Evangélikus Élet, 1999 (64. évfolyam, 1-52. szám)

1999-08-15 / 33. szám

6. oldal 1999. AUGUSZTUS 15. Evangélikus Élet Egy jóízű mosoly Ez a cím egy reklámszöveg része. Ar­ról szól, hogy azok, akik egy bizonyos ételfajtát fogyasztanak, sokkal többet mosolyognak, mint mások. Egy televízi­ós műsorban hangzott el az a megállapí­tás, hogy az evés öröme igen fontos ré­sze életünknek. A tömegkommunikációs eszközök gondoskodnak arról, hogy fel­hívják figyelmünket testi szükségleteink minél magasabb szintű kielégítésére. Milyen életünk lenne akkor, ha egy jóízű mosolyt csak annak a bizonyos ételnek a fogyasztása csalna az arcunkra? Mostanában a magyarokat depressziós népként könyvelik el. Minek örüljünk? - kérdezhetnénk, hiszen mindennapi éle­tünk tele van gonddal, bajjal. Ha kinyit­juk a rádiót, gyakran közöl velünk rossz híreket: fegyverropogás, bűnügyek, ár­emelések, lelkiismeretlen ügyintézés, munkanélküliség, félelmetes, ismeretlen betegségek. Ezektől joggal megrémülve, igyekszünk menedéket találni kizárva a külvilágot. Örülünk családunknak, örü­lünk a napfénynek, a természet szépsé­geinek, meghallgatunk egy szép zene­művet, elolvasunk egy jó könyvet. Igen, ez is lehet örömforrás a mindennapok kínjainak enyhítésére. Igazi, soha el nem múló örömet, ,jóízű mosolyt” csak Is­tenbe vetett hitünk, a Vele való szoros kapcsolat adhat. Pál apostol írja a Filippibeliekhez: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek!... ” Jézus mondja tanítványainak a Hegyi beszédben: „ Örüljetek, örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a menny­ben!" De csak akkor, ha a zsoltáríróval együtt valljuk: „De én benned bízom Uram! Azt mondom, Te vagy Istenem. ” (Zsolt 31,5) Isten gyermekének hitből fakadó mosolya szeretetet sugároz, azt a fajta szeretetet, amely „soha el nem fogy”. „Egy barátságos mosoly három fagyos téli hónapot melegebbé tehet” - mondja egy japán közmondás. Bárcsak elmond­hatnánk a reklámszöveg mintájára, hogy mi, keresztyének többet mosolygunk, mint mások! Dné Csaba Piroska „Menj haza a tieidhez!” A meggyógyított emberek utótörténetével nem gyakran találkozunk az evangéliu­mokban. Van azonban olyan eset, amikor a folytatás sem marad rejtve előttünk. Ezek közé tartozik annak az embernek a története, akiből Jézus kiűzte az ördögöt. Két fon­tos mondanivalót emeljünk ki ebből az utótörténetből. - Az Úr Jézus tudja legjobban, mi a leginkább jó annak számára, akit 0 meggyógyított. Ez az ember azt kérte tőle, hogy mellette maradhasson. Kérése érthető, hálás volt az áldott változásért, szíve te­le volt szeretettel Szabadítója iránt. Kérése mégsem nyert meghallgatást. A mi Urunk más feladatot szánt neki. „Menj haza a tieidhez és vidd hírül azt, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Úr...!” (Mk 5,18) Nagy szüksége van erre a leckére minden hí­vőnek. Tele vagyunk a változás újdonságával, amikor új látásra jutunk. Ilyenkor ne­héz, de szükséges, hogy ne a saját akaratunk legyen győztes a Mester követésében, hanem azt tegyük, amit O kér tőlünk. Első gondunk az legyen, hogy figyelmünket saját házunk tájára irányítjuk. A meg­gyógyult embert az övéi talán már évek óta nem is látták a maga valóságában, csak megszállottan. Csak bajt és szomorúságot jelentett számukra. „Menj haza!” Az ott­hon az, ahol a legtöbb időt töltjük, ahol a legtöbb szeretet koncentrálódik, vagy ahol a legtöbb szomorúságot okozzuk. Ezért otthon lehetünk legelőször az élő Krisztus élő üzenete. De van-e mondanivalónk? Valóságosan megízleltük-e Krisztus kegyelmét? Ha nem lettünk új teremtés, akkor bizony semmit sem tudunk hírül adni. Boldog, aki elmondhatja: „Jertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem!” (Zsolt 65,16) Adjunk hálát Istennek nagy cselekedeteiért! Kérjük Istent, hogy vezessen minket minden utunkon és ne engedjen elhamarkodot­tan szólnunk, cselekednünk! Könyörögjünk házunk népért, gyülekezeteinkért! (Az Ökumenikus Evangélizációs Munkaközösség körleveléből) Deme Károly (1922-1999) „Gyönyörködöm a Te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált! " (Zsolt 119, 162) Deme Károly lelkész 1999. július 24- én hazatért Urához, miután ez év áprili­sában betöltötte 77. életévét. A Rozsnyó melletti Sajóházán szüle­tett, a falusi tanító és felesége hatodik gyermekeként. Iskoláit szlovák nyelven végezte, a rozsnyói Premontrei Gimná­ziumban érettségizett. Gimnáziumi évei alatt nagy hatással volt rá a fiatal rozs­nyói lelkész, Terei Endre szolgálata. Már ekkor élő hitre jutott, hiszen az élő igehirdetések által - ahogy ő mondotta - meglátta bűneit, elveszettségét, ugyanakkor bűneinek megvallása által eljutott Isten bűnbocsátó szeretetének elfogadására is. Ezek után szüntelenül olvasta és tanulmányozta a Szentírást, nemcsak a szolgálatokra való készülés közben... Már ekkor eldőlt benne, hogy Krisztus evangéliumát kell hirdetnie. Szülei kéré­sére azonban először a Budapesti Mű­szaki Egyetemre iratkozott be, ahol kul­túrmérnöki tanulmányokat folytatott. Közben állandó résztvevője volt az evangélizációs alkalmaknak, közössé­geknek. Már Rozsnyón a Rejtő Mária, Urbán Erzsébet, Haluszka Margit, Kárpáthy Ede, Túróczy Zoltán fémjelez­te imaközösség tagja volt. Budapesten pedig Sréter Ferenccel, Csepregi Bélá­val, Győri Jánossal, Frenyó Vilmossal, Mády Zoltánnal tartott szoros, imádsá- gos kapcsolatot. Sréter Ferenc rendsze­resen magával vitte evangélizációs al­kalmaira, mint egyetemista bizonyságte­vőt. Egy ilyen bizonyságtétel után szólí­totta meg az evangélizátor-püspök és csodálkozva kérdezte: te még nem vagy a teológián? Joób Olivér békéscsabai evangélizá- cióján jutott végső elhatározásra. A Sop­roni Teológián nagyon sokat jelentett számára a Podmaniczky Pállal, Deák Já­nossal és Budaker Oszkárral való sze­mélyes, bensőséges kapcsolata. 1947. szeptember 14-én D. Ordass La­jos püspök avatta lelkésszé, Roszik Mi­hály és Fábry István végzett teológus ba­rátaival együtt a Szarvasi Ótemplomban. Lelkészi szolgálatait Ózdon, Diósgyőr- Vasgyárban, Nyíregyházán, Olcsván, Kisvárdán, Sajókazán, Mezőberényben, Békéscsaba-Erzsébethelyen, Kondoro­son, majd nyugdíjazása után Egerben, Miskolc környéki gyülekezetekben és végül újra a Vasgyárban végezte. Mindig ott, ahol éppen szükség volt rá. Állóké­pességét - fiatal korában sportoló volt - és szlovák nyelvtudását is kamatoztatva. Utolsó bibliaóráján ott lehettem, akkor is a megtérés igéjét hirdette - Fülöp és az etióp kincstárnok találkozása kapcsán - ugyanolyan elevenséggel, mint ahogy mindig is hallottam tőle. Az utolsó estén nagy örömmel telefonálta körbe övéit unokája egyetemi felvétele kapcsán, de beszámolt szívének gyengeségéről is. Feleségének, Hamzsa Ilonának - akivel 48 évet élhettek együtt sok-sok szolgá­latban - az utolsó pillanatokban megkö­szönt mindent, gyerekeinek üzente, hogy szeressék az Úr Jézust mindvégig hűsé­gesen. Kívánságának megfelelően teme­tése evangélizációs alkalom volt. Károly fia hirdette a megtérés igéjét ApCsel 3,26 alapján. „Ő prédikáljon - mondta -mert ő biztos nem búcsúztatni fog, ha­nem evangélizál. Temetésen is ez kell.” Zoltán fia próbálta összefoglalni - kí­vánsága szerint - az előre leírt regényes életrajzot. Dávid fia pedig a liturgikus szolgálatot végezte. Mindenünnen jöttek a szolgálata nyomán elindultak, nem csupán búcsúzni, hanem együtt igére fi­gyelni, imádkozni és énekelni, a régi és új evangélizációs énekeket. A finnországi híres „parasztpróféta” egyik magyarországi szolgatársának szí­ve szűnt meg dobogni. így temettük el a Diósgyőr-Vasgyári temetőben július 29- én, hitvestársa, három lelkészfia, tizen­hat unokája jelenlétében, a rokonság, a lelkésztársak és a lelki testvérek nagy gyülekezetétől körülvéve. Istennek legyen hála és dicsőség min­denért! Deme Zoltán Bölcsen vagy okosan? Szókratész, a bölcs filozófus beszélget a tanítványával, Xenofonnal. A filozófus tudta már, hogy a puszta tudás nem ele­gendő az életben, alázatra is szükség van. Tanítványát - a beszélgetés közben - rá akarja vezetni erre a nagy bölcses­ségre. „Tudod-e hol lehet kenyeret, húst vásárolni?” - szegezte neki a kérdést. A tanítvány könnyen felelt: „A piacon.” „Azt is tudod, hol szerezheted be a ru­hát és a cipőt?” - hangzik az újabb kér­dés. Xenofont ez sem gondolkodtatja el sokáig, hiszen ismeri a szabót és a ci­pészt. Tudja jól, hogy hol szerezheti be a ruhát, a cipőt. A harmadik kérdés egy megállapítással kezdődött Szókratész részéről: „Fiatal korod ellenére sok mindent tudsz, így biztosan arra is tudod a választ, hogy hol lehetsz jó emberré?” A tanítvány szomo­rúan hallgatott. Bizony, bizony nehéz .jóként” megállni a világban és kevés csak az ismeret, a tudás. Mindent tudni az életben nem elég, bölcsen kezelni a mindennapok dolgait... így teljes az élet. Alázatos szív nélkül nem megy. A mindentudót alázat nélkül okosnak ne­vezik. Aki látja az összefüggéseket és alázatosan tud vele élni, az számomra bölcs. Zászkaliczky Pali bácsi mondta egy­szer, mielőtt felkészített az egyik szolgá­latomra: „Az okos ember átvág az erdőn és megtalálja a hegy tetejére vezető utat. A bölcs ember azt is látja, hogy a hegy mögött mi van.” Folytatom magamban a példát. Az okos értelmével képes megtervezni egy autó­pályát. A világ csodájára jár. A legkorsze­rűbb, amit csak ember tervezhet. A bölcs azt is látja, hogy az autópályát el kell te­relni egy kicsivel, mert erdő van ott. A fá­kat nem szabad kipusztítani, mert oxigént ad. Oxigén nélkül pedig nincs élet. y yy ELŐ VÍZ Az okos ember tudja, hogy van halál. Az élet ezzel fejeződik be. A bölcs to­vább lát, azt is látja hogy a halálon túl van élet, örök élet. Érdemes ezt a böl­csességet elkérni az Istentől. „Ha valaki nem elég bölcs, kérjen bölcsességet Is­tentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jak 1,5) Akarsz-e Jézus bölcs tanítványa lenni? Börönte Márta HAZAI ESEMÉNYEK BAGOLYIRTÁS „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jó tett veled!" (Zsolt 103,2) A Fébé Diakonissza Egyesület bagoly­irtási Názáret-templomának új oltárát szeptember 5-én, vasárnap de. 11 órakor kezdődő úrvacsorái istentisztelet kereté­ben szenteli fel D. Szebik Imre püspök. A hálaadás ünnepi alkalmára szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket. Túrmezei Erzsébet Madocsai Miklós főnökasszony lelkész ÖNKÉNTES TÁBOR A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgá­lat önkéntes tábort szervez, az árvíz­károk helyreállítására, vízelvezető árkok tisztítására. A tábor helyszíne: Átány, Hevesvezekény. Időpontja: 1999. au­gusztus 22-29. Szállás sátrakban. Jelentkezni lehet a MOSZ központi irodájában (1116 Budapest, Tomaj u. 4. Telefon: 208-4933) lelkészi ajánlással. HÁZASSÁGKÖTÉS Koller Péter és Loós Zsuzsanna szentgotthárdi segédlelkész július 17-én, Szentgotthárdon házasságot kötöttek. Az esküvői szertartást a menyasszony éde­sapja Loós Csaba őrimagyarósdi lelkész végezte, „...ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz ott szállók meg. Néped az én népem, Istened az én Istenem. ” (Ruth 1,16) HALÁLOZÁS Békés Gellért pannonhalmi bencés szerzetes július 29-én 85 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 9-én volt Pannonhalmán. Életére és ökumenikus munkásságára visszatérünk. PÁLYÁZAT A Magyar Népfőiskolái Collegium Elnöksége pályázatot hirdet. Az augusz­tus 20-ig postára adott pályázatokkal tá­Tihanyi apátsági templom augusz­tus 16-án 18 óra A Budapesti Közlekedésgépészeti Szakközépiskola irodalmi színpadá­nak szervezésében Kuzma Levente, fasori öregdiák orgonái. Műsor: f-moll preludium és fuga, Örüljetek Krisztusban korái, Franck: a-moll korái és Piéce heroique, Réger: Benedictus, Gigout: Toccáta Közreműködik: Pintér István ének, Rózsa Ignác hegedű, tanárok és Nagy Balázs, a Győri Nemzeti Színház tagja. mogatást lehet elérni népfőiskolák szá­mára. A pályázónak beadványát látta­moztatni kell az illetékes evangélikus lelkipásztorral. A pályázó tétjén ki rész­letesen arra a programra, amit szeretne végezni, és részletezze a költségvetést. A határidőig beérkező pályázókkal szerző­dést fogunk kötni. Postacím: Magyar Népfőiskolái Collé- gium 1373 Budapest, Pf. 494. KÖZLEMÉNY A Sajtóosztály kiadásában készül 2. osztályosok számára új hittankönyv. Technikai okokból a könyv megjelenése szeptember hónap végére várható. Akiknek erre a tankönyvre lenne szük­ségük, figyeljék lapunkban a megje­lenésre vonatkozó hirdetést. Apróhirdetés GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Telefon: 06/28-360-175 Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B. Telefon: 330-6394 Diáklánynak különbejáratú szoba Buda- gyöngyénél kiadó. Tel.: 394-5090. Budakeszin, a 22-es busz végállomásánál egyetemista lánynak (esetleg kettőnek) külön­bejáratú, fürdőszobás szoba szeptembertől ki­adó. Tel.: 06-23/450-278. Fiatal, keresztyén házaspár vásárolna 1,5-2 szobás lakást Budapesten. Tel.: 30/9 991-955, ifj. Sághy András. 41/175/70 szellemi foglalkozású, széles ér­deklődésű, édesanyjával élő, jószívű, házias férfi családszerető hajadont keres, házasság céljából. „A szeretet mindennél fontosabb”. Kiadó Budapest belvárosában 47 nm2-es másfél szobás, galériás egyedi gázfűtéses, részben bútorozott lakás, csendes házban autóbeállással. Tel: 06 23/452-114. TORONYÓRA - KÉSZÍTÉS, - FELÚJÍTÁS! Hafangjáték-, haranglengető- és vezérlő­óra- készítés. 85 év tapasztalata és világszín- vdáálú elektronika. Ötéves garanciával. Óra- gyártó üzem: Konkoly József, 1102 Buda­pest, Állomás u. 14. Tel./Fax.: 260-7065, 06 (30) 9-492-915. VÁRPALOTA VÁROS TEMETŐIBEN A „LEJÁRT” SÍRHELYEKET, URNASÍROKAT ÉS URNA­FÜLKÉKET ÚJRAVÁLTÁSRA MEGHIRDETJÜK AZ ÖNKORMÁNYZAT 13/1995. (IV. 18.) SZ. RENDELETE ALAPJÁN. A MEGVÁLTÁS BEFIZETHETŐ 1999. DECEMBER 1-IG A KEGYELET RT VÁRPALO­TA, SZABADSÁG TÉR 3. (TEL.: 88/372-940) ALATTI KIRENDELTSÉGÉN. Evangélikus Elet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: Tóth-Szöllős Mihály, E-mail: tothsz@evang.alarmix.net Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel/Fax: 317-5478; 317-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. INDEX 25 211, ISSN 0133-1302 Szedés, tördelés: Evangélikus Sajtóosztály, Rezessy Szabolcs E-mail: rezessy@evang.alarmix.net Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt., Bp. Internet: http//www.lang.hu/szikra.nyomda E-mail: szikra@lang.hu Felelős vezető: Lendvai Lászlóné vezér­igazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhi­vatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: egész évre 2500 Ft. Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokba: egész évre 5000 Ft (portóval együtt), egyéb európai országokba és a tengerentúl­ra: egész évre 70 DEM vagy 48 USD, (por­tóval együtt) Légipostával: 102 DEM vagy 70 USD. Cselckszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! Felhívás mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szakra történő pótjelentkezésre (2000-2002.) A Magyar Testnevelési Egyetem Mentálhigiéné Tanszéke főiskolai vagy egyetemi felsőfokú végzettséggel rendelkező segítő hivatású szakemberek (pedagógusok, lel­készek, orvosok, pszichológusok, védőnők, jogászok, családgondozók, szociális munkások etc.) részére mentálhigiénés továbbképzési programot hirdet. A képzés célja, hogy a hallgatók elméleti, készségfejlesztő és saját élményű stúdi­umok keretében alkalmasabbá váljanak alaphivatásuk mentálhigiénés szemléletű művelésére, a lelki egészségre vonatkozó személyes szinten növekedjék érzelmi ter­helhetőségük, önismeretük, önreflexiójuk, közösségi szinten pedig a lelkileg egész­séges környezet alakításához szükséges kompetenciájuk. A program a Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált, új végzettséget nem ad, a megszerzett ok­levélben szereplő szakképzettség megnevezése: mentálhigiénés szakember. A képzés kezdete: 2000. február, tartama: 5 féléven keresztül havi két és fél nap (18 óra), összesen 450 óra, továbbá egyszeri, bentlakásos nyári intenzív képzési hét. A hallgatók által fizetendő költségtérítés összege félévente: 50.000 forint, melyet egyéni, munkahelyi és tanszéki pályázati lehetőségekkel csökkenteni lehet. A jelentkezés módja és határideje: a kitöltött jelentkezési lapot, illetve annak mel­lékleteit legkésőbb 1999. szeptember 5-ig kell postára adni. Jelentkezési lap felbélyegzett válaszborítékot is tartalmazó levélben az TF Mentál­higiéné Tanszékén igényelhető. (1123 Budapest, Alkotás út 44.) A felvételi keretszám 120 fő, az egyéni és csoportos interjúból álló felvételi eljá­rásra az ősz folyamán kerül sor, melynek pontos idejéről a jelentkezők előzetesen írásban kapnak értesítést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom