Evangélikus Élet, 2001 (66. évfolyam, 1-52. szám)

2001-10-14 / 42. szám

Evangélikus Élet 2001. OKTÓBER 14. 3. oldal e-vangélikusok és @z Internet Virtuális közösségből valódi közösség született október 5-én Révfülöpön. Sokkal inkább találkozónak, mint konferenciának lehet nevezni azt a kétnapos összejövetelt, melyen az internetes munka művelői vettek részt egyházunk Oktatási Központjában. Lelkészek és informatikusok, evangé­likus iskoláink tanárai, diákok és webmesterek alkottak egy igazán sok­színű csapatot, melyben a közös pon­tot az evangélikus elkötelezettség és az Internet iránti érdeklődés jelentette. Sokan régóta ismerték már egymás gondolatait, mégsem találkoztak még szemtől-szemben, hiszen évek óta zajlik az eszmecsere elektronikus levelekben, de csak most jött el az alkalom, hogy a drótpostacímek arcokkal és gesztusokkal társuljanak. (Meglepetés volt látni, hogy akivel már évek óta tegeződöm e-mail- ben, azt egyébként nem merném letegez­ni, hiszen húsz évvel idősebb nálam, de mindez nem látszott az elektronikus le­velein, úgyhogy maradtunk a megszo­kott pertuban.) A találkozás élményét nyújtó beszél­getéseken és a lelki töltekezést segítő áhítatokon túl, elsősorban szakmai mun­ka folyt péntek délután és szombat dél­előtt. Bemutatásra került egyházunk öt­éves internetes munkája. Mindazok az önkéntesek, akik szabadidejüket és ener­giájukat nem kímélték, hogy értékes fej­lesztésekben vegyenek részt, on-line Internet kapcsolat keretében mutatták be munkájukat és beszéltek terveikről. Szá­mos gyülekezet és iskola honlapjának készítőitől tudhattunk meg műhelytitko­kat. Ismertető hangzott el egyházunk központi weboldaláról, illetőleg annak az infrastruktúrának a hátteréről, ame­lyet az Országos Egyház biztosít. Átte­kintettük az interneten elérhető névtár és eseménytár működését, és bemutatásra került a jövő évi internetes fejlesztések koncepciója is. Pénteken már az éjszaká­ba nyúlóan került sor az új evangélikus gyülekezeti nyilvántartó program tervei­nek ismertetésére, melyet lelkészeink régóta várnak. Nagy érdeklődést váltott ki a Protes­táns Honlap bemutatása: ezen a kivétele­sen sokszínű weboldalon az Internet Munkacsoport egyik önkéntes munkatár­sa, dr. Léránt István gyűjti évek óta kö­zös értékeinket. A protestáns egyházak áttekintése, szellemi központok, múltunk mérföldkövei és protestáns nagyjaink életrajzai egyaránt megtalálhatók ebben a gazdag anyagban, mely képekkel il­lusztrálva tartalmazza a magyar nyelvű protestantizmus szinte lexikonszerű ös­szefoglalását, sőt a Világhálón keresztül kitekintést nyújt az e témában érintett weboldalakra is. (Az anyag nemzetközi összefogással készül: erdélyi diákoktól Svédországban élő magyarokig többen is támogatják munkájukkal a folyamatos fejlesztést.) A találkozó másnapján a résztvevők csoportokban dolgoztak fel néhány köz- érdeklődésre számot tartó témát. Az Internet gyülekezeti alkalmazásaival kapcsolatban ajánlások születtek az egyházközségi honlapok készítésének motiválása és a munka segítésének ér­dekében. Alig lehetett félbeszakítani a beszél­getést a misszióval és a virtuális közös­ségekkel foglalkozó csoportban, ahol - egyebek mellett - az internetes lelkigon­dozás és a „virtuális gyülekezet” kérdé­sei váltottak ki élénk vitát. A harmadik csoport témája az ökumenikus együtt­működés volt. Bemutatásra került az Evangélikus Életben már ismertetett könyvkiadási projekt, melynek kereté­ben a Harmat Kiadó és a Magyar Ke­resztény Internet Egyesület „A templom egere - Internetről lelkipásztoroknak” címmel hoz létre egy kiadványt, és ter­vez eljuttatni a jövő évben a történelmi egyházak összes lelkipásztorához. A Ka­tolikus Ifjúsági Mozgalommal karöltve szintén az Egyesület tervez elindítani jö­vőre egy közös keresztény internetes ki­indulópontot jelentő ökumenikus portált, www.kereszteny.hu cím alatt. Bogdányi Gábor Presbiteri találkozó Piliscsabán Meghökkentett a hétvégi rendezvény meghívóján feltüntetett összefoglaló té­macím: „Zsinati hitvallás". Nem csak azért, mert alig ismertük, hanem kissé elvontnak és a mindennapok gondjai­tól távolinak tűnt. Ez az aggodalom azonban már a nyitó előadás során szertefoszlott­Evangélikusok vagyunk, de ország­szerte mennyien lehetünk? Hallottunk arról, hogy felújításra, tatarozásra há­romszor akkora az igény, mint a fedezet. Gyakran csak az anyagiakkal foglalkoz­nak a presbitériumok, holott a lelki, szel­lemi kérdések ennél előbbre valók. Nem maradhattunk azonban a statisztika szá­mainál. A szombati előadások már a kül­detésről és a felelősségről szóltak. Miért vállaltam a presbiterséget? Elkértem-e az Úrtól, hogy mi a feladatom? A Ján 15,16-ban Jézus mondja „... én választottalak ki... ” Mai helyzetünkben, hogyan „értelmezzük” az Egyházat? Te­kintsük társadalmi szervezetnek? Egy ré­gen kialakult kultúrközösségnek? Atyai örökségnek, amelyet meg kell tartanunk? Vállalva a kulturális szerepet és az örök­séget is, tudnunk kell, hogy a lutheri re­formáció úgy tekintett az Egyházra, mint a világból kihívottak közösségére. Az Egy­ház nem önmagáért van csupán, hanem a világért van küldetésben. Ez felelősség minden emberért, minden ember lelki üd­vösségéért. Jézus Urunk éppen ezért adott hatalmat, ezért küldött, hogy tegye­tek tanítványokká minden népeket... " Csak az a presbiter tudja betölteni a kül­detését, aki szereti az Úr Jézus Krisztust. Az előadásokat megbeszélések kö­vették. Egyik megszólaló óvott a globá­lis világ globalizálódó egyházától, le­gyen az közeledés a buddhizmushoz, avagy a New Age „reformköreihez”. Egyes karizmatikus mozgalmak jól pél­dázzák, hogy a világ nem tud hinni, ezért látni akar. Azokkal vállaljunk csak kö­zösséget (azaz igazi ökumenizmust), ahol Jézus van középen. Tudnunk kell, hogy a Sátán nagy bajkeverő. Öröm volt találkozni a Békéscsabáról, Kazincbarcikáról. Kiskőrösről, Nyíregy­házáról Nyírszöllősről, Nyírtelekről, Szarvasról és budapesti gyülekezetekből érkezettekkel, együtt lenni a jó harminc­tagú közösséggel és az előadókkal, ige­hirdetőkkel; Göllner Pállal, Győrfi Mi­hállyal, Győri Gáborral, Ittzés Istvánnal, Pintér Tiborral, Szabó Lászlóval. A kazincbarcikai szórvány presbiterei szerényen kérték, hogy értük is, megma­radásukért is imádkozzunk rendszere­sen. Az őszinte beszámolók - a megélt érzelmi válságokról, és az Úr ígéreteiben való tudatos megkapaszkodásról - is kö­zelebb hoztak bennünket egymáshoz. Volt, aki a presbitériumok közötti jobb kommunikációt szorgalmazta, legyen az látogatás vagy elektronikus levelezés. Szóba került az is, hogy figyelnek min­ket az emberek. Minden hívőnek köte­lessége Jézusról bizonyságot tenni. Ta­pasztalat, hogy a legtöbb ember bizony­ságtétel hatására tér meg. Isten az O törvényeinek keretei közé teremtett bennünket, javunkat akarja ez­zel. A zsinati hitvallást és egyházi törvé­nyeink értelmét így kell megközelíte­nünk. A törvény ahhoz segít, hogy mél­tóvá váljunk Elhívónkhoz, Mesterünk­höz, Jézushoz. Úrvacsorára készülve, az lKorl2,12- 26 alapján jobban megértettük a testvéri közösség, az együvé tartozás szoros kap­csolatát. Ha Krisztustól, a Főtől eltávo­lodna a test, az a biztos halált jelentené. Együtt bánkódni és együtt örülni. Mi is örömmel voltunk együtt az Úr asztalá­nál, hogy presbiteri közösségünk tovább erősödjön a szolgálatra. Horváth Miklós * • Egy testnek tagjai KIÉ Táborszervező Szeminárium a piliscsabai Betánia Házban, 2001. november 2-4-ig. Fő témák: • Munkatársak kiválasztása és kine­velése • Konfliktuskezelés a táborban • Vezetők és vezetettek kapcsolata • Csoportmunka a vezetőségben - különbözőség és egység • Hatékony megbeszélések, vitakul­túra és kommunikáció A csoportfoglalkozásokat vezeti: Nagy Noémi és Martónné Szalóky Eszter Az áhítatokat tartja lKor 12 alap­ján: Varga Gyöngyi ev. lelkész Részvételi díj:’ 1.000.-Ft Jelentkezési határidő: 2001. október 25. Jelentkezés és információ: Martónné Szalóky Eszter, 8500 Pápa, Czuczor G. u. 2. Tel.: 89/324 101, e-mail: eszterm@entemet.hu A Lepramisszió szokásos őszi csendesnapján... ... október 1-én sokan összejöttek azok közül, akik szívükön viselik a betegek, az orvosok és ápolók ügyét. Sokan érezték szükségét annak, hogy imádkozzanak a veszélyes helyeken szolgálókért, az ellenséges környezetben lévő keresztyén kórházakért. Dr Dobos Károly, a Lepramisszió 99 éves vezetője imádsággal nyitotta meg az együttlétet. Riskó Jánosné, a LM külügyi felelőse Márk evangéliuma első ver­sei alapján hirdette az igét az evangélium kezdeteiről. Az evangélium emberi szol­gálattal terjed egyéni életünkben és a közösségekben is, de Isten Szentlelke vilá­gosít meg, hogy Jézus Krisztus az egyedüli, aki megszabadíthat, aki örömhírré te­heti a hírt, az igehirdetést. Az imaközösség után a szolgálattevők az alábbi kérdé­sekre feleltek: Kik azok, akiken segíthetünk? Miből tudunk se|íteni? Hogyan se­gítünk? Kik segítenek? Megtudtuk, hogy idén a Magyarországi Lepramisszió 19 kórházba küldött cso­magokat,- elsősorban kézzel kötött fáslikat. A Nemzetközi Lepramisszió londoni központjába pedig 3000 font adományt utaltunk át nigériai kórházak segítésére. A közel 1500 egyéni adakozó, a mintegy ezer gyülekezet és más szervezet 7 millió forintot adott össze, hogy vállalásunkat teljesíteni tudjuk. Tájékoztatást adunk azoknak, akik hívnak: vetítettképes előadásokkal ismertettük ez évben is szolgá­latunkat sok helyen. A 20x20-as négyzetekből összehorgolt takarók nagy részét Kárpátalja, Albánia és a magyar segítő alapítványok kapják. Ezért nagyon fontos, hogy már összehor­golva küldjék el azokat a LM-ba. A nagy postaköltség miatt csak kötözött fáslikat tudunk használni, mert azokból többet tudunk becsomagolni egy-égy csomagba. A LM szolgálatára továbbra is szükség van, Isten áldja meg a jókedvű adako­zókat! Bencze Imréné r Mitől lesz az ember lelkésszé, Éva? — Gondolatforgácsok egy lelkészavatás ürügyén — A lelkészavatás mindig különös érzé­seket kelt a lelkészekben. Saját sorsunk értékrendjeit vizsgáljuk, amikor valaki frissen beáll a sorba: emlékezünk és elemzünk. Nepp Éva lelkésszé avatása október 6-án volt, kibocsátó gyülekeze­tében, Dunaharasztiban. A kérdés addig­ra már sokszor körbejárt, nem hagyott nyugodni, bántott: ünnepre készültünk. Mitől lesz az ember lelkésszé? Talán a szép istentisztelettől. A püs­pök, D. Szebik Imre állt az oltárnál közé­pen. O az egyházi folytonosságot képvi­seli a lelkészavatásokon, a jó rendet, a meghatalmazás szépségét. Jobbján dr. Reuss András, az Evangélikus Hittudo­mányi Egyetem professzora a teológiai tudást, a tanítás komolyságát. Balján Le­hel László, aki itt az új lelkész életét vé­gigkísérő lelkészként volt jelen. Talán az ő hármasuk fejezte ki legjobban az átadás tartalmait. Apostoli folytonosság, teológi­ai tudás, a hitben való felnövekedés. Ki­szolgáltatottság, felismerés, emlékek. Talán az igehirdetés üzenetétől. D. Szebik Imre püspök János evangéliumá­ból Jézusnak azt a mondatát választotta, amit Nepp Éva a meghívójára is felírt: „ Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek tite­ket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmarad­jon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. " Az igehir­detés arról szólt, hogy Jézus hívása, a hí­vásra kimondott igen, a naponkénti imádság és gyümölcstermő élet teszi az embert tanítvánnyá. Talán a liturgia magasztos tartalmas­ságától. Ahogy szóltak az igék, a hitval­lásra reagáló felhatalmazó mondatok, az esküként kimondott súlyos kijelentések, a közös imádság, az úrvacsora - Isten szavai voltak ezek. A Szent Isten jelenlé­te telepedett ránk. Mindenki érezte, hogy az itt elhangzó szavak egy egész életre meghatározók. Lelkészként is hallgattam: hogy válnak ezek a monda­tok a megerősítés mellett olykor ítéletté is számunkra, mulasztásaink, bűneink, lelkiismeretfurdalásunk is ott szól ben­nük. Aztán, aki hallotta már, hogy szól ilyenkor az áldásra emelt kezű ősi Confirma, „Erősítsd meg Istenünk, amit cselekedtél értünk!...”,, még ebben a visszaemlékezésben is szinte kézzelfog­hatóan élheti át az áldás erejét. Talán a gyülekezeti közösségtől. Ha valaki járt már Dunaharasztin, tudja, hogy a kis templomba nem férhetett be a népes gyülekezet. Családtagok, barátok, gyüle­kezeti tagok, lelkészek, együtt örvende- zők. A Szentlélek kérése ebben a gyüleke­zetben a közösség imádságává vált. Talán az emlékektől. A lelkészi hiva­tás sorsunk egy pontján találkozásszerű. Ez a drámai találkozás a hivatás élmé­nyével újra és újra megismétlődik. Oly­kor ehhez életünk nagy eseményei kap­csolódnak: ráébredések, szenvedések, Vagy boldogságok. Emberi sorsok fon­nak körül, halál és szerelem, öregek és fiatalok, ellenségek és társak. Nagyszü­lők és a testvér. Arcok és napok. Köny- nyek és kézszorítások. Mitől lesz az ember lelkésszé, Éva? Talán mindezektől. Mert ezek egyszerű megfogalmazásai, kirajzolódási annak a csodának, amiben Krisztus megszólítá­sát hallhatjuk. A régi tanítványok a „Kö­vess engem!” mondatban kaptak elhí­vást. A mi elhívásunk talán kis mozaik­kövekből álnak egésszé. Ezek olykor ko­pottak, néha csillogók. De mögötte ugyanaz az Úr. Miről írjak még? A különleges ízek­kel vendégül látott seregről, az ajándé­kokról, a találkozásokról? A gyülekezet­ről és családról, vendégekről és az őszi napsütésről? Vannak igazi ünnepi napok. Ez ilyen volt. Koczor Tamás KÖSZÖNJÜK Az Evangélikus Országos Múzeum boltívei történelemről.beszélnek. Helyisé­ge a pesti egyház első állandó istentiszteleti helye volt. Amikor megépült a temp­lom, itt kezdte el működését az első evangélikus iskola, amelyben egy évig (1833/34) Petőfi is tanult. Volt könyvesbolt, majd jelenkori történelmünk idején, all. világháború után a munkásőrség raktárhelyiségéül szolgált. Dr. Fabiny Tibor egyháztörténész professzor régóta szorgalmazta egy múzeum létrehozását. Országosan felmérte - nem kis fáradsággal - az evangélikus gyüleke­zeteinkben található műkincseket. Amikor az egyház vezetősége megkapta az álla­mi hozzájárulást egy múzeum létrehozásához, a megszervezés nehéz feladatát reá bízták. A múzeum műtárgyai közül többet az enyészettől ő mentett meg. Végül 1979 nyarán került sor a múzeum megnyitására a város szívében, amely azóta Budapest értékes, ismert színfoltja lett. Az állandó kiállításon, melynek címe: Evangé/ikusság a magyar kultúrában, egyházunk történetét ismerheti meg a látogató gazdag kép-, tárgyi-, valamint dokumentumanyag jóvoltából. A múzeum alapító igazgatója, dr. Fabiny Tibor nyugdíjba vonulásáig (2201. má­jus) a legkülönbözőbb témakörökben 25 időszaki kiállítás került megrendezésre: 450 éves az Ágostai Hitvallás: Sztehló Gábor; Luther Márton: Bornemissza Péter: Kossuth Lajos: Schweitzer Albert; Thököly Imre emlékezete, Olmiitz. Kufstein ... evangélikus rabjai: Dunántúli műkincsek stb. A múzeum szellemiségét híven tükrö­zi a bejárat felett olvasható idézet: „Hic mortui vivunt, muti loquuntur” - „Itt a hol­tak élnek, a némák beszélnek”. Ez a szellemiség jelentős visszhangot váltott ki a látogatókból. Ennek bizonysá­ga a vendégkönyvekben olvasható bejegyzések, elismerő méltatások sora, a hazánk­ból és a világ minden tájáról érkező, legkülönbözőbb vallású és nemzetiségű vendé­gek tollából. A múzeum létesítése óta eltelt 22 év áldozatos, fáradhatatlan tevékenységéért köszönetét mondunk dr. Fabiny Tibor professzor úrnak. Köszönjük mindazt, amit egyházunknak adott, az evangélikus tudat és a hit erősítése és gazdagítása által. Isten áldása kísérje további életét! Az Evangélikus Országos Múzeum Munkatársai ♦ Fotó: bottá df.nes

Next

/
Oldalképek
Tartalom