek nem tet­szik minden imádság. Nem is kevés imádság hangzik el a világban kü­lönböző vallású és nézetű emberek ajkán, de jóval kevesebb az Isten­nek tetsző imádság. Ezt az Űrtói kell megtanulni. Ö pedig a Miatyáh­kot tanítja, mikor ezt mondja: »Ti így imádkozzatok!« Ez a parancs a Miatyánk óriási előnye minden más magunkalkotta imádsággal szemben. Bizonyosak lehetünk abban, hogy tetszik Neki, mert Ö rendelte. Luther nem fáradt bele a Miatyánk tanul­mányozásába. Egész sor magyaráza­tot írt hozzá. Köztük nem egyet imádságos formában, jeléül annak, hogy a Miatyánk értelme imádko­zás közben nyílt meg előtte. »így imádkozzatok!" — ez nem azt je­lenti, hogy mindig egyhangúan mondjuk a Miatyánk szavait, hanem azt, hogy a kéréseket imádságban tesszük magunkévá. A kérésekből kell megismernünk, hogy mi az, amire igazán szükségünk van, és mi az a segítség és megoldás, amit Isten kilátásba helyez. Ha így imádkoz- zuk a Miatyánkot, akkor tanulunk igazán imádkozni. A Miatyánk min­den kérése olyan, mint a jó mag, amely — ha befogadjuk — száz­annyi jó imádságot terem. A hét minden napján álljunk meg a Miatyánk egy-egy kéré­sénél. A sokféle heti imádságos rend közül ez a legátfogóbb, legtartalma­sabb és a keresztyének számára a legtermészetesebb is. Ez a rend ér­vényesül az énekeskönyv imádságos részének mindennapra való imád­ságaiban is. így a hét minden nap­ja szorosan kapcsolódik a Miatyánk egy-egy kérésével és mindennap új meg új színnel gazdagodik imád­ságunk. De egyetlen napon is ugyan­annak a kérésnek is más-más mon­danivalója lehet a nap különböző szakain: ha reggel az elvégzendő szolgálatunkra vonatkoztatva imád- kozzuk az illető nap kérését, ha dél­ben munkánk közben Istennek arra a cselekvésére tekintünk, amelyre az illető nap kérése mutat, és ha este a napra visszatekintő bűnbána­tunkat, Istenre tekintő hálaadásun­kat és a világra tekintő közbenjáró könyörgésünket az illető nap kérése irányítja. Ha ilyen módon napról napra egy-egy kérésnél megállva imádkozzuk a Miatyánkot, akkor nem ununk bele, hanem egyre in­kább megkedveljük, imádkozásunk nem szűkül le, hanem egyre inkább tágul és gazdagodik, önmagunkban imádkozva sem maradunk egyedül, hanem beleépülünk az imádkozó egyház minden időre és az egész vi­lágra kiterjedő közösségébe, és nem­csak az egyház nagy imádkozóinak írott imádságait szeretjük meg, ha­nem magunk is megtanulunk imád­kozni. Prőhle Károly Az anglikán egyház lapja elítéli az amerikai „szakadékpolitikát“ Az anglikán egyház lapja, a Church of England Nexvspaper írja: »Mr. Dulles az ellenség helyett saját bará­taira mért hatalmas csapást azokkal a kijelentésekkel, amelyeket legutóbb tett. Az amerikai külügyminiszter azt állítja, hogy a diplomácia művészete abban a képességben mutatkozik meg, hogy a háború szakadekának szélén tántorgunk és mégsem esünk bele. Általában elfogadható, hogy az a kívánatos, hogy ne essünk bele a szalMdékba, de az európai embe­rek nagy többsége nem közömbö­sen szemléli ezt az egyensúlyozó művészetet, melyet Mr. Dulles úgy látszik, élvez. A nyilatkozat első hatása az volt, hogy a brit szö­vetséges állam sok alattvalója bi­zony nagyon megdöbbent. Az Egye­sült Államokban gyakorolt hatása is valószínűleg rossz lesz, mivel Mr. Dulles eseményeket magyarázó ki­jelentései nem felelnek meg a lé­nyeknek. De bármi legyen is a pro és contra Mr. Dulles kijelentései­nek részletei körül, sikerült neki sok angol lélekben felébresztenie azt a szörnyű gondolatot, hogy mi angolok mindnyájan az amerikaiak kénye-kedvének vagyunk kiszolgál­tatva, akik bármely percben atom­háborút indíthatnak és hogy mindez Mr. Dulles diplomáciai belátásától függ, melyben senki sem bízik« — írja az anglikán egyházi lap. IRA TTERJESZ TES egyházi könyvek, falitáblák, bibliajelzők Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály Budapest, VIII., Puskin utca 12. Csckkszámlaszám: 220-278 Készülj az ige hallgatására Böjt első vasárnapja. — Mt 4, 1—11. m Böjt első vasárnapjának evangéliumi igéje a pusztában böjtöiliő, majd a kísértővei harcoló Jézusra irányítja tekintetünket. A negyven napos böjtöléssel fel akar készülni megváltásunk nagy müvére. Ennek középpontjában áll a golgotái kereszt, amely előre vetíti árnyékát Jézus egész földi működésére. Jól látja ezt a Kísértő, s ezért akarja Jézust mindjárt földi működése elején eltéríteni a mennyei Atya akarata szerint való úttól. S A Kísértő mindig erős és veszedelmes fegyverekkel küzd. Első táma­dása felidézi bennünk az első emberpár megkísérlésének képét (1. Móz 3, 17.). Az éhező ember számára a kenyér életkérdés. Jézus válasza tudomásunkra adja, hogy kenyér nélkül valóban nem élhetünk, de hangsúlyozza, hogy Isten igéje is kenyér, amellyel Isten gyermekének élnie kell. Ennek az igének a tartalma a testté lett Ige: maga az Űr Jézus Krisztus. János evangéliumának 6. fejezetében Jézus kenyérrel elégíti meg az ötezer embert, de ugyanebben a fejezetben azt is megmondja, hogy Ö »az életnek kenyere« (Jn 6, 48.), és aki eszi az ő testét és issza az Ő vérét, annak crökélete van (Jn 6, 54.). Gondoljunk erre különösein most és az előttünk álló böjti vasárnapokon. Igénk azt is tudomásunkra hozza, hogy a csodavárás is leltet isten- kísértés. Pedig hány keresztyén ember lelki élete fenekük meg a teljesen hamis alapokon nyugvó »csodavárásban«! Az ilyen csodaváró magatartás nem kerülheti el Jézus ítéletét (vö. Mt 12, 38—39). Igénk figyelmeztessen bennünket arra, hogy a Kísértő talán éppen csodavárá­sunk által a »templom tetejéről« a szakadék mélyére akar bennünket taszítani. Ne tévesszen meg bennünket az sem, ha a Kísértő kegyes szóla­mokkal, vagy egyenesen Isten igéjére való hivatkozással akar miniket félrevezetni. * . Az ígéretek mögött először eltakarva, később azonban leplezetlenül ott vigyorog a sátán arca. Nem fukarkodik az ígéretekben: »Mind­ezeket neked adom!« Hatalmat és dicsőséget ígér. Milyen veszedelmes csalétek ez is! Hányán estek és esnek áldozatául ennek a kísértésnek! De nagyon súlyos ára van annak: »ha leborulva imádsz engem!« Jézus azonban megmutatta nemcsak a sátánnak, hanem mindnyá­junknak, hogy az »egy szükséges dolog«: Isten akaratának feltétlenül en­gedelmeskedni. Ez az engedelmesség az Isten igéje iránti szere tétből és hűségből táplálkozik, és fordítva: Isten igéje iránti szeretet és hűség ben­nünket Isten engedelmes gyermekeivé avat, akik nemcsak ajkukon hor­dozzák az »Uram, Uram«-ot, hanem szolgáló szeretetel cselekszik is a mennyei Atya akaratát (Mt 7, 21). Ezzel a Megváltónktól tanult engedel­mességgel kövessük Öt ebben a böjti időben is a Golgota felé vezető úton: Mekis Ádám Böjt — Esd 8, 23. A Szentírás szoros egységben látja az imádkozást és böjtölést. Ezért természetes az, hogy két egymást követő szombaton az imádságról és a böjtölésről beszélünk és imádkozunk. Sok keresztyén úgy képzeli a böjtöt, hogy az külső cselekvésekben meg­mutatkozó, bizonyos időre korlátozott megnyilatkozása a keresztyén élet­nek. Ezért tulajdonítanak a böjtölésnek érdemszerző jelleget, mert úgy gondolják, hogy az nem más, mint lemondás valamiről, önmagunk meg­tartóztatása valamitől. ' A Szentírás egységesen tanítja, hogy a böjt nem áldozatokból, ételtől, italtól való megtartóztatásból áll, nem egy időleges külső megnyilatkozás, hanem ugyanúgy az élet teljességére szól, mint az imádkozás és ugyan­úgy az egész ember részt vesz benne — testileg, lelkileg. Mit ér tehát a farizeusi, képmutató böjtölés, ha a szív bűnös marad? Ezért beszél Jézus is bűnbánatról, a teljes élet megtisztulásáról és a teljes élettel Isten felé fordulásról. Miért van az, hegy az egyházi esztendőnek mégis van egy külön böjti időszaka? Azért, hogy Isten megszentelő igéjének állandó hallgatása mel­lett nagypéntek és húsvét előtt különösképpen nyomatékosan halljunk Jézus Krisztus értünk hozott áldozatáról. Arról az egyedüli áldozatiról, aminek hivése a mi életünket igaz böjtté teszi. VALLJUK MEG bűnbánattal, Hogy rosszul értelmezve a böjtöt, gyakran megcsúfoljuk Jézust és a keresztyén életet. ADJUNK HÄJjÄT Istennek azért, hogy Hamis életünk — böjtölé­sünk ellenére továbbra is hirdeti bűnbocsátó, megszentelő igéjét. KÖNYÖRÖG TÜNK megtisztított szívű életért, hogy szívből fakad­jon minden cselekedetünk. J. CL Ifin AOLVASÓ* HETI IGE: A szél fű, ahová akar és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő cs hova megy: így van mindenki, aki Leiektől született, Jn 3, 8. Február 19. Vasárnap — Ef 6, 10—20. A keresztyén embernek mindig Ítészen kell állnia arra, hogy megvívja a hit szép harcát. Ez a harc nem reménytelen, hiszen az ember nincsen egyedül az üdvösségért való küzdelemben, mert Isten adja az Ö igéjét és és Szentjeikét, hogy segítségükkel elnyerjük az örökéletet. Február 20. Hétfő — Jak 4, J—10. Minden cselekedetünkért "számot kell majd adnunk Istennek. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk, mit cselekszünk. A felelőtlen életmód az Isten dolgaitól, a szeretetlenség pedig embertársainktól szakít el bennün­ket. Ezért kell »mértékletesen«, »józanul« és embertársaink iránti szeretet» ben élnünk. Február 21. Kedd — Jak 1, 13—18. »Szentek legyetek« — hangzik felénk a Bibliából az Isteni felszólítás. Ez a szentség nem valami földöntúli állapot, hanem nagyon is földi. Földi abban az értelemben, hogy itt a földön kell a szent és igaz életet megvaló­sítanunk, mert erre kötelez bennünket az a tény, hogy Jézus Krisztus kö­zénk, a földre jött. Február 22. Szerda — Zsid 4, 14—10. Az ótestámentumí főpap áldozatokkal járult Isten elé, hogy gyülekeze­tének tagjai számára megszerezze a bűnbocsénatot. Jézus Krisztus önmagát adta áldozatul, hogy mindazok, akik hisznek Benne, örökéletet kapjanak. Február 23. Csütörtök — Zsid 12, 1—7. A keresztyén ember e világban él és éppen úgy érheti betegség, elemi csapás, lelki, testi gond, mint más embert. A különbség csupán az, hogy ezeket a dolgokat is Isten kezéből vesszük, akiről tudjuk azt, hogy nem akarja vesztünket. Február 24. Péntek — Mt 16, 21—28. Krisztust nem tudja megakadályozni még Péter sem abban, hogy önként vállalt szenvedését tovább ne vigye. Ugyanakkor Krisztus int arra, hogy aki őt követni akarja, hasonlóképpen le kell, hogy tegyen önzéséről és fel­tétel nélkül szolgálnia kell másokat. Február 25. Szombat — Mt 12, 31—42. Krisztus akkor bizonyult halált, poklot meggyőző Megváltónak, amikor húsvét napján diadalmasan feltámadott. Ekkor vált napnál is világosabban bizonyossá, hogy igaz az, amit magáról mondott, hogy <3 az élet és a halál Ura. T# fj

Next

/
Oldalképek
Tartalom