Evangélikus Élet, 1950 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1950-11-12 / 46. szám

Evangélikus Éltt GYÜLEKEZETI HÍREK dr. Reflk Iván TápiiaicnimírtoobM. végaet gyülekezeti evangélizációt. Az egyház legyen egyház. Az egyház itt és most legyen egyház. Az egyháztagok hűsége és köteles­sége Krisztus és egyháza iránt. Ezek voltak az egyetemes felügyelő evan- gélizációjának tárgyai az Úr Jézus Krisztus főpapi imája (Ján. 17) alapján. Evangélizáló igehirdetéseket éá'előadásokat szolgáltattak még Olt Vilmos, az evangélikus Jó Pásztor lelkésze és dr. Gyimessy Károly egyetemes missziói lelkész. A gyüle­kezet kórusa evangélizáló énekeket adott elő Pál Béláné papné vezetésé­vel, aki Istent magasztaló énekszám­mal is szolgált, s aki a gyülekezet kántori szolgálatait lélekemelő oda- ádássaal látta el. Pál Béla helyi lel­kész nyitotta meg és zárta be az evangéljzációt és üdvözölte dr. Reök Jván egyetemes felügyelőt és a ven- dégigehirdetöket a tápiószentmártoni gyülekezet nevében és mondott ne­kik köszönetét is. Szclnok. Október 31-én a szolnoki reformá­tus templomban az evangélikus és református gyülekezet közös refor­mációi emlékünnepet rendezett. Az ünnepi igehirdetést dr. Vető Lajos tiszakerüicli evangélikus püspök tar­totta. A püspök igehirdetésében meg­emlékezett arról a hatalmas meg­újulásról melyet a reformáció hozott. A reformáció munkaprogramja ez volt: „Isten országát keresni“. Sezzel kapcsolatban adatott meg néki, hogy az egész emberiség számára meg­újulást jelenthetett. Nemcsak az egy­házi életben, hanem az egyházon kívül is. A reformáció lendülete ma­gával ragadta a tudományt, s művé­szetet és politikát is a fejlődés útján. Egyházunk az ősök nyomdokán, ma is a fejlődést kell, hogy szolgálja, éppen azzal, amivel a reformátorok, hogy először Isten országát és annak igazságát keresi. A nagyszabású em­lékünnepélyen úgy az evangélikus, mint a református hívek nagy szám­mal vetlek részt. Adakozás. A mátraszenÜstVáni evangélikus üdülő' bővítésre és javításra szorul. A magyar evangélikusok kellemes üdülőjében a vendégek látták azt a nagy erőfeszítést, amellyel az ott- tartózkodiást szebbé és kényelmesebbé akarják tenni. Most az ebédlőt és a konyhát építik át és a szobák hiányos­ságait pótolják. Erre a célra pénz kell és az üdülő vezetősége arra kéri a látogatókat, hogy adományaikkal is járuljanak hozzá ahhoz, hogy a fenti tervek megvalósulhassanak. Az ado­mányokat 16.540-es csekkszámlára kell befizetni. Evangélizácló. November 13—19-ig Böszörményi-út 28. (Ref. imateremben) minden este fél 7 órakor. Szolgál Józsa Márton. Mezőhegyes. Október 31-én közős protestáns re­formációi ünnepség volt a református templomban. Tóth István ref. lelkész igehirdetést végzett, Marschalkó Gyula evangélikus lelkész előadást tartott „Bach J. S„ a reformáció gyermeke“ címen és Bach-művekct énekelt és játszott orgonán. A protestáns vegyes­kar is Bach-műveket adott elő. KlskőrSsOn, ebben a több mint tízezer lelkes nagy gyülekezetünkben, az evangé­likus Petőfi szülővárosában, a gyüle­kezet ünnepi istentisztelettel és este reformációi ünnepéllyel ülte meg a reformációt. Isten dicsőségének mél­tó hajléka a kiskőrösi nagy templom. Az ünnepi harangzúgásban a Pelö/i- Iiarang búgása elmélyülő beharango­zása az ünnepnek. Az orgonát ifj Tóth-Szöliős Mihály leiké z lelki ihle- teltsége szólaltatta meg lelkes művé­szettel magasztalva az Urat. Az oltári liturgiát dr. Murányi György lelkész, az ünnepi igehirdetést dr. Gyimesy Károly egyetemes missziói lelkész vé­gezte. Este a hatalmas méretű gyüle­kezeti ház imatermét zsúfolásig töl­tötte meg az ünneplő gyülekezet. Felhangzott a gyülekezet ajkáról Luther éneke, az „Erős várunk*, Ponicsán Imre igazgató-lelkész o tári igével is imával nyitotta meg a gyü­lekezet ünnepi áhítatát. Záhorszki Sándor ifjú földműves, lelke inűvelö és igemélyítő szavalata u'án a gyü­lekezeti vegyeskar egyházi kórusmű­vel, ifj. Tóth-Szölíős Mihály vezeté­sével, emelte az Úrhoz a gyülekezet áhítatát. Az örök reformációról dr. Gyimesy Károly egyetemes missziói lelkész tartott evangélizáló előadást. Majd Aszódi Hona szavalt. A vegyes­kar kórusa után Ponicsán Imre igaz­gató-lelkész ünnepi igemagyarázala, imája és áldásosztása után s a gyü­lekezet énekével és ünnepi offertó- riummal zárult Kiskőrösön a refor­máció ünnepe. Csepel. November 12-én délután 6 órakor a ref. gyülekezeti teremben szeretet- vendágséget rendeznek, amelyen Groó Gyula lelkész, egyetemes főtitkár tart előadást. Énekel a pesterzsébeti evan­gélikus vegyeskar Bence István kar­nagy vezénylésével. Kispest. A gyülekezet november 5-én, dél­után Bcch-estet rendezett, amelyen közreműködött a cinkotai evangélikus vegyeskar, orgonáit Gáncs Aladár val- lástanító-levkész. A kiadóhivatal kérése. Kérjük olvasóinkat, hogy az Evan­gélikus Élet' 1950. évi G-ik és 29-ik számait, amennyiben ilyen birtokuk­ban van, nekünk beküldeni szíves­kedjenek. FELHÍVÁS November végén megjelenik a* egyetemes sajtóosztály kiadásában „Útmutató a Biblia rendszeres cl- vasasához 1951-re' Ára négy forint lesz. Az érdeklődők jelentsék be igé­nyeiket az „Evangélikus Élet“ kiadó­hivatalában, Budapest, VIII„ Üllői­ül 24. alatt „A protestantizmust áldásként adta Isten a világnál: és Isten nem vonja ki áldását a viláy- ból“ — mondta D ez s ér y László püspök a reformációs ünnepen a Zeneakt démián. Befejezték a bányai kerületben az egyházközségek anyagi-házlartási vizsgálatát. A kerület minden gyü­lekezetében lefolytatták az egyház- megyei elnökségek és számvevők részvételével vezeteit háztartási vizs­gálatokat. Mindenütt jegyzőkönyve­ket vettek fel az anyagi helyzetről, s az anyagokat a kerület esperesei­nek legközelebbi értekezletén érté­kelik ki, melyre * kerület néhány, a gazdasági kérdésekben jártas lel­kész! és világi tagját is meghívják. Az első ilyen természetű vizsgálat eredménye és tanulságai elé, de kü­lönösen az értekezlet után várható kerületi intézkedések elé nagv ér­deklődéssel tekintenek a gyülekeze­tek. Evangélizácló ■ Fótl-úton A fótiúti templomban november 9—11-ig Scholz László zuglói lelkész tart evangelizációs hetet: „Jézus csodatetíelről János evangéliumá­ban“ címmel. Az előadások este fél­hét órakor kezdődnek. Az evangéli­záció után szerdán nőknek, csütör­tökön férfiaknak és pénteken az if­júságnak tartanak utóösszcjövetelo- két. A ferencvárosi lelkészt kör nov. 12-én d. u. 5 órakor a gyüle­kezet lelkes közreműködésével sze- retetverdégséget rendez. Szavalnak: Ardni Ilonka, Lustig Gizella, Márkó Edit; énekelnek Kovács Magdolna, . Lustig Katalin. Igét magyaráz Ros­ier Pál. Kérjük Urunkat, hosv je­lenlétével szentelje meg a gyüleke­zet őrömffónepejj. ijv- • A Gyámintézet közgyűlése Sopronban A magyarországi Gusztáv Adolf gyámin’.ézet november 12-én Sop­ronban közgyűlést tart. Az igét Nagy Miklós, Nyíri József, Marcsek János, Gorám Zoltán, Zierman Lajos, Kiss György, Csengődy Lajos, Nemes Gé­za és Ocskciy Frigyes hirdetik. Az adakozás olyan lehetőség, amely gyakran nem jön vissza! Győr. A Győri Evangélikus Egyházközség Diakonissza Anyaházán3k nagybizolt- sága a Sopronba távozó dr. Nagy Gyula helyébe igazgató-lelkésszé vá­lasztotta egyhangúlag Sümeghy Józse; soproni vallástanftó-íelkészt, nki a közeljövőben foglalja el új állomás­helyét- — A győri egyházmegyei presbiteri konferencián Dorn Vilmos presbiter tartóit többek között elő­adást a „sáfárság'-ról. — A győri gyülekezet november 5-én áldozat­vasárnapot tartott, amelyen a mozgó- persclyézést gyaiorolla szép ered­ménnyel. " 4 Lelkcszhelklntés TáAjrán 1950 október 29-én volt a tállyai templom felszcnteJéSének 160. évfordu­lója. Hegyalja «’.só temploma volt. Ebben a templomban keresztelték ha­zánk nrgy fiit, Kossuth Lajost. Ugyanezen a napion iktatták be a gyülekezet új lefkipásítorát, Herriád Tibort, A beiktatást Moravcsik Sán­dor esperes és Solti Károly, valamint Joáb Olivér lelkészek végezték. Mo­ravcsik esperes beik la tóbeszúdében az fij lelkész elé állította a 410 éves gyü­lekezetei, a 160 éves templomot s an­nak nagyhírű lelkészeit. A gyüleke­zet kész volt hatszor felépíteni a le­égett, villámsújfott, kidőlni készülő templomot. * Ügy adakozz, hogy megfrezd hiá­nyát! Egyházi hangverseny Pestszén tlőrlncen. A pestszentlőrinci református egyház­község vasárnap ünnepelte Bach J. S. halálának 200-ik évfordulóját. Gazdag műsor szemléltette a mester külön­böző müveit. Mányoki Sándor lelki- pásztor igcanagyarázata és Gyülvészy Barna s.-lelkész értékes előadása al­kották a próza! részt Az ogonaszámo­kat Gyülvészy Barna, Zalánfy Ailadár professzor egyik legtehetségesebb nö­vendéke játszotta. A helyreállított or­gonán különösen a H-rnoll preludium és fuga keltett nagy hatást. Sivó József hegedűművész szereplése mel­lett a Lulheránia énekkar énekelt korál-feldolgozásokat a mester alko­tásaiból. Az énekkar ezzel akarta ki­mutatni testvéri szereidét a hosszú évek óta a Lutherániában szolgáló Gyülvészy Barna és gyülekezete iránt. Ismerős vágy é a Bibliában? Reformációi számunkból e soroza­tunkat záró 6. fordulónk anyaga technikai okokból kimaradt. Most pótlólag közöljük és értesítjük meg­fejtőinket, hogy rejtvényeink meg­fejtését nov. 12-ig fogadjuk el. Azok, akik az 1—20. sz. rejtvényekre a vá­laszt már beküldték, e számunk fele­leteit fenti határidőig egy levelező­lapon küldhetik be. A megfejtéseket nov. 12-i, a jutalmazásokat nov. 19-i számunkban közöljük. NEVEK A BIBLIÁBÓL 20. IsmcrUnU-e próféta-asszonyt 21. az Ó-szövetségben? 22. az újszövetségben? 23. Kinek a házánál szállt meg Péter apostol Joppéban? 24. Mi volt a neve az első ember­nek, akit Jézus feltámasztott? A megfejtései; beküldésénél a kér­déseket ne ismételjük, elég a szómra hivatkozni. ISTENTISZTELETI REND ISM november 12: Deák-tér 4: d. e. 9 Takács József; d. e. 10 (úrv.) Takács József; d. c. 11 Presb. iktatás, dr. H. Gaudy L. — Kemény L ; d. u. 5 Sülé Károly. — Fasor: d. e. 1410 (ifj.) Virágh Jenő; d. e. 11 Pásztor Pál; d. u. 4 Pásztor Pál; d. u. 6 szerctelvendégség. — Dózsa Gy.-út 7: d e. 1410 Pásztor Pál. — üllöi-út 24: % jo Valent Béla; 11 Grűnval zky Károly. — Rákóczi-út 57/b. d. e. %12 Valent Béla; d. e. 10 dr. Szilády Jenő. — Bécsikapn-tér: d. e, 1410 (rádió) Káldy Zoltán; d e. 11 Schréter Fe­renc; d. u. 6 Roszik Mihály. — To- roczkó-tér: d. c. 140 Ruttkay Ele­mér. — XII„ Kiss J. allb.-u. 43: d. c. 9 Danhauser László; d. c. 11 Káldy Zoltán; d. U- 7 Evangélizáció. — Márvány-utca 23: d e. 10 Glalz Jó- zsef. — Szabadsághegy, Özike-u. 3: d. e. Rutllay Elemér. — Óbuda: d e. 9 Brebovszky Gyula, d. e 10 Bre- bovszky Gyula; d u. 5 Evangélizáció. — Rómalfilrdő: d. e. 9 Komjáthy Lajos. — Fóll-út 22: d. e. 1410 id. Rimár Jenő; di e. 11 ifj. Rimár Jenő; d. u. Fuchs Antal. — Zugló: d. e. 11 dr. Kapi Béla; d. u. 4 szeretetvendég- ség, dr. Kapi Béla; d. u. 6 Scholz László — Kákcsfalva: d. e. J412 Fo­dor Ottmár. — Kőbánya: d. e. 1410 Korén Emil; d. u. 4 Korén Emil. — Simor-utca: d. e. 11 Bandi István. — Kelenföld: d. e. 8 (úrv.) Szleh’ó Gá­bor, d. e. 11 Sztebló Gábor; d. u. 5 Bottá István — Németvölgyí-út 138: d. e. 9 Bolta István. — Fébé: d. e. 10 Csengödy László. — Thaly Kál- inán-u. 28: d. ’ e. ^10 Röder Pál; d. e. 11 dr. Halász Kálmán; d. u 5 szeretetvendégség Bőder Pál. Rádiós Istentisztelet November 12-én d e. 9.30 órakor evangélikus istentiszteletet közvetít a Petöfi-rádió a Budapest-bécsikapu- téri templomból. Igét hirdet Káldy Zoltán pécsi lelkész. Énekszámok a Keresztyén Énekeskönyvből: 8. és 404. FITTLER SÁNDOR orgona- és harmóniumépító mester. Buda­pest. XIV., Miskolci-u. 62. 67-es villamosnál. ORGONÁK. TEMPLOMI HARMÖNiUMOK készítése, javítása. — Használlak eladása. Árjegyzék és költségvetés díjtalan. FAI A TYŰKSZEMEt Antieors tyúksaemirtót használjon, bizto­san elmulasztja. Egy adag 3.80 forint. Nagy drogéria. Budapest. Vili., József-körút 19. Nagymező-utcánál. Telefon: 124—724 Gondos javítás, modern alakítás. TEMPLOMABLAEOK4T készít és helyreállít PALKA JÓZSEF aranylcoszorús üvegfestőmester és cégtársa TATÁR M. Budapest. Vili., Baross-u 59. Telefon: 143 -554. Alapítási év: 1894. Sneciálii müstoppolő. műtíimő Malián I fenne Többszörösen kitüntetve ni Un (21) S ‘HU a Térti, női szabómester. BUDAPEST ca/a THÖKÖLY CT Telefon! «7 487. Legtökóletesebb műtömés kióaett, molvrágott szöveten és ruhákon. Vidékre postán utánvét Minőségi rádlójavitás olcsón, gyorsan. Rádiót magas áron veszünk. József- körút 16. KINCSES, Telefon: 335 12$ Előfizetőknek 5% kedvezményi Oberbauer A. iitéia templomberendezés és kegytárgy, kereskedés, Budapest, V., Váci-u. 15, KÖNYVBESZERZÉS ÜGYÉBEN forduljon bizalommal a Luther Társasát) könyvkereskedéséhez, Budapest, Ullői-át 2L Telefon: 135—597. Vidékre postai elintézés, SZAKSZERŰ INGGALLÉROZÁS infffavftómíífiely Szentkirályi-utca 2. (Rákóczi-útnál) Beree/ky: Boldogok .. ...................... 6.-­A magyar protestantizmus öt éve .. 10 -? Oslói riport ...................................... 6.-? Utifárs. bibliaolvasó naptár ............ 10 — Megr endelhető postán is: BALÁS LÁSZLtJ könyvkereskedésében. VI.. Felsőcrdósor-u. 5, l ragvitós *s 6 tkb fevefe?{j|?p 70 Ft ŐSZ! LESZÁLLÍTOTT A R A A AGY ÍGY ä*9“« V.. Váci-utea U/b._____Telefon: 187—17«, Há ziipari GÉPIKÖTÖTÜK KELEN, CSAKY-UTCá 14. TEL.: tíg-íte. Zongora rátel. eladás, javítás, hangolás KERPUC8 Rákóczi-út 13. — Telefon: 139—18f, Rtliivarflki jelrüniff’h SCHUBAUER ÉS MITICZKY BUDAPEST, DUNA-UTCA 6. TELEFON, Evangélikus Elet Az Országos Luther Szövetség lapja Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. Vili.. Üllöi-út 24. Telefon: 142—074 és 137—«86. Szerkesztésért felel: Dezsérv László szerkesztő. Budapest, III., Dévai Bíró Mátyás-tér l. Telefon: 162—635. Főmunkatársak: Benczúr László. Groó Gyula, dr. Gyimessy Károly. Koren Emil és Várady Lajos. Felelős kiadó: Dr. Goleji Dezső Előfizetési árak: Egy hóm . 3.60 Ft Félévre * * 20.— Ft Negyedévre 10.— Ft Egészévre . 40.— Ft Vállalatok, közintézmények előfizetési díja egy évre: 100.— Ft Postatakarékpénztár] csekkszámla: 20 412 14406.50 — Független-nyomda Budapest. Eölvös-utca 12. Felelős: Földi Vilmos, izőrnv*. es gyermekbundák, szörmeb&Sések átszabások Kííun' Somogyi szűcs V, íossu’i) L. u. 5 Zongorát szakszerűen javít, hangol, elad, vesz. KÁR- pnti, zongórakészítö.mes­ter, Erzsébet-körút lizen- ítégv. Telefon: 422—740. SZEMÜVEG Nagy Sándornál Fotócikkek Vili.. Üllői-út 40. Rövid zongora, pianínó ol­csón eladó, készítőnél. Murai Thököly-út huszon­három. Telefon: 425— 265. Tangóharmónika és gom- bosharmónika javítást, han golást legolcsóbban válla­lok. Harmonikát veszek, egészen rosszat is. Hámori Károly, Dembinszkv-utca 52. I. 18. Vidékre postai elintézés. „Meridor'* kőlőkészülékkel megélhetését biztosítja. Is­mertető díjtalan. Múzeum­kőrút 10. SZŐ NYEQ ET (kopottat is) most magas éren VESZEK. SZENTüYOBGYI Várl-utra 16. Tel.: 18*41*. SZEMÜVEG Lipl Józseftől (Knapecz utódától) IX.. Üllöi-út 7y örökimádás templom mel­lett. Zongora kettőezer forinttól. Márkás zongorák, pianinók feltűnő olcsón, kamatmen­tes hitelre is. Rákóczi-út Öl ven. Zongorateremben. MATRAC 3 darab 124.— forint. Készítőnél, Teréz-körúl t/a. TÉLIKABÁTÉRT, FÉRFIRUHÁÉRT szenzációs árakat fizetek. REISS. Telefon: 226-563. Kazár-u. 2. Hívásra jövök. Figyelem! Ha nyugodtan akar aludni, motort és szivattyút 1 é t á 11 á • • ■ 1 Diauinntuál, Budapest, Váci-út 43. kell beszerezni. Minden motor- és gépja­vítást jótállással vállal. Zongorajavitás. hangoló? precíz kivitelben, jótállás­sal. Szakszerű becslés Száríts mester. Baross-tér egy. Telefon: 335—576. Angolt tanítok kezdőknek, haladóknak, módszeres fo­netika, nyelvtan, társalgás, keresk. levelezés. Kende! Fürst S'.-u. 38/a. Telefon.: 402 -491. KÁRPITOSMUNKA bizalom dolga. Forduljon munkájával, vagy kárpitos­bútor beszerzésével OLÁH- hoz. Rekamier és f’otellfk. garnitúrák állandóan ké­szen kaphatók Javítást, át­húzást. valamint megren­delést vállalok. József- kőrú* 06 Telefon: 135—102 Tfíndérbaba legszebb baba. Babnjavítás. hajózás; ruha- készítés. Múzeum-korút 7. Zongorák. harniónlumok, pianinók. legolcsóbban. Ja­vítás, hangolás, Tipold. Rákóczi-út 61. Tel.: 143-369. A ÉVE TÁRSIT, K közvetít. 1» megbízást Ü vállal. VII. Király utca 1 Ib. Telelőn: 226—254. B É L Y E G GYŰJTEMÉNYT, magyar és külföldi sorokat magas áron VESZEK. WERNER. Somogyi Béla-út 10. Markiin vasúfut veszek, hibásat is. Szabó optika, József-körút 28. Telefon: 340—879. Sürgősen vennék pianinót, eseüeg zongorát, harmó- lli«MOt, hegedűt. Vidékről hl wnjorosí. Puskin-utca ff. (volt Eszterházy-utca). Telefon: 137—681. Irodagépet jól és olcsón iaíU Vass Fitos Trányi-u-ca négy. Telefon: 184—008. Perzsabunda eladó, hasz­nált, köíép hrmetre. Bu­dapest, Podmaniczky-utca 65. földszint 1. Scheid. Világmárkás zongorák, pianinók* harmóniuniok 1500-tól, SasvárináL Er- zstbet-kórút 21. Vétel, „el? adás. Csere, hangolás. Márkás zongorák, pianinók 2000 tői. Hitelbe isi Rá kóczi-út hatvanbáron», 1^ 11. Hantken. Telefoifc1 342—250. Harmóniám, songom, pia ninó eladás, vétel, javítás és bérlőt legkeíHezébber U b 11 k zor.gorakésirttőnél, Budapest. RákÓczi-út 82. Telefon: 221—138 KONYHÁK 50 százalékos előleggel, 3 havi részlétre. ÜI.LÖI-ÜT negyvennyole. Legtöbbet fizet használt rádióért, gramme főnért, grammofonmotorert.. rádió- csőért, dr. Tasnádi, Rádió, Városház-utca 4. Telefon: 385—132. Zongorák, pianinók eladása, vétele. Hangolás. 342- 002. Aggtefeki-ulea 5.1. Darócjy. Bundáját olcsón átala­kítja. megjavítja, használt Lundáját megveszi. .Fritz szűcs, ó-utca 29. Bútort kisiparostól. Goike Dén;V rnű&S/ talos új elme S onfíy utca S Alak:tás, modernizálás- Fiz. kerlv. 30 és 40 év közötti házias éícttárs után vágyom. Ev. hit testvér ..Házias éle^társ'! jeligére kér válasz'. m jrt*^*~*T>***imÉgi mnnfrr ÖVORS.ÉS GÉPÍRÓ tanfolyamokra beiratkozhat naponta NAGY ALADÁRNÉ iskoláiéban Kossuth Lajos-utca ll. Telefon: 384—438. Hnrmőniumnt Pokornytól. .Újpest. M/óiius lllés-u. 120. (Árpád-kórháznál). iyve!ésl TANULJON IL. TOROK-UTCA 14. Telefon: Hit—473. Kön Ruhaneműt, bútort legjobb árban veszek-elad ok. Ké­rem olvasóink sz. támoga­tását. Simkovies, Strobl Alajos-u. 7. Ü V E G­CSISZOLÓ TÜKÖR­KfiSZÍTÖ Ladányi István Vili.,. Práter-uica 63. Telefon: 135—060. Használt bundák nagy vá­lasztékban, Eladok és ve-; szék! Átszabás. javítás. Lovas! szűcsmesfer, Rá- kóczi-út 2. Tel,: 226— 441, Sezién 380 Ft Baross-utca 9. kárpitos Orosz levelezést fo-dítpk mérsékelt árban, vidékiek részére is. Jelcn'kezé>eket ..Orosz fordítás“ jeligére , kérem a kiadóba. Ollói-.; út 24. sz. Rádiókészülékek „ alkalmi árban. Csere—vétel—eladás —javítás. Komlós, Teréz- kőrút 15. Oktogonnál. Tel.: 125—280. TANGOHARMÓNIKA. dohfelszerelés, összes hang­szerek, rrnmotonlemezek. ltADVANYI IMRÉNÉ szak- üzletében. Uj eím: Buda­pest. Terézkörút 24/a. Telefon: 313—052. Vennék aongorát, ptaninót, harmóniumot készpénzért. Frzséhct-körút 21. Telefon: 426-810.' Gálosfalvy. Bokorrózsát a kgszebb faj­tákban, kis tételben is szállít Demeter István rózsa- és gyümölcsfaisko­lája, Szarvas. ZSEB- ES KARÓRÁK tökéletes javítása, fcieppí rórák normára alakítás« BELHAZY DEZSŐ órásmesternél, V., Siabadsajtó-út hat (Eskö-úO Vennék zongorát vagy pia ntnót priváttól! (Sérült is lehelt) Pozsonvi-út egy Virágüzlet. Telefon: 1Kb- 823. Tnng íharmónikát olcsón ad. magas áron vesz Cser Károly, Rák;óczi-út 61 I. 1. Ja­vítás. hangolás, csere Törpepapagájok eladók, . cserélhetők. Tenyészt:alitka fémből, keményfából kap­ható. Díszhalak, aquár u- mók, haleledel. Törzs- tenyészet: Múzeum kőrút 10. Postai szállítás. Csillárt Vogebcsillárüzem- lől. Részlet, javítás, fel­üvegezés. alkalmi vételek. Mária Tcrézh-tér 1. Veszek és eladok márkás porcelánt, étkészletet kris­tályt, csillárt, evőeszközt, szőnyeget. festményeket, egyéb lakberendezési- és dísztárgyakat. Domány, Nagymező-utca harnvehat. (O-utea sarok.) Telefon: »22—078. NAPOZHAT, hajszíne nem változik új eljárá­*ommalWébct' Semmelweis utca 9. sz. Telefon: 380 -439. Vennél zongirat vagv P1ANINÓT Tel.: 226-712. Rottcnbiller­utea 21. (Kramburgor.) Szcbenné Mérő Klára Barabásné Verő Lili GYORS- flS GÉPÍRÓ ISKOLÁJA VERES PALNÉ -UTCA 14. Kezdő és haladó tanfo­lyamok. Angol. francia, német, gyorsírás tanítás. Marklinva?utat, roncsokat is, külföldi játékokat ve­szek. Játékbolt Szabad- sajtó-út 6. Telefon: 380-078. Harmónium, nyolcrogiszte­res. kétjátékos, ötok.ávos, hibátlan, ketlőezerötszázért eladó! Demeter zengoraké- szítő. Klauzál-utca 3. Ciánoz. takarít, karbantart: KOMLÓSI, Akadémia-utca 7. Telefon: 123-919. KERESÜNK Ó8 DÍJTALANUL KIADJUK ALBÉRLETI SZOBÁJÁT. BAKÓ hirdető. Ráday-u. 1. (387—142) Calvin-téi sarkán Irhabunda tisztítás, festés mestere Kezes. Szilágyi-u. 1, Városi Színház kőzelé- ben. Tel.: 336—718. ______ Tan góharmonikát, fúvós és penge*ós hangszereket ve­szek, eladok, cserélek. Stiglitz, Jézsef-kórút 33. Zongorát, pianinót, Gumin mestertől. Hangolás, javí­tás, bérlet. Józseí-korút hatvanöt. Vasbútor, gyermek Anj, gyennekkocsi, összecsukos- ágy, olcsón. Prohé«zk.itól. Zichy Jcnő-utca 46 Telj 313—318, Javítást váÜnL Böserdorfer, Ehrbar. Stingl. Franzwirth. Rö .lcr, iHoffmann-C7f'rnv zongo- 'rák, pianinók olcsón. Rhdrányinál, Rákóczi-út 55. Használt rádiót — hf básat is — vcszok! Erkl megyek! Ladányi. villa­mossági vállalat. József- körút 21. Telefon: 137—OH Az ..Evangélikus £!< apróhirdetései szavanJn 60 fillérbe kerülnek, első és minden vasfaj! szedett s >ó kétszer*! számít. Keretes npréh n !és m 'm soronként 80 FII Jeligés hirdetésnél feig: miijük a poslabéheget. dókról a hirdetés á pnslabélyegben Is bekü helő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom