Evangélikus Élet, 1959 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1959-05-03 / 18. szám

KP. BERM. BP, 72, VELETEK VAQYOK... Lapunk megjelenésének hetébe esik Jézus Urunk menny- bemenetelének ünnepe, más néven Áldozócsütörtök. E név talán onnan ered, hogy a régi egyházban, a reformáció előtt ez időtájt járultak „áldozáshoz" az első áldozok. Mi azonban ezen a napon arról emlékezünk, hogy Megváltónk az Üjtesta- mentom tanúsága szerint, miután Jeltámadása után negyven napig megdicsőült testében együtt volt tanítványaival, elbú­csúzott tőlük és eltűnt szemeik elől. „Mennybe ment”, így mondja az apostoli tudósítás. S ezzel azt akarja jelezni, hogy emberi érzékszerveink, szemünk, fülünk, tapintásunk szá­mára hozzáférhetetlenné vált. Visszatért Isten láthatatlan, szellemi világába, amit ,„menny”-nek nevez a Szentírás, s amiről Pál apostol azt írja, hogy Isten „hozzáférhetetlen vilá­gosságban lakozik” (I. Timót. 6,16). Éppen ekkor, e búcsú alkalmából adja tanítványainak az ígéretet: Én tiveletek vagyok minden napon a világ végeze­téig . .. Különös ígéret ez: épp akkor adja, amikor eltávozik; amikor — úgy tűnik legalábbis a szemlélőnek — elhagyja őket s a tanítványok magukra maradnak. Mégis, ez az ünnep, Mennybemenetel ünnepe, nem a bí sú, a fájdalmas elválás emlékünnepe Jézus népe, az egyház számára, hanem ellenke­zőleg: a Vele való elválaszthatatlan közösség örvendező és hálaadó ünnepe. Mivel Urunk éppen ez által és éppen így, hogy „mennybe ment”, váltja valóra ígéretét: Veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ha Jézus a földön marad, tizenkét tanítványának a tár­saságában, akkor ez az ígéret drága biztatás lehetett volna annak a pár embernek, de csak nekik. S nékik is csak földi életük idejének tartamára, vagy a Jézus földi életének ideje tartamára. Nekik, vagy Jézusnak is, egyszer meg kellett volna halniók s akkor véglegessé és visszavonhatatlanná lett volna az elválás. Így azonban, Jézus mennybemenetelével, az ígéret érvényessé vált, nemcsak a tizenkettőnek, de minden valaha élő embernek, aki Jézus tanítványa. Minden eníberi nemzedé­kek drága kincsévé vált az ígéret: Veletek vagyok... Egy­szerre, egyidejűleg a világ minden sarkában, az emberi élet minden idejében velünk van Urunk. A tanítványok csak en­nek az Ígéretnek a birtokában indulhattak el annak a parancs­nak a teljesítésére, amihez ezt az ígéretet fűzte Urunk, ami azonban e parancsnak elengedhetetlen feltétele is: Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket ..., mert én tiveletek vagyok. Jézus Krisztus nem hagyta magára egyházát, hanem vele van és kormányozza azt. Nem hagyja magára híveit, hanem tanácsolja, pásztorolja, vezeti ókét életük minden útján. Mindezt Szentleikével, igéje által cselekszi. Nemzedékek bol­dog tapasztalata tesz erről tanúságot. Az egyház története — minden emberi gyarlóság, tévedés mellett is — magán viseli annak jeleit, hogy Ura kormányozza és jelen van népe között. Valahányszor istentiszteletre gyülekezünk össze, hallgatjuk a prédikációt, megterítjük az Űr asztalát, az oltárt, vesszük testét és vérét — abban a bizonyosságban tesszük: igéjében és szentségeiben, az úrvacsorában és a keresztségben jelen van közöttünk, szól hozzánk és cselekszik velünk. Valahányszor magányos órán, vagy családi meghitt körben kinyitjuk a Bib­liát és olvassuk a prófétai és apostoli bizonyságtételt, abban a bizonyosságban tehetjük: Urunk ígérete most is, rajtunk is be­telik, Ő velünk van ezen a napon is és ezután is mindig. Erre tanít minket Mennybemenetel ünnepe s ebben a bi­zonyosságban erősít meg. Ezért örömünnep ez is, mint minden ünnepünk. Eljött hozzánk a mi Urunk — így örvendezünk Ka­rácsonykor. Odaáldozta magát érettünk Urunk — így örven­dezünk Nagypénteken. El a mi Urunk s mi is élünk vele — így örvendezünk Húsvétkor. Velünk van a mi Urunk életünk minden napján — így örvendezünk Menybemenetel ünnepén. S a pünkösdi Szentlélek bennünk megszólaló bizonyságtevése minderre ráüti a pecsétet; igen, így van ez, csakugyan igaz, bízhatunk ebben kételkedés nélkül, hiszen mibennünk ma­gunkban is szállást vett Urunk az Ö Leikével. Imádság munkáért Szerető Űristenem! Hálát adok Neked, hogy ebbe a hi­vatásba, munkába, szolgálat­ba rendeltél, mert jól tudom, hogy hivatásomban Neked szolgálok és tetszésedre élhe­tek. Ezért szívesen cselek­szem és szenvedek hivatásom dicsőségére és szolgálatára. Csak adj hozzá kegyelmet és türelmet. Ámen. Luther Márton, 1533. Imádság békéért Isten! Te vagy az örök béke és ajándékod is béke. Te taní­tottál minket arra is, hogy a békére igyekvők gyermekeid­nek neveztetnek. Ontsd bé­kédet lelkűnkbe, hogy eltűn­jék minden békétlenségünk és mindenkor szeressük és keres­sük mindazt, ami a békét szol­gálja. Jézus Krisztus Urunk által. Ámen. Protestáns egyházi vezetik eskütétele Ünnepi aktus színhelye volt április hó 27-én a déli órákban az Országházi Munkácsy-terme. A történelmi levegőjű gyönyö­rű teremben, amit Munkácsy Mihály remekműve, a tereim egyik falát betöltő Honfog­lalás című festmény díszít, tet­tek esküt a népköztársaság alkotmányára a magyarországi evangélikus és református egyháznak azok a vezetői, akik az utóbbi időben foglalták el tisztségüket: Káldy Zoltán, a Déli Evangélikus Egyházikerü­let püspöke, Fekete Zoltán, az Északi Evangélikus Egyházke­rület felügyelője, dr. Esze Ta­más, a Református Egyetemes Konvent világi elnöke, dr. Bart'ha Tibor, a Tiszántúli Re­formátus Egyházkerület püs­pöke, Szamosközi István, a Dunamellóki Református Egy­házkerület püspöke, dr. Darányi Lajos, a Tiszáninnenj Refor­mátus Egyházkerület püspöke, dr. Dienes István, a Ti széniin­nenii Református Egyházkerü­let főgondnoka. Az esküt az egyházi vezetőik Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke előtt tették le. Az eskümiintát Kristóf István, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának titkára olvasta fel. Megjelent az eskütételen Benke Valéria művelődésügyi miniszter^ Horváth János, a Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalának elnö­ke, Miklós Imre elnökhelyet­tes, Gmák Károly főelőadó. Az ünnepi aktuson vendégként részt vett D. dr. Vető Lajos evangélikus püspök, Győry Elemér református püspök, dr. Pálfy Miklós teológiai dékán, Czeglédy István református teológiai akadémiai dékán, Dusicza Ferenc Református Egyetemes Konventi főosztály- vezető, Finta István szerkesz­tő és Groó Gyula, a Sajtóosz­tály ügyvivő lelkésze. „Esküszöm, hogy a Magyar Népköztársasághoz, annak né­péhez és Alkotmányához hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami hivata­los titkot megőrzőm; hivatá­som körében a nép érdekeinek szolgálatával járok el és min­den igyekezetemmel azon le­szek, hogy működésemmel a Magyar Népköztársaság meg­erősödését és fejlődését elő­mozdítsam” — így hangzik az eskü szövege. Meghatott pilla­natok ezek. Megilletődöttség tükröződik az arcokon. Ez az eskütétel újabb kifejezése an­nak a jó, normális viszony­nak, amely egyházunk és a Magyar Népköztársaság között, az édes magyar haza állama között fennáll. Bizonyítéka an­nak a készségnek, amellyel egyházunk szolgálattévői a magyar nép életének szocialis­ta fejlődését elősegíteni kí­vánják. S jele annak a meg­becsülésnek is, amelyben egy­házunk vezetői államunk ré­széről részesülnek. Fontos határkő ez az ün­nepi aktus azon az úton, amelyen egyházunk immár több mint egy évtizede az Egyezmény megkötése óta jár. Ez az út helyes, járható út, amelyen egyre bátrabb léptekkel. Ingadozás nélkül kell járnunk. Az eskütétel an­nak is bizonysága, hogy az Egyezményt és az abban fog­laltakat egyház és állam egy­formán komolyan veszi. Egy­házunk minden tagja elhívott szolgája, püspöke, lelkésze a Magyar Népköztársaság álla­mának polgára is. Az eskü arra emlékeztet: hű és szor­galmas polgárai kívánunk lenni ennek a hazának. Itt találjuk meg boldogulásun­kat, sorsunk össze van kötve a haza sorsával. Érette fárad­nunk nemcsak kötelesség, de kiváltság és dicsőség is. Az eskütétel után Dobi Ist­ván, az Elnöki Tanács elnöke szívélyesen elbeszélgetett a meghívottakkal, akik még so­káig együtt maradtak s egy ünnepi óra felejthetetlen em­lékével hagyták e) az Ország­ház patinás épületei. ¥ A Prágai Keresztyén Békekonferencia n. ülése A konferencia 16 országból egybegyűlt 91' hivatalos részt­vevője először áprEis 15-én este találkozott össze. A kilenctagú magyar delegáció a Vencel téri Európa-száilóban kapott elhe­lyezést. Innen indultunk talál­kozásunk helyére, a Husz- Szemináriumba. A Vencel-tér a modern Prága központi fek­vésű, hosszan elnyúló repre­zentatív tere. Állandóan höm­pölygő emberáradatán keresz­tül, neonfények között, gazdag kirakatá'blakok mellett 'halad­va, a régi Prága kanyargós ut­cáihoz értünk. Egy régi, de be­lülről modernül berendezett épület nyújt itt otthont a teológiai hallgatóknak: a Husz- Szeminárium. Teológusok fi­gyelmes felszolgálása mellett, itt* étkeztünk naponta. Többen itt jutottak elhelyezéshez is. Tágas ebédlőben hatszemélyes asztalok mellett, eleinte az egy helyről jöttek együtt helyez­kedtek el, de hamarosan ke­verednek. A fehér asztal jó alkalom barátkozósra, feszte­len, közvetlen beszélgetésre. A bejárattal szemközti falon hatalmas olajfestmény. Luther előfutárának, a cseh reformá­ció nagy alakjának, Húsz Já­nosnak utolsó óráját ábrázolja. Hitvallásáért 1415-ben máglyán égették el a konstanzi zsinaton. Fehér gyolcsba öltözötten, csúfságul fejébe nyomott pa- pirföveggel, cölöphöz kötözve áll a máglya tetején. A hasá­bok már lángra kaptak. Húsz ajkáról azonban hitvalló ének tör a magasba. Üdvözlések so­rán az egyik résztvevő erre a képre utalva mondotta: A bé­ke, ma is meg van kötözve. A lángok még nem csapnak fel. Ajkunk azonban szabad. Ke­ressük a közös szót! Valóban, az egész konferen­cia megnyitása napjától, ápri­lis 19-én este történt bezártáig arról tanúskodott, hogy „Isten igéje nincs ’ bilincsbe verve.“ Bűnbánatot, hitet, bizalmat, elszánást, reménységet és sze- retetet tud ébreszteni. S mindezt olyan korszakban, melynek nyitányát egy ször­nyű jel világítja be, egy iszo­nyú robbanás. 300 000 hőfokot termelő sugárzása, egy a sztra­toszférába feliható gomibaalaikú füstgomolyag, 250 000 em ber pillanatok alatt végbement pusztulása. Atom-korszaknak nevezik az emberiség történetének ezt az új szakaszát. Kapujára egy japán város neve van fel­írva: Hirosima. Akik az atom- erő egyedül birtokosainak tud­ták magukat akkor, azt gon­dolták, hogy az atombomba le- vetésével siettetik a második világháború befejezését és az erőpolitika segítségével fogják meghatározni a béke, az egész világ békéjének a tartalmát. Tévedtek. 1945. augusztus 6. az első atombomba „kipróbálásá­nak“ napja nem a második vi­lágháború végének időpontját jelzi, hanem egy új háborúnak — Hromadka professzor elő­adásából vett kifejezéssel élve, egy „világméretű polgárhábo­rúnak“ —, , a hidegháborúnak kezdetévé vált. Mit jelent keresztyénségem az atomkorszak és a hideg­háború idején? Milyen meg­gondolásra, önvizsgálatra, mi­lyen vallomásra, milyen fel­adatok vállalására késztet bennünket keresztyén hitünk ebben a korszakban? Mit mondjunk és mit tegyünk ? Lényegében ezektől a kér­désektől szorongatva, jött lét­re múlt évben a Prágai Ke­resztyén Békekonferencia és ezek a kérdések mozgatták a mostani második ülésszakot is. Helyesen látta a Nyugat-Né­metországban megjelenő „Stim­me der Gemeinde“ c. lap a konferencia indítékát, mikor így írt róla: „nem arról lesz itt szó, hogy Amerika ellen politikai tüntetést rendezze­nek, hanem, hogy az egész ke- resztyénséget megtérésre hív­ják, mert a keresztyénség ed­dig csődöt mondott az atom- kérdésbem.“ Ez tükröződött dr. Viktor Hajeknak, a konferencia elnö­kének (aki egyben a Csehszlo­vákiai Egyházak ökumenikus Tanácsának elnöke is) meg­nyitó szavaiból. Minden mellék­gondolat nélkül kezdünk mun­kába — mondotta. Nem aka­runk senkinek sem bajt okozni azzal, hogy a béke kérdéséhen beszélgetést folytatUmk. Nem akarunk senkivel konkurrálni. A szeretet, a megértés, irga­lom, megbocsátás Lelke, Jézus Krisztus Lelke hasson át mindnyájunkat! A konferencia munkájának színhelye ez évben a prágai methodista egyház gyülekezeti háza volt. Az elnöki emelvényen dr. Há- jek elnök, Pitirim minski metropolita és dr. Vogel pro­fesszor, a berlini Humboldt egyetem teológiai karának dé­kánja, másik öldalán dr. Niem- czyk professzor, a varsói teoló­giai akadémia rektora, dr. Bartha Tibor magyar reformá­tus püspök és a konferencia fá­radhatatlan titkára, Bohuslav Pospisil. Gyakran kell felkel­nie helyéről, hogy a szomszé­dos szobába menjen át s uta­sítást adjon a gyorsíróknak, gépelőknek, fordítóknak és sokszorosítóknak. A fejhallgató ilyenkor is fülén van, hogy közben a teremben folyó elő­adást, vagy eszmecserét figye­lemmel kísérhesse. Az előadá­sok szövegét, a különböző fo­galmazványok tervezetét még a konferencia menete közben, folyamatosan kaptuk kézhez. Az orosz, angol, vagy cseh nyelven hangzó felszólalásokat a karzaton elhelyezett fordító- fü’ukékben azonnal fordították és sugározták a hallgatóság felé. Csak a fejhallgatót kellett beállítani a kívánt nyelvű tol­mácsolásra, és az egész épület­ben, a folyosókon is hallhatta az ember, ami az előadói te­remben történik. (Folytatás a 2. oldalon) feQITféQRe AStIVTOK Aencem wsmeg rmomm riTGKGT Imádkozzatok! A tanítványaitól búcsúzó Krisztus szavait olvasták fel az ősegyház istentiszteletén a mai vasárnap. (János 16,23—• 30.) „Kérjetek” (latinul: Roga­te.) — imádkozzatok — így biz­tatta Urunk tanítványait. A húsvét ünnepe utáni 5. vasár­nap ettől a buzdítástól kapta nevét. Húsvét ünnepe az istengyer­mekség kegyelmét kínálta fel nekünk. Pünkösdkor a lelki nagykorúsággal akar Mennyei Atyánk megajándékozni. Amint Krisztus Urunk tanítványai pünkösd után elhagyva a szűk tanítványi kört, kiléptek a vi­lágba Isten küldötteként, úgy kell nekünk is élnünk és szol­gálnunk e világban Isten nagy­korú gyermekeiként. Pünkösd ünnepére készülő­désünk közben hangzik felénk Krisztus Urunk imádságra serkentő szava. Ez arra iigyel- meztet, hogy a Szentlélek nélkül nincsen imádságos élet. A kicsiny gyermek sokszor akadozva mondja az első sza­vakat. Arra van szüksége» hogy kiigazítsák szavait. Mi sem tudjuk mindig Istentől azt kérni, amire igazán szük­ségünk van. Ilyenkor a Szent* lélek jön segítségünkre. Mennybemenetel ünnepe Krisztus Urunk feltámadá­sa után 40 napon át megjelent többször is övéi között és ta­nította őket. A negyvenedik napon Jeruzsálembe hívta ta­nítványait, fölment velük az Olajfák hegyére, megbízta őket avval, hogy az Evangéliumot hirdessék az egész világon, majd szemük láttára fölemel­kedett, fölment a mennybe. Nem váratlanul történt ez. Hi­vatásáról szólva ezt mondotta tanítványainak: „Kijöttem az Atyától a világba, elhagyom e világot és Atyámhoz megyek.” Arra emlékezünk mennybe­menetele ünnepén, hegy Krisz­tus Urunk elvégezve a meg­váltás munkáját, visszatért oda, ahonnét jött, a mennyei dicsőségbe. Engedelmesen vé­gigjárja a szenvedés útját, Is-i ten ezért felmagasztalta Öt. Mennybemenetele után részese lett Isten dicsőségének, hatal­mának. Földi élete során is mindig javunkra használta fel erejét, hatalmát. Most is ezt teszi. Közbenjár érettünk Atyánknál. Eltávozása előtt Ígéretet adott arra, hogy ve­lünk lesz a világ végezetéig. Szentségeiben önmagát nyújtja nékünk. Igéjében pedig arra biztat, hogy megnyitotta szá­munkra a mennyet. Reánk is örök- dicsőség vár! Akkor nyerjük el ezt, amikor ígérete szerint még egyszer visszajön erre a világra. Mennybemenetel után így hangzik Isten gyermekeinek kérése: „Jövel Urunk Jézus!” Ferenczy Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom